کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic4
کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic12
کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic15

17-کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن صحیح است؟

1) هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید به جعبه ترمینال اصلی تلفن وصل و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین ساختمان متصل شود.

۲) هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید به جعبه ترمینال اصلی تلفن وصل و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به شینه ارت نزدیک ترین تابلوی برق متصل شود.

3) هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید به جعبه ترمینال اصلی تلفن وصل و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به شینه ارت نزدیک ترین تابلوی برق متصل شود.

۴) هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید به جعبه ترمینال اصلی تلفن وصل و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به قسمت‌های اصلی فلزی ساختمان متصل شود.

گزینه‌ی 1 صحیح است.

18-ریل‌های کابین و ریل‌های وزنه تعادل آسانسورهای کششی جهت هم‌بندی به کجا وصل می‌شوند؟

1) الکترود زمین

۲) ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین

3) ترمینال اتصال زمین حفاظتی تابلوی تغذیه کننده آسانسور

۴) ترمینال اتصال زمین حفاظتی تابلوی اصلی ساختمان

گزینه‌ی 2 صحیح است.

19-علت این که لوله‌ها باید در هنگام نصب خالی باشند و سیم‌ها و کابل ‌ا پس از تکمیل و پایان لوله کشی (اتمام نازک کاری به داخل آنها هدایت شوند، چه می‌باشد؟

۱) جلوگیری از زخمی شدن سیم‌ها و کابل‌ها

۲) کم کردن زمان اجرای سیم‌کشی و کابل کشی

۳) تعویض و اجرای مجدد سیم‌کشی در آینده در همان لوله امکان پذیر باشد.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه‌ی 3 صحیح است.

20-علت استفاه از بوشینگ (براس بوش) مناسب در محل ورود لوله به جعبه تقسیم با تابلوی برق چه می‌باشد؟

۱) جلوگیری از زخمی شدن سیم با کابل

۲) جلوگیری از جابه‌جایی لوله در نقطه اتصال به جعبه تقسیم یا تابلو

۳) جلوگیری از سرایت حریق

۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

گزینه‌ی 4 صحیح است.

21- کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص محل نصب ترانسفورماتورهای یک ساختمان بزرگ ویژه حیاتی صحیح است؟

1) به صورت متمرکز و در فضای بیرون ساختمان قرار گیرند.

۲) به صورت غیر متمرکز و در فضای بیرون ساختمان قرار گیرند.

3) به صورت متمرکز و در فضای داخل ساختمان قرار گیرند.

۴) به صورت غیر متمرکز و در فضای داخل ساختمان قرار گیرند.

گزینه‌ی 4 صحیح است.

22-هرگاه پیش از انجام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از 15 روز باشد را به پیمانکار می‌کند. موضوع مطرح شده کدام یک از ماده‌های شرایط عمومی پیمان می‌باشد؟

1) ماده 46

۲) ماده 47

3) ماده 48

۴) ماده 41

گزینه‌ی 3 صحیح است.

23-تغذیه یک تابلوی نیمه اصلی از تابلوی اصلی توسط کابل تک رشته انجام می‌گیرد، چنانچه هر فاز از این تابلوی نیمه اصلی شامل سه کابل تک رشته باشد و آرایش کابل‌ها بر روی سینی از مسیر تابلوی اصلی تا تابلوی نیمه اصلی مطابق شکل زیر باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (مشخصات کابل‌های تک رشته از لحاظ اندازه. نوع، طول و غیره دقیقا مشابه هم می‌باشد)

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی

1) جریان عبوری در تمام کابل‌ها یکسان می‌باشد.

2) جریان عبوری در کابل‌های L1 یکسان در کابل‌های L2 یکسان و در کابل‌های L3 نیز یکسان می‌باشد.

3) دمای ۱و ۲ هر دو صحیح است.

۴) هیچکدام

گزینه‌ی 4 صحیح است.

24-کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص اتصال سینی‌ها و نردبان‌های فلزی کابل‌های شبکه کامپیوتر به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین صحیح است؟

1) ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر، یا ابتدا و یا انتهای آن‌ها باید به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین وصل گردند.

۲) ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر، ابتدا و انتهای آن‌ها باید به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین وصل گردند.

۳) چنانچه ابتدا و انتهای آن‌ها به ترمینال با شینه سیستم اتصال زمین وصل شده باشند الزامی به تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر نمی‌باشد.

۴) چنانچه تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر تامین شده باشد، الزامی به اتصال ابتدا و یا انتهای آن‌ها به ترمینال با شینه سیستم اتصال زمین نمی‌باشد.

گزینه‌ی 2 صحیح است.

25-کدام یک از گزینه‌ها به عنوان مناسب‌ترین جنس الکترود دفن شده در داخل بتن می‌باشد؟

1) مس

۲) فولاد با روکش مس

3) فولاد گالوانیزه عمقی داغ

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه‌ی 3 صحیح است.

26-طول و عرض یک طبقه در یک ساختمان m2 70*70 می‌باشد. حداقل تعداد زون مناسب سیستم اعلام حریق این طبقه چه تعداد می‌باشد؟

۱) 3 زون

۲) 4 زون

3) 5 زون

4) 6 زون

گزینه‌ی 2 صحیح است.

27-حداکثر سایز لوله برق جهت اتصال به قولی mm 70*70 جقدر می‌باشد؟

1) pg13.5

2) pg16

3) pg21

4) pg29

گزینه‌ی 2 صحیح است.

28-ساختمانی شامل 4 طبقه زیرزمین، طبقه همکف و 4 طبقه بالای طبقه همکف مفروض است.
ارتفاع کف به کف طبقات زیرزمین 3 متر، طبقه همکف 5 متر و طبقات بالای همکف 3.5 متر می‌باشد. طبقه همکف طبقه تراز خروج می‌باشد. کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص نوع مرکز سیستم اعلام حریق این ساختمان صحیح است؟

۱) باید از نوع متعارف باشد.

۲) می‌تواند هم از نوع آدرس‌پذیر و هم از نوع متعارف باشد.

۲) باید از نوع آدرس‌پذیر باشد.

۴) داده‌ها برای حل مسئله کافی نمی‌باشد.

گزینه‌ی 3 صحیح است.

29-کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص اجرای لوله کشی برق در کف صحیح است؟

1) لوله کشی برق در کف سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه‌ها مجاز می‌باشد.

۲) در صورتی که در کف پارکینگ لوله‌کشی برق صورت گیرد باید از هادی کابل استفاده شود.

3) قبل از اجرای لوله‌کشی در کف باید سطح بتن را تمیز و کاملا مسطح نمود.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه‌ی 4 صحیح است.

30-مطابق نشریه ۳۹۳، حداقل ابعاد اتاق مولد برق به ظرفیت kVA 900 چقدر می‌باشد؟

۱) طول = m 10، عرض = m 5، ارتفاع = m 4

۲) طول = m 7، عرض = m 5 ، ارتفاع = m 4

3) طول = m 6، عرض = m 4.5، ارتفاع = m 3.5

۴) طول = m 5، عرض = m 4 . ارتفاع = m 3

گزینه‌ی 1 صحیح است.

31- مطابق آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، برق‌های غیردائم، چراغانی‌ها و تابلوهای تبلیغاتی جزء کدام یک از انواع انشعابات برق می‌باشند؟

۱) انشعابات برق سایر مصارف

۲) انشعابات برق مصارف آزاد

۲) انشعابات برق مصارف عمومی

۴) انشعابات برق مصارف اشتراکی

گزینه‌ی 2 صحیح است.

32-در کدام یک از گزینه‌های زیر متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می‌شود، می‌بایست نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید؟

۱) قدرت درخواستی متقاضی از 250 کیلووات به بالا باشد.

۲) قدرت درخواستی متقاضی از 150 کیلووات لغایت 250 کیلووات باشد.

3) قدرت درخواستی متقاضی از 30 کیلو وات لغایت 150 کیلووات باشد.

۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

گزینه‌ی 1  صحیح است.

33-کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص فن کویلی که مدار تغذیه آن مطابق شکل زیر می‌باشد. صحیح است؟

IL= جریان مصرفی فن کویل دور کند
IM = جریان مصرفی فن کویل دور متوسط
IH = جریان مصرفی فن کویل دور تند
IT = جریان نامی و قابل عمل ترموستات برای بارهای سلفی

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic33

1) IL < IM < IT < IH

2) IL < IM < IH< IT

3) IT < IL < IM < IH

4) IL < IM < IH= IT

گزینه 3 صحیح است.

34-مطابق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص روشنایی در محل نصب پنل اعلام حریق مرکزی صحیح است؟

1) باید روشنایی اضطراری و با ایمنی پیش بینی کرد.

۲) باید روشنایی ایمنی پیش بینی کرد.

3) باید روشنایی اضطراری پیش بینی کرد.

۴) نیاز به تمهیدات خاصی نمی‌باشد و روشنایی معمولی کفایت می‌کند.

گزینه‌ی 1 صحیح است.

35-چنانچه ارتفاع یک تابلوی برق دیواری 100cm باشد. ارتفاع آکس تابلو از کف تمام شده چند سانتی متر می‌باشد؟

1) 160

2) 150

3) 140

4) 170

گزینه‌ی 1  صحیح است.

36-کدام یک از کنتاکتورهای زیر برای کلیدزنی لامپ‌های رشته‌ای مناسب می‌باشد؟

1) AC-1

2) AC-5B

3) AC-3

4) AC-5a

گزینه‌ی 2 صحیح است.

مسئله: تابلوی توزیعی شامل 6 مدار روشنایی با کلید مینیانوری 10 آمپر برای هر مدار و 6 مدار پریز با کلید مینیانوری 16 آمپر برای هر مدار مفروض است. 12 عدد کلیه مینیاتوری در یک ردیف به صورت شکل زیر در تابلوی برق اجرا شده است. چنانچه شرایط محلی 40 درجه سانتی­گراد باشد به سوالات ۳۷ تا ۳۹ پاسخ دهید.

                               

                   جدول مربوط به آمپراژ کلیدهای مینیاتوری در درجه­ حرار­ت­‌های متفاوت

           58

40         

           30         

20

جریان نامی کلید مینیاتوری(A)

5.5

5.8

6

6.2

6

9.3

9.7

10

18.3

10

14.7

15.4

16

16.6

16

18.4

19.2

20

20.8

20

22.7

24

25

26

25

              جدول مربوط به کاهش باردهی­ کلیدهای مینیاتوری ناشی از هم‌جواری آن­ها

 

    9  تا 7

       6 تا 4

     3 تا 1

تعداد کلیدها

         0.6

       0.7

        0.5

         1

ضریب

37- ماکزیمم تعداد چراغ فلورسنت پریسماتیک 2 لامپه با جریان هر لامپ  0.45 آمپر (بدون خازن) در یک مدار روشنایی چقدر می‌­باشد؟

1) 6                                  2) 7                                 3) 8                             4) 9

گزینه 1 صحیح است.

38- چنانچه مصرف برق هر پریز 0.7 باشد. ماکزیمم تعداد پریزهای یک مدار چه تعداد می­‌باشد؟

1) 11                                  2) 12                                 3) 13                             4) 14

گزینه 2 صحیح است.

 39-به جهت داشتن 10 عدد چراغ فلورسنت پریسمائیک 2 لامپه با جریان هر لامپ 0.45 آمپر (بدون خازن)، کدام یک از آرایش‌­های زیر جهت کلیدهای مینیاتوری صحیح است؟

 

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic39

1)شکل 1

2)شکل 2

3)شکل 3

4) تحت هیچ شرایطی نمی­توان 10 عدد چراغ را در یک مدار قرار داد.

گزینه 3 صحیح است.

– مسئله پارکینگی دارای دو عدد فن دمنده و دو عدد فن مکنده می‌­باشد. در حالت نرمال برای تخلیه گاز CO ماشین­‌ها، یک عدد فن دمنده و یک عدد فن مکنده کار می­‌کنند و در حالت تخلیه دود ناشی از حریق هر دو فن دمنده و هر دو فن مکنده کار خواهند کرد.

به سوالات 40 و 41 پاسخ دهید.

 40-کابل مناسب تغذیه فن‌­ها چه می‌­باشد؟

1) CU/MGT/CWS/XLPE

2) CU/XLPE /PVC

3) CU/PVC/PVC

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه 1 صحیح است.

41- کدام یک از گزینه­‌های زیر مناسب­‌ترین مدار تغذیه فن­‌های تخلیه دود ناشی از حریق در پارکینگ‌­ها می­‌باشد؟

فن‌ها در حالت نرمال برای تخلیه گاز CO ماشین­‌ها و در حالت حریق برای تخلیه دود ناشی از حریق استفاده می­‌شوند؟

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic41

 1) شکل 1                      2) شکل 2                     3) شکل 3                    4) شکل 4

گزینه 4 صحیح است.

42- کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اصلاح ضریب قدرت انفرادی موتورها صحیح است؟

1) در صورت استفاده از خازن برای اصلاح ضریب قدرت موتور به صورت انفرادی، در این حالت موتور دارای فریب قدرت معادل 0.98- 0.95 در حالت بار کامل می­‌باشد.

۲) برای اصلاح ضریب قدرت موتورها به صورت انفرادی، باید قدرت راکتیویو خازن تقريبا معادل 90% قدرت ظاهری موتور در شرایط بی‌باری باشد.

3) در صورت استفاده از خازن برای اصلاح ضریب قدرت موتور به صورت انفرادی، در این حالت موتور دارای ضریب قدرت معادل 0.9 در حالت بی‌­باری می‌باشد.

4) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه 2 صحیح است.

43- کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص رادیاتور مولدهای برق (دیزل ژنراتور) صحیح است؟

1) رادیاتور همواره باید متصل به مولد برق باشد و دور کردن رادیاتور از مولد برق تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌باشد.

2) یکی از روش‌­های کاهش قابل ملاحظه سر و صدای مولدهای برق دور کردن رادیاتور از اتاق موتور – ژنراتور می‌باشد.

۳) سطح دریچه ورودی هوا و دریچه خروجی هوا باید برابر با سطح رادیاتور باشد.

4) گزینه‌های 1 و ۳ هر دو صحیح است.

گزینه 2 صحیح است.

44-کدام یک از گزینه‌­های زیر در خصوص نصب سیستم اگزوز مولدهای برق (دیزل ژنراتور) صحیح است؟

1 ) عملکرد درست سیستم اگزوزه تضمین کننده شرایط کاری خوب برای موتور و افزایش راندمان آن می­‌باشد .

۲) نصب دریچه وزنی در انتهای اگزوز الزامی نمی‌باشد.

 3) برای عبور لوله اگزوز در طول کل مسیر باید از غلاف‌های دوجداره مخصوص استفاده شود.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه 1 صحیح است.

 45- کدام یک از گزینه­‌های زیر در خصوص فونداسیون و لرزه‌گیر مولدهای برق (دیزل ژنراتور) صحیح است؟

۱) فونداسیون مولد برق باید حداقل 16 سانتی متر ارتفاع داشته و بولت های لازم، مطابق نیاز دستگاه در داخل بتن و روی آن جداسازی شوند.

۲) بین فونداسیون مولد برق و دال بتنی کف و یا دیوار مجاور باید به وسیله یک ماده قابل انعطاف و آب­بندی کننده پر شود.

۳) مجموعه موتور ژنراتور مولد برق که روی یک شاسی آهنی یکپارچه نصب می‌شود، باید با واسطه لرزه‌گیرها، روی فونداسیون و در حالت ترازه محکم گردد.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه 4 صحیح است.

46- مناسب‌ترین گزینه در خصوص تعداد لوله‌های برق متصل به یک کلید تک پل یک راهه در دو حالت مداربندی کلید به کلید و مداربندی چراغ به چراغ چه می‌­باشد؟

۱) مداربندی کلید به کلید سه لوله – مداربندی چراغ به چراغ سه لوله

۲) مداربندی کلید به کلید سه لوله – مداربندی چراغ به چراغ یک لوله

3) مداربندی کلید به کلید یک لوله – مداربندی چراغ به چراغ یک لوله

۴) مداربندی کلید به کلید سه لوله – مداربندی چراغ به چراغ دو لوله

گزینه 4 صحیح است.

47-مناسب‌ترین گزینه در خصوص تجهیزات مورد نیاز برای نصب چراغ روکار در سقف اصلی با لوله­‌کشی توکار چه می‌­باشد؟

1) لوله برق- ترمینال- پیچ و رول پلاک- چراغ

2) لوله برق- پیچ و رول پلاک- چراغ

3) لوله برق – ترمینال- پیچ و رول پلاک- سر لوله پلاستیکی- چراغ

4) لوله برق- جعبه تقسیم برق- ترمینال- پیچ و رول پلاک- سرلوله پلاستیکی- چراغ

گزینه 4 صحیح است.

48- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص اجرای لوله‌­کشی برق در کف صحیح است؟

1)به طور کلی ممنوع است.

2) بدون هیچ­گونه شرطی مجاز می­‌باشد.

3) به شرط استفاده از لوله­‌های فولادی یا پلاستیکی صلب مجاز می‌­باشد.

4) فقط به شرط استفاده از لوله­‌های فولادی مجاز می‌باشد.

گزینه 3 صحیح است.

49- در کدامیک از گزینه­‌های زیر برای نصب ترانفورماتور تهویه مکانیکی الزامی نمی‌­باشد؟

1) اتاق به ابعاد 4.3  متر مربع و به ارتفاع 4.7 متر و برای نصب ترانسفورماتور به ظرفیت 1000 کیلو وات آمپر

2) اتاق به ابعاد 4  متر مربع و به ارتفاع 3.4 متر و برای نصب ترانسفورماتور به ظرفیت 500 کیلو وات آمپر

3) اتاق به ابعاد 4.5  متر مربع و به ارتفاع 3.4 متر و برای نصب ترانسفورماتور به ظرفیت 1600 کیلو وات آمپر

4) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه 1 صحیح است.

50-کدام یک از گزینه­‌های زیر صحیح است؟

1) کابل­‌های پشتیبان همواره از نوع فیبرنوری می­‌باشد.

2) مشخصات کابل فیبر نوری از بابت تعداد رشته­‌ای آن، نوع چند مود و یا تک مود و سایر مشخصات دیگر تعیین می­‌گردد.

3) توپولوژی مورد استفاده در کابل کشی کابل پشتیبان دارای ساختار ستاره می­‌باشد.

4) گزینه­‌های 2 و 3 هر دو صحیح است.

گزینه 3 صحیح است.

51- کدام یک از گزینه‌­های زیر مناسب­‌ترین پاسخ برای انتخاب مشخصات یک برق­گیر حفاظتی می‌باشد؟

1) حداکثر ولتاژ قابل تحمل، حداکثر جریان اتصال کوتاه

2) سطح و یا تراز ولتاژ حفاظت، حداکثر جریان اتصال کوتاه

3) سطح و یا تراز ولتاژ حفاظت، حداکثر جریان اتصال کوتاه و حداقل جریان اتصال کوتاه

4) سطح و یا تراز ولتاژ حفاظت، جریان تخلیه الکتریکی، جریان حداکثر و یا جریان ضربه

گزینه 4 صحیح است.

52-مطابق آیین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه­‌ها کدامیک از گزینه­‌های زیر صحیح است؟

1) تمام تجهیزات سیار الکتریکی باید به یک کلید RCD مناسب مجهز شوند.

2) استفاده از کلید RCD به عنوان جایگزین سیستم اتصال زمین برای حفاظت در برابر برق گرفتگی مجاز می‌­باشد.

3) استفاده از چراغ‌های دستی با ولتاژ بیش از 50 ولت به طور کلی ممنوع است.

۴) استفاده از لامپ‌های الکتریکی سیار به طور کلی ممنوع است.

گزینه 1 صحیح است.

53- با توجه به نصب دتکتور در داخل سقف کاذب و الزام به قابل دسترس بودن آن، کدام گزینه صحیح است؟

 1) سقف کاذب از نوع قابل برداشت باشد.

۲) پیش­بینی دریچه دسترسی در سقف­‌های کاذب غیر قابل برداشت.

۳) دسترسی از طریق چراغ‌­های نصب شده در سقف (با ابعاد مناسب قابل دسترسی)

۴) هر سه گزینه صحیح است.

گزینه 4 صحیح است.

54- کدام یک از گزینه ‌های زیر در خصوص استفاده از لوله‌های پلی اتیلن به عنوان محافظ سیم یا کابل صحیح است؟

۱) استفاده از لوله پلی اتیلن برای سیستم رو کار مجاز می‌­باشد.

۲) استفاده از لوله پلی اتیلن به طور کلی ممنوع است.

3) در صورت نصب در داخل بتن، استفاده از لوله پلی اتیلن مجاز می‌­باشد.

۴) محدودیتی در خصوص استفاده از لوله پلی‌­اتیلن وجود ندارد.

گزینه 3 صحیح است.

55- کدام یک از گزینه‌­های زیر در خصوص جعبه تقسیم‌­های برق پشت کلیدها و پریزها صحيح است؟

 ۱) جعبه تقسیم­‌های فلزی باید به هادی حفاظتی متصل گردند.

 ۲) جعبه تقسیم‌­های با صفحات رویی فلزی و رویه داخلی عایق باید به هادی حفاظتی متصل گردند.

3) برای جعبه­‌های تقسیم­‌های عایق باید تمهیدات لازم جهت اتصال به هادی حفاظتی پیش‌بینی گردد.

 ۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

گزینه 1 صحیح است.

56- کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به تخلفات انضباطی یکی از مهندسان عضو شخص حقوقی، که اجازه سوءاستفاده از نام و نشان شخص حقوقی متبوع خود را به اشخاصی بدهد که به فعالیت‌­های مهندسی فریب کارانه مبادرت می­‌کنند صحیح است؟

1 ) مجازات انتظامی از درجه چهار تا پنج

۲) مجازات انتظامی از درجه سه به بالا

 ۳) مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج

۴) مجازات انتظامی از درجه یک تا سه

گزینه 3 صحیح است.

-مسئله :کابلی به مقطع  قرار است به صورت افقی و روکار بین دو نقطه A و B با نصب بست به دیوار اجرا گردد. کابل‌ها در نقاط A وB با پست به دیوار وصل می­‌شوند قطر خارجی کابل 18.5mm  می­‌باشد. به سوالات 57 تا 59 پاسخ دهید:

کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی pic57

57- مناسب­‌ترین تعداد پست­‌های مورد استفاده با احتساب پست‌های نقاط A وB چه می‌­باشد؟

1) 70               2) 69                                3) 67                         4) 68

گزینه 2 صحیح است.

58- متراژ کابل مورد استفاده از نقطه A تا B چند میلیمتر می‌­باشد؟ (از ضخامت بست‌­ها صرف­‌نظر می‌­شود؟

1) 26               2) 26.88                              3) 25                         4)26.25

گزینه 4 صحیح است.

59- چنانچه به جای کابل 6*5 NYY از کابل 6*5 NYRY  استفاده  شود، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (قطر خارجی کابل ( 6*5 NYRY) 22.5mm می‌باشد.)

۱) تعداد بست­‌ها افزایش و متراژ كابل مورد استفاده تغییری نمی‌­کند.

۲) تعداد بست­‌ها کم و متراژ کابل مورد استفاده تغییری نمی‌­کند .

۳) تعداد بست­‌ها کم و متراژ کابل مورد استفاده افزایش می‌­یابد.

۲) تعداد بست­‌ها کم و متراژ کابل مورد استفاده کاهش می‌­یابد.

گزینه 2 صحیح است.

60- برای استفاده از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی در تهیه طرح­ها و نظارت بر آنها در یک ساختمان 7 طبقه با زیربنای 4800 مترمربع کدام گزینه صحیح است؟

1 ) برای تهیه طرح‌­ها از مهندسان دارای صلاحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه1 و بالاتر

 2) برای تهیه طرح‌ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پايه 2 و بالاتر

۳) برای تهیه طرح‌­ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پايه 2  و بالاتر

4) برای تهیه طرح‌ها از مهندسان دارای صلاحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 2 و بالاتر  و برای نظارت بر طرح­‌ها از مهندسان دارای صلاحیت پایه 3 و بالاتر

گزینه 1 صحیح است.

مشاوره آزمون ورود به حرفه مهندسان کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی                         1024x1024
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
- 5% کتاب آزمون های پلکانی نظارت برق (پیش نیاز طراحی) اثر علی اصغر امینی و ایمان سریری کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی کلید سوالات صلاحیت اجرا تاسیسات برقی 810 300x300
242,250 تومان

کتاب آزمون های پلکانی نظارت برق (پیش نیاز طراحی)

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.