منوی محصولات
منوی محصولات

نشریه شماره 644 راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته

نشریه شماره 644 راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
تعداد صفحات ۲۴۷
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان

این نشریه با عنوان «راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته» می باشد. اطلاعات این نشریه با بهره گیری از تجربیات بین المللی و ملی برای استفاده در پروژه های سدسازی تدوین شده است.

در این نشریه خطرات تهدیدکننده ایمنی سدها ارائه شده است. این مجموعه به صورت یکنواخت و هماهنگ الزامات کلی ایمنی و اقدامات اضطراری را برای سدهای کشور مشخص می کند.

 

 

فصل اول - ارزیابی ایمنی سدها و سازه های وابسته
۱ - ۱ - طبقه بندی سدها
۲ - ۱- نوع و دوره های زمانی ارزیابی ایمنی ساد
۱ - ۲ - ۱ - نوع ارزیابی ایمنی
۲ - ۲ - ۱ - دوره های زمانی ارزیابی ایمنی

3 - ۱- تبیین مسوولیت ها در ایمنی اسد
۱ - 3- ۱ - کلیات
۲ - 3 - ۱ - مالک سال
۳ - 3 - ۱ - بازنگری جامع ایمنی سال
۴ - 3 - ۱ - انتقال مالکیت فساد
۵ - 3 - ۱ - مهندس واجد صلاحیت
۶ - ۳ - ۱ - دستگاه های دولتی ستادی

۴ - ۱ - تعیین معیارهای ایمنی
۱ - ۴ - ۱ - مبانی تعیین معیارهای ایمنی
۲ - ۴ - ۱ - از رده خارج کردن سد

۵ - ۱ - برنامه بهره برداری اسد
۱ - ۵ - ۱ - کلیات
۲ - ۵ - ۱ - ارزیابی دستورالعمل بهره برداری

۶ - ۱ - برنامه نگهداری سد
۱ - ۶ - ۱ - ارزیابی دستورالعمل نگهداری
۲ - ۶ - ۱ - سدها و سازه های بتنی
۳ - ۶ - ۱ - سازه های فلزی
۴ - ۶ - ۱ - سدها و سازه های خاکی
۵ - ۶ - ۱ - تجهیزات
۶ - ۶ - ۱ -- آزمایش تجهیزات
۷ - ۶ - ۱ - شیهای مشرف به فساد
۶ - ۱ -- کنترل و ارتباطات

۷ - ۱ - برنامه پایش سد
۱ - ۷ - ۱ - اندازه گیری های لازم برای پایش ایمنی
۲ - ۷ - ۱ - بازرسی
۳ - ۷ - ۱ - ابزاربندی

۸ - ۱- برنامه آمادگی در شرایط اضطراری
9- 1- عوامل تهدید کننده ایمنی سد
۱ - ۹ - ۱ - سیلاب
۲ - ۹ - ۱ - زمین لرزه

۱۰ - ۱ - برنامه ارزیابی کیفی ایمنی سد
۱ - ۱۰ - ۱ - گزارش ارزیابی کیفی ایمنی

۱۱ - ۱ - برنامه ارزیابی کمی ایمنی اسد
۱ - ۱۱ - ۱ - اطلاعات و سوابق
۲ - ۱۱ - ۱ - طبقه بندی سد
۳ - ۱۱ - ۱ - بهره برداری، نگهداری، پایش
۴ - ۱۱ - ۱ - تطبیق با ارزیابی های انجام شده
۱۱ - ۱ - جمع بندی وضعیت ایمنی اس
۶ - ۱۱ - ۱ - محدم ارضای خوابط

۱۲ - ۱ - مسایل ژئوتکنیکی سدها
۱ - ۱۲ - ۱ - چارچوب بررسی های ژئوتکنیکی سدها
۲ - ۱۲ - ۱ - اطلاعات ژئوتکنیکی

۱۳ - ۱ - تراوش آب
۱ - ۱۲ - ۱ - ملاحظات تراوش و زهکشی
۲ - ۱۳ - ۱ - کنترل تراوش

۱۴ - ۱ - کنترل پایداری سدهای خاکی
۱ - ۱۴ - ۱ - کلیات
۲ - ۱۴ - ۱ - تحلیل های ژئوتکنیکی
۳ - ۱۴ - ۱ - سازه های جنبی
۴ - ۱۴ - ۱ - سدهای سنگریزه ای با رویه آب بند
۵ - ۱۴ - ۱ - ارزیابی پایداری با استفاده از اطلاعات ابزار

۱۵ - ۱ - کنترل پایداری سدهای بتنی
۱ - ۱۵ - ۱ - کلیات
۲ - ۱۵ - ۱ - شرایط سازه و ساختگاه
۲ - ۱۵ - ۱ - بارگذاری
۴ - ۱۵ - ۱ - ترکیبات بارگذاری
۵ - ۱۵ - ۱ - تحلیل و طراحی
۶ - ۱۵ - ۱ - ایمنی تحت بارهای استاتیکی
۷ - ۱۵ - ۱ - ایمنی لرزه ای
۸ - ۱۵ - ۱ - شاخص های عملکرد
۹ - ۱۵ - ۱ - نقطه اثر برآیند نیروها
۱۰ - ۱۵ - ۱ - تنش های قائیم
۱۱ - ۱۵ - ۱ - تنش های برشی
۱۲ - ۱۵ - ۱ - خریب لغزش
۱۲ - ۱۵ - ۱ - وضعیت مشاهنات شاده بسازه
۱۴ - ۱۵ - ۱ - معیارهای پذیرش
۱۵ - ۱۵ - ۱ - سدهای بتن غلتکی
۱۶ - ۱۵ - ۱ - ارزیابی پایداری با استفاده از اطلاعات ابزار

۱۶ - ۱ - سازه های هیدرولیکی جنبی
۱ - ۱۶ - ۱ - ظرفیت تاسیسات تخلیه آب مخزن
۲ - ۱۶ - ۱ - ملاحظات ایمنی تاسیسات تخلیه
۳ - ۱۶ - ۱ - ارزیابی ارتفاع آزاد مخزن و روگذری
۱۶ - ۱ -۴- بررسی عملکرد سد حین سیلاب
۵ - ۱۶ - ۱ - بررسی عملکرد تاسیسات کنترل جریان
۱۶ - ۱ - - سامانه کنترل و ابزار بندی تاسیسات تخلیه
۷ - ۱۶ - ۱ - تجهیزات اضطراری تاسیسات تخلیه
۸ - ۱۶ - ۱ - ظرفیت پایین آوردن سریع سطح آب مخزن

۱۷ - ۱ - سایر ابنیه و تاسیسات وابسته

۱۸ - ۱ - اثرات محیطی
۱۸ - ۱ - ۱- اجسام شتاور و یخ در مخزن
۲ - ۱۸ - ۱ - کناره های مخزن
۳ - ۱۸ - ۱ -- کیانیت آپ
۴ - ۱۸ - ۱ -- محیط زیست

۱۹-۱- مسایل رسوب
۱ - ۱۹-۱- رسوب و لجن

۲۰ - ۱ - مسایل اجرایی
۱ - ۲۰ - ۱ - تغییرات و مسایل حین اجرا
۲۰ - ۲۰ - ۱ - شناسایی مسایل ناشی از مشکلات اجرایی

۲۱ - ۱ - بررسی سوابق آسیب در جسدها
2۱ - ۱ -1 سدهای خاکی
۲ - ۲۱ - ۱ - سدهای بتنی

فصل دوم - راهنمای تدوین برنامه اقدامات ا ضطراری در انسان ها
۱ - ۲- اصول و مبانی اقداماته اضطراری
۱ - ۱ - ۲ - کلیات
۲ - ۱ - ۲ - تهیه برنامه اقدامات اضطراری
۳ - ۱ - ۲ -- ساختار برنامه اقدامات اضطراری
۴ - ۱ - ۲ - الگوریتم برنامه، آمادگی اضطراری

۲ - ۲- فرآیندهای ایجاد کننده شرایط اضطراری و نحوه تشخیص آنها
۳ - ۲- دستابندی سطح شرایط اضطراری
۱ - ۳ - ۲ - سطح اضطراری : رخداد غیراضطراری یا وقوع شرایط غیر عادی به طور تدریجی
۲ - ۳ - ۲ - سطح اضطراری ۲: وجود پتانسیل شکست سد و یا رویت خرایی ایجاد کننده شکست سد
۳ - ۳ - ۲ -- سطح اضطراری ۳: حتمی بودن شکست سد یا در حال وقوع بودن شکست

۴ - ۲- راهکارها و اقدامات اضطراری
۱ - ۴ - ۲ - راهکارها و اقدامات فوری در سطح اضطراری ۱
۲ - ۴ - ۲ - راهکارها و اقدامات فوری در سطح اضطراری ۲
۳ - ۴ - ۲ - راهکارها و اقدامات فوری در سطح اضطراری3

۴ - ۴ - ۲ - اقدامات پیشگیرانه اضطراری

۵ - ۲- مسوولیت ها و فرایند ارتباطی در شرایط اضطراری
۱ - ۵ - ۲ - مسوولیت ها در شرایط اضطراری
۲ - ۵ - ۲ - هشدار و برقراری ارتباط
۳ - ۵ - ۲ - مسوولیت ها در خاتمه برنامه اقدامات اضطراری

۶ - ۲- تجهیزات ارتباطی، منابع انرژی و دیگر لوازم ضروری در مواقع اضطراری
۷ - ۲ - سامانه هشدار شرایط اضطراری
۸ - ۲ - دستورالعمل آموزش و تمرین اقدامات اضطراری
۱ - ۸ - ۲ - کلیات
۲ - ۸ - ۲ - آموزش، نگهداری و بازبینی برنامه اقدامات اضطراری
۲ - ۸ - ۲ - تمرین برنامه اقدامات اضطراری

۹ - ۲- مطالعات آب گرفتگی و تعیین مناطق سیل گیر

پیوست ۱- تعاریف اصلی و واژه ها

پوست ۲- فهرست اختصارها

پیوست ۳- فهرست

علایم پبوست - کاربرگ های ارزیابی ایمنی سد و سازه های وابسته 

پبوست ۵- فرمت گزارش ارزیابی کمی ایمنی سد بتنی

پیوست 6- فرمت گزارش ارزیابی کمی ایمنی سد خاکی

پیوست ۷- فرم های اقدامات اضطراری در سدها

منابع و مراجع
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان
نمودار ۱- چارچوب برنامه مدیریت ایمنی سد شکل

۱-۱- تعیین اندازه کلی ساده بر حسب دو شاخص ارتفاع و حجم مخزن

نمودار ۱-۱- سطوح برنامه کنترل ایمنی اسد

نمودار ۱-۲- چارچوب ارزیابی کی ایسی نسل

نمودار ۲-۱ - شمانی برنامه آمادگی اضطراری

شکل پ ۵-۱- وسایل اندازه گیری تراز آب مخزن

شکل پ۵-۲- انواع دماسنج مقاومتی

شکل پ ۵-۴- ترمومتر الکتریکی دستی

شکل پ۵-۳- ترسیم جداگانه تغییرات زمانی دمای هوا و دمای ترمومترهای مدفون در قسمت های مختلف سد در رویه بالادست و پایین دست در یک نمودار

 شکل پ ۵-۵- نصب شتابنگار در تکیه گاهها و بدنه

 شکل پ ۵-۶- اتاقک نصب شتابنگار در روی زمین خاکی

 شکل پ ۵-۷- نمونه شتاب نگاشت ثبت شده توسط یک شتابنگار

شکل پ۵۰-۸- برداشت لیزری و ضعیت سد و تکیه گاهها در فواصل زمانی مختلف توسط اسکنر

 شکل پ ۵-۹- نحوه نصب و قرار گیری پاندول مستقیم

 شکل پ ۵-۱۰- دستگاه قرائت سنج انحرافات کابل و مخزن پاندول مستقیم

 شکل پ ۵-۱۱- دستگاه قرائت سنج انحرافات کابل پاندول معکوس

 شکل پ ۵-۱۲- نحوه نصب و قرار گیری پاندول معکوس

 شکل پ ۵-۱۳ - انحراف سنج سیار (Tiltmeter

 شکل پ ۵-۱۴ - تغییرات جابه جایی افقی بر حسب تراز آب مخزن

 شکل پ ۵-۱۵- تغییر شکل های به دست آمده از انحراف سنج بر حسب عمق در زمان های با مقاطع مختلف

 شکل پ ۱۶۵- تغییرات جابه جایی افقی بر حسب دمای محیط

 شکل پ ۵-۱۷- تفکیک تغییر شکل های گذرا و دایم با برازش خطی محدوده تغییرات در بازه های زمانی مناسب

 شکل پ ۵-۱۸- نشست سنج مغناطیسی

 شکل پ ۵-۱۹- نشست سنج هیدرولیکی

 شکل پ ۵-۲۰- کشیدگی سنج مغناطیسی و نحوه استقرار آن

 شکل پ ۵-۲۱- کشیدگی سنج مدفون

 شکل پ ۵-۲۲- کشیدگی سنج ثابت

 شکل پ ۵-۲۳- شیب یاب ثابت تیری شکل (Inclinometer)

شکل پ ۵-۲۴- شیب یاب سطحی

 شکل پ.۵-۲۵- نحوه قرار گیری سیب یاب سطحی (Inclinomaster)

 شکل پ ۵-۲۶- درزسنج الکتریکی

 شکل پ ۵-۲۷- نصب سه بعدی درز سنج

 شکل پ ۵-۲۸- درز سنج با سیم ارتعاشی مدقون

 شکل پ ۵-۲۹- درز سنج با سیم ارتعاشی سیار

 شکل پ ۵-۲۰- درزسنج مکانیکی

 شکل پ ۵-۴۱- ترک سج دو بعدی و یک بعدی

شکل پ۵-۳۲- استفاده از ترک سنج برای پایش ترک

شکل پ۵-۳۳- چگونگی محاسبه بازندگی ترک با استفاده از قرانت های ترک سنج

شکل پ۵-۲۴- انواع تنش سنجها

 

شکل پ۵-۳۶- سلول فشار هیدرولیکی

شکل پ ۵-۳۷- کرنش سنج سه بعدی

شکل پ۵-۲۸- کرنش سنج الکتریکی یک بعدی برای میل مهارها و میلگردها

شکل پ۵-۳۹- کرنش سنج الکتریکی یک بعدی برای بتن

شکل پ۵-۳۰- تغییرات نتشها یا کرنش های کلی بر حسب تراز آب مخزن

شکل پ۵-۲۱- تفکیک کرنش ها با تنش های گذرا و دایی با برازش خطی محدوده تغییرات در بازه های زمانی مناسب

شکل پ۵-۴۲- پیزومترهای قانم و هیدرولیکی

شکل پ ۵-۴۳- پیزومترهای هیدرولیکی

شکل پ۵-۴۲- پیزومترهای بادی یا گازی

شکل پ۵-۴۵- پیزومترهای الکترونیکی تار مرتعش با فیبر نوری

شکل پ۴۶۵- تغییرات تراز پیزومترهای مختلف بر حسب زمان همراه با تغییرات تراز آب مخزن

شکل پ ۵-۳۷- تراز پیزومتری بر حسب تراز آب مخزن در پیزومترهای مختلف

شکل پ ۵-۴۸- سریز مثلثی

شکل پ۵-۳۹- دستگاه اندازه گیری خود کار تراز آب در سرریز متلتی برای محاسبه دبی تراوش

شکل پ ۵-۵۰- مقدار تراوش زهکش های مختلف بر حسب زمان همراه با تغییرات تراز مخزن

شکل پ۵-۵۱- حجم کلی تراوش آب مخزن در طول زمان در تمام یا هر یک از زهکش ها |

شکل پ ۶-۱- تغییرات تراز پیزومترهای مختلف بر حسب زمان همراه با تغییرات تراز آب مخزن

شکل پ ۶-۲- تراز پیزومتری بر حسب تراز آب مخزن در پیزومترهای مختلف

شکل پ ۶-۳- سطح حداکثر یا ایستابی تراوش و سایر خطوط فشار ناشی از تراوش

شکل پ ۶-۴- نسبت فشار آب حفرهای 1 در عمق h در پیرومترهای مختلف

شکل پ ۶-۵- مقدار تراوش زهکش های مختلف بر حسب زمان همراه با تغییرات تراز مخزن

شکل پ ۶-۶- حجم کلی تراوش آب مخزن در طول زمان در تمام یا هر یک از زهکش ها

شکل پ ۶-۷- تغییرات میزان تراوش بر حسب تراز مخزن برای بررسی حساسیت تراوش به تراز مخزن

شکل پ ۶-۸- نتایج آنالیز شیمیایی کیفیت آب تراوشی در زهکش های مختلف

شکل پ ۶-۹ - سلول فشار

شکل پ ۶-۱۰- مکانیزم سلول فشار

شکل پ ۶-۱۱- نمایش تنش های افقی و عمودی قرائت شده از سلول فشار و تبدیل آنها به تنش های اصلی

شکل پ ۶-۱۲- تنش های اصلی در نقاط مختلف اندازه گیری در مقطع نسل

شکل پ ۶-۱۳- تغییرات تنش های افقی و قاتم کل، افقی و قنم موثر حداقل و حداکثر بر حسب زمان در سلول های مختلف

شکل پ ۶-۱۴- تغییرات فشار خاک بر حسب زمان همراه با تغییرات تراز مخزن و تراز خاکریز مربوط به زمان ساخت

شکل پ ۶-۱۵- نسبت فشار دینامیکی به فشار استاتیکی خاک بر حسب حداکثر شتاب زلزله در تاج سد

شکل پ ۱۶-۶- پوشش نشانه ها توسط دوربین ها جهت قرائت و تبت جابه جایی های سطحی و برداشت خود کار هندسه و محاسبه و رسم کانتورها و بردارهای اصلی جابه جایی سطحی در فواصل زمانی مختلف

 

شکل پ ۶-۱۷ - بردار جابه جایی های سطحی بدنه در پلان جانمایی سال

شکل پ ۶-۱۸- نشست های سطحی بدنه سد در مقاطع طولی و عرضی

شکل پ -۱۹- نشست های تراز های مختلف بدنه سد خاکی بر حسب زمان

شکل پ ۶- ۲۰- نمایش پروفیل نشست ها در طول تاج سد خاکی در زمان های مختلف

شکل پ ۶-۲۱- نمایش پروفیل نشست ها در طول تاج سد خاکی جهت بررسی نشستهای نامتقارن

شکل پ ۶-۲۲- تغییر شکل های به دست آمده از انحراف سنج بر حسب عمق در زمان های با مقاطع مختلف

شکل پ ۶-۲۳- تغییر شکل انحراف سنج بر حسب تراز آب مخزن (شامل مراحل ساخت)

شکل پ ۶-۲۴- پروفیل جابه جایی های افقی تاج در زمان های مختلف

فهرست جدول ها

عنوان جدول

 ۱-۱- طبقه بندی کیفی سد بر اساس عواقب ناشی از شکست آن

 جدول ۱-۲- سامانه طبقه بندی کمی عواقب تهدید ایمنی سدها با روش امتیاز دهی

جدول ۱-۳- حداکثر فواصل زمانی ارزیابی ایمنی سد بر اساس عواقب شکست آن

جدول ۱-۴- حداقل اندازه گیری های لازم برای پایش ایمنی در سدهای موجود

جدول ۱-۵- مسایل اصلی اسدها به همراه روشهای اندازه گیری آنها

جدول ۱-۶- معیارهای تعیین سیلاب طرح و سیلاب کنترل نسل با توجه به عواقب شکست بر حسب احتمال رخ داد سالانه

جدول ۱-۷- معیارهای تعیین زلزله ارزیابی ایمنی اسد با توجه به عواقب شکست بر حسب احتمال رخداد سالانه

جدول ۱- ۸- سوابق اطلاعات ثبت شده تراوش و پدیده رگاب یا جوشش ماسه

جدول ۱-۹- مشخصات ارزیابی پایداری و ایصی سدهای خاکی با توجه به مدهای خرابی محتمل

جدول ۱-۱0- ارزیابی مقدماتی پایداری سدهای خاکی با استفاده مستقیم از اطلاعات ابزار

جدول ۱-۱۱- مقادیر حداقل ضرایب اطمینان پایداری و مقاومت اسدهای بتنی وزنی و پایه دار (براساس USACE و CDA

جدول ۱-۱۲- مقادیر حداقل ضریب اطمینان پایداری و مقاومت در سالهای بتنی قوسی (براساس USACE و CDA)

جدول ۱-۱۳- ارزیابی مقدماتی پایداری سالهای بتنی با استفاده مستقیم از اطلاعات ابزار

جدول ۱-۱۳- مهم ترین مسایل و شاخص های ارزیابی ایمنی ابنیه و تاسیسات وابسته سدها

جدول ۱-۱۵- مدهای خرابی و عوامل شکست سدهای خاکی و سنگریزهای

جدول ۲-۱- نشانگرها و علایم تشخیصی مربوط به سطوح مختلف شرایط اضطراری و پاسخ مربوط

جدول ۲-۲- راهنمای تعیین سطح شرایط اضطراری در هنگام وقوع رخ داد

جدول پ۵-۱- تواتر اندازه گیری دمای آب در سالها جدول په۵-۲- تواتر اندازه گیری دمای بتن در سدها

جدول پ ۵-۲۳- تواتر اندازه گیری تغییر شکل در سدها

جدول پ.۵-۴- تواتر اندازه گیری شیب سنجی و کشیدگی سنجی

جدول پ.۵-۵- تواتر اندازه گیری درزسنج و کشیدگی سنج

جدول پ.۵-۶- تواتر اندازه گیری فشار آب در سدها

جدول پ. ۵-۷- تواتر اندازه گیری بده تراوش جدول پ. ۶-۱- تواتر اندازه گیری دما در سدها

جدول پ ۶-۲- تواتر اندازه گیری فشار آب در سالها

جدول پ ۶-۳- تواتر اندازه گیری بده تراوش

جدول پ. ۶-۴- تواتر اندازه گیری تنش خاک در سدها

جدول پ ۶-۵- تواتر اندازه گیری شیب سنجی و انحراف سنجی

جدول پ. ۶-۶- تواتر اندازه گیری شیب سنجی و کشیدگی سنجی

جدول پ. ۶-۷- تواتر اندازه گیری درزسنج و کشیدگی سنج

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۴
شابک 9789641796633
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات ۲۴۷
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.