منوی محصولات
منوی محصولات

سیستم های فوتوولتائیک (سیستم های برق خورشیدی)

سیستم های فوتوولتائیک (سیستم های برق خورشیدی)
ناشر استادکار
نویسنده
تعداد صفحات ۱۲۰
قیمت پشت جلد ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش ۹,۰۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

زمین به طور مداوم از تابش خورشید در سطح بیرونی اتمسفرش، مقدار توان را دریافت می کند. از این مقدار، 31 % به فضا منعکس می شود، در حالی که بقیه توسط اتمسفر، اقیانو سها و زمین جذب می شوند. انرژی جذب شده خورشیدی جریا نهای همرفت و تبخیر آب اقیانوس ها را ناشی م یشود، که به ترتیب باد و چرخه آب، را بوجود می آورد. علاوه بر این، انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی از طریق فتوسنتز تبدیل شده که منجر به ایجاد فرآیند زیست توده و در نتیجه تولید تمام سوخت های فسیلی می شود. انرژی که زمین از خورشید در یک ساعت جذب می کند از مصرف انرژی جمعیت جهان دریک سال بیشتر است. نه تنها انرژی خورشیدی قابلیت فنی بالاتری از هر منبع انرژی تجدیدپذیر دیگر دارد، بلکه به راحتی در هر محیط زیست قابل اقامتی در دسترس است. با این حال، جذب این منبع انرژی بزرگ، ولی پراکنده نیاز به غلبه بر چالش های فنی و اقتصادی دارد.

مقدمه

زمین به طور مداوم از تابش خورشــید در ســطح بیرونی اتمسفرش، مقدار؛ W × 10 74/ 1 17 تــوان را دریافــت میکند. از این مقدار، 31 %به فضا منعکس میشــود، در حالی که بقیه توســط اتمســفر، اقیانوسها و زمین جذب می شوند. انرژی جذب شده خورشیدی جریانهای همرفت و تبخیر آب اقیانوسها را ناشــی میشود، که به ترتیب باد و چرخه آب، را بوجود می آورد. علاوه بر این، انرژی خورشــیدی به انرژی شیمیایی از طریق فتوسنتز تبدیل شده که منجر به ایجاد فرآیند زیست توده و در نتیجه تولید تمام سوختهای فسیلی میشود. انرژی که زمین از خورشــید در یک ســاعت جذب میکند از مصرف انرژی جمعیت جهان در یک سال بیشتر است. نه تنها انرژی خورشیدی قابلیت فنی بالاتری از هر منبع انرژی تجدیدپذیر دیگر دارد، بلکه به راحتی در هر محیط زیســت قابل اقامتی در دسترس است. با این حال، جذب این منبع انرژی بزرگ، ولی پراکنده نیاز به غلبه بر چالشهای فنی و اقتصادی دارد. نفوذ گسترده تابش خورشــیدی بر روی زمین را میتوان برای مقاصد مختلف زندگی استفاده کــرد. کاربردهای اثبات شــده تولید بــرق، گرمایش آب، پخت و پز و خشــک کردن محصولات کشاورزی و شیرین سازی آب و ... با انرژی خورشیدی میباشند. انرژی خورشــیدی میتواند برای تمام اســتفاده های مختلف به کار رود. در داخل هر برنامه، فنآوری هایــی وجود دارد که از هر دو شــدت طبیعی خورشــیدی و یا اســتفاده از فنآوری های <متمرکز>برای به تمرکز درآوردن جزء مســتقیم تابش خورشیدی استفاده میشود. بازده و قابلیت اقتصادی شدن فنآوری های انرژی خورشــیدی، در بخشهای بزرگی، بستگی به کیفیت منابع محلی انرژی خورشــیدی دارد. فنآوریهای تولید برق عبارتند از PV و CSP؛ سایر فنآوریهای ً خورشــیدی، شامل گرمایش و روشنایی، برق را مستقیما تولید نمی کنند، اما ممکن است مصرف برق در ساختمانها را کاهش دهند....

 

 

فصل اول انرژی خورشیدی

فصل دوم مقدمه ای بر فوتوولتائیک

فصل سوم نیمه هادی ها

فصل چهارم پانل های فوتوولتائیک

فصل پنجم تجهیزات سیستم فوتوولتائیک

فصل ششم انواع سیستم ها و کاربردهای فوتوولتائیک

فصل هفتم طراحی سیستم های فوتوولتائیک

فصل هشتم سیستم های PV متمرکز کننده و T/PV ترکیبی

ناشر استادکار
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۴
شابک ‭978-600-7946-15-2
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۲۰
قیمت پشت جلد ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش ۹,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.