کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: مهندس علی آزادی
آرش عصمت خواه ایرانی
مسعود حاجی علیلوی بناب

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 52 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

105,000 تومان 99,750 تومان

کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)

مقدمه کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ):

نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدرداني از اعتماد شما به کتاب‌هاي اين انتشارات، به استحضارتان مي‌رساند:

همکاران اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و كارگروه‌هاي مختلف آماده‌سازي و نشر کتاب، تمامي سعي و همّت خود را براي ارائة كتابي درخور و شايستة شما فرهيختة گرامي به‌كار بسته‌اند و تلاش كرده‌اند كه اثري را ارائه نمايند كه از حدّاقل‌هاي استاندارد يك کتاب خوب، هم از نظر محتوايي و غناي علمي و فرهنگي و هم از نظر کيفيّت شکلي و ساختاري آن، برخوردار باشد.

بااين‌وجود، علي‌رغم تمامي تلاش‌هاي اين انتشارات براي ارائة اثري با کمترين اشکال، باز هم احتمال بروز ايراد و اشکال در کار وجود دارد و هيچ اثري را نمي‌توان الزاماً مبرّا از ‌نقص و اِشكال دانست.

ازسوي‌ديگر، اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه‌اي و اخلاقي خود و نيز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامي، سعي دارد از هر طريق ممکن، به‌ويژه از طريق فراخوان به خوانندگان گرامي، ازهرگونه اشکال احتمالي کتاب‌هاي منتشرة خود آگاه شده و آن‌ها را در چاپ‌ها و ويرايش‌هاي بعدي رفع نمايد.

لذا دراين ‌راستا، از شما فرهيختة گرامي تقاضا داريم درصورتي‌كه حين مطالعة كتاب با اشكالات، نواقص و يا ايرادهاي شکلي يا محتوايي در آن برخورد نموديد، اگر اصلاحات را بر روي خود كتاب انجام داده‌ايد پس از اتمام مطالعه، كتاب ويرايش‌شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از هماهنگي با انتشارات، ارسال نماييد، و نيز چنانچه اصلاحات خود را بر روي برگة جداگانه‌اي يادداشت نموده‌ايد، لطف كرده عكس يا اسكن برگة مزبور را با ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايميل انتشارات نوآور ارسال نماييد، تا اين موارد بررسي شده و در چاپ‌ها و ويرايش‌‌هاي بعدي کتاب اِعمال و اصلاح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتواي كتاب و ارتقاء سطح كيفي، شکلي و ساختاري آن گردد.

فهرست کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ):

پیشگفتار

فصل اول/کلیات

۱ ـ ۱ گودبرداری
۱ ـ ۲ نشانه‌های خطرناک بودن گودها
۱ ـ ۳ اقدامات لازم جهت کاهش خطر گودبرداری‌ها
۱ ـ ۴ پایدارسازی گود در مناطق شهری
۱ ـ ۴ ـ ۱ دیوارهای طره‏ای
۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ دیوارهای طره‌ای مهاربندی‌شده
۱ ـ ۴ ـ ۲ گودبرداری با شیب پایدار
۱ ـ ۴ ـ ۳ دیوار خاک مسلح
۱ ـ ۴ ـ ۴ سیستم خرپایی
۱ ـ ۴ ـ ۵ سپرها
۱ ـ ۴ ـ ۶ شمع
۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ سیستم شمع و مهاری
۱ ـ ۴ ـ ۷ دیوار دیافراگمی
۱ ـ ۴ ـ ۸ استفاده از مهار متقابل برای حفاظت از دیواره‌های گود
۱ ـ ۴ ـ ۹ استفاده از روش میخکوبی
۱ ـ ۴ ـ ۱۰ سیستم بلوک و مهاری
۱ ـ ۴ ـ ۱۱ سیستم شمع حایل و مهاری (دیوار برلنی)

فصل دوم/مقدمه

۲ ـ ۱ هدف
۲ ـ ۲ عمر بهره‌برداري سيستم‌هاي مهارشده
۲ ـ ۳ پيشينه

فصل سوم/مهارها و سيستم‌هاي مهاربندی‏شده

۳ ـ ۱ مقدمه
۳ ـ ۲ مهارها
۳ ـ ۲ ـ ۱ کليات
۳ ـ ۲ ـ ۲ انواع مهارها
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ کليات
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ مهارها با تزریق ثقلی
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ مهار با غلاف مستقيم و تزريق تحت فشار
۳ ـ‌ ۲ ـ‌ ۲ ـ ۴ مهارهای پس ـ تزريق
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۵ مهارهاي ته پهن
۳ ـ ۲ ـ ۳ مصالح تاندو
۳ ‌ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ تاندون‌هاي استرند و میلگرد فولادي
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ مرکزانداز‌ها و فاصله‌دهنده
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ میلگرد با روكش اپوكسي و استرند روكش‌شده با اپوكسي
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ انواع ديگر مهارها و مصالح تاندون
۳ ـ ۲ ـ ۴ دوغاب سیمان
۳ ـ ۳ ديوارهاي مهاربندی‏شده
۳ ـ ۳ ـ ۱ كليات
۳ ـ ‌۳ ـ ۲ شمع حايل و پوشش نما
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ كليات
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ۲ شمع حايل
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ تخته‌كوبي
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ مراحل ساخت
۳ ـ ۳ ـ ۳ ديوارهاي پيوسته
۳ ـ ۴ كاربرد مهارها
۳ ـ ۴ ـ ۱ ديوارهاي حايل بزرگراه
۳ ـ ۴ ـ ۲ پایدارسازی شيب و زمين لغزش
۳ ـ ۴ ـ ۳ سازه‌هاي دوخت به پایین

فصل چهارم/كاوش‌هاي صحرايي و انجام آزمايش‌ها

۴ ـ ۱ مقدمه
۴ ـ ۲ شناخت مقدماتي محل
۴ ـ ۳ كاوش‌هاي زيرسطحي
۴ ـ ۳ ـ ۱ كليات
۴ ـ ۳ ـ ۲ چينه‌شناسي خاك و سنگ
۴ ـ ۳ ـ ۳ آب‌هاي زيرزميني
۴ ـ ۴ آزمون خاك و سنگ در آزمايشگاه
۴ ـ ۴ ـ ۱ كليات
۴ ـ ۴ ـ ۲ طبقه‌بندي و ویژگی‌های شاخص
۴ ـ ۴ ـ ۳ مقاومت برشي
۴ ـ ۴ ـ ۴ تحكيم
۴ ـ ۴ ـ ۵ معیارهای الكتروشيميايي
۴ ـ ۵ آزمون‌هاي برجا براي خاك و سنگ

فصل پنجم/اصول پايه در طراحي سيستم مهاربندی‌شده

۵ ـ ۱ مفاهيم كلي در طراحي ديوارهاي مهاربندی‌شده
۵ ـ ۲ مکانیزم گسيختگي سيستم مهاربندی‌شده
۵ ـ ۲ ـ ۱ كليات
۵ ـ ۲ ـ ۲ مکانیزم‌های گسيختگي مهارها
۵ ـ ۲ ـ ۳ گسیختگی شمع حایل
۵ ـ ۲ ـ ۴ خرابی تخته‌کوبی (نما)
۵ ـ ۳ انتخاب مشخصه‌های مقاومت برشی خاک برای طراحی
۵ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۵ ـ ۳ ـ ۲ مقاومت برشی زهکشی‌شده خاک‌های دانه‌ای
۵ ـ ۳ ـ ۳ مقاومت برشی زهکشی‌نشده برای خاک رس عادی تحکیم‌یافته
۵ ـ ۳ ـ ۴ مقاومت برشی زهکشی‌نشده رس پیش‌تحکیم‌یافته
۵ ـ ۳ ـ ۵ مقاومت برشی زهکشی‌شده در خاک رس پیش‌تحکیم‌یافته
۵ ـ ۴ فشارهای خاک
۵ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۵ ـ ۴ ـ ۲ فشار محرک و مقاوم خاک
۵ ـ ۴ ـ ۳ فشار خاک در حالت سکون
۵ ـ ۴ ـ ۴ تأثیر حرکت بر فشار خاک

فصل ششم/طراحی سیستم‌های مهاربندی‏شده

۶ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۲ برآورد فشار خاک برای طراحی دیوار
۶ ـ ۲ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۲ ـ ۲ پیشینه موضوع
۶ ـ ۲ ـ ۳ نمودارهای فشار ظاهری خاک ترزاقی و پک
۶ ـ ۲ ـ ۴ نمودار پوش فشار ظاهری خاک پیشنهادی برای ماسه
۶ ـ ۲ ـ ۵ نمودار فشار ظاهری خاک پیشنهادی برای رس سفت تا سخت درزه‏دار
۶ ـ ۲ ـ ۶ نمودار توصیه‌شده فشار خاک رس نرم تا متوسط
۶ ـ ۲ ـ ۷ نمودارهای بارگذاری برای پروفیل‏های خاک لایه‌ای
۶ ـ ۲ ـ ۸ روش تحلیل گوه لغزشی
۶ ـ ۲ ـ ۹ فشار آب
۶ ـ ۲ ـ ۱۰ فشارهای خاک در اثر بارهای سطحی
۶ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ سربار یکنواخت
۶ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ بارهای نقطه‌ای، بارهای خطی، و بارهای نوار
۶ ـ ۳ طراحی مهار
۶ ـ ۳ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۳ ـ ۲ موقعیت سطح محتمل گسیختگی بحرانی
۶ ـ ۳ ـ ۳ محاسبه بار مهار از نمودارهای فشار ظاهری خاک
۶ ـ ۳ ـ ۴ طراحی طول آزاد
۶ ـ ۳ ـ ۵ مهارهای فشاری
۶ ـ ۳ ـ ۶ طراحی طول درگیر مهار
۶ ـ ۳ ـ ۷ الزامات فاصله‌بندی در مهارها
۶ ـ ۳ ـ ۸ انتخاب المان فولاد پیش‌تنیده
۶ ـ ۴ طراحی دیوار براساس فشارهای جانبی
۶ ـ ۴ ـ ۱ طراحی شمع نگهبان و سپر‌ها
۶ ـ ۴ ـ ۲ طراحی تخته‌کوبی برای حفاظت موقت
۶ ـ ۴ ـ ۳ طراحی پشت‏بند افقی و نمای دائمی
۶ ـ ۵ ظرفیت جانبی بخش مدفون دیوار
۶ ـ ۵ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۵ ـ ۲ برآورد فشار مقاوم نهایی
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ شمع نگهبان و تخته‌کوبی
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۲ دیوارهای پیوسته
۶ ـ ۵ ـ ۳ عمق نفوذ زیر گودبرداری
۶ ـ ۵ ـ ۴ مقایسه روش وانگ ـ ریس و برومز در خاک‌های مناسب
۶ ـ ۶ ظرفیت محوری دیوار
۶ ـ ۶ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۶ ـ ۲ برآورد بار محوری
۶ ـ ۶ ـ ۳ طراحی ظرفیت محوری برای شمع های نگهبان کوبشی
۶ ـ ۶ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۶ ـ ۳ ـ ۲ تحلیل تنش مؤثر برای شمع‌های کوبشی
۶ ـ ۶ ـ ۳ ـ ۳ تحلیل تنش کل برای شمع کوبشی در خاک رس
۶ ـ ۶ ـ ۴ طراحی ظرفیت محوری برای شمع‌های حفاری‌شده
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۲ خاک غیرچسبنده
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ خاک‌های چسبنده
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۴ ملاحظات طراحی در بتن‌ریزی داخل گمانه حفاری‌شده شمع‌ها
۶ ـ ۷ شیب‌های مهاربندی‌شده و تثبیت زمین لغزش
۶ ـ ۷ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۷ ـ ۲ مفاهیم طراحی
۶ ـ ۷ ـ ۳ محاسبات تعادل حدی
۶ ـ ۷ ـ ۳ ـ ۱ رویکرد کلی
۶ ـ ۷ ـ ۳ ـ ۲ روش تحلیل ۱
۶ ـ ۷ ـ ۳ ـ ۳ روش تحلیل ۲
۶ ـ ۷ ـ ۴ مدل‌سازي مقاومت جانبي ديوار در تحليل تعادل حدي
۶ ـ ۷ ـ ۵ مقايسه روش‌هاي ارزيابي بار مورد نياز در خاک‌هاي همگن
۶ ـ ۸ پايداري توده خاک
۶ ـ ۸ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۸ ـ ۲ پايداري کف
۶ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۱ کليات
۶ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۲ ارزيابي پتانسيل برآمدگي بستر در خاک رس نرم تا متوسط
۶ ـ ۸ ـ ۳ پایداری بیرونی
۶ ـ ۸ ـ ۳ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۸ ـ ۳ ـ ۲ بررسی پایداری بیرونی به روش تعادل حدی
۶ ـ ۹ طراحی دوخت به پایین
۶ ـ ۹ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۹ ـ ۲ ظرفیت برخاست مهارهای دوخت به پایین در سنگ
۶ ـ ۹ ـ ۳ ظرفيت مهارهای دوخت به پایین در خاک
۶ ـ ۹ ـ ۴ طراحي مهار دوخت به پایین براي مقاومت برابر نیروی برخاست هيدرواستاتيک
۶ ـ ۱۰ طراحي لرزه‌اي
۶ ـ ۱۰ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ پايداري داخلی بر اساس نظريه شبه‌استاتيک
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ ۱ فشار جانبي خاک
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ ۲ ملاحظات طراحي ديوار
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ ۳ روانگرايي
۶ ـ ۱۰ ـ ۳ پايداري خارجی
۶ ـ ۱۰ ـ ۳ ـ ۱ تحليل شبه‌استاتيک
۶ ـ ۱۰ ـ ۳ ـ ۲ تحليل تغييرشکل لرزه‌اي
۶ ـ ۱۱ ساير مسائل طراحي
۶ ـ ۱۱ ـ ۱ حرکت ديوار و زمين
۶ ـ ۱۱ ـ ۲ سيستم‌هاي زهکشي براي ديوارها و شيب‌های مهاربندی‏شده
۶ ـ ۱۱ ـ ۳ متعلقات سيستم ديوار
۶ ـ ۱۱ ـ ۴ مقاومت در برابر بار آزمون بالاترين ردیف مهار
۶ ـ ۱۱ ـ ۵ ديوارهاي مهاربندی‌شده براي کاربرد خاکريز

فصل هفتم/ملاحظات خوردگی در طراحی

۷ ـ ۱ مقدمه
۷ ـ ۲ خوردگی و اثرات آن بر مهارها
۷ ـ ۲ ـ ۱ مکانیزم خوردگی فلزی
۷ ـ ۲ ـ ۲ انواع خوردگی برای فولاد پیش‌تنیده
۷ ـ ۳ حفاظتِ خوردگیِ مهار
۷ ـ ۳ ـ ۱ الزامات سیستم‌های حفاظت در برابر خوردگی
۷ ـ ۳ ـ ۲ طراحی سیستم‌های حفاظت در برابر خوردگی
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ حفاظت مهاری
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ حفاظت طول آزاد تاندون
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ حفاظت از طول درگیر تاندون
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ حفاظت در مقابل جریان‌های پراکنده
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۶ حفاظت خوردگی مهار برای سازه تحت فشار برخاست هیدرواستاتیک
۷ ـ ۴ انتخاب سطح حفاظت در برابر خوردگی
۷ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۷ ـ ۴ ـ ۲ عمر بهره‌برداری سازه مهاربندی‌شده
۷ ـ ۴ ـ ۳ خورندگی محیط خاک
۷ـ ۴ ـ ۴ پیامدهای گسیختگی سیستم مهاربندی‌شده
۷ ـ ۴ ـ ۵ هزینة محافظت در سطح بالاتر
۷ ـ ۵ خوردگی سازه‌های فلزی، دوغاب سیمان و بتن
۷ـ ۵ ـ ۱ خوردگی و حفاظت از شمع حایل و سپرهای فولادی
۷ ـ ۵ ـ ۲ تخریب و حفاظت از دوغاب سیمان و بتن

فصل هشتم/آزمون بار و انتقال بار به سیستم مهاربندی‌شده

۸ ـ ۱ مقدمه
۸ ـ ۲ مفاهیم برای رفتارسنجی ظرفیت ناحیه درگیر مهار
۸ ـ ۳ تجهیزات آزمون بار و اعمال تنش
۸ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۳ ـ ۲ تجهیزات مورد استفاده در آزمون بار
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ جک و پمپ هیدرولیک
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ناحیه اعمال تنش مهاری
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ فشارسنج و نیروسنج
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ گیج مدرج برای اندازه‌گیری جابه‌جایی
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ پایه جک
۸ ـ ۴ آزمون بار مهار
۸ ـ ۴ ـ ۱ مقدمه
۸ ـ ۴ ـ ۲ آزمون عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ کليات
۸ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ روش‌هاي آزمون عملکرد
۸ ـ‌۴ ـ‌ ۲ ـ ۳ ثبت داده‌هاي آزمون عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۴ تحليل داده‌هاي آزمون عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۳ آزمون تایید عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲ روش آزمون تایید عملکرد و ثبت و تحلیل داده‌ها
۸ ـ ۴ ـ ۴ آزمون خزش بلندمدت
۸ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ روش آزمون خزش بلندمدت
۸ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۳ ثبت و تحلیل داده‌های آزمون خزش بلندمدت
۸ ـ ۴ ـ ۵ معیارهای پذیرش
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۲ خزش
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۳ طول آزاد ظاهری
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۴ نمودار درختی تصمیم‌گیری پذیرش مهار
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۵ اصلاح طراحی یا روش‌های نصب
۸ ـ ۵ بار قفل‌شدگی مهار
۸ ـ ۶ آزمایش برآورد نیروی مهار (Lift-off)

فصل نهم/روش‌های قراردادنویسی

۹ ـ ۱ مقدمه
۹ ـ ۲ روش قراردادنویسی آیین‌نامه‌ای
۹ ـ ۲ ـ ۱ مقدمه
۹ ـ ۲ ـ ۲ اسناد قرارداد برای روش آیین‌نامه‌ای
۹ ـ ۳ روش قراردادنویسی اجرایی
۹ ـ ۳ ـ ۱ مقدمه
۹ ـ ۳ ـ ۲ پیاده‌سازی روش قراردادنویسی اجرایی
۹ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ طراحی دیوار قبل از مناقصه
۹ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ طراحی مقاطع تیپ و نمونه قبل از مناقصه
۹ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ طراحی دیوار پس از مناقصه
۹ ـ ۳ ـ ۳ اسناد قرارداد برای روش اجرایی
۹ ـ ۳ ـ ۴ بررسی و تصویب
۹ ـ ۴ روش طرح و ساخت پیمانکاری
۹ ـ ۵ پیشنهادات

فصل دهم/بازدید از سازه و نظارت بر اجرا

۱۰ ـ ۱ مقدمه
۱۰ ـ ۲ نقش نظارت تحت روش‌های قراردادی معین
۱۰ ـ ۳ تدارکات قبل از پروژه
۱۰ ـ ۴ نظارت بر مصالح ساخت
۱۰ ـ ۴ ـ ۱ مقدمه
۱۰ ـ ۴ ـ ۲ بازدید از مصالح دیوار
۱۰ ـ‌۴ ـ ۳ بازديد از مصالح مهار
۱۰ ـ ۴ ـ ۴ انبار کردن و جابه‌جايي مصالح ساخت
۱۰ ـ ۵ بازديد از عمليات ساخت
۱۰ ـ ۵ ـ ۱ کنترل آب سطحي
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ نصب المان‏های عمودي ديوار
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ شمع حایل در گمانه حفاری شده
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۲ شمع‌هاي حایل کوبشي
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۳ سپرها
۱۰ ـ ۵ ـ ۳ گودبرداری
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ساخت مهار
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۱ مقدمه
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۲ چال‌زني یا گمانه‌زنی
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۳ جاسازي تاندون
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۴ تزریق مهار
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۵ نصب مهار
۱۰ ـ ۵ ـ ۵ نصب عنصر فرعي ديوار
۱۰ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۱ نصب الوار
۱۰‌ـ ۵ ـ ۵ ـ ۲ نصب سيستم زهکشي ديوار
۱۰ ـ ‌۵ ـ ۵ ـ ۳ زهکش‌های افقي
۱۰ ـ ‌۵ ـ‌ ۵ ـ ۴ نصب نماي دايمي
۱۰ ـ ۶ رفتارسنجی کوتاه‌مدت و بلندمدت
۱۰ ـ ۶ ـ ۱ رفتارسنجی با استفاده از آزمون بار مهار
۱۰ ـ ۶ ـ ۲ رفتارسنجی کوتاه‌مدت بر عملکرد ديوار
۱۰ ـ ۶ ـ ۳ رفتارسنجی بلندمدت

فصل یازدهم/نکاتی مربوط به گودبرداری بر طبق مباحث هفتـم و دوازدهـم مقـررات ملـی ساختمـان

پیوست الف-۱ / مثال طراحی ۱ ـ گودبرداری محافظت‌شده با دیوار مهاربندی‏شده
پیوست الف – ۲ / مثال طراحی ۲ ـ دیوار مهاربندی‏شده برای محافظت شیب
پیوست ب / معادلات WANG-REESE
پیوست پ / مثال محاسبات گشتاور خمشی در خـاک‌های چسبنده ضـعیف
پیوست ت / مثال‌های طراح

منابع و مآخذ کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)

فهرست کتابشناسی

مشخصات: کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001684586

تعداد صفحات

284

ابعاد
وزن 507 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب کتاب مدیریت عملکرد.فرد تیم و سازمان آرمسترانگ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی کار با میکروکنترلرهای ARM (همراه با پروژه های کاربردی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آنالیز و طراحی روسازی

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

فروشنده : آزمون تاپ
379,000 تومان 360,050 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آکوستیک در معماری

کتاب آکوستیک در معماری

فروشنده : آزمون تاپ
180,000 تومان 171,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

کتاب کلیدواژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

فروشنده : آزمون تاپ
96,000 تومان 91,200 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0