کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فیروز قاسم زاده

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 102 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

205,000 تومان

کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D

 کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D :

دانلود نرم افزار Flow 3D نسخه ۱۰.۱.۱

مدل FLOW-3D یکی از توانمندترین مدل های موجود در زمینه دینامیک سیالات است که توسعه و پشتیبانی آن توسط شرکت Flow Science  صورت گرفته است. دامنة کاربرد این مدل بسیار وسیع بوده و در زمینه‌هایی چون ریخته‌گری، مهندسی فرآیند، هیدرولیک، محیط زیست، هوافضا، علوم دریایی، نفت، گاز و غیره کاربرد دارد. به دلیل اینکه نتایج دقیق و مطلوبی با استفاده از این مدل تولید شده است، اخیراً این مدل توانسته است جایگاه مناسبی در تحقیقات و صنعت پیدا کند.

از آنجا که FLOW-3D، در زمینة علم هیدرولیک نیز شامل الگوهی فیزیکی بسیاری از جمله آبهای کم عمق، لزوجت، کاویتاسیون، آشفتگی، محیط متخلخل و غیره است، کاربرد وسیعی در این زمینة علمی پیدا کرده است.

علیرغم زمینه‌های کاربردی زیاد این مدل و کارایی‌ها و توانایی‌های آن، منبع آموزشی مناسبی برای این مدل وجود ندارد. بنابراین، در این کتاب سعی شده است آموزش استفاده از این مدل به زبان ساده برای مهندسان و دانشجویان ارائه شود. امید است که استفاده از این کتاب برای  مخاطبان مؤثر واقع شود.

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول :

مبانی نظری

۱-۱ مقدمه

۱-۲ معادلات حاکم

۱-۲-۱ سیستم‌های مختصات

۱-۲-۲ روش VOF

۱-۲-۳ روش FAVOR

۱-۲-۴ معادله پیوستگی

۱-۲-۵ معادلات مومنتم

۱-۳ تنش برشی دیواره

۱-۴ ارزیابی لزجت

۱-۵ سطوح مشترك سیال و سطوح آزاد

۱-۶ معادله انرژی سیال

۱-۷ روابط ورود هوا

۱-۸ مدل آبهای کم عمق

۱-۹ انتقال رسوب

۱-۹ منابع

فصل دوم :

مدل‌های حل آشفتگی

۲-۱ مقدمه

۲-۲ جریان‌های آشفته

۲-۳ مدل‌های حل آشفتگی

۲-۳-۱ معادلات ناویر استوکس متوسط‌گیری شده زمانی (RANS)

۲-۳-۲ فرضیه بوزینسک

۲-۳-۳ انواع مدل‌های آشفتگی

۲-۳-۳-۱ مدل‌های صفر معادله‌ای

۲-۳-۳-۲ مدل‌های یک معادله‌ای

۲-۳-۳-۳ مدل‌های دو معادله‌ای

۲-۳-۳-۴ مدل‌های دارای معادله تنش

۲-۳-۳-۵ مدل‌های شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

۲-۳-۴ مدل‌های آشفتگی مورد استفاده در FLOW-3D

۲-۳-۴-۱ مدل طول اختلاط پرانتل

۲-۳-۴-۲ مدل‌های انتقال آشفتگی

۲-۳-۴-۳ مدل شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

۲-۳-۴-۴ شرایط مرزی آشفته

۲-۴ منابع

فصل سوم :

روش نصب نرم‌افزار FLOW-3D

۳-۱ مقدمه

۳-۲ روش نصب

فصل چهارم :

نحوه شبیه‌سازی در نرم‌افزار FLOW-3D

۴-۱ مقدمه

۴-۲ ورود به محیط برنامه FLOW-3D

۴-۳ نامگذاری منوهای برنامه FLOW-3D

۴-۴ ایجاد یک پروژه جدید در نرم‌افزار FLOW-3D

۴-۵ تعریف مشخصات مدل مورد نظر برای شبیه‌سازی

۴-۵-۱ زبانه General

۴-۵-۱-۱ زمان شبیه‌سازی

۴-۵-۱-۲ انتخاب سیستم آحاد

۴-۵-۱-۳ تعداد هسته‌های پردازنده درگیر در شبیه‌سازی

۴-۵-۲ زبانه Physics

۴-۵-۳ زبانه Fluids

۴-۵-۴ زبانه Meshing & Geometry

۴-۵-۴-۱ روش کار در زبانه Meshing & Geometry

۴-۵-۴-۱-۱ ایجاد هندسه آبراهه و سازه‌ها و تعریف خصوصیات آنها

۴-۵-۴-۱-۲ ایجاد شبکه حل

۴-۵-۴-۱-۳ تعریف شرایط مرزی

۴-۵-۴-۱-۴ تعریف شرط مرزی برای رسوبات معلق

۴-۵-۴-۱-۵ تعریف شرایط اولیه

۴-۵-۴-۱-۶ تعریف منبع جرم (Mass Momentum Sources)

۴-۵-۵ زبانه Output

۴-۵-۶ زبانه Numerics

۴-۶ اجرای شبیه‌سازی

۴-۷ مشاهده نتایج

۴-۷-۱ نحوه تولید خروجی در Probe:

۴-۷-۱-۱ تولید خروجی با استفاده از گزینه Restart

۴-۷-۱-۲ تولید خروجی با استفاده از گزینه General history

۴-۷-۱-۲-۱ تولید خروجی دبی عبوری از یک سطح و نیروهای وارد بر آن

۴-۷-۱-۳ تولید خروجی با استفاده از گزینه Mesh dependent history

۴-۷-۲ نتایج یک‌بعدی (۱-D)

۴-۷-۳ نتایج دو بعدی  (۲-D)

۴-۷-۴ نتایج سه‌بعدی (۳-D)

۴-۷-۵ نتایج متنی (Text Output)

۴-۷-۶ نتایج Neutral File

فصل پنجم :

شبیه‌سازی‌های نمونه

۵-۱ مقدمه

۵-۲ مثال‌های شبیه‌سازی

۵-۲-۱ مثال ۱: جریان روی یک سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی

۵-۲-۱-۱ شرح مسئله

۵-۲-۱-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۱-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۲ مثال ۲- آبشستگی در پایین‌دست یک سرریز

۵-۲-۲-۱ شرح مسئله

۵-۲-۲-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۲-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۳ مثال ۳: شبیه‌سازی جریان آب‌های کم‌عمق (Shallow Water)

۵-۲-۳-۱ شرح مسئله

۵-۲-۳-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۳-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۴ مثال ۴- آبشستگی در پایین‌دست دریچه کشویی

۵-۲-۴-۱ شرح مسئله

۵-۲-۴-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۴-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۵ مثال ۵- جریان در یک کانال مرکب

۵-۲-۵-۱ شرح مسئله

۵-۲-۵-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۵-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۶ مثال ۶- شبیه‌سازی جریان در یک سرریز سه‌جانبی (سرریز U شکل)

۵-۲-۶-۱ شرح مسئله

۵-۲-۶-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۶-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۷ مثال ۷- استخراج منحنی دبی- اشل عددی برای سرریز PK

۵-۲-۷-۱ شرح مسئله

۵-۲-۷-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۷-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۷-۴ تحلیل نتایج

۵-۲-۸ مثال ۸- گوی شناور در آب

۵-۲-۸-۱ شرح مسئله

۵-۲-۸-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۸-۳ مشاهده نتایج

۵-۲-۹ مثال ۹- شبیه‌سازی یک مخلوط کن

۵-۲-۹-۱ شرح مسئله

۵-۲-۹-۲ تعریف مسئله به مدل

۵-۲-۹-۳ مشاهده نتایج

۵-۳ منابع

فصل ششم :

روش‌های افزایش کارآیی مدل

۶-۱ مقدمه

۶-۲ اصول شبکه‌بندی میدان حل

۶-۲-۱ میدان حل چند بلوکی

۶-۲-۱-۱ بلوک‌های مجاور

۶-۲-۱-۲ بلوک‌های تو در تو

۶-۲-۲ نکات کلیدی در تعریف شبکه حل

۶-۲-۲-۱ تعداد دقیق سلول‌های شبکه حل

۶-۲-۲-۲ نسبت اندازه و نسبت شکل سلول‌های شبکه حل

۶-۲-۲-۳ شرایط تعریف میدان‌های چندبلوکی

۶-۳ پیام‌ها و هشدارهای برنامه FLOW-3D و روش مقابله با آنها

۶-۳-۱ پیام‌ها و هشدارهای پیش‌پردازش

۶-۳-۲ پیام‌ها و هشدارهای حین اجرا

۶-۴ روش کاهش میزان حافظه مورد نیاز

۶-۵ منابع

منابع و مآخذ کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D

مشخصات: کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001681219

تعداد صفحات

256

ابعاد
وزن 459 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب حسابداری در محیط های تورمی
کتاب حسابداری در محیط های تورمی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبکه های ارتباطی- مفاهیم پایه ای و معماری کلیدی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ربات های زیرسطحی بدون سرنشین
- 10%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نرم افزار Siemens Simatic Step 7 V5.‎6

نرم افزار Siemens Simatic Step 7

فروشنده : آزمون تاپ
31,500 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0