کتاب مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: امید بزرگ حداد 

سال چاپ: 1395

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 80 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

160,000 تومان 152,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی

کتاب مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی :

لری و.میز – یئوکانگ تانگ

بخش اول – قواعد کلی :

فصل اول – مقدمه
۱-۴-۱ طراحی در مقابل تحلیل
۱-۴-۲- روش‌های متداول در مقابل روش‌های بهینه‌سازی
۱-۴-۳- بهینه‌سازی
۱-۴-۴- بهینه‌سازی تک هدفه در مقابل بهینه‌سازی چند هدفه
۱-۴-۵- عدم قطعیت‌ها در طراحی و تحلیل سامانه‌های آبی
۱-۴-۶- کاربردهای بهینه‌سازی در سامانه‌های آبی
۱-۴-۷- ساخت یک مدل
مراجع
مسائل

فصل دوم – اقتصاد در سامانه‌های آبی 

۲-۱- تحلیل اقتصاد مهندسی
۲-۲- تحلیل سود – هزینه
۲-۳- نظریه رفتار مصرف‌کننده
۲-۳-۱ مطلوبیت
۲-۳-۲- بیشینه‌‌سازی مطلوبیت
۲-۳-۳- توابع تقاضا
۲-۴- نظریه بنگاه اقتصادی
۲-۴-۱- مفاهیم پایه
۲-۴-۲- مجموعه ترکیبات بهینه برای ورودی‌‌ها
۲-۴-۳- هزینه در کوتاه‌مدت
۲-۴-۴- هزینه در بلند مدت
۲-۴-۵- کشش خروجی و کشش جایگزینی
۲-۵- عرضه، تقاضا و تعادل بازار
مراجع
مسائل

فصل سوم – برنامه‌‌ریزی خطی و کاربردهای آن در سامانه‌های آبی 

۳-۱- برنامه‌‌ریزی خطی
۳-۱-۱- فرضیات مدل‌های برنامه‌ریزی خطی
۳-۱-۲- شکل‌های برنامه‌ریزی خطی
۳-۲- الگوریتم‌های حل برنامه‌ریزی خطی
۳-۲-۱- روش ترسیمی
۳-۲-۲- نقاط حدی (یا گوشه‌ای) موجه
۳-۲-۳- الگوریتم حل مسائل برنامه‌ریزی خطی
۳-۲-۴- الگوریتم اصلی مسائل برنامه‌ریزی خطی
۳-۳- روش سیمپلکس
۳-۳-۱- مقدمه و مفاهیم جبری پایه
۳-۳-۲- روش جبری سیمپلکس
۳-۳-۳- خلاصه روش سیمپلکس
۳-۴- روش‌های متغیر مصنوعی
۳-۴-۱- روش M بزرگ
۳-۴-۲- روش دو مرحله‌ای
۳-۵- تفسیر جدول سیمپلکس
۳-۵-۱- جواب بهینه
۳-۵-۲- وضعیت منابع
۳-۵-۳- ارزش هر واحد از منابع (قیمت‌های سایه‌ای)
۳-۶- موارد کاربرد روش سیمپلکس
۳-۶-۱- تبهگنی
۳-۶-۲- جواب نامحدود
۳-۶-۳- جایگزین جواب‌های بهینه
۳-۶-۴- جواب موجه غیر موجود
۳-۷- دوگانگی از روش سیمپلکس
۳-۷-۱- تعریف مسأله ثانویه
۳-۷-۲- رابطه اولیه – ثانویه
۳-۸- شکل ماتریسی جدول سیمپلکس
۳-۹- روش های جدید حل مسائل برنامه‌ریزی خطی
مراجع
مسائل

فصل چهارم – برنامه‌ریزی پویاو غیر خطی و کاربردهای آن در سامانه‌های آبی 

۴-۱- برنامه‌ریزی پویا
۴-۱-۱- مؤلفه‌های مدل برنامه‌ریزی پویا
۴-۱-۲- ویژگی‌های محاسباتی برنامه‌ریزی پویا
۴-۲- برنامه‌ریزی پویای تفاضلی گسسته (DDDP)
۴-۳- جبر ماتریسی برنامه‌ریزی غیر خطی
۴-۴- بهینه‌سازی غیر خطی نامقید
۴-۴-۱- مفاهیم مقدماتی
۴-۴-۲- جستجوی یک بعدی
۴-۴-۳- روش‌های چند متغیره
۴-۵- بهینه‌سازی مقید: شرایط بهینگی
۴-۵-۱- مضارب لاگرانژ
۴-۵-۲- شرایط کان – تاکر
۴-۶- بهینه‌سازی غیر خطی مقید: روش تعمیم یافته گرادیان مختصر شده (GRG)
۴-۶-۱- مفاهیم اصلی
۴-۶-۲- الگوریتم عمومی و تغییرات اساسی
۴-۶-۳- گرادیان مختصر شده
۴-۶-۴- شرایط بهینگی روش GRG
۴-۷- بهینه‌سازی غیر خطی مقید: روش‌های تابع جریمه
۴-۸- بهینه‌سازی غیر خطی مقید: روش لاگرانژین پیشنهادی
۴-۹- کدهای برنامه‌ریزی غیر خطی
مراجع
مسائل

فصل پنجم – تحلیل عدم قطعیت و اطمینان‌پذیری سامانه‌های آبی 

۵-۱- مروری بر نظریه احتمال
۵-۱-۱- اصطلاحات
۵-۱-۲- قوانین محاسبات احتمالات
۵-۱-۳- متغیرهای تصادفی و توزیع‌های مربوطه
۵-۱-۴- خصوصیات آماری متغیرهای تصادفی
۵-۲- توزیع‌های احتمال
۵-۲-۱- توزیع دوجمله‌ای
۵-۲-۲- توزیع پوآسون
۵-۲-۳- توزیع نرمال
۵-۲-۴- توزیع لوگ – نرمال
۵-۳- تحلیل عدم قطعیت
۵-۴- محاسبات اطمینان‌پذیری با استفاده از تحلیل بار – مقاومت
۵-۴-۱- روش انتگرال‌گیری مستقیم
۵-۴-۲- روش‌های استفاده از حاشیه اطمینان و ضریب اطمینان
۵-۴-۳- روش‌های گشتاوردوم مرتبه اول
۵-۴-۴- مدل اطمینان‌پذیری پویا (وابسته به زمان)
۵-۵- اطمینان‌پذیری با استفاده از تحلیل زمان برای شکست
۵-۵-۱- تابع چگالی شکست
۵-۵-۲- نرخ شکست و تابع خطر
۵-۵-۳- متوسط زمان برای شکست
۵-۵-۴- تابع چگالی تعمیر، نرخ تعمیر و متوسط زمان برای تعمیر
۵-۵-۵- متوسط زمان بین شکست و متوسط زمان بین تعمیر
۵-۵-۶- موجودیت و عدم موجودیت
۵-۶- تحلیل اطمینان‌پذیری سامانه‌های ساده
۵-۷- بهینه سازی اطمینان‌پذیری
۵-۷-۱- اطمینان‌پذیری طراحی با افزونگی
۵-۷-۲- تخصیص اطمینان‌پذیری
۵-۸- مدل های مقید به شانس
۵-۸-۱- ضرائب تصادفی سمت راست
۵-۸-۲- ضرائب ساختاری تصادفی
۵-۸-۳- ضرائب سمت راست و ساختاری تصادفی
مراجع
مسائل

بخش دوم – مهندسی و مدیریت تأمین آب 

فصل ششم – پیش‌بینی میزان تقاضای آب 

۶-۱- مصرف آب و پیش‌بینی
۶-۲- پیش‌بینی مصرف آب شهری و صنعتی
۶-۲-۱- طبقه‌بندی روش‌ها
۶-۲-۲- شکل کلی مدل‌ها
۶-۲-۳- در دسترس بودن داده‌ها
۶-۳- مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی مصرف آب
۶-۳-۱- اصول رگرسیونی برای پیش‌بینی مصرف آب
۶-۳-۲- رگرسیون خطی
۶-۳-۳- دقت مدل‌های رگرسیون
۶-۳-۴- نکات عمومی درباره تحلیل رگرسیون
۶-۴- مدل‌های آبشاری برای پیش‌بینی مصرف آب
۶-۴-۱- حذف روند
۶-۴-۲- حذف تناوب فصلی
۶-۴-۳- فیلتر خودبازگشنی
۶-۴-۴- رگرسیون اقلیمی
۶-۴-۵- کاربردهای پیش‌بینی مصرف آب ماهانه
۶-۵- مدل‌های آماری در بررسی مسائل اقتصادی برای پیش‌بینی تقاضای آب
۶-۵-۱- معادلات هم‌زمان
۶-۵-۲- معادلات به فرم مختصر شده
۶-۵-۳- برآورد پارامترهای ساختاری
۶-۶- سامانه پیش‌بینی مصرف آب IWR – MAIN
مراجع
مسائل

فصل هفتم – سامانه‌های آب سطحی 

۷-۱- سامانه‌های مخازن آب سطحی
۷-۲- تحلیل ذخیره – آبدهی مطمئن برای تأمین آب
۷-۲-۱- روش‌های تحلیل آبدهی مطمئن
۷-۲-۲- فرآیندهای بهینه‌سازی برای تحلیل آبدهی مطمئن
۷-۳- تحلیل ذخیره – انرژی مطمئن
۷-۳-۱- مفاهیم تأمین آب برای تولید نیرو
۷-۳-۲- تعیین انرژی مطمئن
۷-۴- شبیه‌سازی جریان
۷-۴-۱- قواعد بهره‌برداری
۷-۴-۲- شبیه‌سازی نگهداشت
۷-۴-۳- مدل شبیه‌سازی HEC-5
۷-۵- برآورد بهینه و بهره‌برداری از یک مخزن چند هدفه منفرد
۷-۶- برآورد بهینه و بهره‌برداری از سامانه مخازن چند هدفه
۷-۷- برآورد اندازه مخزن و بهره‌برداری در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی؛ مدل های LP
۷-۷-۱- مدل‌های مقید به شانس با استفاده از قواعد تصمیم‌گیری خطی
۷-۷-۲- مدل آبدهی
۷-۸- بهره‌برداری مخزن تحت شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی: مدل‌های DP
مراجع
مسائل

فصل هشتم – آب‌های زیرزمینی 

۸-۱- قوانین پایه‌ای سامانه‌های آب زیرزمینی
۸-۱-۱- هیدرولوژی آب زیرزمینی
۸-۱-۲- حرکت آب زیرزمینی
۸-۱-۳- انواع مدل‌های مدیریت کمی آب زیرزمینی
۸-۲- شبیه‌سازی سامانه‌های آب زیرزمینی
۸-۲-۱- توسط معادلات حاکم
۸-۲-۲- معادلات تفاضل محدود
۸-۳- مدل‌های مدیریت هیدرولوژیکی: رویکرد جایگذاری
۸-۳-۱- مسائل یک بعدی برای سفره محصور با شرایط ماندگار
۸-۳-۲- مدل دوبعدی برای سفره محصور با شرایط ماندگار
۸-۳-۳- مسأله یک‌بعدی برای سفره محصور با شرایط غیرماندگار
۸-۳-۴- مساله دوبعدی برای سفره غیر محصور با شرایط ماندگار
۸-۴- مدل‌های ارزیابی سیاست و تخصیص: روش ماتریس پاسخ
۸-۵- مدل مدیریت آب زیرزمینی: رویکرد کنترل بهینه
مراجع
مسائل

فصل نهم – سامانه‌های توزیع آب 

۹-۱- تعریف و هدف سامانه‌های توزیع آب
۹-۲- اجزای سامانه توزیع آب
۹-۳- پمپ‌ها و هیدرولیک پمپاژ
۹-۴- تحلیل شبکه
۹-۴-۱- قوانین مربوط به بقاء
۹-۴-۲- معادلات شبکه
۹-۴-۳- الگوریتم شبیه‌سازی شبکه
۹-۵- مدل‌های بهینه‌سازی برای طراحی سامانه‌های شاخه‌ای
۹-۶- مدل‌های بهینه‌سازی برای طراحی سامانه‌های حلقوی
۹-۶-۱- مسائل کلی
۹-۶-۲- یک مدل برنامه‌ریزی خطی
۹-۷- مدل طراحی سامانه توزیع آب
۹-۸- اطمینان‌پذیری سامانه توزیع آب
۹-۸-۱- اطمینان‌پذیری اجزاء
۹-۸-۲- اطمینان‌پذیری سامانه
مراجع
مسائل
بخش سوم – مهندسی و مدیریت آب مازاد

فصل دهم – مدیریت هیدرولوژی و هیدرولیک آب مازاد 

۱۰-۱- تحلیل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی دشت سیلابی
۱۰-۲- تعییت هیدروگراف طوفان
۱۰-۲-۱- تلفات هیدرولوژیکی
۱۰-۲-۲- روش هیدروگراف واحد
۱۰-۲-۳- مرکز مهندسی هیدرولوژیکی (HEC) مهندسی ارتش ایالات متحده (USACE)، HEC-1
۱۰-۲-۴- مدل‌های شبیه‌سازی پوسته
۱۰-۳- روندیابی هیدرولوژیکی: مخازن و رودخانه‌ها
۱۰-۳-۱- روندیابی هیدرولوژیکی مخزن
۱۰-۳-۲- روندیابی هیدرولوژیکی رودخانه
۱۰-۴- تحلیل فراوانی هیدرولوژیکی برای تعیین سیلاب دشت
۱۰-۴-۱- تحلیل فراوانی جریان سیلاب
۱۰-۴-۲- رهنمودهای انجمن منابع آب ایالات متحده
۱۰-۵- رقوم دشت سیلابی: تعیین پروفیل سطح آب
۱۰-۶- پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب: روندیابی توزیعی
۱۰-۷- مدل‌های سرویس ملی آب و هوایی ایالات متحده برای روندیابی رودخانه
مراجع
مسائل

فصل یازدهم – سامانه‌های مدیریت بارش شهری 

۱۱-۱- سامانه مدیریت بارش شهری
۱۱-۲- طراحی فاضلاب بارش
۱۱-۲-۱- فلسفه طراحی
۱۱-۲-۲- روش استدلالی
۱۱-۳- روش طراحی هیدروگراف
۱۱-۴- طراحی کم هزینه‌ترین سامانه‌های مجرای فاضلاب
۱۱-۵- تحلیل اطمینان‌پذیری مجاری فاضلاب
۱۱-۵-۱- محاسبه اطمینان‌پذیری
۱۱-۵-۲- رابطه ضرب ریسک – اطمینان
۱۱-۶- نگهداشت آب بارش
۱۱-۶-۱- اثرات شهرسازی و نگهداشت آب بارش
۱۱-۶-۲- انتخاب اندازه استخر نگهداشت – روش استدلالی اصلاح شده
۱۱-۶-۳- روش طراحی هیدروگراف
۱۱-۷- کم‌هزینه‌ترین طراحی سامانه‌های نگهداشت بارش منطقه‌ای
مراجع
مسائل

فصل دوازدهم – سامانه‌های مدیریت دشت سیلابی 

۱۲-۱- گزینه‌های کنترل سیلاب
۱۲-۱-۱- گزینه‌های سازه‌ای
۱۲-۲- برآورد خسارت سیلاب
۱۲-۲-۱- روابط خسارت
۱۲-۲-۲-خسارت‌های مورد انتظار
۱۲-۳- بسته تحلیل خسارت سیلاب HEC
۱۲-۴- مدل بهینه‌سازی برای برنامه‌ریزی کنترل سیلاب
۱۲-۵- انتخاب بهینه گزینه‌های کنترل سیلاب
۱۲-۶- طراحی بر اساس ریسک
۱۲-۷- طراحی سازه زهکشی بزگراه بر اساس ریسک
۱۲-۷-۱- طراحی سازه‌های عبوری از جاده
۱۲-۷-۲- خسارت‌های مورد انتظار و تابع هدف
مراجع
مسائل

فصل سیزدهم – بهره‌برداری سامانه‌های آب سطحی برای کنترل سیلاب 

۱۳-۱- پیش‌بینی سیلاب در زمان واقعی
۱۳-۱-۱- مفاهیم
۱۳-۱-۲- سامانه‌های جمع‌آوری داده در زمان واقعی برای سامانه‌های رودخانه – دریاچه
۱۳-۱-۳- سامانه‌هشدار سریع سیلاب برای مناطق شهری
۱۳-۱-۴- مدل‌های پیش‌بینی سیلاب
۱۳-۲- بهره‌برداری رودخانه – مخزن برای کنترل سیلاب
۱۳-۲-۱- مدل بهره‌برداری مخزن
۱۳-۲-۲- سامانه پیش‌بینی سیلاب رودخانه کلرادو
۱۳-۳- مدل‌های بهینه‌سازی برای توسعه سیاست‌های بهره‌برداری
۱۳-۴- مدل‌های بهینه‌سازی برای بهره‌برداری در زمان واقعی مخازن
۱۳-۴-۱- مدل های بهینه‌سازی با استفاده از روندیابی هیدرولوژیکی
۱۳-۴-۲- مدل های بهینه‌سازی با استفاده از روندیابی هیدرولیکی
مراجع
مسائل

منابع و مآخذ

 

مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی کتاب مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی 2698 221x300

مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی

مشخصات: کتاب مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001680601

تعداد صفحات

458

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1100 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مهندسی و مدیریت سامانه‌های آبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانين و مقررات مربوط به رفاه و تامين اجتماعی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تیترواژه طلایی نوآور رشته‌های تاسیسات برقی و مکانیکی (نظارت، طراحی و اجرا)
کتاب تیترواژه طلایی نوآور رشته‌های تاسیسات برقی و مکانیکی (نظارت، طراحی و اجرا)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب اصول دینامیک خاک ( ویراست سوم )

فروشنده : آزمون تاپ
560,000 تومان 532,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب کنترل دود

کتاب کنترل دود

فروشنده : آزمون تاپ
400,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب خودآموز جوشکاری

کتاب خودآموز جوشکاری

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

کتاب نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
250,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0