کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه

نویسنده: رابعه عرفان منش

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 4

شما با خرید این محصول 304 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

609,000 تومان

فهرست کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

فهرست اشکال
فهرست جداول

فصل اول: مراحل نظارت و ارزیابی طرح تأسیسات الکتریکی

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تعهد نظارت ساختمان

۱-۲-۱- پیش از عقد قرارداد نظارت

۱-۲-۲- زمان عقد قرارداد

۱-۲-۳- پس از تعهد نظارت

۱-۲-۳-۱- ممهور بودن تمام صفحات نقشه تأسیسات الکتریکی ساختمان به مهر طراح، مهر دفتر، مهر نظام مهندسی و شماره ثبت

۱-۲-۳-۲- آگاهی از فرم‌های عملیات اجرایی ساختمان

۱-۲-۳-۳- اطلاعات کامل از انواع نقشه‌های برق و رایزر دیاگرامها

۱-۲-۳-۴- نحوه محاسبات طراحی تأسیسات الکتریکی، اطلاعات مورد نیاز در مورد نقشه‌های تأسیسات مکانیک، عمران و

معماری، اطلاعات ایمنی کارگاه ساختمانی (مبحث۱۲)

۱-۲-۳-۵- اطلاعات کامل از استانداردهای برق، ایمنی و آتش‌نشانی

۱-۲-۳-۶- آشنایی با شرایط پیمان

۱-۲-۳-۶-۱- آشنایی با شرایط عمومی پیمان

۱-۲-۳-۶-۲- آشنایی با شرایط خصوصی پیمان

۱-۲-۳-۷- اطلاعات کامل از مجوزهای پروانه و شرایط مندرج در آن

۱-۲-۳-۷-۱- شناسنامه فنی و ملکی

۱-۲-۳-۷-۲- پروانه ساختمان

۱-۲-۳-۸- اطلاع از برنامه زمانبندی عملیات اجرایی ساختمان

۱-۲-۳-۹- آشنایی با تجهیزات بهروز بازار و استاندارد بودن آن

۱-۲-۳-۱۰- آشنایی با بیمه مهندسی

۱-۳- نقشه‌خوانی طرح معماری و تأسیسات الکتریکی ساختمان

۱-۳-۱- نقشه‌خوانی معماری

۱-۳-۲- آشنایی با مدارهای الکتریکی مورد نیاز در سیم‌کشی ساختمان

۱-۳-۳- انواع پلان‌های برق

۱-۳-۳-۱- مشخصات ساختمان و مالک

۱-۳-۳-۲- فهرست صفحات و نقشهها

۱-۳-۳-۳- توضیحات عمومی نقشه

۱-۳-۳-۴- شمای فنی تمام المان‌های به کار رفته در نقشه

۱-۳-۳-۵- همبندی (توضیحات)

۱-۳-۳-۶- پلان همبندی فونداسیون و ستون

۱-۳-۳-۷- نقشه سیستم اتصال زمین

۱-۳-۳-۸- شمای کلی چاه آسانسور و چاهک به همراه تابلو برق آسانسور

۱-۳-۳-۹- پلان روشنایی

۱-۳-۳-۱۰- پلان پریز برق

۱-۳-۳-۱۱- پلان پریز تلفن و آنتن

۱-۳-۳-۱۲- پلان آیفون و زنگ اخبار

۱-۳-۳-۱۳- رایزر دیاگرام تلفن، آنتن مرکزی و آیفون

۱-۳-۳-۱۴- تابلوهای واحد، تابلوی مشاعات و تابلوی اصلی برق

۱-۳-۳-۱۵- رایزر دیاگرام تابلوهای توزیع برق

۱-۳-۳-۱۵- پلان داکت برق

فصل دوم: نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی برق ساختمان

۲-۱- مقدمه

۲-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – تعاریف کاربردی

۲-۲-۱- عناوین فنی و تخصصی مربوط به بخش توزیع برق

۲-۲-۲- شناخت شبکههای تأمین برق در سطوح مختلف ولتاژ

۲-۲-۲-۱- شبکه‌های فشارقوی عمومی

۲-۲-۲-۲- شبکه‌های فشارضعیف عمومی

۲-۲-۳- دستهبندی شبکههای توزیع برق به طور خاص

۲-۲-۴- انواع انشعاب‌های برق

۲-۲-۵- شرایط واگذاری انشعاب و محل نصب وسایل اندازهگیری

۲-۲-۵-۱- تغذیه مشترک

۲-۲-۵-۱-۱- تغذیه مشترک با کابل سرویس هوایی

۲-۲-۵-۱-۲- تغذیه مشترک از جعبه انشعاب

۲-۳- حریم مجاز در تأسیسات توزیع برق

۲-۳-۱- حریم خطوط هوایی و زمینی انتقال و توزیع نیروی برق(دستورالعمل جدید)

۲-۴- نحوه برقرسانی به کارگاه ساختمانی

۲-۴-۱- کنتور برق موقت

۲-۴-۱-۱- جعبه کنتور موقت برق

۲-۴-۱-۲- مکان نصب کنتور موقت

۲-۴-۱-۳- انشعاب برق موقت به مصرفکننده

۲-۴-۱-۳-۱- انشعاب برق زمینی

۲-۴-۱-۳-۲- انشعاب برق هوایی

۲-۴-۱-۴- کابل کنتور برق موقت

۲-۴-۱-۴-۱- مشخصات کابل ورودی تابلو برق موقت

۲-۴-۱-۴-۲- مشخصات کابل خروجی تابلو کنتور برق موقت

۲-۴-۲- انشعاب‌های غیر مجاز

۲-۵- تابلو برق موقت کارگاه ساختمانی

۲-۶- اجرای سیستم اتصال زمین موقت

۲-۷- چک لیست ایمنی ساخت

 فصل سوم: نظارت بر اجرای همبندی :

۳-۱- مقدمه

۳-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – تعاریف و مفاهیم سازه‌ها

۳-۲-۱- اسکلت ساختمانها

۳-۲-۲- سازه

۳-۲-۳- فونداسیون

۳-۲-۳-۱- پی‌ سطحی

۳-۲-۳-۱-۱- پی منفرد

۳-۲-۳-۱-۲- پی نواری

۳-۲-۳-۱-۳-پی گسترده یا صفحه‌ای

۳-۲-۳-۲ پی عمیق(شمع)

۳-۲-۴- بتن‌آرمه یا بتن مسلح

۳-۲-۵- تیرچه

۳-۲-۶- انواع سقف

۳-۲-۶-۱- بلوک و فوم (بلوک پلی‌استایرن)

۳-۲-۶-۲- سقف دال

۳-۲-۷- انواع دیوارها

۳-۲-۷-۱- دیوار برشی

۳-۲-۷-۲- دیوار حائل

۳-۲-۷-۳- دیوار باربر

۳-۲-۷-۴- دیوارهای غیر باربر

۳-۲-۸- میلگرد سازه

۳-۳- مفاهیم جوشکاری

۳-۳-۱- جوشکاری فولادهای ساده کربنی

۳-۳-۲- انواع جوشکاری

۳-۳-۲-۱- جوشکاری سربه‌سر

۳-۳-۲-۲- جوشکاری رویهم

۳-۳-۲-۳- جوشکاری حرارتی (جوش ترمیت، جوش احتراقی، جوش اگزوترمیک)

۳-۴- مفاهیم همبندی اصلی و اضافی

۳-۴-۱- همبندی الکتریکی

۳-۴-۲- هادی برقدار

۳-۴-۳- هادی بیگانه

۳-۴-۴- الکترود زمین

۳-۴-۵- هادی زمین یا هادی اتصال زمین

۳-۴-۶- همبندی اصلی

۳-۴-۷- همبندی اضافی

۳-۵- لزوم اجرای همبندی از دید مقررات ملی ساختمان

۳-۶- همبندی و سیستم اتصال زمین

۳-۷- دستورالعمل اجرای همبندی

۳-۷-۱- اجرای همبندی در ساختمانهای بتنآرمه و فلزی

۳-۷-۱-۱- انتخاب نوع و سایز میلگرد همبندی

۳-۷-۱-۲- سطح مقطع هادی همبندی اصلی

۳-۷-۱-۳- ترسیم نقشه های همبندی

۳-۷-۱-۴- تشکیل شبکه همبند

۳-۷-۱-۵- نحوه اتصال میلگرد همبندی به سازه اصلی

۳-۷-۱-۶- نحوه اتصال قطعات میلگرد همبندی به همدیگر با استفاده از جوش

۳-۷-۱-۷- نحوه اتصال قطعات همبندی به همدیگر با استفاده از بست و کلمپ

۳-۷-۱-۸- همبندی در سازه‌های اسکلت فلزی

۳-۷-۱-۹- قطعه اتصال

۳-۷-۱-۱۰- پلان همبندی فونداسیون و ستون

۳-۷-۱-۱۱- مکان نصب پلیت همبندی

۳-۷-۲- نحوه اجرای همبندی اصلی بتن مگر

۳-۷-۳- نحوه اجرای همبندی اصلی فونداسیون یکپارچه

۳-۷-۴- اشکلات و نحوه برطرف کردن همبندی غیر صحیح اجرا شده

۳-۷-۵- نحوه اجرای همبندی اضافی

۳-۷-۵-۱- سطح مقطع هادیهای همبندی اضافی

۳-۷-۵-۲- نحوه انتخاب تسمه همبندی کمکی

۳-۷-۵-۳- اتصال همبندی اضافی به لوله های آب و گاز

۳-۷-۶- اجرای سیستم اتصال زمین در موارد خاص قبل از اجرای همبندی

۳-۷-۷- تست همبندی

۳-۸- لولهکشی در بتن

۳-۹- گزارش مرحله فونداسیون و همبندی

فصل چهارم: نظارت بر نصب قوطی‌ها، زانوها، لوله‌ها و داکت‌های برق ساختمان :

۴-۱- مقدمه

۴-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – مشخصات انواع لولههای برق

۴-۲-۱- لوله‌های توکار

۴-۲-۱-۱- لوله پلاستیکی سخت PVC(پلیکا)

۴-۲-۱-۱-۱- کاربرد لوله‌های PVC

۴-۲-۱-۱-۲- بررسی استاندارد بودن لوله

۴-۲-۱-۲- لوله‌های UPVC

۴-۲-۱-۳- لوله خرطومی پلاستیکی

۴-۲-۱-۳-۱- روشهای شناسایی استاندارد بودن لوله‌‌ی خرطومی

۴-۲-۲- لوله‌های روکار

۴-۲-۲-۱- لوله‌های فولادی

۴-۲-۲-۲- لولههای خرطومی فلزی (فلکسی)

۴-۲-۲-۳- ترانکینگ

۴-۲-۲-۴- سینی و نردبان کابل

۴-۲-۲-۴-۱- سینی‌کابل

۴-۲-۲-۴-۲- نردبانکابل

۴-۳- مشخصات انواع قوطی‌ها، تابلوها و جعبه‌های برق

۴-۳-۱- قوطی برق ساختمان

۴-۳-۲- جعبه مینیاتوری

۴-۳-۳- جعبه کشش

۴-۳-۴- جعبه تقسیم

۴-۴- ابزارآلات اجرای تأسیسات برقی

۴-۴-۱- متر

۴-۴-۲- متر لیزری

۴-۴-۳- چاکلاین

۴-۴-۴- شلنگ تراز

۴-۴-۵- تراز لیزری

۴-۴-۶- فرز دیوارکن (شیارزن)

۴-۴-۷- دریل

۴-۴-۷-۱- دریل بتنکن

۴-۴-۷-۲- پیکور

۴-۴-۷-۳- دریل ضربه‌ای (چکشی گیربکسی)

۴-۴-۷-۴- دریل شارژی

۴-۴-۸- مته الماسه

۴-۴-۹- بُرقو

۴-۴-۱۰- سوهان

۴-۴-۱۱- سنگ سنباده انگشتی

۴-۴-۱۲- چسب مخصوص PVC

۴-۴-۱۳- فنر خمکن لوله UPVC

۴-۴-۱۴- اره آهنبر

۴-۴-۱۵- حدیده

۴-۴-۱۶- دستگاه خمکن لوله گالوانیزه

۴-۴-۱۷- دیگر ابزارآلات رایج در ساختمان

۴-۵- سیستمهای لولهکشی

۴-۶- الزامات مقررات ملی ساختمان جهت لولهکشی برق

۴-۶-۱- مطابق با مبحث ۱۷

۴-۶-۲- مطابق با مبحث ۱۳

۴-۶-۳- مطابق با استاندارد BS7671

۴-۶-۳-۱- در مکانهای مرطوب

۴-۷- اجرای لولهگذاری توکار طبق نقشه تأیید شده سازمان نظام مهندسی

۴-۷-۱- مشخص نمودن جانمایی قوطیهای برق

۴-۷-۲- جانمایی چراغ در سقف

۴-۷-۳- سوراخکاری، شیارزنی و تخریب جای لوله و قوطیهای برق

۴-۷-۴- نصب قوطیهای برق

۴-۷-۵- لولهکشی مسیر

۴-۷-۶- ماهیچهکشی لولههای توکار

۴-۸- اجرای لولهگذاری روکار [۲۵]

۴-۹- پلانهای لولهکشی نمونه به صورت سه بعدی

۴-۱۰- چک لیست مرحله لولهکشی

فصل پنجم: نظارت بر سیمکشی،کابلکشی، نصب کلید و پریز و اتصالات آنها :

۵-۱- مقدمه

۵-۲-  کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : سیم و کابل

۵-۲-۱- هادی

۵-۲-۲- کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان

۵-۲-۲-۱- سیم

۵-۲-۲-۱-۱- استاندارد و مشخصات سیمهای مورد استفاده در ساختمان

۵-۲-۲-۱-۲- مشخصات اصلی سیم و عوامل موثر در انتخاب آن

۵-۲-۲-۲- کابل

۵-۲-۲-۲-۱- علائم اختصاری جهت شناسایی کابل

۵-۲-۲-۲-۲- استاندارد و مشخصات کابلهای مورد استفاده در ساختمان

۵-۲-۲-۲-۳- رنگبندی هادیهای داخل کابل

۵-۳- اجرا مرحله سیمکشی

۵-۳-۱- ابزار و لوازم سیم کشی

۵-۳-۱-۱- پیچگوشتی

۵-۳-۱-۲- فازمتر

۵-۳-۱-۳- تستر ولتاژ (تستر دو سر)

۵-۳-۱-۴- انبردست

۵-۳-۱-۵- دم باریک

۵-۳-۱-۶- سیمچین

۵-۳-۱-۷- سیملختکن

۵-۳-۱-۸- چاقوی روپوشبرداری کابل

۵-۳-۱-۹- دستگاه روپوشبرداری کابلXLPE

۵-۳-۱-۱۰- قیچی کابلبری

۵-۳-۱-۱۱- ابزار پرس وایرشو (سرسیم) و کابلشو

۵-۳-۱-۱۲- سشوار صنعتی

۵-۳-۱-۱۳- انواع اتصالات سیمها

۵-۳-۱-۱۳-۱- ترمینال

۵-۳-۱-۱۳-۲- کانکتور

۵-۳-۱-۱۳-۳- وایرشو (سرسیم)

۵-۳-۱-۱۳-۴- کابلشو

۵-۳-۱-۱۳-۵- بوشن یا موف

۵-۳-۱-۱۳-۶- اتصال لحیمی

۵-۳-۱-۱۳-۷- عایقبندی سیمها و کابلها

۵-۳-۱-۱۳-۸- فنر سیمکشی

۵-۳-۱-۱۳-۹- فوت کن

۵-۳-۲- اجرای سیم‌کشی

۵-۳-۲-۱- پرکاربردترین سیم‌کشی و کابلکشی در ساختمان مسکونی

۵-۳-۲-۱-۱- اجرای سیم‌کشی روشنایی و پریز

۵-۳-۲-۱-۲- سیم‌کشی سرمایش ساختمان

۵-۳-۲-۱-۳- کابلکشی آسانسور

۵-۳-۲-۱-۴- کابلکشی آنتن مرکزی

۵-۳-۲-۱-۵- سیمکشی آیفون

۵-۳-۲-۱-۶- سیمکشی تلفن

۵-۳-۲-۱-۷- سیمکشی و کابلکشی رایزرها

۵-۳-۲-۲- نکات اجرایی سیمکشی

۵-۳-۳- تجهیزات

۵-۳-۳-۱- تجهیزات توکار

۵-۳-۳-۱-۱- کلیدها و پریزها

۵-۳-۳-۱-۱-۱- انواع کلید

۵-۳-۳-۱-۱-۲- پریزها

۵-۳-۳-۱-۲- چراغ

۵-۳-۳-۱-۳- کولر آبی

۵-۳-۳-۱-۴- آیفون

۵-۳-۳-۲- تجهیزات روکار

۵-۴- چک لیست

فصل ششم: نظارت بر نصب تابلوهای برق :

۶-۱- مقدمه

۶-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – تعاریف و مفاهیم اولیه

۶-۲-۱- جریان مجاز(IZ)

۶-۲-۲-اضافه جریان

۶-۲-۳- حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه در بدترین شرایط

۶-۲-۴- حداقل شدت جریان اتصال کوتاه بین یک فاز و بدنه هادی یا هادی حفاظتی در بدترین شرایط

۶-۲-۵- جریان نشت (در تأسیسات)

۶-۲-۶- جریان باقیمانده

۶-۲-۷- ولتاژ تماس

۶-۳- مفاهیم وسایل حفاظتی

۶-۳-۱- کلید جداکننده یا سکسیونر (ایزولاتور –مجزاکننده)

۶-۳-۲- کلید قطع بار

۶-۳-۳- کلید جداکننده زیربار

۶-۳-۴- فیوز

۶-۴- فیوزهای فشار ضعیف و پایههای نگهدارنده فیوز

۶-۵- تجهیزات حفاظتی تابلو

۶-۵-۱- انواع فیوزهای فشار ضعیف

۶-۵-۱-۱- فیوز فشنگی

۶-۵-۱-۱-۱- فیوز فشنگی نوع D

۶-۵-۱-۱-۲- فیوزهای فشنگی تیپ D0

۶-۵-۱-۲- فیوزکاردی (تیغهای، کتابی)

۶-۵-۱-۳- فیوزهای سیلندری (فیوز استوانهای، سیگاری، فیوز سکسیونری)

۶-۵-۱-۴- فیوز شیشهای

۶-۵-۲- انواع کلیدها

۶-۵-۲-۱-کلیدهای گردان ۰ و ۱

۶-۵-۲-۲-کلیدهای گردان سه حالته ۰و ۱و ۲

۶-۵-۲-۳- کلید خودکار(کلید اتوماتیک)

۶-۵-۲-۴- کلید اتوماتیک محافظ موتوری

۶-۵-۲-۵-کلیدهای مینیاتوری نوع پیچی (فیوز آلفا)

۶-۵-۲-۶-کلید خودکار مینیاتوری

۶-۵-۲-۶-۱- استانداردهای کلید مینیاتوری

۶-۵-۲-۶-۲- مشخصات فنی کلید مینیاتوری(IEC/EN 60898)

۶-۵-۲-۶-۳-کلیدهای مینیاتوری AC

۶-۵-۲-۶-۴-کلیدهای مینیاتوری DC

۶-۵-۲-۷- کلید محافظ جان

۶-۵-۳- کنتاکتور (کلید مغناطیسی)

۶-۵-۴- رله کنترل فاز

۶-۵-۵- رله سوپر کنترل فاز (حفاظت بعد از کنتاکتور)

۶-۵-۶- رله حرارتی (بیمتال)

۶-۵-۷- رله کنترل بار بر اساس اضافه جریان

۶-۵-۸- رله کنترل فاز-اضافه جریان (رله کمپکت)

۶-۵-۹- تایمر راه پله

۶-۶- تجهیزات تابلویی

۶-۶-۱- شینه

۶-۶-۲- مقره

۶-۶-۳- دستگاه اندازهگیری

۶-۶-۴- لامپ سیگنال

۶-۶-۵- ترمینال

۶-۶-۶- تهبند

۶-۶-۷- پشتبند

۶-۶-۸- ریل تابلو

۶-۶-۹- رابط مینیاتوری

۶-۶-۱۰- شماره سیم و کابل

۶-۶-۱۱- بست کمربندی سیم

۶-۷- تابلوها

۶-۷-۱- مشخصه‌های فیزیکی تابلو

۶-۷-۲-حداقل الزامات طراحی تابلوهای برق

۶-۷-۳- انواع نقشههای سیمکشی تابلوهای برق

۶-۷-۴- انواع تابلوهای برق ساختمان

۶-۷-۴-۱- تابلو برق اصلیMDP

۶-۷-۴-۲- تابلو مشاعات GDP

۶-۷-۴-۳- تابلو آسانسور

۶-۷-۴-۴- تابلو مینیاتوریSDP  یا  SDB

۶-۷-۴-۵- تابلو جریان ضعیف

۶-۸- آماده کردن چک لیست تابلوهای برق ساختمان

فصل هفتم: نظارت بر اجرای سیستم اتصال زمین :

۷-۱-کتاب دستیار ناظر برق ساختمان :  مقدمه

۷-۲- چرا باید سیستم اتصال زمین ایجاد شود؟

۷-۲-۱- زمین کردن الکتریکی

۷-۲-۲- زمین حفاظتی یا ایمنی

۷-۲-۳- الکترود زمین

۷-۲-۴- حوزه‌ی مقاومتی

۷-۳- مفهوم مقاومت الکترود زمین چیست؟

۷-۳-۱- عوامل کاهش مقاومت الکترود زمین

۷-۳-۲- چگونگی کاهش مقاومت خاک توسط مواد کاهنده

۷-۳-۲-۱- انواع الکترولیت

۷-۳-۲-۱-۱- الکترولیت‌های پایه رسی

۷-۳-۲-۱-۲- الکترولیتهای پایه بتونی

۷-۳-۲-۱-۳- الکترولیت‌های پایه پلیمری

۷-۴- چرا باید مقاومت الکترود زمین در سیستم TN دو اهم باشد و در ساختمان‌های مسکونی چگونه محاسبه می‌شوند

۷-۵- چگونه سیستم اتصال زمین اجرا میشود؟
۷-۵-۱- اندازهگیری مقاومت مخصوص خاک

۷-۵-۱-۱- روش ونر

۷-۵-۱-۲- خلاصه روش تغییر یافته ونر

۷-۵-۱-۳- روش اشلومبرگر

۷-۵-۱-۴- تفسیر نتیجه‌گیریهای حاصل از اندازهگیریهای زمین

۷-۵-۲- طراحی سیستم اتصال زمین مناسب

۷-۵-۳- رعایت اصول صحیح اجرا و مصالح مرغوب

۷-۵-۳-۱- انواع الکترودها

۷-۵-۳-۱-۱- الکترود میلهای (الکترود قائم)

۷-۵-۳-۱-۳- الکترود تسمهای یا سیمی

۷-۵-۳-۱-۴- الکترود صفحهای

۷-۵-۳-۱-۵- الکترود چمبرهای

۷-۵-۳-۱-۶- صفحه مشبک گالوانیزه

۷-۵-۳-۱-۷- روش یوفر (فونداسیونی)

۷-۵-۳-۲- هادی اتصال زمین

۷-۵-۳-۳- ترمینال اصلی زمین

۷-۵-۳-۴- نصب جعبه اتصال آزمون

۷-۶- روشهای اندازهگیری سیستم اتصال زمین

۷-۶-۱- مراحل اندازهگیری ایمن سیستم اتصال زمین

۷-۶-۲- آزمون سیستم اتصال زمین (اندازهگیری مقاومت الکترود زمین)

۷-۶-۲-۱- روشهای رایج اندازهگیری سیستم اتصال زمین

۷-۶-۲-۱-۱- روش افت پتانسیل یا روش سه الکترودی
۷-۶-۲-۱-۱-۱- افت پتانسیل و روش سهسیمه

۷-۶-۲-۱-۲- روش افت پتانسیل عادی

۷-۶-۲-۱-۳- نکات اجرایی در اندازه‌گیری روش افت پتانسیل

۷-۶-۲-۱-۴- روش ۶۲%

۷-۶-۲-۱-۵- روش شیب

۷-۶-۲-۱-۶- روش دو سیمه (ارت مرده)

۷-۶-۲-۱-۷- روش سه نقطهای

۷-۶-۲-۱-۸- روش اتصال زمینهای مشابه

۷-۶-۲-۱-۹- استفاده از یک اتصال زمین کمکی معلوم

۷-۶-۲-۱-۱۰-اندازهگیری مقاومت زمین به روش تزریق جریان (دو کلمپی)

۷-۶-۲-۱-۱۱- روش میل‌های به هم پیوستهART

۷-۶-۲-۱-۱۲- روش ستاره-مثلث

۷-۷- چک لیست

۷-۷-۱- شناسنامه سیستم اتصال زمین

 فصل هشتم: پیوست :

پیوست ۱

پیوست ۲

پیوست ۳

پیوست۴

پیوست۵

پیوست ۶

شکل ۱ ۱: فلوچارت روند انجام نظارت در حین اجرای یک پروژه ساختمانی :

شکل ۱ ۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : یک برگ نمونه از نقشه تأسیسات الکتریکی

شکل ۱ ۳: کروکی با ذکر حریم شبکه

شکل ۱-۴: نمونه‌ای از فرم دستورالعمل اجرایی ضوابط ایمنی آتش‌نشانی شهر اصفهان

شکل ۱ ۵: نمونه‌ای از پروانه ساختمان

شکل ۱-۶: نمونه زمان‌بندی یک ساختمان مسکونی سه طبقه

شکل ۱ ۷: نقشه فنی و نقشه حقیقی کلید تک‌پل

شکل ۱-۸: نقشه فنی و نقشه حقیقی کلید تک پل دو خانه

شکل ۱ ۹: نقشه فنی و نقشه حقیقی کلید تبدیل

شکل ۱ ۱۰: نقشه فنی و نقشه حقیقی کلید صلیبی

شکل ۱ ۱۱: نقشه فنی و نقشه حقیقی رله زمانی

شکل ۱ ۱۲: نقشه حقیقی و فنی مدار چشم الکترونیک

شکل ۱-۱۳: نقشه حقیقی و فنی کولر آبی

شکل ۲‏ ۱: فلوچارت دسته‌بندی شبکه‌های توزیع برق

شکل ۲ ۲: تغذیه مشترک با کابل سرویس هوایی :

شکل ۲-۳ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : مسیر خط ومحور خط در خطوط انتقال

شکل ۲-۴: حریم زمینی در دستورالعمل جدید

شکل ۲-۵: ناحیه حریم هوایی در دستورالعمل جدید

شکل ۲ ۶: نمونه‌‌های حریم‌های مجاز برق

شکل ۲-۷: نمونه‌های حریم‌های غیرمجاز برق

شکل ۲ ۸: نمونه‌ای از رفع حریم نامناسب برای ساختمان در اجرا

شکل ۲-۹: نمونه‌ای از رفع حریم مناسب برای ساختمان در اجرا

شکل ۲ ۱۰: نمونه‌ای از کنتور برق قدیمی در ساختمان‌های دارای بافت فرسوده

شکل ۲ ۱۱: دو قسمت داخلی و خارجی تابلوی کنتوربرق موقت

شکل ۲-۱۲ : انواع بدنه فلزی و کامپوزیت مورد استفاده در تابلوی کنتور برق موقت

شکل ۲-۱۳: کلید مینیاتوری سه‌فاز جهت تابلوی کنتور برق موقت

شکل ۲-۱۴: نمونه‌ای از عدم رعایت ارتفاع نصب تابلوی کنتور موقت (ارتفاع نصب بسیار زیاد است).

شکل ۲ ۱۵: انشعاب زمینی برق به مصرف‌کننده

شکل ۲-۱۶: نحوه انشعاب صحیح و غلط از سیستم توزیع

شکل ۲ ۱۷: نمونه‌ای از انواع تابلوهای برق موقت استاندارد و غیر استاندارد.

شکل۳-۱: نحوه اجرای اسکلت ساختمان‌ها :

شکل ۳ ۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : انواع سازه‌ها

شکل ۳ ۳: نمونه‌ای از نحوه اجرای پی منفرد

شکل ۳-۴: نحوه اجرای پی نواری

شکل۳-۵: نحوه اجرای پی گسترده در ساختمان

شکل ۳-۶: نمونه‌ای از پی‌های شمعی

شکل ۳-۷: نمونه‌ای از بتن‌آرمه

شکل ۳-۸: نمونه‌ای از تیرچه مورد استفاده در ساختمان

شکل ۳ ۹: انواع بلوک‌های مورد استفاده در اجرای سقف و نمونه‌ای از نحوه اجرای سقف با استفاده از انواع بلوک‌

شکل ۳-۱۰: نحوه اجرای انواع سقف‌های دال

شکل ۳-۱۱: نمونه‌ای از اجرای دیوار برشی قبل و بعد از انجام مرحله بتن‌ریزی

شکل۳-۱۲: نمونه‌ای از دیوارهای حائل

شکل ۳ ۱۳: نمونه‌ای از دیوار غیر باربر

شکل ۳-۱۴: انواع میلگردها به همراه خاموت

شکل ۳-۱۵: انواع سطح مقطع میلگردهای آج‌دار مورد استفاده در ساختمان

شکل ۳-۱۶: نحوه جوشکاری سربه‌سر میلگرد

شکل۳ ۱۷: جوشکاری غیر صحیح به روش روی‌هم

شکل ‏۳ ۱۸: انواع قالب‌های گرافیتی جوش ترمیت.
شکل ۳-۱۹: شناسایی جوش ترمیت قابل قبول و غیر قابل قبول

شکل ۳ ۲۰: انواع هادی‌های همبندی اجرا شده در سیستم همبندی :

شکل ۳-۲۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نحوه لش بستن

شکل ۳ ۲۲: نحوه اتصال میلگرد همبندی به میلگرد اصلی سازه

شکل ۳ ۲۳: نحوه جوشکاری در تقاطع به صورت تئوری و اجرا شده در عمل

شکل ۳ ۲۴: انواع بست‌ها و کلمپ‌های جهت اتصال قطعات همبندی و نمونه اجرا شده

شکل ۳ ۲۵: نحوه اجرای همبندی برای سازه‌های اسکلت فلزی

شکل ۳ ۲۶: نحوه اتصال نبشی بر روی ستون‌های همبندی

شکل ۳ ۲۷: نحوه اجرای پلیت همبندی به صورت صحیح و غیر صحیح

شکل ۳ ۲۹: پلان همبندی به همراه اجرای آن

شکل ۳ ۳۰: نحوه اجرای همبندی در درز ژوئن

شکل ۳-۳۱: ‌نحوه اجرای همبندی اصلی زمین مگر

شکل ۳-۳۲: ‌نحوه اجرای همبندی اصلی در فونداسیون یکپارچه

شکل ۳ ۳۳: انواع تسمه‌های همبندی کمکی بر حسب فرکانس

شکل ۳-۳۴: نمونه‌ای از همبندی کمکی اجرا شده برای لوله‌های آب و گاز

شکل ۳-۳۵: نمونه‌ای از نحوه تست همبندی مطابق با IEC 62305

شکل ۴-۱: نمونه‌ای از یک لوله استاندارد :

شکل ۴‏ ۲: نحوه شناسایی لوله استاندارد به کمک شعله

شکل ۴ ۳: نمونه‌ای از بوشن

شکل ۴ ۴: نمونه‌ای از براس‌بوش تعبیه شده در قوطی برق

شکل ۴ ۵: نحوه بستن لوله جهت جلوگیری از ورود ضایعات به لوله

شکل ۴-۶: نمونه ای از لوله UPVC

شکل ۴ ۷: نمونه‌ای از لوله‌ خرطومی

شکل ۴ ۸: استفاده از لوله خرطومی برای پریزهای برق آشپزخانه

شکل ۴ ۹: نمونه‌ای از لوله‌های فولادی

شکل ۴-۱۰: انواع اتصالات لوله‌های فولادی :

شکل ۴ ۱۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نمونه ای از لوله فلکسی

شکل ۴-۱۲: انواع ترانکینگ و نحوه اجرای سیم‌کشی داخل آن

شکل ۴-۱۳: اتصالات ترانکینگ پلاستیکی

شکل ۴-۱۴: نمونه‌ای از سینی‌کابل و ترانکینگ

شکل ۴-۱۵: مشخصات سینی‌کابل

شکل ۴-۱۶: نمونه‌ای از سینی‌کابل با عرض‌های مختلف

شکل ۴-۱۷: سینی‌کابل به همراه درپوش آن

شکل ۴ ۱۸: کاتالوگ نمونه سینی‌کابل ساخت شرکت EAE

شکل ۴-۱۹: انواع اتصالات سینی‌کابل

شکل ۴-۲۰: ایجاد یکپارچگی و حفظ ایمنی با اتصال سیم

شکل ۴-۲۱ رابط و اتصال زمین جهت حفاظت

شکل ۴ ۲۲: نمونه‌ای از اتصال دهنده L

شکل ۴ ۲۳: نمونه‌ای از سه‌راهی و چهارراهی سینی‌کابل و نحوه اجرای آن

شکل ۴-۲۴: نمونه‌ای از کاهش‌دهنده‌ سینی‌کابل

شکل ۴-۲۵: نمونه‌ای از سینی‌کابل اسنیک

شکل ۴-۲۶: نمونه‌ای از جدا‌کننده سینی‌کابل

شکل ۴ ۲۷: نحوه اتصال لوله و قرار گرفتن جعبه تقسیم بر روی سینی‌کابل

شکل ۴-۲۸: نحوه برش سینی‌کابل توسط دستگاه برش سنگ

شکل ۴-۲۹: اجرای ساپورت جوشی بر روی سقف و دیوار

شکل ۴-۳۰: اجرای ساپورت دیواری از نوع L

شکل ۴-۳۱: اجرای ساپورت دیواری از نوع کانال

شکل ۴-۳۲: ساپورت دیواری از نوع کفشک و کانال

شکل ۴ ۳۳: ساپورت سقفی با راد و از نوع U

شکل ۴ ۳۴: ساپورت سقفی با راد و کفشک و کانال

شکل ۴ ۳۵: ساپورت چند طبقه دیواری و سقفی

شکل ۴‏ ۳۶: نمونه‌ای از اجرای نردبان‌کابل

شکل ۴-۳۷: انواع قوطی‌های برق موجود در بازار

شکل ۴-۳۸: نمونه‌ای از فریم‌ جهت افزایش عمق قوطی‌های بلک

شکل ۴-۳۹: نمونه‌ای از جعبه مینیاتوری استاندارد

شکل ۴ ۴۰: نمونهای از جعبه کشش مستقل :

شکل ۴ ۴۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نحوه جانمایی تابلوی کشش در اجرا

شکل ۴-۴۲: نمونه‌ای از جعبه‌های تقسیم استاندارد

شکل ۴ ۴۳: نمونه‌ای از یک متر فلزی

شکل ۴ ۴۴: نمونه‌ای از یک متر لیزری و نحوه اندازه‌گیری آن

شکل ۴‏ ۴۵: نمونه‌ای از چاک‌لاین به همراه پودر

شکل ۴ ۴۶: نمونه‌ای از شلنگ تراز

شکل ۴ ۴۷: نمونه‌ای از ترازهای لیزری

شکل ۴ ۴۸: نمونه‌ای از شیارزن و نحوه اجرای شیار در عمل توسط دستگاه مذکور

شکل ۴ ۴۹: نمونه‌ای از دریل بتن‌کن

شکل ۴-۵۰: نمونه‌ای از پیکور

شکل ۴-۵۱: نمونه‌ای از دریل‌ چکشی و گردبر

شکل ۴ ۵۲: نمونه‌ای از انواع دریل‌های شارژی

شکل ۴-۵۳: انواع مته الماسه

شکل ۴-۵۴: نمونه‌ای از برقو

شکل ۴ ۵۵: نمونه‌ای از سنگ سنباده انگشتی

شکل ۴ ۵۶: نمونه‌ای از فنر خم‌کن

شکل۴ ۵۷: روند خم نمودن لوله به روش گرم

شکل ۴ ۵۸: روند خم نمودن لوله به روش سرد

شکل ۴ ۵۹: نمونه‌ای از اره و تیغه اره

شکل ۴ ۶۰: نمونه‌ای از حدیده جهت رزوه نمودن لوله‌های فولادی

شکل ۴ ۶۱: نحوه ایجاد حدیده بر روی لوله‌های فولادی

شکل ۴‏ ۶۲: نمونهای از خمکن لوله فولادی و نحوه اجرای خم توسط آن

شکل۴-۶۳: نحوه جانمایی صحیح پریزها

شکل۴-۶۴: ناحیه صفر از دید استاندارد BS7671

شکل ۴-۶۵: ناحیه یک از دید استاندارد BS7671

شکل۴-۶۶: ناحیه دو از دید استاندارد BS7671

شکل ۴-۶۷: نحوه ایجاد خط تراز جهت نصب قوطیبرق

شکل ۴-۶۸: مشخص نمودن جانمایی چراغ وسط سقف

شکل ۴-۶۹: مشخص نمودن جانمایی چراغ وسط آرک

شکل ۴-۷۰: جانمایی محافظ سیمانی در مرحله قالببندی و قبل از بتنریزی در سقفهای بتنی :

شکل ۴-۷۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : سوراخ نمودن سقف جهت قرار دادن بست آویز چراغ وسط

شکل ۴-۷۲: ثابت نمودن غیرمجاز قوطی با اتصال به لوله

شکل۴-۷۳ :نحوه اجرای قوطیهای برق

شکل ۴-۷۴:انواع بوشن منبسط شونده

شکل۴-۷۵: اتصال لوله خرطومی فلکسی در درز ژوئن

شکل ۴-۷۶: روند اتصال دو لوله به همدیگر در اجرا به روش استاندارد و غیراستاندارد

شکل۴-۷۷: نمونهای از مسیر لولهگذاری

شکل ۴-۷۸: نمونهای از انجام ماهیچهکشی مسیر لولهکشی

شکل۴-۷۹: نحوه ساپورتگیری برای لولههای روکار

شکل ۴-۸۰: اجرای لولهگذاری روکار برای آسانسور

شکل ۴-۸۱: پلان پریز برق پارکینگ و طبقه ۷۰-

شکل ۴-۸۲: نحوه اجرای لولهگذاری پریز برق سالن ۷۰-

شکل ۴-۸۳: نحوه اجرای لولهگذاری پریز برق پارکینگ

شکل ۴ ۸۴: پلان روشنایی پارکینگ و ۷۰-

شکل۴-۸۵: نحوه اجرای لولهگذاری روشنایی سالن ۷۰-

شکل ۴-۸۶: نحوه اجرای لولهگذاری روشنایی پارکینگ

شکل۴-۸۷: نحوه اجرای لولهگذاری روشنایی راهپله

شکل ۴-۸۸: نحوه اجرای لولهگذاری روشنایی انباری

شکل ۴-۸۹: پلان پریز تلفن و آنتن پارکینگ

شکل ۴-۹۰: نحوه اجرای لولهگذاری تلفن و آنتن سالن ۷۰-

شکل ۴-۹۱: پلان آیفون و زنگ اخبار پارکینگ

شکل ۴-۹۲: نحوه اجرای لولهگذاری آیفون و زنگ اخبار و کولر در واحد ۷۰-

شکل ۴-۹۳: نحوه اجرای لولهگذاری آیفون درب ورودی

شکل ۴-۹۴: تابلو برق اصلی ساختمان

شکل ۵-۱: نمونهای از سیم از جنس آلومینیوم و مس :

شکل ۵-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نمونهای از یک کابل و سیم مسی

شکل ۵-۳: نمونهای از سیم نوع (NYA)H07-U

شکل ۵-۴: نمونهای از سیم از نوع (NYAB)H07V-R

شکل ۵-۵: نمونهای از سیم نوع N4GA و N4GAF

شکل ۵-۶: نمونهای از سیم از نوع (NYAF)H07-K

شکل ۵-۷: اجزای تشکیل دهنده کابل

شکل ۵-۸: مدل الکتریکی کابل

شکل ۵-۹: انواع کابل از لحاظ شکل هادیهای کابل

شکل ۵-۱۰: نمونهای از کابل NYY

شکل ۵-۱۱: نمونهای از کابل ( VDE 0271 ) NAYCY

شکل۵-۱۲: نمونهای از یک کابل ۴ زوج مخابراتی

شکل ۵-۱۳: نمونهای از کابل کواکسیال

شکل ۵-۱۴: نمونهای از پیچگوشتی

شکل ۵-۱۵: نمونهای از یک فازمتر

شکل ۵-۱۶: نمونهای از تستر ولتاژ

شکل ۵-۱۷: نمونهای از انبردست

شکل۵-۱۸: نمونهای از دم باریک

شکل ۵-۱۹: نمونهای از یک سیمچین (ولتاژ قابل تحمل سیمچین ۱۰۰۰ ولت است)

شکل ۵-۲۰: انواع سیم لختکن ساده و اتوماتیک

شکل۵-۲۱: نمونهای از چاقوی روپوشبرداری کابل

شکل۵-۲۲: نمونهای از دستگاه روپوشبرداری کابل و مراحل برداشتن پوسته بیرونی کابل، لایه نیمه هادی (گرافیت) و عایق

کابل توسط آن

شکل ۵-۲۳: نمونهای از قیچی کابلبری

شکل ۵-۲۴: نمونهای از انواع پرس وایرشو و کابلشو

شکل ۵-۲۵: نمونهای از پرس هیدرولیک

شکل ۵-۲۶: نمونهای از سشوار صنعتی

شکل ۵-۲۷: انواع ترمینالهای شاخهای

شکل ۵-۲۸: نمونهای از ترمینال سرامیکی

شکل ۵-۲۹: نمونهای از کانکتور سه خانه و کانکتور پیچی

شکل ۵-۳۰: نمونهای از سرسیم سوزنی :

شکل ۵-۳۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نمونهای از سرسیم دو شاخ

شکل ۵ ۳۲: کابلشو در سایزهای مختلف

شکل ۵-۳۳: رنگبندی کابلشو

شکل ۵-۳۴: نمونهای از موف آلومینیومی بدون عایق

شکل ۵-۳۵: نمونهای از اجرای مفصل حرارتی

شکل ۵-۳۶: نمونهای از شرینک

شکل ۵-۳۷: نمونهای از فنر سیمکشی

شکل ۵-۳۸: استفاده از فوتکن در اجرا

شکل ۵-۳۹: نحوه اجرای سیمکشی با استفاده فنر سیمکشی

شکل۵-۴۰: نحوه اجرای هادی حفاظتی برای کولر آبی در صورت استفاده از کابل ۴ رشتهای

شکل ۵-۴۱: کانکتور BNC برای اتصال کابلهای کواکسیال ۷۵ اهم

شکل ۵-۴۲: سیمکشی آیفون به صورت نادرست

شکل ۵-۴۳: تغذیه مورد نیاز برای آیفون تصویری

شکل ۵-۴۴: نحوه نصب کلید تکپل

شکل۵-۴۵: نحوه نصب کلید تک پل دو خانه

شکل ۵-۴۶: انواع پریز برق تک‌فاز

شکل ۵-۴۷: نحوه نصب پریز آنتن

شکل ۵-۴۸: نحوه نصب پریز تلفن

شکل ۵-۴۹: نحوه نصب و اتصال کابل ۵ رشتهای خروجی از کلید کولر به کولر

شکل۵-۵۰: نمونهای از منبع تغذیه

شکل ۵-۵۱: نمونهای از قفل دربازکن

شکل ۵-۵۲: محل نصب قوطی توکار آیفون

شکل ۵-۵۳: نمونهای از گوشی آیفون صوتی و تصویری

شکل ۵-۵۴: استفاده از لحیمکاری و وارنیش برای سربندی آیفون

شکل ۵-۵۵: نمونهای از نحوه سیمکشی آیفون

شکل۵-۵۶: قاب۱خانه، ۲ خانه، ۳خانه و ۴خانه

شکل ۵-۵۷: نمونهای از کلید تکپل و تک پل دو خانه روکار

شکل ۵-۵۹: نمونهای از پریز روکار

شکل ۵-۵۸ نمونهای از فریم روکار

شکل ۵-۶۰: پریزتلفن

شکل ۵-۶۱: فیس پلیت ۱P شاتردار

شکل ۵-۶۲: کیستون شبکه  CAT6 UTP

شکل ۵-۶۳: کیستون شبکه CAT6 FTP

شکل ۵-۶۴: فیس باریک شبکه و تلفن

شکل ۵-۶۵: فیس پلیت پهن شبکه و تلفن

شکل ۵-۶۶: فیس پلیت دوبل شبکه و تلفن

شکل ۵-۶۷: کیستون تلفن

شکل ۵-۶۸: نمونه‌ای از نصب تجهیزات برق روکار

شکل ۶-۱: شمای فنی و یک نمونه کلید جداکننده :

شکل ۶-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : شمای فنی و یک نمونه از کلید قطع بار

شکل ۶-۳: شمای فنی کلید جداکننده زیر بار

شکل ۶-۴: شمای فنی فیوز ر مدار

شکل ۶-۵: منحنی جریان فیوز gG

شکل۶-۶:منحنی جریان فیوز aM

شکل ۶-۷: شمای فنی کلید فیوز تکفاز و سهفاز

شکل ۶-۸: شمای فنی کلید فیوز جداکننده تکفاز و سهفاز

شکل ۶-۹: شمای فنی کلید فیوز قطع زیر بار تکفاز و سهفاز

شکل۶-۱۰: شمای فنی کلید فیوز جداکننده و قطع زیر بار تکفاز و سهفاز

شکل ۶-۱۱: فیوز فشنگی تکفاز و سهفاز [۳۵]

شکل ۶-۱۲: رنگ پولک فشنگ فیوز و ارتباط آن با میزان جریان نامی

شکل ۶-۱۳: نمونه‌ای از پایه فیوز و کلاهک

شکل ۶-۱۴: انواع فیوز نوع D0

شکل ۶-۱۵: نمونهای از فیوز NH به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۱۶: نمونهای از یک فیوزکش عایق برای فیوزهای کاردی

شکل ۶-۱۷: انواع پایه فیوز به شکل کلید سهفاز و تکفاز برای فیوزهای کاردی

شکل ۶-۱۸: نمونهای از یک فیوز استوانهای به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۱۹: نمونهای از پایه فیوز کلیدی برای فیوزهای سیگاری

شکل ۶-۲۰: نمونهای از یک فیوز شیشهای :

شکل ۶-۲۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نمونهای از پایه فیوز برای فیوزهای شیشهای

شکل ۶-۲۲: نمونهای از کلیده ۰ و ۱

شکل ۶-۲۳: نمونهای از کلید سه حالته ۰ و ۱و ۲

شکل ۶-۲۴: نمونه‌ای از کلید اتوماتیک به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۲۵: شمای فنی کلید خودکار

شکل۶-۲۶: نمونهای از یک کلید اتوماتیک محافظ موتوری به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۲۷: نحوه قرارگیری کلید اتوماتیک محافظ موتوری در مدار با و بدون استفاده از کنتاکتور

شکل ۶-۲۸: نمونهای از کلید مینیاتوری پیچی یا فیوز آلفا

شکل ۶-۲۹: شمای فنی کلید مینیاتوری

شکل ۶-۳۰: مشخصات فنی حک شده بر روی کلیدهای مینیاتوری

شکل ۶-۳۱: منحنی قطع کلید مینیاتوری نوع B و نمونهای از کلید

شکل ۶-۳۲: منحنی قطع کلید مینیاتوری نوع C و نمونهای از کلید

شکل ۶-۳۳: منحنی قطع کلید مینیاتوری نوع D و نمونهای از کلید

شکل ۶-۳۴:تفاوت عملکرد کلیدهای مینیاتوری تیپ C و D

شکل ۶-۳۵: انواع کلید مینیاتوری تکفاز، تکفاز با نول، سه پل و چهارپل

شکل ۶-۳۶: کلید مجزا کننده که در ظاهر به شکل کلید مینیاتوری ساخته شده است.

شکل ۶-۳۷ :رفتار جریان در یک مدار سالم و در یک مدار معیوب

شکل ۶-۳۸: نمونهای از کلید نشت جریان (RCD) سهفاز

شکل ۶-۳۹: شمای فنی کلید نشت جریان (RCD) تکفاز و سهفاز در مدار

شکل ۶-۴۰: نحوه عملکرد کلید RCD در زمین عایق و بدون عایق

شکل ۶-۴۱: نمونهای از کنتاکتور به همراه مشخصات فنی آن

شکل ۶-۴۲: شمای فنی کنتاکتور در مدار

شکل ۶-۴۳: مکانیزم داخلی کنتاکتور خازنی

شکل ۶-۴۴: نمونهای از رله کنترل فاز به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۴۵: نمونهای از سوپر کنترل فاز به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۴۶: عملکرد تیغهها در رله بیمتال

شکل ۶-۴۷: رله بیمتال و مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۴۸: کنترل بار به همراه مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۴۹: نحوه اتصال رله کنترل بار به یک موتور سهفاز

شکل ۶-۵۰: نمونهای از رله کنترل فاز بار مجهز به نمایشگر عددی به همراه مشخصات فنی آن :

شکل ۶-۵۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نقشه اتصالات رله کنترل فاز بار

شکل ۶-۵۲: تایمر راهپله به همراه نحوه اتصالات آن در مدار روشنایی

شکل ۶-۵۳: انواع شینه زمین

شکل ۶-۵۴: نمونهای از شینه نول

شکل ۶-۵۵: نمونهای از مقرههای چکمهای و استوانهای

شکل ۶-۵۶: نمونهای از cosφمتر

شکل ۶-۵۷: نمونهای از مولتیمتر

شکل ۶-۵۸: نمونهای از لامپ سیگنال به همراه شرح مشخصات فنی حک شده بر روی آن

شکل ۶-۵۹: نمونهای از ترمینال تابلویی PTC

شکل ۶-۶۰: نمونهای از ترمینال تابلویی RCT

شکل ۶-۶۱: نمونهای از تهبند ترمینال تابلویی

شکل ۶-۶۲:نمونهای از پشتبند ترمینال تابلویی

شکل ۶-۶۳: نمونهای از ریل تابلویی

شکل ۶-۶۴: انواع رابطهای مینیاتوری

شکل ۶-۶۵: انواع برچسبها و کاربرد آنها

شکل ۶ ۶۶: نمونه‌ای از بست‌های کمربندی

شکل۶-۶۷: قسمت‌های مختلف تابلوی کنتور ساختمان

شکل۶-۶۸: نقشه تابلوی برق اصلی

شکل ۶-۶۹: نقشه تک خطی تابلو برق اصلی

شکل ۶-۷۰: نقشه تابلو برق اصلی اجرا شده :

شکل ۶-۷۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : روش صحیح و غیرصحیح اتصال هادی حفاظتی-خنثی در تابلو اصلی برق

ساختمان

شکل ۶-۷۲: نحوه اتصال شینه (با مقره و بدون مقره)

شکل ۶-۷۳: نحوه زمین نمودن بدنه تابلوی برق اصلی

شکل ۶-۷۴ : نمونه‌ای از شمای فنی

شکل ۶-۷۵ : نمونه‌ای از نمای سه بعدی و اجرا شده تابلو برق اصلی که در قدیم اجرا ‌شده است.

شکل ۶-۷۶: نمونه‌ای از تابلوی اصلی برق ساختمان که تابلوی مشاع آن در قسمت خدمات قرار دارد.

شکل ۶-۷۷: نمونه‌ای از انواع ترمینال‌های مخابراتی و نحوه اجرای آن

شکل ۶-۷۸: نمونه‌ای از تابلوهای مشاع

شکل ۶-۷۹: نقشه فنی تابلوی مشاع

شکل ۶-۸۰: اجزای تابلوی مشاع طبق نقشه مدار بندی

شکل ۶-۸۱: آسیب رسیدن به کلید مینیاتوری به دلیل محکم نبستن سیم در ترمینال آن

شکل ۶-۸۲: سیم‌کشی داخلی تابلوی مشاع طبق نقشه شکل ۶-۷۹

شکل ۶-۸۳: مراحل سیم‌کشی داخلی تابلوی مشاع

شکل ۶-۸۴: نقشه فنی تابلوی برق آسانسور به همراه چاه آسانسور

شکل ۶-۸۵: تابلوی برق آسانسور استاندارد

شکل ۶-۸۶: تابلوی برق آسانسور غیر استاندارد و موجود در بازار

شکل ۶-۸۷: نحوه اجرای تابلوی مینیاتوری واحد

شکل ۶-۸۸: اجرای پل سیم به جای رابط مینیاتوری و عدم استفاده از شینه نول و زمین

شکل ۶-۸۹: نمونه‌ای از یک تابلو آنتن مرکزی به همراه تجهیزات متعلق به آن

شکل ۷-۱: حوزه مقاوتی سیستم اتصال زمین با یک الکترود و دو الکترود :

شکل ۷-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : شبیه‌سازی لایه‌های زمین

شکل ۷-۳: برخی انواع دانه‌بندی خاک

شکل ۷-۴: تاثیر عمل‌آوری خاک به روش‌های شیمیایی در کاهش تغییرات فصلی مقاومت الکترود

شکل ۷-۵: بنتونیت و دوغاب بنتونیت

شکل ۷-۶: اجرای سیستم اتصال زمین با الکترولیته GEM

شکل ۷-۷: الکترولیت بتن هادی برای سیستم اتصال زمین

شکل ۷-۸: وضعیتی که در اثر اتصال کوتاه بین یک‌فاز و یک هادی بیگانه که در همبندی شرکت ندارد (خارج از حوزه همبندی قرار

دارد) ایجاد می‌شود.

شکل ۷-۹: سیستم TN-C همراه با اجرای زمین محلی

شکل ۷-۱۰: روند اجرای سیستم اتصال زمین

شکل ۷-۱۱: اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک به روش ونر

شکل ۷-۱۲: تاثیر ناچیز قطر الکترود بر میزان مقاومت زمین

شکل ۷-۱۳: رابطه طول میله با مقاومت سیستم اتصال زمین

شکل ۷-۱۴: نمونه دستگاههای حفاری- نحوه کوبیده الکترود

شکل ۷-۱۵: اجزای الکترود میله‌ای چندتکه

شکل ۷-۱۶: تجزیه و تحلیل میله‌های ترکیبی

شکل ۷-۱۷: تنظیم دستگیره قالب مخصوص جوش احتراقی

شکل ۷-۱۸: پیش‌گرم نمودن قالب مخصوص جوش احتراقی

شکل۷-۱۹: شکل نهایی مونتاژ و تنظیم دستگیره روی قالب و استقرار هادی و میله زمین

شکل ۷-۲۰: قرار دادن دیسک فلزی و اضافه نمودن پودر جوش :

شکل ۷-۲۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : قرار دادن چاشنی در قالب

شکل ۷-۲۲: جوش احتراقی با اتصال T

شکل ۷-۲۳: جوش احتراقی به اتصال L

شکل ۷-۲۴: نمونه‌ای ازانواع کلمپ

شکل ۷-۲۵: تغییرات مقاومت یک الکترود افقی نسبت به طول

شکل ۷-۲۶: نحوه اجرای الکترود تسمه‌ای

شکل ۷-۲۷: اجرای الکترود تسمه‌ای

شکل ۷-۲۸ اجرای چاه زمین با الکترود صفحه‌ای و جوش احتراقی جهت اتصال هادی زمین به الکترود

شکل ۷-۲۹: اجرای الکترود چمبره‌ای

شکل ۷-۳۰: اجرای روش یوفر

شکل ۷-۳۱: الکترود پوشیده از بتن در روش یوفر

ادامه شکل ۷-۳۱: الکترود پوشیده از بتن در روش یوفر

شکل ۷-۳۲: نمونه‌ی اجرای روش یوفر

ادامه شکل ۷-۳۲: نمونه‌ی اجرای روش یوفر

شکل ۷-۳۳: شینه زمین

شکل ۷-۳۴: اتصالات کامل سیستم اتصال زمین و همبندی

شکل ۷-۳۵: انواع دریچه بازدید

شکل ۷-۳۶: اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین به روش افت پتانسیل و سه سیمه

شکل ۷-۳۷: فاصله بین الکترود زمین تحت تست تا آخرین میله

شکل ۷-۳۸: نحوه اندازه‌گیری چندین الکترود موازی

شکل ۷-۳۹: نحوه اندازه‌گیری با روش افت پتانسیل عادی

شکل ۷-۴۰ روش۶۲% :

شکل ۷-۴۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : افت پتانسیل بر اساس روش تست خطا

شکل ۷-۴۲: منحنی مقاومت-فاصله در هنگام هم‌پوشانی و غیر هم‌پوشانی میل‌ها

شکل ۷-۴۳: اندازه‌گیری مبتنی بر روش شیب

شکل ۷-۴۴: اندازه‌گیری مبتنی بر روش زمین مرده

شکل ۷-۴۵: اندازه‌گیری مبتنی بر روش سه نقطه‌ای

شکل ۷-۴۶: اندازه‌گیری مبتنی بر روش سه نقطه‌ای

شکل ۷-۴۷: اندازه‌گیری مبتنی بر استفاده از یک اتصال زمین کمکی معلوم

شکل ۷-۴۸: اندازه‌گیری مبتنی روش تزریق جریان (دو کلمپی) و نمونه‌ای از یک کلمپ

شکل ۷-۴۹: شکل نموداری روش دو کلمپی

شکل ۷-۵۰: روش میل به هم پیوسته و نحوه اتصال

شکل ۷-۵۱: روش میل به هم پیوسته

شکل ۷-۵۲: روش اندازه‌گیری چهار پتانسیلی

شکل ۸-۴۵: نمونه‌ای از یک کولر گازی پنجره‌ای

شکل ۸-۴۶: نمونه‌ای از اجرای اسپیلیت مرکزی

شکل ۸-۴۷: نمونه‌ای از اجرای اسپلیت یونیت کانالی

شکل ۸-۴۹: انواع پیچ و مهره

شکل ۸-۵۰: نحوه لحیم‌کاری

شکل ۸-۵۱: انواع روش‌های روکش‌کاری

شکل ۸-۵۲: روش روکش‌کاری الکترود میله‌ای با غلطک

شکل ۸-۵۳: الکترود میله‌ای به روش روکش‌کاری مکانیکی

شکل ۸-۵۴: روش‌کاری با استفاده از روش الکترولیز

شکل ۸-۵۵: طرح‌واره‌ای از کلیات فرایند پاشش حرارتی

شکل ۸-۵۶ طرح‌واره فرایند پاشش سیمی توسط شعله اکسی گاز

شکل ۸-۵۷: روکش‌کاری الکترود میله‌ای به روش جوش

شکل ۸-۵۸: روکش‌کاری جوش‌کاری با گاز (شعله) (OAW)

شکل ۸-۵۹: روش روکش‌کاری با استفاده از فلز روی

شکل ۸-۶۰: مقایسه انواع روکش-کاری الکترود میله‌ای

شکل ۸-۶۱: مقایسه روکش‌کاری میله مسی با میله گالوانیزه گرم

شکل ۸-۶۲: مقایسه هزینه و مدت عمر انواع الکترودهای میله‌ای

جدول ۱ ۱: لیست مدارک لازم پیش ازعقد قرارداد نظارت :

جدول ۱-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نکات قابل توجه در زمان‌بندی عملیات اجرایی ساختمان

جدول ۱ ۳: فرم استعلام شرایط واگذاری انشعاب برق

جدول ۱-۴: فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی

جدول۱-۵: اعلام عملیات ساختمانی و خاک‌برداری

جدول ۱-۶: لیست مدارک و چک لیست اقدامات زمان گودبرداری

جدول۱-۷: فرم شماره ۱، کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله فونداسیون

جدول۱-۸: فرم شماره ۲، کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله سقف

جدول ۱-۹: فرم گواهی عدم خلاف ساختمان – پایان سفت‌کاری

جدول ۱-۱۰: فرم شماره ۳، کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازککاری (لوله‌گذاری و قوطی‌گذاری)

جدول ۱ ۱۱: فرم شماره ۴، کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازککاری (سیم‌کشی و اجرای سیستم اتصال

زمین)

جدول ۱ ۱۲: فرم شماره ۵، کنترل اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله پایان کار

جدول ۱ ۱۳: فرم بازدید و تست سیستم اعلام حریق

جدول ۱ ۱۴: گزارش تخلف ساختمان مهندسین ناظر

جدول ۱ ۱۵: فرم درخواست بازدید و دریافت حقالزحمه مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی

جدول ۱ ۱۶: کنترل عملیات اجرایی تأسیسات الکتریکی در شناسنامه فنی و ملکی

جدول۱-۱۷: مشخصات تجهیزات و تأسیسات الکتریکی در شناسنامه فنی و ملکی

جدول ۱-۱۸: تأییدیه کیفیت کلی اجرای تأسیسات الکتریکی در شناسنامه فنی و ملکی

جدول۱-۱۹: علائم پر کاربرد در نقشه‌های معماری

جدول ۲‏ ۱: حداقل ارتفاع کابل سرویس هوایی از سطح زمین

جدول ۲-۲: جدول حریم زمینی در دستورالعمل جدید

جدول ۲-۳: جدول حریم هوایی در دستورالعمل جدید با اعمال تخفیف

جدول۲-۴: نمونه‌ای از شرایط ضوابط برق موقت کارگاهی

جدول ۲ ۵: چک لیست ایمنی ساختمان

جدول ۳-۱:‌ جدول مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن :

جدول ۳-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : حداکثر زمان قطع برای سیستمهای TN (ولتاژها براساس استاندارد

IEC6038:2009)

جدول ۳-۳: جدول مقایسه تسمه مسی با میلگرد سازه

جدول ۳-۴: طول جوش در میلگرد همبندی متصل به هم

جدول ۳-۵: قطر پیچ برای هادی همبندی

جدول۳-۶: گزارش مرحله فونداسیون و همبندی ساختمان

جدول ۳-۷: چک لیست مرحله همبندی فونداسیون

جدول ۳-۸: چک لیست همبندی سقف

جدول ۳-۹: چک لیست همبندی پشت‌بام

جدول ۳ ۱۰: چک لیست همبندی خرپشته

جدول ۴-۱: درصد سطح مقطع مجاز اشغال شده در هر لوله بر حسب تعداد و نوع هادی

جدول ۴-۲: حداکثر تعداد مجاز هادی‌های روشنایی و نیرو در داخل لوله‌های فولادی عایق‌دار، بدون عایق و پلاستیکی سخت بر

حسب سطح مقطع هادی‌ها و قطر داخلی لوله‌ها

جدول ۴-۳: حداکثر تعداد مجاز هادی‌های جریان ضعیف (تلفن، زنگ و مانند آن) در لوله‌های فولادی عایق‌دار، بدون عایق و

پلاستیکی سخت

جدول ۴-۴: نمونهای از ابزار آلات رایج در ساختمان

جدول ۴-۵: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات

جدول ۴-۶: حداقل فاصله جدارهی کابلهای زیرزمینی برق از جدارهی لولههای گاز

جدول۴-۷: چک لیست خرید تجهیزات

جدول ۴-۸: چک لیست مرحله لوله کشی

جدول۵-۱: عمق سطحی مس برای فرکانسهای گوناگون

جدول ۵-۲: حداقل سطح مقطع یا قطر هادیهای مسی برای مدارهای مدارهای مختلف الکتریکی

جدول۵-۳: سطح مقطع هادیهای حفاظتی، مشترک حفاظتی-خنثی، خنثی

جدول ۵-۴: سطح مقطع هادیهای حفاظتی

جدول ۵-۵: علائم اختصاری پرکاربرد جهت شناسایی کابل مطابق با استاندارد VDE

جدول ۵-۶: کد شناسایی مشخصات سیمها و کابلها در سیستم هماهنگ (CENELEC)

جدول۵-۷: رنگبندی هادیهای داخل کابل

جدول ۵-۸: رنگبندی روکش وایرشو

جدول۵-۹: حداقل شعاع خمش کابل

جدول ۵-۱۰: چک لیست مرحله سیمکشی

جدول ۶-۱: کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : نمونهای از محدوده عملکرد فیوز بر اساس نمودار زمان – جریان :

جدول ۶-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : شدت جریانهای نامی، قراردادی و اسمی و زمانهای قراردادی برای فیوزهای نوع

gG

جدول۶-۳: نمونهای از محدوده عملکرد فیوز بر اساس نمودار زمان – جریان

جدول ۶-۴: مشخصات پایه فیوزهای نوع D به همراه فیوزهای فشنگی قابل استفاده در هر کدام

جدول ۶ ۵: مشخصات فیوزهای نوع 0D

جدول ۶-۶: بازه عملکردی فیوزهای NH

جدول ‏۶ ۷: مشخصات فنی حک شده یر روی کلید خودکار

جدول۶-۸: مقایسه دو استانداردIEC/EN60947-2  وIEC/EN60898

جدول ۶-۹: انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها

جدول ۶-۱۰: انتخاب کنتاکتور، بی متال و فیوز برای موتورهایی که به صورت ستاره مثلث راهاندازی میشوند

جدول ۶-۱۱: انتخاب کنتاکتور، بیمتال و فیوز برای استفاده موتورهایی که به صورت مستقیم (یک ضرب) به شبکه متصل میشوند

جدول۶-۱۲: چک لیست تابلو برق اصلی

جدول ۶-۱۳: چک لیست تابلوی مشاعات

جدول ۶-۱۴: چک لیست تابلوی واحد

جدول۶-۱۵: چک لیست تابلوی آسانسور

جدول ۷-۱: مقاومت خاک بر حسب نوع خاک

جدول ۷-۲: محاسبه RB با مقادیر مختلفRE

جدول ۷-۳: محاسبه تقریبی برای سیستم اتصال زمین

جدول ۷-۴: نحوه انتخاب الکترود سیستم اتصال زمین

جدول ۷-۵: سازگاری و عدم سازگاری فلزات

جدول ۷-۶: هدایت جریان صاعقه در هر فوت میلگرد

جدول ۷-۷: سطح مقطع هادی‌های اتصال زمین

جدول ۷-۸: محاسبه Dc بر اساس μ

جدول ۷-۹ گزارش سیستم اتصال زمین

جدول ۸-۱: کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : پتانسیل تعدادی از فلزات در مقایسه با الکترود استاندارد در دمای

۲۵ سانتیگراد :

جدول ۸-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : سازگاری انواع فلزات جهت همبندی

جدول ۸-۳: تصحیح جریان مجاز بارهای روشنایی

جدول ۸-۴: تصحیح جریان مجاز بارهای موتوری

جدول۸-۵: راهنمای انتخاب هادی برای شرایط مختلف

جدول ۸-۶: طبقه‌بندی روش‌های مختلف اجرای هادی

جدول ۸-۷: نمایش تصویری روش‌های مختلف اجرای هادی‌ها

جدول ۸-۸: ضریب دما برای دماهای محیط غیر از ۳۰ درجه سانتیگراد

جدول ۸-۹: ضریب مجاورت برای مجموعه‌ای از کابل‌ها

جدول ۸-۱۰: ضریب تصحیح مجاورت برای کابل‌های تک هسته ای که به روش F اجرا شده باشند.

جدول ۸-۱۱: ضریب تصحیح مجاورت برای کابل‌های تک هسته ای که به روش E اجرا شده باشند.

جدول ۸-۱۲: جریان مجاز کابل‌های PVC، EPR و XLPE که به روش‌های A، B یا C اجرا شده باشند.

جدول ۸-۱۳: جریان مجاز کابل‌های PVC، EPR و XLPE که به روش‌های E، F یا G اجرا شده باشند.

جدول ۸-۱۴: جریان مجاز کابل‌های روغنی

جدول ۸-۱۵: ضریب تصحیح دمای خاک اگر با ۲۰ درجه سانتیگراد متفاوت باشد.

جدول ۸-۱۶: ضریب تصحیح مجاورت برای کابل‌هایی که مستقیما در زیر خاک خوابانیده شده‌اند. (عمق کابل ۷/۰ متر و مقاومت

حرارتی خاکkm/W 5/2 می‌باشد)

جدول ۸-۱۷: ضریب تصحیح مجاورت برای کابل‌های چند هسته‌ای که به صورت تکی در داکت‌های جداگانه کشیده شده‌اند.

(عمق کابل ۷/۰ متر و مقاومت حرارتی خاک km/W 5/2 می‌باشد)

جدول ۸-۱۸: ضریب تصحیح مجاورت برای کابل‌های تک هسته‌ای که هر یک در یک داکت درون زمین کشیده شده‌اند. (عمق کابل

۷/۰ متر و مقاومت حرارتی خاک km/W 5/2 می‌باشد)

جدول ۸-۱۹: ضریب تصحیح مقاومت حرارتی خاک چنانچه در محل مورد نظر غیر از km/W 5/2 باشد.

جدول ۸-۲۰: کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : جریان مجاز کابل‌های مدفون در زمین :

جدول ۸-۲۱ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : محاسبه افت ولتاژ در جریان متناوب با احتساب راکتانس (در همه مقاطع- ۲۵

میلی‌مترمربع یا بیشتر الزامی است)

جدول ۸-۲۲: نشانه‌ها و یکاهای به کار رفته در جدول ۸-۲۳

جدول ۸-۲۳: حداکثر مجاز افت ولتاژ در مدارهای توزیع ترانسفورماتورهای اختصاصی و مدارهای تأسیسات

جدول ۸-۲۴: مشخصات فنی یک نمونه کولر سلولزی

جدول ۸-۲۵: نمونه‌ای از مشخصات فنی اسپیلیت

جدول ۸-۲۶: نمونه‌ای از مشخصات فنی داکت اسپلیت

جدول ۸-۲۷: نمونه‌ای از مشخصات فنی فن‌مویل

جدول ۸-۲۸: انواع کمپرسور و مقدار تقریبی ظرفیت آن

جدول ۸-۲۹: میزان حفاظت تعیین شده به وسیله اولین رقم مشخصه برابر استاندارد ۲۸۶۸ ایران و IEC 529

جدول ۸-۳۰: تعیین آمپراژ کنتور واحدهای مسکونی، اداری در استان اصفهان

منابع و مآخذ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : کلمات کلیدی: اجرای تاسیسات الکتریکی، نظارت برق، مهندس ناظر برق، نظارت برق

ساختمان، دکتر شاهرخ شجاعیان، طراحی برق، طراحان برق ساختمان، مجری برق،نظارت تاسیسات الکتریکی، چک لیست

برق، نقشه خوانی تاسیسات الکتریکی، ضوابط برق، ایمنی برق،‌ برق ساختمان، داکت‌ برق،‌ نصب تاسیسات برق، نظارت بر

سیم کشی ساختمان، نظارت نصب تابلو برق، اتصال زمین، پلان برق، تابلو برق آسانسور،‌ سیم، تستر ولتاژ، ترمینال، سیم

کشی آیفون، سیم کشی آسانسور،‌ کلیدها و پریزها، فیوز، اتصالات سیم‌ها، تابلو جریان ضعیف، الکترولیت،‌ کنتور برق،‌ روشنایی

کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

کتاب دستیار ناظر برق ساختمان کتاب دستیار ناظر برق ساختمان کتاب دستیار ناظر برق ساختمان 588 295x400

کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

مشخصات: کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786229588307

تعداد صفحات

420

لوح فشرده

ابعاد
وزن 650 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب دستیار ناظر برق ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مهندسی کنترل آلودگی هوا
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمون های استخدامی کامپیوتر(عمومی و تخصصی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آموزش WinCC

آموزش WinCC

فروشنده : آزمون تاپ
52,250 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب موتور الکتریکی، نگهداری، تعمیر و رفع عیب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0