کتاب ریخت شناسی رودخانه

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محسن نصرآبادی
مسعود سعیدی
ناصر رفیقی اسکویی

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 77 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

155,000 تومان 147,250 تومان

5 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

کتاب ریخت شناسی رودخانه

کتاب ریخت شناسی رودخانه یا علم ‏رفتارشناسی رودخانه‌ها در پی شناخت قوانین حاکم بر تغییرات و عوامل آن و همچنین پیش‌بینی رفتار رودخانه‌هاست. به‌طورکلی ‏دو دسته عوامل طبیعی و انسانی بر رفتار رودخانه‌ها تأثیرگذارند. عوامل طبیعی مانند وقوع سیلاب، فرسایش خاک، لغزش زمین و ‏عوامل انسانی مانند ساخت‌وساز تأسیسات، تغییر کاربری اراضی حاشیة رودخانه و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه در رفتار و ‏تشدید تغییرات رودخانه تأثیر دارند. ‏

در حال حاضر منابع و مراجع بسیار کمی در زمینة ریخت‌شناسی رودخانه‌ها وجود دارند. از سوی دیگر، در هیچ‌یک از منابع موجود مبحث ‏ریخت‌شناسی از دیدگاه‌های مختلف مانند نگرش زمین‌شناسی، هیدرولیکی و … به‌صورت ترکیبی بررسی نشده است. ترکیب این ‏دیدگاه‌ها کمک شایانی در شناخت و بررسی عوامل مختلف مؤثر بر تغییر رفتار و ریخت‌شناسی رودخانه‌ها خواهد کرد. ‏بنابراین هدف اصلی از ترجمة کتاب ریخت شناسی رودخانه در اختیار گذاشتن منبعی جامع در مورد اصول اساسی و کاربردی ریخت‌شناسی رودخانه‌هاست.

مطالب کتاب ریخت شناسی رودخانه در ۱۵ فصل سازمان‌دهی شده است. پس از بیان مقدمه، در فصول دوم و سوم کتاب در خصوص حوضه‌های آبریز و شبکة آبراهه‌ها و فرسایش خاک و بار رسوبی بحث شده است.

فصل چهارم کتاب ریخت شناسی رودخانه به بیان اصول ریخت‌شناسی آبرفتی می‌پردازد. هیدرولیک و شکل پلان رودخانه‌های آبرفتی موضوع بحث در فصول پنجم و ششم کتاب ریخت شناسی رودخانه است. در فصل هفتم رودخانه‌های با بستر شنی و در فصل هشتم موضوع جالب دیرین‌هیدرولوژی آبرفت بحث شده است.

فصول نهم و دهم کتاب ریخت شناسی رودخانه تغییرات تراز بستر و مجرای رودخانه‌ها را تشریح می‌کنند. مدل‌های تحلیلی و عددی توسعه‌یافته برای ریخت‌شناسی رودخانه در فصول یازدهم و دوازدهم معرفی شده‌‌اند. همچنین ریخت‌شناسی برخی از رودخانه‌های هندوستان در فصل سیزدهم این کتاب تشریح شده‌اند. دو مبحث رودخانه‌ها و محیط‌زیست و اطلاعات موردنیاز برای مطالعه‌های ریخت‌شناسی به‌طور خلاصه در فصول چهاردهم و پانزدهم این کتاب بیان شده‌اند.

فهرست مطالب کتاب ریخت شناسی رودخانه:

مقدمـه

پیشگفتار

فهرست نمادها

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه

‏۱-۲- برخی از مسائل در ریخت‌شناسی رودخانه

‏۱-۳- پیشرفت‌های تاریخی در هیدرولیک رودخانه

‏۱-۴- پیشرفت‌های تاریخی در زمین‌ریخت‌شناسی

۱-۴-۱- کارهای اخیر

‏۱-۵- چشم‌انداز

منابع و مراجع

فصل دوم: حوزه‌های آبریز و شبکة آبراهه‌ها

۲-۱- مقدمه

۲-۲- الگوها و بافت زهکشی

۲-۲-۱- الگوی زهکشی

۲-۲-۲- بافت زهکشی

۲-۳- ردة آبراهه

۲-۴- قانون هورتون برای تعداد و طول آبراهه‌ها

۲-۵- سطح حوضه‌های آبریز

۲-۶- شکل حوضه

۲-۷- سنگ‌شناسی

۲-۸- پوشش گیاهی

۲-۸-۱- بارش و آب تولیدی

۲-۸-۲- رژیم جریان آبراهه

۲-۸-۳- تولید و بار رسوبی‏

۲-۸-۴- فرسایش سطحی و خندقی

۲-۸-۵- حرکت توده‌ای

۲-۹- تراکم زهکشی و فراوانی آبراهه‌ها

۲-۱۰- جنبه‌های مربوط به برجستگی‌ها

۲-۱۰-۱- منحنی‌های هیپسومتریک

۲-۱۰-۲- شیب‌ آبراهه

۲-۱۱- خصوصیات و هیدرولوژی حوضة آبری

۲-۱۲- مدل گام تصادفی

۲-۱۳- نتیجه‌گیری

منابع و مراجع

فصل سوم: فرسایش خاک و بار رسوبی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نرخ جهانی فرسایش

۳-۳- انواع فرسایش

۳-۴- عوامل مؤثر بر فرسایش

۳-۴-۱- بارش باران و دما

۳-۴-۲- خصوصیات خاک

۳-۴-۳- هندسة‏ شیب

۳-۴-۴- پوشش گیاهی

۳-۵- مکانیک فرسایش ورقه‌ای

۳-۵-۱- شاخص‌های فرسایندگی

۳-۶- معادله‌های برآورد اتلاف خاک از زمین‌های کشاورزی

۳-۶-۱- معادلة جهانی فرسایش خاک‏ (USLE)

۳-۷- اندازه‌گیری بار رسوبی‏

۳-۷-۱- اندازه‌گیری رسوبات معلق

۳-۷-۲- بررسی مخازن

۳-۷-۳- محاسبات بار رسوبی‏

۳-۸- نسبت تحویل رسوب

۳-۹- مدل‌سازی مبتنی بر فرایند فرسایش

۳-۹-۱- جریان روسطحی

۳-۹-۲- فرایندهای فرسایش و ته‌نشینی

۳-۹-۳- مدل‌های شبیه‌سازی دینامیک

۳-۹-۴- مدل‌های تصادفی

۳-۱۰- نرخ فرسایش در حوضه‌های آبریز هند

منابع و مراجع

فصل چهارم: ریخت‌شناسی آبرفتی

۴-۱- زمین‌ریخت‌شناسی و ریخت‌شناسی آبرفتی

۴-۲- چرخة ژئومورفیک (یا چرخة فرسایش)

۴-۲-۱- توپوگرافی جوان

۴-۲-۲- توپوگرافی بالغ

۴-۲-۳- توپوگرافی پیر

۴-۳- جوان‌سازی چرخة فرسایش

۴-۴- نقدی بر چرخة زمین‌ریخت‌شناسی

۴-۵- مفهوم غیرتناوبی تحول چشم‌انداز

۴-۶- مقیاس زمانی زمین‌شناسی

۴-۷- یخ‌زدگی

۴-۷-۱- یخ‌زدگی در هند

۴-۷-۲- حرکت و فرسایش یخچالی

۴-۷-۳- اشکال فرسایشی و رسوبی زمین

۴-۸- ریخت‌شناسی آبرفتی

۴-۸-۱- تعادل در آبراهه‌های طبیعی

۴-۸-۲- خصوصیات آبراهة متعادل

۴-۸-۳- تغییرات اندازة رسوبات

۴-۸-۴- طبقه‌بندی آبراهه‌ها

۴-۹- توپوگرافی ایجادشده توسط آبراهه

۴-۹-۱- توپوگرافی ناشی از فرسایش آبراهه‌

۴-۹-۲- توپوگرافی ناشی از ته‌نشینی در آبراهه‌

۴-۱۰- متغیرهای ریخت‌شناسی رودخانه

۴-۱۱- نئوتکتونیک و زمین‌لرزه

منابع و مراجع

فصل پنجم: هیدرولیک جریان‌های آبرفتی

۵-۱- مقدمه

۵-۲- آستانة حرکت

۵-۲-۱- معادله‌های تجربی: رویکرد تنش‌برشی بحرانی

۵-۲-۲- تحلیل شیلدز

۵-۲-۳- رویکرد سرعت بحرانی

۵-۲-۴- تنش‌برشی بحرانی برای رسوبات غیریکنواخت

۵-۳- حالت‌های انتقال رسوب

۵-۳-۱- بار تماسی

۵-۳-۲- بار جهشی

۵-۳-۳- بار بستر

۵-۳-۴- بار معلق

۵-۴- شکل‌های بستر در جریان یک‌سویه

۵-۴-۱- تعریف اشکال بستر

۵-۴-۲- تمایز میان شکنج‌ها و تلماسه‌ها

۵-۴-۳- تحلیل پایداری

۵-۴-۴- ابعاد تلماسه

۵-۴-۵- شیارهای عرضی

۵-۴-۶- پادتلماسه‌ها

۵-۴-۷- پیش‌بینی رژیم‌های جریان

۵-۵- مقاومت جریان در آبراهه‌های آبرفتی

۵-۶- انتقال بار بستر

۵-۷- انتقال بار معلق

۵-۷-۱- معادلة توزیع غلظت رسوبات معلق

۵-۷-۲- انتگرال‌گیری معادلة توزیع غلظت رسوبات

۵-۷-۳- روابطی برای دبی رسوب

۵-۸- انتقال بار کل

۵-۸-۱- روش لارسن (۱۹۸۵)

۵-۸-۲- رابطة بین qs/u*γs و τo/∆γsd

۵-۸-۳- روش بگنولد (۱۹۶۶)

۵-۸-۴- معادلة انگلند و هانسن (۱۹۶۷)

۵-۸-۵- ایکرز و وایت (۱۹۷۳، ۱۹۸۰)

۵-۸-۶- معادلة یانگ (۱۹۷۲، ۱۹۷۳)

۵-۸-۷- معادلة شن و هانگ (۱۹۷۱)

۵-۸-۸- روش تنش‌برشی مؤثر رانگاراجو‏ و همکاران (۱۹۸۱)

۵-۸-۹- معادلة براونلی (۱۹۸۱)

۵-۸-۱۰- معادلة کریم-کندی (۱۹۸۳)

۵-۸-۱۱- دقت نسبی معادله‌های مختلف بار کل

منابع و مراجع

فصل ششم: هندسة هیدرولیکی و شکل پلان رودخانه‌های آبرفتی

۶-۱- مقدمه

۶-۱-۱- آبراهه‌ها‌ی پایدار حامل رسوب

۶-۱-۲- هندسة هیدرولیکی آبراهه‌ها‌ی آبرفتی

۶-۱-۳- جریان در خم آبراهه با بستر صلب و آبرفتی

۶-۱-۴- شریانی‌شدن و پیچان‌رود

۶-۲- آبراهه‌ها‌ی پایدار حامل رسوب

۶-۳- هندسة هیدرولیکی جریان‌های آبرفتی

۶-۳-۱- دبی غالب

۶-۳-۲- دبی لبریزی و سایر دبی‌های مشخصه

۶-۴- روابط تجربی برای هندسة هیدرولیکی

۶-۵- روابط بدون‌بعد برای هندسة هیدرولیکی

۶-۶- جریان اطراف خم‌های دارای بسترهای صلب و آبرفتی

۶-۶-۱- توزیع سرعت در خم‌های با بستر صلب

۶-۶-۲- رشد و زوال چرخش ثانویه

۶-۶-۳- توزیع سرعت طولی در عرض

۶-۶-۴- اضافه ارتفاع

۶-۶-۵- افت انرژی در خم‌ها

۶-۷- جهت برش نزدیک بستر آبراهة انحنادار و توپوگرافی بستر

۶-۸- رودخانه‌های شریانی

۶-۸-۱- دلایل شریانی‌شدن

۶-۸-۲- انواع پشته‌ها در رودخانه‌های شریانی

۶-۸-۳- پارامترهای شریانی‌شدن

۶-۸-۴- مدل‌سازی شریانی‌شدن

۶-۹- پیچانرودی‌شدن

۶-۹-۱-  فرایندهای حاکم بر جابه‌جایی خم پیچان‌رود

۶-۹-۲-  خصوصیات پیچان‌رود

۶-۹-۳- نظریه‌های پیچان‌رود‌ی‌شدن

۶-۱۰- تحلیل پایداری و معیارهای شکل پلان

۶-۱۰-۱- معیارهای پیش‌بینی شکل پلان

منابع و مراجع

فصل هفتم: رودخانه‌های با بستر شنی

۷-۱- مقدمه

۷-۲- داده‌های رودخانه‌های با بستر شنی

۷-۳- مواد بستر

۷-۴- سنگ‌فرش

۷-۵- هندسة هیدرولیکی

۷-۶- ویژگی‌های بستر در رودخانه‌های با بستر شنی

۷-۷- مقاومت جریان در رودخانه‌های با بستر شنی

۷-۸- انتقال رسوبات در رودخانه‌های با بستر شنی

منابع و مراجع کتاب ریخت شناسی رودخانه

انتشارات

مشخصات: کتاب ریخت شناسی رودخانه

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786009837526

تعداد صفحات

516

ابعاد
وزن 903 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب ریخت شناسی رودخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب مرجع قوانین ایمنی و حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تهویه مطبوع برای معماران

کتاب تهویه مطبوع برای معماران

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان 57,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل کنکور ریاضیات

کتاب مرجع کامل کنکور ریاضیات

فروشنده : آزمون تاپ
170,000 تومان 161,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب استانداردهای فنی و ابعاد حقوقی رایانش ابری در ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0