منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب اهمیت

پیش بینی بار و اهمیت آن

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

مقدمه: انرژی به عنوان کارمایه فعالیتهای بشری از اهمیت حیاتی در زندگی بشر برخوردار است و بر این اساس کلیه کشورهای جهان در صدد دسترسی به منابع مطمئن و برنامه ریزی شده انرژی هستند. از طرفی با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع سوخت های فسیلی به ویژه …