به آزمون تاپ خوش آمدید!
- 20%
پیشنهاد ویژه

کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار جلد اول

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 13
افزودن برای مقایسه

نویسنده :علی اکبر حسینی 

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 3

 

شما با خرید این محصول 18 امتیاز کسب می کنید
گزارش سوءاستفاده

36,000 تومان 34,200 تومان


کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار جلد اول

کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار جلد اول

فهرست کتاب :

کلید خودکار (اتوماتیک) یا کامپکت

مشخصه کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

کلید خودکار (اتوماتیک) چه حفاظت هایی از تجهیزات پایین دست انجام میدهد؟

مفهوم قدرت قطع کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

نقطه اتصال کوتاه در کلیدهای خودکار (اتوماتیک) MCCB

مسئله 1: روش تعیین بدترین نقطه اتصال کوتاه در کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

نتیجه گیری کلی

مشخصه های اصلی ترانسفورماتور

مشخصه های اصلی چند نوع ترانسفورماتور طبق استاندارد din

محاسبه ولتاژ امپدانس (uk%) ترانفسورماتورهای توزیع

نکات مهم در محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

مزایای سیستم پریونیت

نمادهای مورد استفاده در شبکه های سیستم توزیع و مدار معادل الکتریکی

روش محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

نحوه محاسبه روابط امپدانس و جریان بر حسب پریونیت

مسئله 2: محاسبه قدرت قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل دو کلید خودکار سری

قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

مسئله 3: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار در سیستم توزیع شامل دو کلید خودکار سری

مسائله 4: تعیین قدرت قطع کلیدهای خودکار در تابلوی برق اصلی بلافاصله بعد از ترانسفورماتور

مسئله 5: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

شبکه بی نهایت برق

مسئله 6: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی سیستم توزیع شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 7: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار موتوری سیستم توزیع شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 8: محاسبه مقاومت ظاهری(امپدانس) یک ترانسفورماتور

مسئله 9: محاسبه مقاومت ظاهری (امپدانس) یک ترانسفورماتور

نتیجه گیری : رابطه مقاومت ظاهری ترانسفورماتورها با ولتاژ امپدانس یکسان

مسئله 10: محاسبه رابطه بین سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

مسئله 11 نوع: محاسبه سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

مسئله 12: محاسبه سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

مسئله 13: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 14 : محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 15: محاسبه قدرت قطع کلید بار معمولی در سیستم توزیع با شبکه بالادست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

 

مسئله 16: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 17: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 18: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 19: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر) با شبکه بالادست

مسئله 20: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر) با شبکه بالادست

 

مسئله 21: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر) با شبکه بالادست

مسئله 22: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل سه ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر)

مسئله 23: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با فرض باز بودن کلید کوپلاژ

مسئله 24: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

مسئله 25: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل سه ترانسفورماتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

پارامترهای مهم کلید خودکار (اتوماتیک)MCCB

مسئله 26: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع شامل سه ترانسفورماتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

مسئله 27: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 28: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی (TR1) در سیستم توزیع با دو ترانسفورماتور مستقل

 

مسئله 29: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی (TR2) در سیستم توزیع با دو ترانسفورماتور مستقل

مسئله 30: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع با دو ترانسفور مستقل

مسئله 31: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با فرض باز بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 32: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار اصلی در سیستم توزیع با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 33: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع با فرض باز بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

 

مسئله 34: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ با شبه بالادست

مسئله 35: تعیین وضعیت کلیدها را از نظر قطع و وصل بودن هنگام قطع برق شهر و وصل دیزل ژنراتورها

مسئله 36: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با وجود ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور

مسئله 37: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با وجود ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

 

مسئله 38: محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با وجود ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور با فرض باز بودن کلید کوپلاژ

مسئله 39: تعیین وضعیت کلیدها از نظر قطع و وصل بودن هنگام قطع برق شهر و وصل دیزل ژنراتورها

مسئله 40: تعیین قدرت قطع کلید اصلی ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور

مسئله 41: تعیین قدرت قطع کلید اصلی ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور

مسئله 42: مقایسه قدرت قطع کلیدها در حالت بار معمولی و بار موتوری

مسئله 43: محاسبه قدرت قطع کلیدها در شبکه های توزیع با %uk های متفاوت

مسئله 44: محاسبه قدرت قطع کلیدها در شبکه های توزیع با %UK های متفاوت با شبکه بالا دست

 

مسئله 45: مرتب کردن کلیدهای خودکار بر اساس قدرت قطع آن ها بدون محاسبه

مسئله 46: تعیین نوع کلیدها از نظر مکانیسم موتوری با معمولی

اینترلاک جیست؟

مسئله 47: تعیین نوع کلیدها از نظر مکانیسم موتوری یا معمولی

پیوست 2 – روابط و فرمول های مورد استفاده

 

 

مشخصات: کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار جلد اول

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786226723176

تعداد صفحات

140

لوح فشرده

ابعاد
وزن 261 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: azmoontop
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب برنامه‌نویسی پروژه‌های کاربردی شبکه RS-485 با پروتکل MODBUS درPLC دلتا (delta)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل دینامیکی سازه‌ها در برابر باد و زلزله
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

کتاب پاسخ‌یاب سریع نوآور (رشته تاسیسات برقی)

فروشنده : azmoontop
121,000 تومان 114,950 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب هندبوک ASHRAE کاربردهای گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع

درخواست محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0