منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب نحوه برق رسانی

نحوه برق رسانی به مشترکین

چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶

نحوه برق رسانی به ساختمانها و معیارهای واگذاری زمین پست به شرح زیر انجام می گیرد:  ۱-۲ درمورد متقاضیان غیر دیماندی (متقاضیانی که مصرف آنها کمتر از 30 کیلووات باشد)، تشخیص مقدار برق درخواستی (برآوردمصرف واحد) براساس برآورد شرکت برق انجام می …