کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: حامد مصلحی
رعنا عبدالهی ریزی
سیدعلیرضا ذوالفقاری
پیمان ابراهیمی ناغانی

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 122 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

245,000 تومان

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

مقدمه :

فصل اول: نصب نرم‌افزار

مقدمه
۱-۱ دیزاین بیلدر
۱-۱-۱- قابلیت‌‌‌های نرم افزار دیزاین بیلدر:
۱-۱-۲- استاندارد نرم افزار دیزاین بیلدر
۱-۱-۳- پیش نیازهای نصب نرم افزار دیزاین بیلدر
۱-۱-۴- معرفی وب سایت دیزاین بیلدر
۱-۱-۵- عضویت در وب سایت
۱-۱-۶- دانلود نرم افزار
۱-۱-۷- نصب نرم افزار
۱-۱-۸- معرفی راهنمای نرم افزار
۱-۲- انرژی پلاس (EnergyPlus)
۱-۲-۱- کاربرد انرژی پلاس در دیزاین بیلدر
۱-۲-۲- دانلود نرم افزار انرژی پلاس
۱-۲-۳- نصب نرم افزار انرژی پلاس
۱-۳- داده‌های آب و هوایی

فصل دوم: شروع به كار نرم‌افزار :

۲-۱- فعال سازی نرم افزار
۲-۱-۱- فعال سازی نرم افزار از طریق فایل مجوز رسمی(لایسنس)
۲-۱-۲- فعال سازی نسخه رایگان نرم افزار
۲-۲- اجرای نرم افزار
۲-۳- استفاده از فایل‌های آب و هوایی موجود در کتابخانه نرم افزار
۲-۴- انتخاب موتور شبیه ساز نرم افزار
۲-۵- ایجاد فایل آب و هوایی جدید
۲-۶ وارد کردن تنظیمات مربوط به فایل آب و هوایی
۲-۶-۱- یکسان‌‌سازی تنظیمات فایل آب و هوایی
۲-۶-۲- محاسبه دمای سطح خاک در تماس با کف ساختمان
۲-۶-۳- دمای زمین در عمق‌های متفاوت
۲-۶-۴- تبدیل فرمت فایل‌های آب و هوایی به فرمت‌های مورد نیاز

فصل سوم: رسم هندسه ساختمان : 

۳-۱- معرفی محیط شبیه‌سازی    ۴۳
۳-۱-۱- تعریف الگوی هندسی ترسیم مدلسازی

۳-۲- فراخوانی نقشه پلان ساختمان
۳-۳- رسم بلاک
۳-۳-۱- افزودن بلاک همسان
۳-۳-۲-  افزودن بلاک جدید
۳-۴- گزینه‌‌‌های ترسیم
۳-۴-۱- Block type
۳-۴-۲- Outline block
۳-۴-۳- Component block
۳-۴-۳-۲- Component block Standard
۳-۴-۳-۳- Component block Ground
۳-۴-۳-۴- Component block Adiabatic
۳-۵- ابزار رسم
۳-۵-۱- چند ضلعی (Polygon)
۳-۵-۱-۱- خط مستقیم (Straight line)
۳-۵-۱-۲- کمان (Arc)
۳-۵-۲- مستطیل (Rectangle)
۳-۵-۳- دایره (Circle)
۳-۶- ابزار کمکی رسم
۳-۶-۱- نقاله (Protractor)
۳-۶-۲- تشخیص جهت (Direction Snaps)
۳-۶-۳- تشخیص نقطه (Point Snaps)
۳-۶-۴- Drawing Guides
۳-۷- معرفی ابزارهای ترسیمی- ویرایشی
۳-۷-۱- معرفی ابزارهای نمایشی و بزرگنمایی
۳-۷-۲- معرفی ابزار‌‌‌های ویرایشی
۳-۷-۳- حذف احجام انتخاب شده (Delete selected object)
۳-۷-۴- بسط دادن احجام انتخاب شده (Stretch object)
۳-۷-۵- چرخش احجام انتخاب شده (Rotate selected object)
۳-۷-۶- کپی آینه‌ای حجم انتخاب شده (Mirror selected object)
۳-۷-۷- کپی احجام انتخاب شده (Copy selected object)
۳-۷-۸- انتقال احجام انتخاب شده (Move selected object)
۳-۸- معرفی ابزار‌‌‌های ترسیم و ویرایش بلاک
۳-۸-۱- ابزار اندازه گیری (Measure)
۳-۸-۲- Place construction line
۳-۸-۳- ادغام یا یکپارچه سازی (Boolean)
۳-۸-۴- برش بلاک در طول یک صفحه (Cut block along plane)

۳-۸-۵- امتداد دادن (Drag face)
۳-۸-۶- تبدیل نوع بلاک (Convert selected outline blocks to building blocks)
۳-۸-۷- Place assembly
۳-۹- ترسیم پارتیشن‌های داخلی
۳-۱۰- نحوه رسم بازشوها (پنجره، در و‌‌‌…)
۳-۱۰-۱- رسم پنجره (Draw window)
۳-۱۰-۲- رسم سطوح برجسته (Draw sub-surface)
۳-۱۰-۳- رسم حفره (Draw hole)
۳-۱۰-۴- رسم در (Draw door)
۳-۱۰-۴- رسم دریچه هوا یا ونت (Draw vent)
۳-۱۱- کپی کردن طبقات
۳-۱۲- انواع نمای مشاهده پروژه

فصل چهارم: تعریف کاربری و تجهیزات : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۴-۱- مقدمه
۴-۲- الگوهای کاربری کتابخانه نرم افزار
۴-۳- مشخصات هر فضا
۴-۳-۱- نوع فضا
۴-۳-۲- تعریف فضاهای مشابه
۴-۳-۳- زیربنا و حجم هر فضا
۴-۴- کاربری فضا
۴-۴-۱- تعداد افراد
۴-۴-۲- برنامه زمانی
۴-۴-۳- تعریف خصوصیات افراد هر فضا
۴-۴-۳-۱- فعالیت افراد
۴-۴-۳-۲- ضریب جنسیت
۴-۴-۳-۳- نرخ تولید کربن دی اکسید
۴-۴-۳-۴- ضریب لباس
۴-۵- حجم آب گرم مورد نیاز
۴-۶- تعریف شرایط آسایش مورد نیاز سیستم HVAC و روشنایی
۴-۶-۱- دمای طرح داخل برای فصل زمستان
۴-۶-۲- دمای طرح داخل برای فصل تابستان
۴-۶-۳- رطوبت مورد نیاز
۴-۶-۴- دمای تهویه
۴-۶-۵- هوای تازه مورد نیاز

۴-۲-۶- شدت روشنایی مورد نیاز
۴-۷- تعریف تجهیزات هر فضا
۴-۷-۱- تعریف ضرایب هدر رفت انرژی تجهیزات
۴-۷-۱-۱- نسبت هدر رفت (Fraction lost)
۴-۷-۱-۲- نسبت بار نهان (Latent fraction)
۴-۷-۱-۳- نسبت تابش (Radiant fraction)
۴-۷-۱-۴- محاسبات حرارت منتشر شده از تجهیزات

فصل پنجم: تعریف برنامه زمان بندی : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۵-۱- برنامهی زمانی با جزییات (۷/۱۲ Schedules)
۵-۱-۱- انواع برنامه زمانی ۲۴ ساعته
۵-۱-۱-۱- برنامه زمانی ثابت، Constant
۵-۱-۱-۲- برنامه زمانی On/Off، Single period
۵-۱-۱-۳- برنامه زمانی با درصد وزنی، Custom
۵-۲- برنامه زمانی با نوشتن دستور
۵-۳- عملکرد تجهیزات داخلی با توجه به حضور افراد

فصل ششم: تعریف مصالح و جدارههای ساختمان:

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۶-۱- الگوهای جداره کتابخانه نرم افزار
۶-۲- انواع جدار ساختمان
۶-۲-۱- دیوار خارجی
۶-۲-۲- دیوار مجاور با زمین
۶-۲-۳- بام تخت
۶-۲-۴- بام شیروانی دارای سکنه
۶-۲-۵- بام شیروانی بدون سکنه
۶-۲-۶- پارتیشنهای (دیوارهای) داخلی
۶-۲-۷- جدارهای فضاهای کنترل نشده
۶-۲-۸-  انواع جدار کف فضا
۶-۲-۹- سطوح برجسته
۶-۳- وسایل دارای ذخیره حرارتی
۶-۴- تعریف خواص component block
۶-۵- تعریف شرایط مجاور جدارها
۶-۶- انتخاب نحوه محاسبه حجم و مساحت جدارها
۶-۷- انتخاب الگوریتم محاسبه ضرایب انتقال حرارت جابجایی
۶-۸- تعریف ضریب انتقال حرارت برای اتصالات فلزی

۶-۹- لایه‌‌بندی جداره ها
۶-۹-۱- تعریف مصالح جدید
۶-۹-۱-۱- تعریف خواص حرارتی مصالح
۶-۹-۲- ضرایب انتقال حرارت جابه جایی سطوح داخلی و خارجی
۶-۹-۳- تصویر کلی جدار
۶-۹-۴- مشخصات جدار
۶-۹-۵- Condenstation analysis
۶-۹-۶- تغییر ساختار جدارهها
۶-۱۰- تعریف جدار ساختمان با داشتن مقدار ضریب کلی انتقال حرارت

فصل هفتم: بازشوها :

۷-۱- مقدمه
۷-۲- الگوهای کتابخانه نرم افزار
۷-۳- پنجره‌‌‌های خارجی
۷-۳-۱- انواع پنجره خارجی کتابخانه نرم افزار
۷-۳-۲- تعریف پنجره
۷-۴- رسم پنجره بصورت خودکار
۷-۴-۲- ابعاد پنجره (Dimentions)
۷-۵- قرارگیری پنجره نسبت به عرض دیوار
۷-۶- تعریف قاب و تقسیم کننده‌‌‌های پنجره
۷-۶-۱- نوارهای وسط پنجره
۷-۶-۲-  قاب پنجره
۷-۷- کنترل جریان هوای هر پنجره
۷-۸- پنجره‌‌‌های داخلی
۷-۹- پنجره‌های بام / نورگیرهای سقفی
۷-۱۰- درهای داخلی و خارجی
۷-۱۰-۱- رسم خودکار درهای خارجی
۷-۱۰-۲- رسم خودکار درهای داخلی
۷-۱۱- دریچه و ونتها

فصل هشتم: سیستم روشنایی ساختمان :

۸-۱- چراغ‌‌‌های موجود در کتابخانه نرم افزار
۸-۲- تعریف سیستم روشنایی
۸-۲-۱- میزان مصرف انرژی سیستم روشنایی
۸-۲-۲- انواع چراغ

۸-۲-۳- ضرایب اتلاف انرژی سیستم روشنایی
۸-۲-۳-۱- نسبت هوای برگشتی (Return air fraction)
۸-۲-۳-۲- نسبت تابش (Radiant fraction)
۸-۲-۳-۳- نسبت نور مریی (Visible fraction)
۸-۲-۳-۴- نسبت جابه‌جایی (Convected fraction)
۸-۳- روشنایی اختصاصی
۸-۳-۱- مصرف انرژی سیستم روشنایی اختصاصی
۸-۳-۲- برنامه زمانی سیستم روشنایی اختصاصی
۸-۴- روشنایی محوطه
۸-۴-۱- مصرف انرژی سیستم روشنایی خارجی
۸-۴-۲- برنامه زمان بندی
۸-۴-۳- کنترل سیستم روشنایی خارجی
۸-۴-۳-۱- Schedule only
۸-۴-۳-۲- Schedule + Override off in daytime

فصل نهم: سیستم سرمایش گرمایش : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۹-۱- دمای طرح داخل برای گرمایش و سرمایش
۹-۲- تعریف سطح دسترسی به تنظیمات HVAC
۹-۲-۱- تعریف سیستم با توجه به سطح Simple
۹-۲-۱-۱- (Heating ) گرمایش
۹-۲-۱-۲- (Cooling) سرمایش
۹-۲-۲- تعریف سیستم با توجه به سطح Compact
۹-۲-۳- تعریف سیستم با توجه به سطح Detailed
۹-۳- محاسبه انرژی مصرفی سیستم سرمایش و گرمایش
۹-۳-۱- Simple HVAC
۹-۳-۲- Compact HVAC

فصل دهم: آب گرم مصرفی : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۱۰-۱- تعیین نرخ مصرف آب گرم
۱۰-۲- فعال‌‌سازی سیستم تامین آب گرم مصرفی
۱۰-۲-۱- انتخاب الگو
۱۰-۲-۲- انتخاب نوع سیستم آب گرم مصرفی
۱۰-۲-۳- تعریف بازده سیستم آب گرم مصرفی
۱۰-۲-۴- انتخاب نوع سوخت برای سیستم آب گرم مصرفی
۱۰-۲-۵- دمای آب سیستم تامین آب گرم

۱۰-۲-۶- تعریف برنامه زمانبندی عملکرد سیستم آب گرم مصرفی
۱۰-۳- انرژی مصرفی سیستم آب گرم (Simple and Compact HVAC)

فصل یازدهم: کنترل هوشمند روشنایی : 

۱۱-۱- تعریف ارتفاع سطح کار
۱۱-۲- تعریف سطح روشنایی مورد نیاز
۱۱-۳- نوع سیستم کنترلی روشنایی
۱۱-۳-۱- کنترل هوشمند خطی
۱۱-۳-۲- کنترل هوشمند خطی / خاموش کننده
۱۱-۳-۳- سیستم کنترل پله‌ای
۱۱-۴- جانمایی سنسور روشنایی

فصل دوازدهم: روشنایی روز : 

۱۲-۱- انتخاب نوع گزارش خروجی
۱۲-۲-۱- تصویر گرافیکی توزیع روشنایی روز Map))
۱۲-۲-۲- Grid
۱۲-۲-۳- گزارش استاندارد LEED v2 Credit EQ8.1
۱۲-۲-۴- گزارش استاندارد LEED v3 Credit IEQ 8.1
۱۲-۲-۵- گزارش استاندارد BREEAM Credit HEA1
۱۲-۲-۶- گزارش استاندارد Green Star Credit IEQ4
۱۲-۳- تعیین دقت محاسبات، Detail template
۱۲-۳-۱- روش سریع،Fast
۱۲-۳-۲- روش استاندارد، Standard
۱۲-۳-۳- روش خوب (بدون درونیابی) (Good (no interpolation
۱۲-۳-۴- روش خوب،Good
۱۲-۳-۵- روش دقیق، Accurate
۱۲-۳-۶- روش بسیار دقیق،High quality
۱۲-۴- تعیین ارتفاع برای محاسبات سطح روشنایی، Working plane height
۱۲-۵- تعیین حاشیه از اطراف سطح کار، Margin
۱۲-۶- تعیین ضریب صافی آسمان، Sky model
۱۲-۶-۱- روز روشن آفتابی، صاف، CIE sunny clear day
۱۲-۶-۲- روز روشن، صاف، CIE clear day
۱۲-۶-۳- روز نسبتا آفتابی، CIE sunny intermediate day
۱۲-۶-۴- روز متوسط، CIE intermediate day
۱۲-۶-۶- روز ابری، CIE overcast day

۱۲-۶-۷- CIE overcast day (scaled)
۱۲-۶-۸- آسمان ابری یکنواخت ،Uniform cloudy sky
۱۲-۷- نحوه توزیع شدت روشنایی در روزهای مختلف
۱۲-۸- تعیین ابعاد شبکه‌‌بندی برای محاسبات روشنایی، Grid Size
۱۲-۸-۱- حداکثر ابعاد شبکه، Maximum grid size
۱۲-۸-۲- حداقل ابعاد شبکه، Minimum grid size

فصل سیزدهم: تحلیل سیالاتی داخل و خارج ساختمان، CFD : 

۱۳-۱- تحلیل CFD خارجی ساختمان
۱۳-۱-۱- مش زدن اطراف ساختمان
۱۳-۱-۱-۱- مدل مش بندی‌‌، Grid type
۱۳-۱-۱-۲- فاصله بین سلول‌‌‌های شبکه بندی
۱۳-۱-۱-۳- حداکثر فاصله قابل قبول برای شبکه حل
۱۳-۱-۲- تعریف شرایط مرزی
۱۳-۱-۲-۱- سرعت باد
۱۳-۱-۲-۲- جهت وزش باد
۱۳-۱-۲-۳- نوع مجاورت ساختمان
۱۳-۱-۳- تعریف دامنه حل
۱۳-۲- تحلیل CFD داخلی ساختمان
۱۳-۲-۱- تعیین شرایط مرزی
۱۳-۲-۱-۱- افزدون مدل رادیاتور یا بخاری
۱۳-۲-۱-۲- شرایط مرزی جدار
۱۳-۲-۱-۳- شرایط مرزی پنجره
۱۳-۲-۱-۴- افزودن فن گردش هوا
۱۳-۲-۱-۵- ایجاد شرایط مرزی داخلی فضا
۱۳-۲-۲- شبکه‌‌بندی فضای داخل
۱۳-۲-۳- بررسی صحت بالانس سیستم
۱۳-۳- ویرایش و نحوه کنترل مدل شبکه بندی
۱۳-۳-۱- تنظیم و اصلاح شبکه‌‌‌های CFD خارجی
۱۳-۳-۲- تنظیم و اصلاح شبکه‌‌‌های CFD داخلی
۱۳-۳-۳- مشاهده‌‌‌‌ی شبکه
۱۳-۴- آغاز به کار شبیه‌‌سازی CFD
۱۳-۴-۱- مدل حل توربولانسی
۱۳-۴-۲- الگوی گسسته‌‌سازی معادلات
۱۳-۴-۳- تعداد تکرار

۱۳-۴-۴- مقادیر اولیه حل
۱۳-۴-۵- تعیین یک نقطه برای نمایش نحوه حل
۱۳-۴-۶- نمودار باقیماندهها
۱۳-۴-۷- تنظیمات اختصاصی حل هر یک از معادلات
۱۳-۵- نمایش خروجی‌ها
۱۳-۵-۱- نحوه نمایش هندسه
۱۳-۵-۲- افزایش کیفیت تصویر
۱۳-۵-۳- نمایش جزییات
۱۳-۵-۴- جهت شمال
۱۳-۵-۵- راهنمای خروجی ها
۱۳-۵-۶- مشاهده شبکه و نحوه شبکه بندی
۱۳-۵-۷- نمایش کانتورهای سه بعدی
۱۳-۵-۸- نمایش کانتور و بردار
۱۳-۵-۸-۱- تنظیمات بازه عددی رنگ‌ها و طول بردارها
۱۳-۶- محاسبات شرایط آسایش حرارتی (COMFORT CALCULATIONS)
۱۳-۶-۱- نرخ سوخت و ساز بدن (متابولیک)
۱۴-۶-۲- سطح پوشش
۱۳-۶-۳- رطوبت نسبی
۱۳-۶-۴- تعداد بخش‌های حوزه در محاسبات دمای متوسط تابشی
۱۳-۷- محاسبات سن هوای داخل

فصل چهاردهم: طراحی سایبان داخلی و خارجی : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۱۴-۱- windows shading‌‌، پوشش پرده
۱۴-۱-۱-  Type ،انتخاب نوع پوشش داخلی
۱۴-۲- تعریف اطلاعات پرده
۱۴-۲-۱- تعریف خواص فیزیکی پره‌ها
۱۴-۲-۲- تعریف خواص پره‌ها در مواجهه با پرتو‌‌‌های خورشیدی
۱۴-۲-۳- تعیین خواص پخش خورشیدی پرهها
۱۴-۲-۴- تعیین خواص پرتو نور مریی برخوردی به پره‌ها
۱۴-۲-۵- تعیین خواص انتشار مریی از پره‌ها
۱۴-۲-۶- تعیین میزان خواص مادون قرمز پره‌ها
۱۴-۲-۷- تعیین میزان بازبودن پرده
۱۴-۳- انتخاب جایگاه سایبان داخلی
۱۴-۴- انتخاب نحوه کنترل پرده
۱۴-۴-۱- فعال بودن سایبان

۱۴-۴-۲- کنترل با میزان روشنایی روز
۱۴-۴-۳- به وسیله برنامه زمان بندی
۱۴-۴-۴- فعالیت سایبان در صورت ازدیاد پرتوهای خورشیدی
۱۴-۴-۵- فعالیت سایبان در صورت ازدیاد خیرگی نور
۱۴-۴-۶- فعالیت سایبان در صورت افزایش دمای بیرون
۱۴-۴-۷- فعالیت سایبان در صورت بالا بودن دمای هوای داخل
۱۴-۴-۸- سرمایش
۱۴-۴-۹- Day cooling and solar + night
۱۴-۴-۱۰- Day cooling and solar
۱۴-۴-۱۱- Night outside low air temp
۱۴-۴-۱۲- Night inside low air temp
۱۴-۴-۱۳-  Night heating
۱۴-۴-۱۴- Night outside low air temp + day cooling
۱۴-۴-۱۵- Night heating + day cooling
۱۴-۴-۱۶- Horizontal solar
۱۴-۴-۱۷- Outdoor air temp + Solar on window
۱۴-۴-۱۸- Outdoor air temp + Horizontal solar
۱۴-۵- Local shading
۱۴-۵-۱- General
۱۴-۵-۲- Louvres
۱۴-۵-۳- Sidefins
۱۴-۵-۴- Overhangs
۱۴-۶- تعریف سایبان سفارشی

فصل پانزدهم : نفوذ هوا : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۱۵-۱-  نفوذ هوا (Infiltration)
۱۵-۲- تعریف واحد نرخ نفوذ هوا
۱۵-۳- تعریف نفوذ هوا در حالت Schedule
۱۵-۴- تعریف نفوذ هوا در حالت Calculated
۱۵-۴-۱-  Airtightness method
۱۵-۴-۱-۱- Template slider
۱۵-۴-۱-۲- Crack template
۱۵-۵- محاسبات مربوط به تهویه

فصل شانزدهم: تهویه طبیعی

۱۶-۱- تعیین بازه دمایی برای تهویه
۱۶-۱-۱- حداقل دمای داخلی
۱۶-۱-۲- حداکثر دمای داخلی
۱۶-۲- انتخاب نحوه تنظیمات تهویه طبیعی
۱۶-۳- تهویه طبیعی در حالت Scheduled
۱۶-۳-۱- Outside air definition method
۱۶-۳-۱-۱- By zone
۱۶-۳-۱-۲- Min fresh air per person
۱۶-۳-۲- Operation
۱۶-۳-۳- کنترل تهویه بر اساس دمای بیرون
۱۶-۳-۳-۱- Outdoor min temperature control
۱۶-۳-۳-۲- Outdoor max temperature control
۱۶-۳-۴- Delta T Limits
۱۶-۳-۴-۱- Delta T definition
۱۶-۳-۵- Delta T and Wind Speed Coefficients
۱۶-۴- تهویه طبیعی در حالت Calculated
۱۶-۴-۱- تنظیم بازشوها و درصد بازشدگی آنها در زمانهای مختلف
۱۶-۴-۲- تنظیمات تهویه طبیعی در حالت Calculated
۱۶-۴-۲-۱- Wind Factor
۱۶-۴-۲-۲- Control mode
۱۶-۴-۳- Modulation of Openings area
۱۶-۵- محاسبات تهویه طبیعی
۱۶-۵-۱- Wind-Driven Ventilation
۱۶-۵-۲- Excluding Wind-Effects
۱۶-۵-۳- Modelling Infiltration
۱۶-۶- Calculation Of Air Density

فصل هفدهم: تهویه مکانیکی : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۱۷-۱- تهویه‌‌‌‌ی مکانیکی
۱۷-۱-۱- Room ventilation
۱۷-۱-۱-۱- air definition method Outside
۱۷-۱-۱-۲- برنامه زمانبندی
۱۷-۱-۱-۳- انتخاب نوع فن
۱۷-۱-۲- Ideal loads
۱۷-۱-۲-۲- air definition method Outside (تعریف روش دریافت سرعت هوای بیرون)

۱۷-۱-۲-۳- Operation
۱۷-۱-۲-۴- Economiser
۱۷-۱-۲-۵-  Heat recovery

فصل هجدهم: تحلیل نتایج : 

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder :

۱۸-۱- General
۱۸-۲- Option
۱۸-۲-۱- Calculation Option
۱۸-۲-۱-۱- تنظیم گام زمانی حل
۱۸-۲-۱-۲- نحوه کنترل دما
۱۸-۲-۲-Solar
۱۸-۲-۲-۱- Include all buildings in shading calcs
۱۸-۲-۲-۲- I Model reflections and shading of ground reflected solar
۱۸-۲-۲-۳- I Solar distribution
۱۸-۲-۳- General solution
۱۸-۲-۳-۱- الگوریتم حل
۱۸-۲-۳-۲- Allow individual constructions to override solution method
۱۸-۲-۴- FINITE DIFFERENCE SETTING
۱۸-۲-۴-۱- Difference Scheme
۱۸-۲-۴-۲- Space discretisation constant
۱۸-۲-۴-۳- Relaxation factor
۱۸-۲-۴-۴- Inside face surface temperature convergence criteria
۱۸-۲-۵- AIRFLOW NETWORK
۱۸-۲-۵-۱- Relative airflow convergence tolerance
۱۸-۲-۵-۲- Absolute airflow convergence tolerance
۱۸-۲-۶- Convection
۱۸-۲-۷- Warmup
۱۸-۲-۸- Shading
۱۸-۲-۹- Include IDF Data (not heating/cooling design)
۱۸-۲-۱۰- Other
۱۸-۲-۱۰-۱- Air velocity for comfort calculations
۱۸-۳- Output
۱۸-۳-۱- Output data
۱۸-۳-۱-۱- Building and block output of zone data
۱۸-۳-۱-۲- Include unoccupied zones in block and building totals and averages

۱۸-۳-۲- Energy
۱۸-۳-۲-۱- Surface heat transfer
۱۸-۳-۳- Internal gains including solar
۱۸-۳-۳-۱- Energy, HVAC etc
۱۸-۳-۳-۲- Latent loads
۱۸-۳-۴- Comfort and Environmental
۱۸-۳-۴-۱- Reporting period
۱۸-۳-۴-۲- Environmental
۱۸-۳-۴-۳- Fresh air supply
۱۸-۳-۴-۴- شاخص‌های آسایش حرارتی
۱۸-۳-۴-۵- Temperature distribution
۱۸-۳-۵- Miscellaneous Outputs
۱۸-۴- نمایش نتایج
۱۸-۴-۱- تنظیمات نمایش نتایج
۱۸-۴-۱-۱- Data
۱۸-۴-۱-۲- Interval
۱۸-۴-۱-۳-Show as
۱۸-۴-۱-۴-Normalise by floor area
۱۸-۴-۲- تنظیمات گراف نتایج
۱۸-۴-۳- نحوه خروجی گرفتن نتایج
۱۸-۴-۳-۱- خروجی عکس
۱۸-۴-۳-۲- خروجی اکسل

منابع  و مآخذ کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

کلمات کلیدی: دیزاین بیلدر،‌ انرژی پلاس، کنترل هوشمند روشنایی، سرمایش، گرمایش، تهویه طبیعی، تهویه مکانیکی،  کاهش مصرف انرژی  سیستم‌های گرمایش و سرمایش تجهیزات روشنایی  نرم افزار شبیه سازی انرژی تحلیل انرژی ساختمان برآورد بار حرارتی و برودتی تخمین انرژی مصرفی سیستم روشنایی شبیه سازی شدت روشنایی روز CFD

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

مشخصات: کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

نویسنده

, , ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683374

تعداد صفحات

288

لوح فشرده

ابعاد
وزن 514 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب برق برای برق‌کار‌ها (پرسش و پاسخ)

کتاب برق برای برق‌کار‌ها (پرسش و پاسخ)

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان 95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول تحلیل، طراحی و اجرای سیستم نیلینگ بر مبنای آیین نامه ( FHWA )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش تضميني الكترونيك به زبان ساده و 100% عملي
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
میکروکنترلرهای ۸۰۵۱

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0