کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: مهدی بیات

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 64 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

129,000 تومان

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

منطبق با ویرایش ۱۳۹۶

ويژه آزمون‌هاي نظام مهندسی و کارشناسی رسمی

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان یکی از پر کاربردترین مباحث در خصوص طراحی، نظارت و اجرای ساختمان می‌باشد. با توجه به اینکه ضوابط مقررات ملی جنبه حقوقی داشته و با هدف آموزش تدوین نشده اند، لذا درک صحیح بندهای این کتاب به سادگی میسر نیست، درکتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم ضمن ارائه کامل بندهای مبحث چهارم مقررات مقررات ملی ساختمان، تصاویر و توضیحات تکمیلی با زبان ساده و کاربردی بیان شده است تا درک صحیح الزامات را برای مهندسین ساده‌تر کند.

فهرست کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان:

فصل اول: کليات

۴-۱-۱- اهداف كلي
۴-۱-۱-۱- اين مقررات به منظور اطمينان از ايمني،…
۴-۱-۲- اهداف عيني و انتظارات عملكردي
۴-۱-۲-۱- كاركرد مناسب و پايدار
۴-۱-۲-۲- بهداشت و سلامت
۴-۱-۲-۳- ايمني در حين بهره‌برداري
۴-۱-۲-۴- حفظ انرژي و رعايت معيارهاي ساختمان
۴-۱-۲-۵- بكارگيري و ترويج ارزشهاي ايراني- اسلامي…
۴-۱-۳ -دامنه كاربرد
۴-۱-۳-۱- اين مقررات ناظر بر تمام ساختمان…
۴-۱-۳-۳- مقررات اين مبحث شامل تمام ساختمانها…
۴-۱-۳-۴- ساختمان‌هاي ثبتشده توسط سازمان…
۴-۱-۳-۵ – اين مبحث دربرگيرنده ضوابط مربوط به…
۴-۱-۳-۶- در صورت الزام به طراحي ساختمانها جهت…
۴-۱-۳-۷- چنانچه در ضوابط هر طرح توسعه و عمران…
۴-۱-۳-۸- در مواردي كه ضوابط اين مبحث داراي…
۴-۱-۴- استانداردها و ضوابط

۴-۱-۵- مدارك فني

۴-۱-۵ -۱- مالكان اراضي و املاك قبل از هر اقدام…
۴-۱-۵ -۲- قبل از تهيه نقشهها محل موردنظر مي‌بايست…
۴-۱-۵ -۳- مالك ساختمان يا نماينده قانوني…
۴-۱-۵-۴- مدارك فني صدور پروانه كه براي بررسي…
۴-۱-۵-۵- پس از تأييد نقشه‌ها و ساير مشخصات فني…
۴-۱-۵-۶- شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه…
۴-۱-۶- الزامات اجرايي
۴-۱-۶-۱- استفاده از مصالح و فرآوردهها و روشهاي…
۴-۱-۶-۲- استفاده از اجزاء و سيستمهاي ساختماني…
۴-۱-۶-۳- در حين ساخت، تمام مصالح و…
۴-۱-۶-۴- ساختمانها و تجهيزات کارگاههاي‌…
۴-۱-۶-۵- در هنگام ساخت، بايد از پيادهروها و…
۴-۱-۶-۶- در هنگام ساخت، بايد تصوير پروانه…
۶-۱-۶-۷- مصالح اضافي و نخاله‌هاي ساختماني بايد…
۴-۱-۶-۸- درختان، گياهان و ساير عناصري كه در…
۴-۱-۶-۹- هرگاه هنگام شروع و در حين عمليات…
۴-۱-۶-۱۱- تمام زمينها و ساختمانهاي خالي بايد…

فصل دوم: تعاريف

تعاريف

فصل سوم: دسته‌بندي فضاها، تصرفها و ساختمانها

۴-۳-۱- دسته‌بندي فضاها
۴-۳-۲- دسته‌بندي و تعريف تصرفها
۴-۳-۲-۱- تصرفهاي مسكوني/ اقامتي (م)
۴-۳-۲-۲- تصرفهاي آموزشي/ فرهنگي (آ)
۴-۳-۲-۳- تصرفهاي درماني/ مراقبتي (د)
۴-۳-۲-۴- تصرفهاي تجمعي (ت)
۴-۳-۲-۵- تصرفهاي حرفهاي/ اداري (ح)
۴-۳-۲-۶- تصرفهاي كسبي/ تجاري (ك)
۴-۳-۲-۷- تصرفهاي صنعتي (ص)
۴-۳-۲-۸- تصرفهاي انباري (ن)
۴-۳-۲-۹- تصرفهاي مخاطرهآميز (خ)
۴-۳-۲-۱۰- تصرفهاي متفرقه (ف)
۴-۳-۳- دسته‌بندي ساختمانها از نظر تعداد طبقات و
۴-۳-۳-۱- دسته‌بندي كلي:
۴-۳-۳-۲- گروهبندي جزئي:

فصل چهارم: مقررات کلي

۴-۴-۱- ارتفاع و مساحت مجاز ساختمانها
۴-۴-۱-۱- كليات
۴-۴-۱-۲- محدوديت كلي مساحت و ارتفاع
۴-۴-۱-۳- افزايش مجاز ارتفاع و مساحت
۴-۴-۱-۴- مساحت ميان طبقه‌ها
۴-۴-۱-۵- الزامات ارتفاع و مساحت طبقات در زيرزمين
۴-۴-۲- الزامات كلي ساخت و قرارگيري ساختمان
۴-۴-۳- الزامات همجواري ساختمانها، تصرفها و…
۴-۴-۴- الزامات شكل، حجم و نماي ساختمان

۴-۴-۵- الزامات پيشآمدگيهاي ساختمان

۴-۴-۵-۱- پيش‌آمدگي‌هاي مجاز در معابر عمومي
۴-۴-۵-۲ پيش‌آمدگي‌هاي مجاز ساختمانها در داخل…
۴-۴-۵-۳- پيش‌آمدگي‌هاي مجاز زيرزمين
۴-۴-۵-۴- محدوديت پيش‌آمدگي‌ها در ساختمان
۴-۴-۶- الزامات تأمين امنيت ساختمانها و…
۴-۴-۶-۱- تأمين ايمني ساختمان در برابر سوانح طبيعي…
۴-۴-۶-۲- ايمني متصرفين و بهويژه افراد داراي…
۴-۴-۶-۳- بهمنظور ايمني بيشتر متصرفين در سوانح و…
۴-۴-۶-۴- بهمنظور تأمين امنيت ساختمانها و
۴-۴-۷- الزامات مناسبسازي ساختمان
۴-۴-۷-۱- در طراحي و اجراي ساختمانها و
۴-۴-۷-۲- در طراحي و ساخت مجتمعهاي

فصل پنجم: الزامات عمومي فضاها

۴-۵-۱- فضاهاي ورود، خروج، ارتباط و دسترس
۴-۵-۱-۱- الزامات كلي
۴-۵-۱-۲- راه‌هاي دسترس و خروج قابل قبول
۴-۵-۱-۳- فضاهاي ورودي ساختمان
۴-۵-۱-۴- فضاي راهروها
۴-۵-۱-۵- درهاي ورودي اصلي
۴-۵-۱-۶- ايوانها، بالکن‌ها و سكوهاي واقع در مسير
۴-۵-۱-۷- راه‌پله‌ها
۴-۵-۱-۸- شيبراههاي عبور پياده
۴-۵-۱-۹- آسانسورها و پلکان‌هاي برقي
۴-۵-۱-۱۰- نورگيري و تهويه
۴-۵-۱-۱۱ دست اندازها، نرده‌ها و ميله‌هاي دستگرد
۴-۵-۱-۱۲- كف سازي، نازککاري و پوشش‌هاي پله
۴-۵-۱-۱۳- پيشآمدگي در فضاهاي عبوري
۴-۵-۱-۱۴- سطوح خارج ساختمان
۴-۵-۲- فضاهاي اقامت

۴-۵-۲-۱- الزامات كلي

۴-۵-۲-۲- اندازههاي فضاهاي اقامت
۴-۵-۲-۳- نورگيري و تهويه
۴-۵-۲-۴- الزامات فضاهاي اقامتي واقع در زيرزمين
۴-۵-۲-۵- فضاهاي الحاق شده به اتاقها و فضاهاي اقامت
۴-۵-۲-۶- الزامات نورگيري طبيعي فضاها با نورگيري…
۴-۵-۲-۷- الزامات فضاهاي اقامت با نورگيري…
۴-۵-۲-۸- در و پنجره
۴-۵-۳- اتاقها و فضاهاي اقامت چندمنظوره
۴-۵-۳-۱- فضاهايي كه هم براي اقامت و هم صرف غذا…
۴-۵-۳-۲- فضاهاي مورداستفاده براي اقامت، صرف غذا و…
۴-۵-۳-۳- تمام فضاهاي اقامت چندمنظوره بايد مطابق…
۴-۵-۳-۴- ساير الزامات تعيينشده براي فضاهاي اقامت…
۴-۵-۴- فضاهاي اشتغال
۴-۵-۴-۱- الزامات كلي
۴-۵-۴-۲- اندازه‌هاي الزامي
۴-۵-۴-۳- نورگيري و تهويه
۴-۵-۴-۴- الزامات فضاهاي اشتغال واقع در زيرزمين
۴-۵-۴-۵- فضاهاي الحاق شده به اتاق‌ها و فضاهاي اشتغال
۴-۵-۴-۶- الزامات فضاهاي اشتغال با نورگيري از سقف
۴-۵-۵- فضاهاي پخت و آشپزخانه‌ها
۴-۵-۵-۱- الزامات كلي

۴-۵-۵-۲- اندازه‌هاي الزامي

۴-۵-۵-۳- نورگيري و تهويه
۴-۵-۵-۴- کفسازي و پوشش ديوار
۴-۵-۶- فضاهاي بهداشتي
۴-۵-۶-۱- الزامات كلي
۴-۵-۶-۲- اندازه‌هاي فضاهاي بهداشتي
۴-۵-۶-۳- نورگيري و تهويه
۴-۵-۶-۴- الزامات فضاهاي بهداشتي با نورگيري از سقف
۴-۵-۶-۵- کفسازي و پوشش ديوار
۴-۵-۷- فضاهاي نيمه باز
۴-۵-۷-۱- الزامات كلي
۴-۵-۷-۲- بالکن
۴-۵-۷-۳- بالكن کمعرض
۴-۵-۷-۴- ايوان
۴-۵-۸- فضاهاي باز
۴-۵-۸-۱- الزامات كلي
۴-۵-۸-۲- حياط‌ها
۴-۵-۸-۳- حياط‌هاي خلوت و پاسيوها

۴-۵-۸-۴- گودال باغچه‌ها

۴-۵-۹- فضاها و عناصر واسط نورگيري و تهويه
۴-۵-۹-۱- الزامات كلي
۴-۵-۹-۲- مجراهاي خارجي نور و هوا
۴-۵-۹-۳- محفظه‌هاي آفتابگير
۴-۵-۱۰- توقفگاه‌هاي خودرو
۴-۵-۱۰-۱- الزامات كلي
۴-۵-۱۰-۲- اندازه‌هاي توقفگاه
۴-۵-۱۰-۳- ورود و خروج
۴-۵-۱۰-۴- تهويه و نورگيري توقفگاه‌ها
۴-۵-۱۰-۵- توقفگاه‌هاي واقع در زيرزمين
۴-۵-۱۰-۶- مصالح و پوشش كف و ديوارهاي توقفگاه‌ها
۴-۵-۱۰-۷- تأسيسات و تجهيزات توقفگاه‌ها

۴-۵-۱۱- انبارها

۴-۵-۱۱-۱- حداقل ارتفاع در فضاهاي انباري كه افراد…
۴-۵-۱۱-۲- درصورتيکه تدابيري براي تهويه فضاي…
۴-۵-۱۱-۳- در صورت حضور بلندمدت افراد در…
۴-۵-۱۱-۴- رعايت مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان…
۴-۵-۱۱-۵- درصورتي‌که انبار براي نگهداري كالاها…
۴-۵-۱۲- فضاهاي نصب تأسيسات
۴-۵-۱۲-۱- قرارگيري شيرها، كليدها و كنتورهاي
۴-۵-۱۲-۲- فضاي موتورخانه
۴-۵-۱۲-۳- فضاهاي قرارگيري دستگاه تهويه…
۴-۵-۱۲-۴- محل‌هاي نصب تأسيسات در فضاي باز…
۴-۵-۱۳- ساير مشاعات و فضاهاي خدماتي عمومي
۴-۵-۱۳-۱- فضاي اقامت سرايدار
۴-۵-۱۳-۲- فضاي استخر و ديگر امكانات ورزشي
۴-۵-۱۳-۳- محل بازي كودكان

فصل ششم: الزامات عمومي نورگيري و تهويه فضاها

۴-۶-۲-۱- استفاده از تعويض هواي مكانيكي به جاي…
۴-۶-۲-۲- درصورت استفاده از تعويض هواي مكانيكي…
۴-۶-۲-۳- در سيستم‌هاي گرمايش يا سرمايش…
۴-۶-۲-۴- فضاهايي كه براي آنها مقررات خاصي…
۴-۶-۳-۱- در صورت استفاده از انواع شيشه‌هاي مات…
۴-۶-۳-۲- در تعيين سطوح نورگذر و بازشوهاي…

فصل هفتم: مقررات اختصاصي تصرفها

۴-۷-۱- تصرفهاي مسكوني
۴-۷-۱-۱- ساختمان‌هاي مسكوني در گروه (م-۲)
۴-۷-۱-۲- هتلها، هتل آپارتمان‌ها، متل‌ها و…
۴-۷-۲- تصرفهاي حرفهاي/ اداري
۴-۷-۲-۱- در طراحي ساختمان‌هاي اداري رعايت…
۴-۷-۲-۲- در ساختمان‌هاي حرف‌هاي/ اداري گروه ۳…
۴-۷-۳- تصرف‌هاي آموزشي/ فرهنگي
۴-۷-۳-۱- در تصرف‌هاي آموزشي، ارتفاع فضاي…
۴-۷-۳-۲- در تصرف‌هاي گروه (آ) شامل…
۴-۷-۳-۳- در تعيين تعداد و نوع فضاها و…
۴-۷-۳-۴- ساير الزامات تعيينشده براي فضاها…

۴-۷-۴- تصرفهاي درماني/ مراقبتي

۴-۷-۴-۱- فضاهاي داخلي در تصرف‌هاي درماني…
۴-۷-۴-۲- در اتاقهاي بستري ارتفاع لبه پايين پنجره…
۴-۷-۴-۳- حداقل فاصله از لبه كناري تخت تا…
۴-۷-۴-۴- حداقل عرض خالص و بدون مانع…
۴-۷-۴-۵- حداقل عرض الزامي در براي درهاي…
۴-۷-۴-۶- حداقل عرض قابلقبول فضاي
۴-۷-۴-۷- مصالح و مواد استفاده شده در نازک‌کاريها…
۴-۷-۴-۸- طراحي گوشه‌ها، ورودي‌ها، اتصال ديوار…
۴-۷-۴-۹- در انتخاب رنگ و محل استفاده از رنگهاي…
۴-۷-۴-۱۰- رنگ و فرم دستگيره‌ها نيز بايد…
۴-۷-۴-۱۱- استفاده از تهويه طبيعي در فضاهاي…
۴-۷-۴-۱۲- در طراحي و اجراي تصرف‌هاي…
۴-۷-۴-۱۳- دسترسي افراد کمتوان جسمي و…
۴-۷-۴-۱۴- در تصرف‌هاي درماني، مخصوصاً در…

۴-۷-۴-۱۵- در كليه تصرفهاي درماني…

۴-۷-۴-۱۶- در فضاهاي درماني دسترسي به فضاهاي…
۴-۷-۴-۱۷- در فضاهاي درماني مقررات مبحث بيستم…
۴-۷-۴-۱۸- ترتيب قرار گرفتن فضاهاي خصوصي و…
۴-۷-۴-۱۹- به منظور رعايت الزامات بهداشتي توجه…
۴-۷-۴-۲۰- در بخش جراحي كليه تصرف‌هاي…
۴-۷-۴-۲۱- الزامات زير در بخش‌هاي تصويربرداري…
۴-۷-۵- تصرف‌هاي تجمعي…
۴-۷-۵-۱- در تصرف‌هاي تجمعي كه فضاهايي…
۴-۷-۵-۲- در پلکان‌هاي راهروهاي فضاي تجمع…
۴-۷-۵-۳- در تصرف‌هاي تجمعي، مانند سينماها…
۴-۷-۵-۴- ساير الزامات تعيينشده براي فضاها، اجزاء…
۴-۷-۵-۵- در طراحي و ساخت مساجد بايد به…
۴-۷-۵-۶- در طراحي و ساخت مساجد به منظور رعايت…
۴-۷-۶-۱- در تصرف‌هاي صنعتي و كارگاهي رعايت…
۴-۷-۶- تصرفهاي صنعتي…

فصل هشتم: مقررات خاص ساختمانهاي بلند

مقررات ساختمان‌هاي بلند

فصل نهم: الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان

۴-۹-۱- ديوارها
۴-۹-۱-۱- تمام ديوارهاي خارجي واحدهاي تصرف…
۴-۹-۱-۲- جداره‌هاي خارجي تمام ساختمان‌ها و…
۴-۹-۱-۳- در تمام ديوارهاي ساختمان به ويژه در…
۴-۹-۱-۴- در تمام ديوارهايي كه به علت قرارگيري…
۴-۹-۲- كف و سقف
۴-۹-۲-۱- تمام سقف‌هاي خارجي واحدهاي تصرف…
۴-۹-۲-۲- تمام سقف‌ها و کف‌هاي خارجي…
۴-۹-۳- نازککاري و پوشش‌ها…
۴-۹-۳-۱- استفاده از پوشش‌هاي ضد حريق در…
۴-۹-۳-۲- استفاده از پوشش‌هاي ضد حريق در…
۴-۹-۳-۳- استفاده از نازککاري و پوشش‌هاي لازم…
۴-۹-۴- سقف‌هاي كاذب…
۴-۹-۴-۱- نصب سقف كاذب نبايد ارتفاع فضا را…
۴-۹-۴-۲- سقف كاذب بايد با استفاده از قطعات…
۴-۹-۴-۳- براي نصب آويزها، اتصالات و ساير…
۴-۹-۴-۴- ديوارهاي جداكننده فضاها بايد تا…
۴-۹-۴-۵- از فضاي بالاي سقف كاذب نبايد براي…
۴-۹-۴-۶- تخليه هواي سرويسهاي بهداشتي و…
۴-۹-۴-۷- در سقف‌هاي كه در آنها از مواد قابل…

۴-۹-۴-۸- فضاي بالاي سقف كاذب نبايد…

۴-۹-۴-۹- در مجاورت يا بالاي سقف كاذب، هيچگونه…
۴-۹-۴-۱۰- در صورت نياز به نصب هرگونه…
۴-۹-۵- بام‌هاي مسطح
۴-۹-۵-۱- تعبيه جانپناه در بام‌هاي مسطح…
۴-۹-۵-۲- بام‌هاي مسطح بايد داراي شيب بندي…
۴-۹-۵-۳- تعداد كفشوي و لوله قائم آب باران…
۴-۹-۵-۴- آب بام‌ها بايد به صورتي جمع‌آوري…
۴-۹-۵-۵- تخليه آب حاصل از نزولات جوي بام‌ها…
۴-۹-۵-۶- اتصال لوله‌کشي آب بام به شبكه فاضلاب…
۴-۹-۶- بام‌هاي شيبدار

۴-۹-۶-۱- بام‌هاي شيبدار بايد به نحوي طراحي و…

۴-۹-۶-۲- چنانچه شيب بام شيبدار به سمت…
۴-۹-۶-۳-رعايت بندهاي ۴-۹-۵-۳ تا ۴-۹-۵-۶…
۴-۹-۷- سقف‌هاي نورگذر…
۴-۹-۷-۱- نورگيرهاي سقفي كه براي تأمين نور…
۴-۹-۷-۲- مجموع سطح نورگيرهاي سقفي…
۴-۹-۷-۳- سقف‌هاي نورگذر يا شفاف، مانند…
۴-۹-۷-۴- در طراحي و اجراي سقف‌هاي نورگذر…
۴-۹-۸- نصب و اجراي در و پنجره
۴-۹-۸-۱- مشخصات تمام درها و پنجره‌ها بايد با…
۴-۹-۸-۲- تعبيه آستانه در براي درهاي ورودي…
۴-۹-۸-۳- در درهاي شيشهاي كشويي و…
۴-۹-۸-۴- درصورتي‌که پنجره در فضايي نصب شود…
۴-۹-۸-۵- تعبيه پنجره در محلهائي كه خارج از…
۴-۹-۸-۶- درصورتي‌که امكان اشراف از معبر عمومي…
۴-۹-۹- حفاظها، جانپناه‌ها و ميله‌هاي دستگرد

۴-۹-۹-۱- حفاظ و جانپناه

۴-۹-۹-۲- ميله‌هاي دستگرد
۴-۹-۱۰- آببندي و عايقکاري رطوبتي
۴-۹-۱۰-۱- در تمام ساختمانها حفاظت در برابر…
۴-۹-۱۰-۲- در تمام فضاهاي داخلي بنا، هر جا كه…
۴-۹-۱۰-۳- محافظت سطح كف و عايقکاري…
۴-۹-۱۱- شومينه، بخاري ديواري و دودکش‌ها
۴-۹-۱۱-۱- شومينه‌هايي با مخزن باز كه در آنها…
۴-۹-۱۱-۲- نصب و استفاده از شومينه‌هايي كه در…

۴-۹-۱۱-۳- ساخت دودكش و نوع مصالح مصرفي…

۴-۹-۱۱-۴- در طراحي، ساخت، نصب و كاربرد هر…
۴-۹-۱۱-۵- ساخت دودكش با مصالح بنائي تنها در…
۴-۹-۱۱-۶- محل جانمائي دودکش‌ها بايد از…
۴-۹-۱۲- جزئيات عمومي ايمني و امنيت در برابر…
۴-۹-۱۲-۱- استفاده از تجهيزات حفاظت در برابر…
۴-۹-۱۲-۲- ساختمان بايد به گونه‌اي طراحي و…
۴-۹-۱۲-۳- بازشوها، درها و پنجره‌ها و مدخل…
۴-۹-۱۲-۴- مدخل و پنجره‌هاي بازشو زيرزمين…
۴-۹-۱۲-۵- در تمام تصرفها و فضاها تأمين راه‌هاي…
۴-۹-۱۲-۶- راه‌هاي خروج ايمن در ساختمانها بايد…

۴-۹-۱۲-۷- در طراحي و اجراي ساختمانها…

۴-۹-۱۲-۸- در طراحي ساختمانها بايد راههاي…
۴-۹-۱۲-۹- درها و پنجره‌هاي خروج و امدادرساني…
۴-۹-۱۲-۱۰- به‌منظور حراست از جان و…
۴-۹-۱۳- عايقکاري صوتي و حرارتي و صرفه‌جويي…
۴-۹-۱۳-۱- در تمام ساختمان‌هاي مشمول اين…
۴-۹-۱۳-۲- در تمام ساختمان‌هاي مشمول اين…

۴-۹-۱۴- تأسيسات در ساختمان

۴-۹-۱۴-۱- در تمام ساختمان‌هاي مشمول اين…
۴-۹-۱۴-۲- در تمام ساختمان‌هاي مشمول اين…
۴-۹-۱۴-۳- سطوح داخلي کانالها و شفتهاي…
۴-۹-۱۴-۴- در تمام ساختمانهاي مشمول اين…
۴-۹-۱۵- نگهداري و دفع زباله
۴-۹-۱۵-۱- در تمام ساختمان‌ها با توجه به…
۴-۹-۱۵-۲- در ساختمان‌هاي گروه‌هاي ۶ تا ۸…
۴-۹-۱۶- ساير تجهيزات ساختمان
۴-۹-۱۶-۱- در ساختمان‌هاي گروه‌هاي ۴ تا ۸…
۴-۹-۱۶-۳- در حومه شهرها و محله‌ايي كه…

کليدواژه
منابع و مآخذ

مقدمه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان:

مباحث مقررات ملي ساختمان، جهت ارائه الزامات و ضوابط واحد در سطح کشور براي طراحي، نظارت و اجراي ساختمان است.

اين مباحث بهعنوان قوانين لازمالاجرا در کشور مي‌باشند ازاين‌رو متن ارائهشده در اين مباحث نيز جنبه حقوقي داشته و امکان ارائه توضيحات تکميلي در قالب اين مباحث وجود ندارد.

به خاطر همين امر بسياري از کاربران اين مباحث استنباط فردي خود از ضوابط را ملاک عمل قرار مي‌دهند که در بسياري از موارد صحيح نيست. مبحث چهارم مقررات ملي به عنوان يکي از پرکاربردترين مباحث مي‌باشد.

اين مبحث در خصوص الزامات عمومي ساختمان ميباشد که در قالب نه فصل از تعاريف و کليات تا عناصر و جزئيات ساختماني را دربرميگيرد. عليرغم حجم کم مطالب اين مبحث درک درست آن بسيار زمانبر مي‌باشد.
با توجه به تجربه چندساله مؤلف در امر تدريس، درک مباحث فني و الزامات براي مهندسين درصورتي‌که همراه با تشريح مباني و ارائه تصوير و توضيحات کاربردي باشد، بسيار ساده‌تر مي‌گردد.

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

در کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان به همراه الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، توضيحات تکميلي به همراه مثالها و تصاوير کاربردي ارائه شده است.

توضيحات تکميلي با زبان ساده و با تصاوير و دياگرامها همراه ميباشد که درک آن را براي مهندسين آسان تر ميکند.
اين کتاب متن کامل مبحث چهارم را دربر ميگيرد و تمام بندهاي آن مطابق با مبحث چهارم ميباشد.

همچنين شماره صفحات مبحث چهارم در صفحات اين کتاب درجشده است و تمام صفحات مبحث چهارم با صفحات اين کتاب تطبيق داده شده است و يافتن مطالب بر اساس شماره صفحات مبحث چهارم نيز به سادگي امکانپذير مي‌باشد.

ازاين‌رو کليدواژه‌هاي تأليف شده براي مبحث چهارم براي اين کتاب نيز کاربرد دارد.

مطالعه اين کتاب براي داوطلبان آزمون‌هاي نظام مهندسي و کارشناس رسمي دادگستري همچنين مهندسين طراح، ناظر و مجري توصيه مي‌گردد.
اميد است که اين اثر در راستاي کمک به ارتقاء توان علمي مهندسين مؤثر واقع گردد.

مشخصات: کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684906

تعداد صفحات

152

لوح فشرده

ابعاد
وزن 278 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راندو و طراحی با قلم و مرکب

کتاب راندو و طراحی با قلم و مرکب

فروشنده : آزمون تاپ
20,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
پکیج آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد -2
افزودن برای مقایسه
نقشه کشی برق صنعتی eplan electric p8

نقشه کشی برق صنعتی eplan electric p8

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نرم افزار آموزش ICDL 2016

نرم افزار آموزش ICDL 2016

فروشنده : آزمون تاپ
160,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی منظر

کتاب طراحی منظر

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان 95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب گرافیک کامپیوتری با processing

کتاب گرافیک کامپیوتری با processing

فروشنده : آزمون تاپ
13,500 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0