کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محسن ایزدخواه

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 170 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

340,000 تومان

کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier

کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier

فصل اول / کاربرد نرم‌افزار کریر(HAP) در محاسبات تهویه مطبوع

۱-۱- درباره نرم‌افزار کریر( HAP4. 5 )
۱-۲- استفاده از نرم‌افزار HAP برای طراحی سیستم و موتورخانه
۱-۳- استفاده از نرم‌افزار HAP برای تخمین میزان انرژی مصرفی و هزینه آن
۱-۳-۱-تحلیل انرژی برای طرح کلی پروژه با استفاده از نرم‌افزار HAP
۱-۳-۲- تحلیل انرژی برای طراحی با جزئیات با استفاده از نرم‌افزار HAP

فصل دوم / آشنایی با محیط نرم‌افزار HAP

۲-۱- صفحه اصلی در نرم‌افزار HAP
۲-۲- نوار عنوان
۲-۳- نوار منو
۲-۳-۱-Project Menu (منو پروژه)
۲-۳-۲- Edit Menu (منو ویرایش)
۲-۳-۳-View Menu(منو نمایش)
۲-۳-۴-Report Menu (منو گزارش)
۲-۳-۵- Wizard Menu(منوی اطلاعات سریع)
۲-۳-۶- Help Menu(منو راهنما)
۲-۴- نوار ابزار
۲-۵- نوار درختی
۲-۶- نوار لیست
۲-۷- نوار وضعیت

فصل سوم / کتابخانه‌های پروژه :

۳-۱- مقدمه
۳-۲- کتابخانه پروژه چیست؟
۳-۳- وارد کردن اطلاعات برنامه‌ها:
۳-۳-۱- Scheduale Type (نام برنامه)
۳-۳-۲- Hourly Profiles (پروفیل ساعات روز)
۳-۳-۳- Assignment (اختصاص دادن)
۳-۴- وارد کردن اطلاعات دیوارها:
۳-۵- وارد کردن اطلاعات سقف‌ها:
۳-۶- وارد کردن اطلاعات پنجره‌ها :
۳-۷- وارد کردن اطلاعات درها :
۳-۸- وارد کردن اطلاعات سایه‌بان‌ها:
۳-۹- کتابخانه پروژه جهت شبیه‌سازی انرژی پروژه
۳-۱۰- وارد کردن اطلاعات چیلرها:
۳-۱۰-۱- General (عمومی)
۳-۱۰-۲-Design Input (ورودی‌های طراحی)
۳-۱۰-۳- Performance Map (نقشه عملکرد)
۳-۱۱- وارد کردن اطلاعات برج‌های خنک کننده:
۳-۱۲- وارد کردن اطلاعات بویلرها:
۳-۱۳- وارد کردن اطلاعات نرخ‌های برق و سوخت:
۳-۱۳-۱- General (عمومی)
۳-۱۳-۲- Energy charges (هزینه‌های انرژی)
۳-۱۳-۳-Demand Charge (هزینه‌ی تقاضا)
۳-۱۳-۴-Demand Clauses (شرط تقاضا)

فصل چهارم / وارد کردن اطلاعات پروژه در نرم‌افزار HAP :

۴-۱- مقدمه
۴-۲- وارد کردن اطلاعات آب و هوا
۴-۲-۱- Design parameters (پارامتر‌های طراحی)
۴-۲-۲- Design Temperatures(دما‌های طراحی)
۴-۲-۳- Design Solar(طراحی میزان تابش خورشید)
۴-۲-۴- Simulation(شبیه‌سازی)
۴-۳- وارد کردن فضا‌ها به نرم‌افزار HAP
۴-۳-۱- General (عمومی)
۴-۳-۲- Internal(داخلی)
۴-۳-۳- Walls, Windows, Doors(دیوارها، پنجره‌ها، درها)
۴-۳-۴- Roof,Skylight (سقف، نورگیر)
۴-۳-۵- Infilteration (نفوذ هوا)
۴-۳-۶- Floors (کف‌ها):
۴-۳-۷- Partition Type ( نوع تفکیک‌کننده‌ی فضا ها)
۴-۳-۸- مروری بر ویژگی‌های فضا
۴-۴- وارد کردن اطلاعات سیستم ها
۴-۴-۱- General ( عمومی)

۴-۴-۲- System Component (اجزا سیستم تهویه)
۴-۴-۲-۱-Ventilation Air (هوای تهویه)
۳-۴-۲-۲-Economizer (صرفه بهینه‌ساز انرژی)
۴-۴-۲-۳- Vent. Reclaim (اصلاح هوای تهویه)
۴-۴-۲-۴- Precool Coil (کویل پیش سرد کن)
۴-۴-۲-۵-Cooling Coil (کویل سرمایش)
۴-۴-۲-۶- Preheat Coil (کویل پیش گرم کن)
۴-۴-۲-۷-Heating Coil (کویل گرمایش)
۴-۴-۲-۸-Humidification (رطوبت زنی)
۴-۴-۲-۹- ehumidification (رطوبت زدایی)
۴-۴-۲-۱۰- entral Cooling (سرمایش مرکزی)
۴-۴-۲-۱۱- entral Heating(گرمایش مرکزی)
۴-۴-۲-۱۲-Supply Fan(فن هوای رفت)
۴-۴-۲-۱۳- ent Fan(Ventilation Fan یا فن تهویه)
۴-۴-۲-۱۴-Duct System (سیستم کانال)
۴-۴-۲-۱۵-Exhaust Fan (فن تخلیه هوا)
۴-۴-۳- Zone Components (اجزا ناحیه‌ها)
۴-۴-۳-۱- Spaces (فضا ها)
۴-۴-۳-۲- Thermostats (ترموستات)
۴-۴-۳-۳- Zone Heating Units(واحدهای گرمایشی ناحیه)
۴-۴-۳-۴- Common Data (اطلاعات عمومی)
۴-۴-۳-۵- Terminal Units (واحدهای پایانه‌ای)
۴-۴-۴- Sizing Data (اطلاعات تعیین اندازه)
۴-۴-۴-۱- System Sizing (اطلاعات تعیین اندازه سیستم)
۴-۴-۴-۲-Zone Sizing (اندازه منطقه)
۴-۴-۵-Equipment (تجهیزات)
۴-۴-۵-۱- Edit Equipment Data (ویرایش اطلاعات تجهیزات)
۴-۵- وارد کردن داده‌های تاسیسات مرکزی
۴-۵-۱- General (عمومی)
۴-۵-۲-Systems (سیستم ها):
۴-۵-۳-Configuration(پیکره‌بندی):
۴-۵-۴-Schedule of Equipment (برنامه‌ریزی تجهیزات)
۴-۵-۵-Distribution (توزیع)
۴-۶- وارد کردن اطلاعات ساختمان
۴-۶-۱- Plants(تاسیسات مرکزی)
۴-۶-۲-Systems(سیستم‌ها)
۴-۶-۳-Misc. Energy(انرژی متفرقه)
۴-۶-۴-Meters(نرخ‌های قیمت انرژی یا سوخت مصرفی)

فصل پنجم / تهیه گزارشات در نرم‌افزار HAP :

۵-۱-گزارشات اطلاعات ورودی
۵-۱-۱-گزارشات اطلاعات ورودی آب و هوای پروژه
۵-۱-۲-گزارشات اطلاعات ورودی فضا‌های پروژه
۵-۱-۳-گزارشات اطلاعات ورودی سیستم‌های پروژه
۵-۱-۴-گزارشات اطلاعات ورودی تاسیسات مرکزی پروژه
۵-۱-۵-گزارشات اطلاعات ورودی شبیه‌سازی انرژی ساختمان
۵-۱-۶-گزارشات اطلاعات ورودی کتابخانه‌های پروژه
۵-۲-گزارشات نتایج طراحی
۵-۲-۱-گزارشات نتایج طراحی سیستم
۵-۲-۲-گزارشات نتایج طراحی تاسیسات مرکزی
۵-۳-گزارشات نتایج شبیه‌سازی
۵-۳-۱-گزارشات نتایج شبیه‌سازی سیستم
۵-۳-۲-گزارشات نتایج شبیه‌سازی تاسیسات مرکزی
۵-۳-۳-گزارشات نتایج شبیه‌سازی ساختمان

فصل ششم / پروژه نمونه :

۶-۱- معرفی مشخصات کلی پروژه اول
۶-۱-۱- معرفی کلی پروژه
۶-۱-۲-وارد کردن اطلاعات کتابخانه‌ها
۶-۱-۲-۱-وارد کردن اطلاعات مربوط به برنامه‌ریزی‌ها
۶-۱-۲-۲-مدل کردن دیوارهای به کار رفته در پروژه
۶-۱-۲-۳-مدل کردن سقف‌های به کار رفته در پروژه
۶-۱-۲-۴- مدل کردن پنجره‌های به کار رفته در پروژه
۶-۱-۲-۵- مدل کردن در‌های به کار رفته در پروژه
۶-۱-۳-۶- مدل کردن سایه بان‌های به کار رفته در پروژه
۶-۱-۳-۷-مدل کردن نرخ برق و نرخ سوخت
۶-۱-۲-گام اول: وارد کردن داده‌ها‌ی آب و هوای پروژه
۶-۱-۴-گام دوم: وارد کردن اطلاعات فضاها‌ی پروژه
۶-۱-۵-گام سوم: وارد کردن اطلاعات سیستم سرویس دهی
۶-۱-۶-گام چهارم: وارد کردن اطلاعات تاسیسات مرکزی
۶-۱-۷-گزارشات در نرم‌افزارHAP
۶-۱-۷-۱-گزارشات اطلاعات ورودی پروژه
۶-۱-۷-۲- گزارشات اطلاعات خروجی پروژه
۶-۱-۷-۳-گزارشات شبیه‌سازی پروژه

کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier

۶-۲- معرفی مشخصات کلی پروژه دوم
۶-۲-۱-معرفی کلی پروژه
۶-۲-۲-وارد کردن اطلاعات کتابخانه ها
۶-۲-۲-۱-وارد کردن اطلاعات مربوط به برنامه‌ریزی ها
۶-۲-۲-۲-مدل کردن دیوارهای به کار رفته در پروژه
۶-۲-۲-۳-مدل کردن سقف‌های به کار رفته در پروژه
۶-۲-۲-۴-مدل کردن پنجره‌های به کار رفته در پروژه
۶-۲-۲-۵- مدل کردن در‌های به کار رفته در پروژه
۶-۲-۲-۶-مدل کردن سایه بان‌های به کار رفته در پروژه
۶-۲-۳-گام اول: وارد کردن داده‌ها‌ی آب و هوای پروژه
۶-۲-۴-گام دوم: وارد کردن اطلاعات فضاها‌ی پروژه
۶-۲-۵-گام سوم: وارد کردن اطلاعات سیستم سرویس دهی
۶-۲-۶-گام چهارم: وارد کردن اطلاعات تاسیسات مرکزی
۶-۲-۷-گزارشات در نرم‌افزارHAP
۶-۲-۷-۱-گزارشات اطلاعات ورودی پروژه
۶-۲-۷-۲- گزارشات اطلاعات خروجی پروژه
۶-۲-۸-گام سوم: وارد کردن اطلاعات سیستم سرویس دهی
۶-۲-۹- گزارشات اطلاعات خروجی پروژه

منابع و مآخذ کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier

مشخصات: کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001680830

تعداد صفحات

400

لوح فشرده

ابعاد
وزن 705 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در carrier”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات چهار‌گزینه‌ای و نکات جامع فتوگرامتری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب بافت قدیم شهر یزد

کتاب بافت قدیم شهر یزد

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان 57,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آموزش جامع powermill cnc

آموزش جامع powermill cnc

فروشنده : آزمون تاپ
72,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
گازهای محافظ برای جوشکاری و برشکاری در فرآیندهای FCAW , PAC, PAW, GTAW, GMAW

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0