کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: دکتر علی قمری

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 230 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

461,000 تومان

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

توجه: اگر از نسخه‌ی ۲۰۱۸ نرم‌افزار استفاده می‌کنید، می‌توانید کتاب ETABS 2018 را تهیه کنید

آموزش گام به گام،‌عملی و کاربردی قابلیت‌های ETABS2016 شامل:

  • طراحی اتصالات خمشی و مفصلی به کمک نرم‌افزار
  • تشریح جزئیات اجرایی سازه‌های بتنی
  • تشریح جزئیات اجرایی سازه‌های فولادی
  • طراحی دیوار برشی
  • طراحی و کنترل بیس پلیت

فصل اول: بارگذاری 

کتاب آموزش نرم افزار etabs

مقدمه

بارهای مرده

سقفها

تیرچه و بلوک

تعیین ضخامت سقف

سقف کرومیت

دال یکطرفه

دال دو طرفه با تیرهای میانی

جدول جزئیات سقف کامپوزیت

بار مرده دیوارها

دیوار بدون نما

تیغه‌های داخلی ساختمان

دیوار های تقسیم کننده …

بارگذاری راه پله

بار زنده

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

فصل دوم: ساختمان پنج‌طبقه با مهاربند همگرا 

مشخصات پروژه

بارگذاری ثقلی

بار سقف

بار دیوارها

سربار معادل تیغه‌بندی

بار زلزله

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان

راه‌اندازی برنامه

ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا

ترسیم خطوط شبکه

تعریف مشخصات مدل

معرفی مصالح

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی مقاطع تیر

ساخت مقاطع مرکب

ساختن مقطع مرکب تقویت شده برای …

ساخت مقطع ناودانی دوبل

معرفی لیست خودکار برای طراحی

معرفی مقطع تیرچه

معرفی نوع بارها

معرفی بار معادل جهت محاسبه …

معرفی الگو بارهای جانبی فرضی

معرفی ترکیبات بار

اصلاح ترکیبات بار

ترسیم مدل سازه

ترسیم ستون‌ها

ترسیم تیرها

ترسیم مهاربندها

ترسیم کفها

انتقال تیر پاگرد نیم طبقه

اختصاص مشخصات به عناصر

تکیه‌گاه
اختصاص مقاطع خطی

اختصاص اتصال مفصلی تیر به ستون

اختصاص نواحی صلب

ایجاد دیافراگم صلب

اختصاص بارها

بار دیوارها

بار مرده معادل‌سازی جرم

بار سقف

پیش نیاز تحلیل

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

تنظیمات تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی تیرها

تنظیم پارامترهای طراحی ستون

تنظیم پارامترهای طراحی مهاربند

انتخاب ترکیب بار طراحی

طراحی سازه

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در …

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب …

طراحی تیرچه

آرماتورهای برشی

طراحی تیرچه‌های پاگرد طبقه

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

فصل سوم: ساختمان هفت طبقه با قاب خمشی فولادی متوسط و سقف تیرچه و بلوک 

کتاب آموزش نرم افزار etabs 

معرفی هندسه پروژه

مقاطع اعضا

بارگذاری ثقلی

محاسبه بارهای کف

بار زنده

سربار معادل تیغهبندی

بار دیوارها

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

محاسبه زمان تناوب

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان

مدلسازی سازه در ETABS

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم ستون‌ها

ترسیم تیرها

ترسیم عناصر سطحی (سقف)

حذف عناصر اضافی و ترسیم خرپشته

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی پروفیل‌های فولادی

معرفی تیر ورق

معرفی مقاطع ستون

معرفی لیست خودکار برای طراحی

ستون‌ها

معرفی مقطع سقف (تیرچه)

بارهای استاتیکی

مولفه قائم زلزله

معرفی الگو بارهای جانبی فرضی

ترکیب بار

اصلاح ترکیبات بار

اثرات

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه‌گاه‌ها

مقطع تیر و ستون

آزاد‌سازی دو انتهای تیرهای مفصلی

ایجاد خرپشته

انتقال تیر پاگرد

نواحی صلب انتهایی

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

بار دیوارهای اطراف راه پله

بار شمشیری و پاگرد راه پله

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

انجام تنظیمات تحلیل

پیش نیاز تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی تیرها

تنظیم پارامترهای طراحی ستون

طراحی سازه

اجرایی کردن مقاطع طراحی شده

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب …

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

کنترل تغییر مکان جانبی

کنترل پیچش

کنترل ضریب نامعینی

کنترل بار تشدید یافته

کنترل واژگونی

ترسیم جزئیات اجرایی

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

فصل چهارم: قاب خمشی ویژه ـ مهاربند  واگـرا با سقف کامپـوزیت  

کتاب آموزش نرم افزار etabs 

شرح پروژه

معرفی هندسه پروژه

مشخصات سازه‌ای طرح

بارگذاری سازه

بارگذاری ثقلی

بار سقف

بار دیوارها

سربار معادل تیغه بندی

بار زنده

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

مولفه قائم زلزله

مقاطع اعضا

راهاندازی برنامه

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم خطوط شبکه

ترسیم ستونها

ترسیم تیرها

ترسیم عناصر سطحی (سقف)

ترسیم تیرها فرعی

تقسیم‌بندی ستون

ترسیم طبقات و خرپشته

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی پروفیل‌های فولادی

معرفی تیرها و ستون‌ها

معرفی تیر ورق

معرفی مهاربندها

معرفی لیست خودکار برای طراحی

معرفی مقطع سقف

معرفی بارهای استاتیکی

معرفی الگوی مولفه قائم زلزله

معرفی الگو بارهای جانبی فرضی

ترکیب بار

اصلاح ترکیبات بار

اصلاح ترکیب ۱۰۰-۳۰

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه گاهها

اختصاص مقطع تیر و ستون

آزادسازی دو انتهای تیرهای مفصلی

انتقال تیر پاگرد

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

اعمال بار دیوارهای نمادار

بار دیوارهای اطراف راه پله

بار شمشیری راه پله

بار معادل‌سازی شده جرم

بار قائم زلزله

اختصاص نواحی صلب انتهایی

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

تنظیمات تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

کنترل خروجی‌های تحلیل

طراحی سازه

تنظیم ترکیبات بار

تنظیم پارامتر طراحی تیرها

تنظیم پارامترهای طراحی ستون

تنظیم طراحی مهاربند واگرا

طراحی سازه

بررسی ضوابط اجرایی تیرها:

مقاطع اجرایی ستون‌ها

بررسی مسائل اجرایی

بررسی مهاربندها

نهایی کردن مقاطع

مقاطع نهایی تیرها

طراحی تیرهای کامپوزیت

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب …

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

کنترل تغییر مکان جانبی

کنترل پیچش

کنترل تغییر مکان نسبی

کنترل ضریب نامعینی

کنترل بار تشدید یافته

کنترل واژگو

طراحی اتصالات

Connection Design: B17-CI

ترسیم جزئیات اجرایی

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

فصل پنجم: ساختمان هفت طبقه با قاب خمشی بتن آرمه متوسط و سقف تیرچه و بلوک : 

معرفی هندسه پروژه

مشخصات مصالح

مقاطع اعضا

پوشش بتن

بارگذاری ثقلی

محاسبه بارهای کف

بار زنده

سربار معادل تیغهبندی

بار دیوارها

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

محاسبه زمان تناوب

مدلسازی سازه در ETABS

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم ستون‌ها

ترسیم تیرها

ترسیم عناصر سطحی (سقف)

حذف عناصر اضافی و ترسیم خرپشته

معرفی مشخصات

معرفی مقطع تیر و ستون

معرفی مقطع سقف (تیرچه)

بارهای استاتیکی

ترکیب بار

اثرات

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه‌گاه‌ها

ایجاد خرپشته

اختصاص مقطع تیر و ستون

انتقال تیر پاگرد

اختصاص نواحی صلب انتهایی

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

بار دیوارهای اطراف راه پله

بار شمشیری و پاگرد راه پله

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

اعمال ضرایب ترک خوردگی به تیرها و …

انجام تنظیمات تحلیل

پیش نیاز تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب …

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

اصلاح برش پایه برای کنترل تغییر مکان

کنترل سازه برای نامنظمی پیچشی

کنترل تغییر مکان نسبی

کنترل واژگونی

کنترل ضریب نامعینی

کنترل شاخص پایداری

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی سازه

طراحی سازه

طراحی نهایی تیرها

نمایش آرماتورهای طولی تیر

نمایش آرماتورهای برشی تیر

طراحی نهایی ستون

وزن اسکلت و آرماتورها

نکات تکمیلی

ترسیم جزئیات اجرایی

نمایش تلاش‌های داخلی

ترسیم جزئیات اجرایی

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

فصل ششم: ساختمان نه طبقه بتنآرمه قاب خمشی ویژه با دیوار برشی ویژه و سقف دال 

معرفی هندسه پروژه

محاسبه بارهای کف

بار ثقلی

محاسبه ضخامت دیوار برشی

پوشش بتن

بار زنده

سربار معادل تیغه بندی

بار دیوارها

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

مدلسازی سازه در ETABS

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم ستون‌ها و تیرها

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی مقطع تیر و ستون

معرفی مقطع سقف و دیوار برشی

بارهای استاتیکی

معرفی طیف زلزله

ترکیب بار

اثرات

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه‌گاه‌ها

اختصاص مقطع تیر و ستون

انتقال تیر پاگرد

ترسیم دیوار برشی

نامگذاری دیوارهای برشی

نامگذاری ستون‌های متصل به دیوار برشی

نواحی صلب انتهایی

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

بار

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

اعمال ضرایب ترک خوردگی

اعمال ضرایب ترک خوردگی به دیوارها

اعمال ضرایب ترک خوردگی به …

تقسیم‌بندی دیوارها

انجام تنظیمات تحلیل

پیش نیاز تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

کنترل ترک خوردگی مقطع

کنترل نامنظمی پیچشی

کنترل ضریب نامعینی

همپایه کردن برش استاتیکی و دینامیکی

کنترل تغییر مکان نسبی

کنترل واژگونی

کنترل شاخص پایداری

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی سازه

طراحی سازه

طراحی نهایی تیرها

نمایش آرماتورهای طولی تیر

طراحی نهایی ستون

طراحی دیوار برشی

تنظیمات مربوط به دیوار برشی

کنترل قاب برای ۲۵% برش

اصلاح برش پایه

همپایه کردن برش استاتیکی و دینامیکی

کنترل تغییر مکان نسبی

طراحی سازه

کنترل دیوارهای برشی برای ۵۰% برش

طراحی سازه

منابع و مآخذ کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016 (کتاب آموزش نرم افزار etabs)

 

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016 (کتاب آموزش نرم افزار etabs) کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در etabs 2016 کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016 585 295x400

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

 

مشخصات: کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683466

تعداد صفحات

542

لوح فشرده

ابعاد
وزن 948 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS 2016”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب استخراج از فاز جامد و مایع

کتاب استخراج از فاز جامد و مایع

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دایرة المعارف مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت منابع اطلاعات

کتاب مدیریت منابع اطلاعات

فروشنده : آزمون تاپ
5,500 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول حفاظت شبکه های قدرت

کتاب اصول حفاظت شبکه های قدرت

فروشنده : آزمون تاپ
19,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0