کتاب شرح و درس آزمون‌ نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: پروز فروغی

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 5

شما با خرید این محصول 181 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

362,000 تومان

کتاب شرح و درس آزمون‌ نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت

فهرست مطالب کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت

فصل اول: مباني و اصول اساسي تأسيسات برقي

۱-۱- مباني عمومي

۱-۲- تعاريف

۱-۳- اصول حفاظت الکتريکي

۱-۴- حفاظت در برابر اضافه جريان

۱-۵- حفاظت در برابر افزايش و کاهش ولتاژ

۱-۶- حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطيسي EMI

۱-۷- حفاظت در برابر قطع هادي نول در شبکه توزيع برق شهري

۱-۸- حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلي

۱-۹- حفاظت در برابر جرقه‌هاي شديد

۱-۱۰- طراحي

۱-۱۱- انتخاب تجهيزات الکتريکي

۱-۱۲- نصب و برپايي

۱-۱۳- آزمون‌هاي اوليه و کنترل

۱-۱۴- مباني مهندسي برق

۱-۱۵- بوبين (سلف)

۱-۱۶- خازن

۱-۱۷- سيستم سه فاز متعادل

۱-۱۸- فرمول‌ها و روابط کاربردي

فصل دوم: برآورد بار و انشعابات برق

۲-۱- تخمين حداکثر درخواست

۲-۲- برآورد توان کل نصب شده

۲-۳- غير هم‌زماني مصارف و تخمين ضريب هم‌زماني

۲-۴- مباني عمومي استفاده از ضريب هم‌زماني

۲-۵- مفاهيم و تعريف‌هاي مربوط به برآورد بار

۲-۶- شدت جريان طرح (IB) design current

۲-۷- مقررات انشعابات برق

۲-۸- تقسيم‌بندي انشعابات برق طبق استاندارد انشعابات

۲-۹- محل نصب كنتور و وسايل اندازه‌گيري

۲-۱۰- جزئيات انشعابات برق

۲-۱۱- اجزاء انشعابات برق

فصل سوم: منابع تأمين نيروي برق

۳-۱- اصول و کليات

۳-۲- تأسيسات انشعاب برق فشار ضعيف

۳-۳- انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصي)

۳-۴- اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصي

۳-۵- اتصال زمين

۳-۶- نيروي برق اضطراري (برق اضطراري)

۳-۷- نيروي برق ايمني

۳-۸- نحوه برق‌رساني به مصارف

۳-۹- ترانسفورماتور قدرت

۳-۱۰- پست‌هاي برق

۳-۱۱- ژنراتورهاي توليد برق

۳-۱۲- برق ايمني

فصل چهارم: تابلوهاي برق و تجهيزات حفاظت و کنترل

۴-۱- ساختمان تابلوها

۴-۲- مشخصات اصلي الکتريکي تابلوها

۴-۳- محل نصب تابلوها

۴-۴- تجهيزات، وسايل حفاظت و کنترل

۴-۵- شدت جريان اسمي وسيله حفاظتي (In)

۴-۶- حفاظت مدارها در برابر اضافه جريان

۴-۷- حفاظت در برابر اضافه بار

۴-۸- تعاريف

۴-۹- مشخصات اصلي الكتريكي تابلوها

۴-۱۰- موارد كاربرد تجهيزات حفاظتي

۴-۱۱- جريان اسمي کليدها

۴-۱۲- سايز فيوزهاي استاندارد

۴-۱۳- سايز كنتاكتورها

۴-۱۴- انواع كنتاكتورها

۴-۱۵- رله بي متال (over current relay)

۴-۱۶- دياگرام قدرت

۴-۱۷- دياگرام کنترل

۴-۱۸- عملكرد وسايل حفاظتي

فصل پنجم: کابل‌کشي و سيم‌کشي برق

۵-۱- کليات

۵-۲- مدارها (کابل‌کشي و سيم‌کشي)

۵-۳- کابل و کابل‌کشي

۵-۴- سيم‌کشي

۵-۵- تجهيزات سيم‌کشي

۵-۶- انتخاب و محاسبه مدارها

۵-۷- حفاظت در برابر اتصال کوتاه

۵-۸- حفاظت هادي‌هاي فاز در برابر اضافه جريان

۵-۹- هماهنگي حفاظت‌هاي اضافه بار و اتصال کوتاه

۵-۱۰- افت ولتاژ در مدارها

فصل ششم: محيط‌هاي عادي و مخصوص

۶-۱- کليات

۶-۲- محيط‌هاي عادي و مخصوص

۶-۳- محيط‌هاي با شرايط عادي (محيط‌هاي خشک)

۶-۴- آپارتمان‌ها و منازل مسکوني

۶-۵- محيط‌هاي نمناک ـ محيط‌هاي مرطوب

۶-۶- حمام و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظاير آن

۶-۷- تعاريف و موقعيت مناطق

۶-۸- الزامات ايمني

۶-۹- سوناي خشک

۶-۱۰- سوناي بخار

۶-۱۱- محيط‌هاي گرم

۶-۱۲- محيط‌هاي مخصوص ديگر

فصل هفتم: سيستم‌هاي توزيع برق و اتصال زمين

۷-۱- سيستم‌هاي نيروي برق فشار ضعيف از ديدگاه ايمني

۷-۲- مشخصه‌هاي اصلي سيستم TN

۷-۳- سطح مقطع هادي مشترک حفاظتي ـ خنثي

۷-۴- رنگ عايق هادي‌هاي مدارهاي توزيع نيرو و مدارهاي نهايي

۷-۵- رنگ عايق سيم‌ها در مدارهاي نهايي

۷-۶- ممنوع بودن وصل مجدد هادي‌هاي حفاظت

۷-۷- لزوم دقت در نصب هادي‌هاي خنثي و حفاظتي

۷-۸- انوع وسايل حفاظتي قابل استفاده در سيستم‌هاي TN

۷-۹- هم‌بندي اصلي براي هم‌ولتاژ کردن

۷-۱۰- هم‌بندي اضافي براي هم‌ولتاژ کردن

۷-۱۱- قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

۷-۱۲- سطح مقطع هادي خنثي

۷-۱۳- سطح مقطع هادي حفاظتي، حفاظتي ـ خنثي

۷-۱۴- سطح مقطع هادي هم‌بندي اصلي

۷-۱۵- سطح مقطع هادي‌هاي هم‌بندي اضافي

۷-۱۶- هادي اتصال زمين

۷-۱۷- ترمينال يا شينه اصلي اتصال زمين

۷-۱۸- مقررات اضافي مربوط به هادي‌هاي حفاظتي

۷-۱۹- الکترود زمين

۷-۲۰- شرايط استفاده از يک يا دو الکترود زمين براي

فصل هشتم: جبران‌سازي توان راکتيو

۸-۱- توان اكتيو

۸-۲- توان اكتيو و راكتيو

۸- ۳- توان راكتيو

۸- ۴- توان ظاهري

۸-۵- ضريب توان

۸-۶- خازن جبران‌ساز

۸- ۷- مزاياي خازن‌گذاري

۸- ۸- روش‌هاي جبران‌سازي توان راكتيو

۸- ۸- تعرفه‌هاي توان

۸- ۱۰- محاسبه توان خازن مورد نياز به وسيله اندازه‌گيري

۸- ۱۱- اندازه‌گيري به وسيله ثبات اكتيو و راكتيو

۸- ۱۲- اندازه‌گيري از طريق قرائت كنتور

۸- ۱۳- جبران‌سازي انفرادي لامپ‌هاي تخليه‌اي

۸-۱۴- جبران‌سازي گروهي لامپ‌هاي تخليه‌اي

۸-۱۵- جبران‌سازي تكي ترانسفورماتورها

۸- ۱۶ جبران‌سازي انفرادي الکترو موتورها

۸-۱۷- تجهيزات تنظيم توان راكتيو

۸-۱۸- ظرفيت جريان

۸- ۱۸- ظرفيت ولتاژي

۸- ۲۰- طول عمر

۸- ۲۱- ترانسفورماتور جريان

۸- ۲۲- فيوزها و كابل‌ها

۸- ۲۳- فرمول‌هاي محاسبه خازن

۸-۲۴- هارمونيك

۸- ۲۵- رگولاتور

۸-۲۶- جبران سازي توان راکتيو در انشعابات برق

۸-۲۷- تعيين اندازه تجهيزات الكتريكي بانک خازن

فصل نهم: سيستم روشنايي

۹-۱- استاندارد روشنايي داخلي

۹-۲- نکات عمومي قابل توجه در طراحي سيستم روشنايي داخلي

۹-۳- طيف امواج الكترومغناطيسي و نور مرئي

۹-۴- ضرايب انعكاس

۹-۵- تعاريف و كميت‌ها

۹-۶- شدت روشنائي نقطه‌اي

۹-۷- تقسيم بندي چراغ ها براساس پخش نور

۹-۸- منابع نور مصنوعي (لامپ‌ها)

۹-۹- مشخصات اصلي لامپ ها

۹-۱۰- انواع لامپ‌ها

۹-۱۱- اثر استربوسكوپ

۹-۱۲- محاسبات روشنائي

۹-۱۳- روشنائي معابر

۹-۱۴- محاسبه روشنائي خيابان

۹-۱۵- جدول استاندارد شدت روشنايي داخلي

۹-۱۶- استاندارد روشنايي داخلي

۹-۱۷- نکات طراحي سيستم روشنايي طراحي

۹-۱۸- جدول شدت روشنايي (برحسب لوکس)

۹-۱۹- طراحي و محاسبه روشنايي

۹-۲۰- مشخصات فني و موارد كاربرد چراغ‌ها

۹-۲۱- اصول و روش‌هاي نصب چراغ‌ها

فصل دهم: سيستم اعلام حريق

۱۰-۱- کليات

۱۰-۲- مباني عمومي سيستم اعلام حريق

۱۰-۳- سيستم‌هاي مرتبط با سيستم اعلام حريق

۱۰-۴- سيستم‌هاي کشف و اعلام حريق (مبحث ۳)

فصل يازدهم: سيستم صوتي و اعلام خطر

سيستم صوتي و اعلام خطر

فصل دوازدهم: سيستم آنتن مرکزي تلويزيون و ماهواره

سيستم آنتن مرکزي تلويزيون و ماهواره

فصل سيزدهم: شبکه کامپيوتر و BMS

۱۳-۱-کليات

۱۳-۲- ساختار شبکه کامپيوتر

۱۳-۳- سيستم‌هاي جريان ضعيف تحت پروتکل اينترنت (IP Base)

۱۳-۴- سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS)

۱۳-۵- شبكه‌هاي كامپيوتري Network

فصل چهاردهم: آسانسور و پلکان ‌برقي

۱۴-۱- انواع آسانسورهاي موضوع مبحث

فصل پانزدهم: مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها

۱۵-۱ هدف

۱۵-۲ حدود و دامنه کاربرد

۱۵-۳ تأسيسات برقي

فصل شانزدهم: صرفه‌جويي در مصرف انرژي

۱۶-۱- مدارک مورد نياز براي اخذ پروانه ساختمان

۱۶-۲- عوامل ويژه اصلي و گروه‌بندي ساختمان‌ها

۱۶-۳- عوامل ويژه فرعي

۱۶-۴- روش‌هاي طراحي پوسته خارجي ساختمان

۱۶-۵- اصول کلي و توصيه‌ها در زمينه طراحي ساختمان

۱۶-۶- تأسيسات مکانيکي

۱۶-۷- سيستم روشنايي و انرژي الكتريكي

فصل هفدهم: پدافند غيرعامل

۱۷-۱- مفاهيم

۱۷-۲- تهديدها

۱۷-۳- هدف

۱۷-۴- دامنه کاربرد

۱۷-۵- پناهگاه

۱۵-۵- کارکرد ميان رشته‌اي پدافند غيرعامل

۱۷-۷- سطوح ساختمان‌ها

۱۷-۸- گرو‌بندي ساختمان‌ها

۱۷-۹- ملاحظات تأسيسات برقي

۱۷-۱۰- مقررات کلي

۱۷-۱۱- سامانه ارتباطي

۱۷-۱۲- سامانه برق اضطراري و ايمني

۱۷-۱۳- ترانسفورماتورها

۱۷-۱۴- اتاق مرکز کنترل و مديريت ساختمان

۱۷-۱۵- آشکارسازي و اعلام دود و آتش

۱۷-۱۶- آسانسورهاي اضطراري

۱۵-۱۷- تأسيسات فضاي امن

فصل هجدهم: نکات مبحث ۱۲ مقررات ملي ساختمان

۱۸-۱- مجوزهاي خاص و اقدامات قبل از اجرا

۱۸-۲- ايمني

۱۸-۳- بهداشت کار، محيط زيست، تسهيلات بهداشتي و رفاهي

۱۸-۴- وسايل و تجهيزات حفاظت فردي

۱۸-۵- وسايل و سازه‌هاي حفاظتي

۱۸-۶- وسايل دسترسي

۱۸-۷- ساير مقررات مربوط

پیوست‌های کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت:

پيوست ۱: حريم شبکه‌هاي برق‌رساني

حريم شبکه‌هاي برق‌رساني

پيوست ۲: درجه حفاظت تجهيزات الکتريکي

درجه حفاظت تجهيزات الکتريکي

پيوست ۳: جداول کاربردي

جداول کاربردي

پيوست ۴: نقشه‌هاي اجرايي تأسيسات برقي ساختمان

نقشه‌هاي اجرايي تأسيسات برقي ساختمان

پيوست ۵: جزئيات اجرايي برق ساختمان

جزئيات اجرايي برق ساختمان

پيوست ۶: چک ليست نظارت تأسيسات برقي

پ-۶-۱- چك ليست كنترل طرح تأسيسات الكتريكي

پ-۶-۲- چك ليست نظارتي تأسيسات الكتريكي ساختمان

پ-۶-۳- مراحل بررسي و کنترل نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسي استان

منابع و مآخذ

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون‌ نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682513

تعداد صفحات

420

لوح فشرده

ابعاد
وزن 750 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون‌ نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
- 7%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلید مهارت محاسبات نصب و عیب یابی پکیج شوفاز دیواری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای کاربردی مینی پی ال سی‌های MOELLER همراه با راهنمای نرم افزار EASY SOFT
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلید مهندسی نیروگاه خورشیدی و تاثیر آن بر سیستم قدرت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب روسازی بتنی

فروشنده : آزمون تاپ
19,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
پکیج منابع آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی(LRFD)

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0