کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: مهندس حامد مشهدبانی
مهندس محمد میرزاعلی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 4

شما با خرید این محصول 61 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

122,000 تومان

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

 

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری، به منظور آماده سازی داوطلبان برای شرکت در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری تالیف گردیده است. در گردآوری کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری سعی بر جمع آوری مجموعه ای از نکات آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری شامل نقشه برداری عمومی، کاربرد روش های نقشه برداری در ساختمان سازی، ژئودزی و میکروژئودزی (رفتارسنجی و کنترل سازه های سنگین)، هیدروگرافی، فتوگرامتری، سنجش از دور، کاربرد عکسهای هوایی ،(GIS , LIS) و اطلاعات ماهواره ای، سیستم های اطلاعات جغرافیایی کاداستر و همچنین قسمت هایی از قانون تملک آپارتمان ها و دستورالعمل های موجود شده است.

با توجه به تغییرات اساسی در طراحی سوالات آزمون های نظام مهندسی، سعی شد تا کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری مشتمل بر نکته های سوالات در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری سا ل های اخیر باشد تا علاوه بر یادآوری مباحث مختلف، با صرف کمترین زمان، به پاسخ صحیح سوالات رسید.

 

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری شامل: نقشه برداری عمومی، کاربرد روش های نقشه برداری در ساختمان سازی، ژیودزی و میکروژیودزی(رفتارسنجی و کنترل سازه های سنگین)، هیدروگرافی، فتوگرامتری، سنجش از دور، کاربرد عکس های هوایی و اطلاعات ماهواره ای، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (LIS و GIS )، کاداستر

 

فهرست مطالب کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

پیشگفتار

فصل اول :

 • انواع مقیاس
 • میزان دقت در نقشه‌های توپوگرافی

فصل دوم / ترازیابی :

 • انواع روش‌های ترازیابی
 • ۱- ترازیابی مستقیم
 • روش‌های انجام ترازیابی مستقیم
 • ۲- ترازیابی مثلثاتی
 • ۳- ترازیابی فشارسنجی
 • انواع ترازیابی از لحاظ دقت
 • خطاهای عملیات ترازیابی
 • خطای کلیماسیون
 • الف) خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب
 • ب)خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب برای هر دهانه
 • خطای کرویت
 • خطای انکسار نور
 • خطای برآیند اثر انکسار نور و کرویت

فصل سوم/ اندازه‌گیری طول :

 • روشهای اندازه‌گیری طول
 • اندازه‌گیری طول به روش محاسبه‌ای و ترسیمی
 • اندازه‌گیری طول به روش مستقیم (مکانیکی)
 • تصحیحات در مترکشی
 • ۱- تصحیح كالیبراسیون
 • ۲- تصحیح تبدیل به افق
 • ۳- تصحیح درجه حرارت یا اثر دما
 • ۴- تصحیح اثر کشش
 • ۵- تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا
 • ۶- تصحیح اثر كمانی شدن نوار( شنت یا كمانه)
 • خطاهای متر کشی

فصل چهارم / مختصات :

 • تعاریف
 • روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی
 • روشهای تعیین آزیموت حقیقی

فصل پنجم / زاویه‌یابی :

 • انواع زاویه
 • رابطه بین واحد‌های اندازه‌گیری زاویه
 • اجزای یک دوربین زاویه‌یاب (تئودولیت)
 • محور‌های دوربین زاویه‌یاب
 • روشهای تعیین زاویه افقی
 • ۱- روش کوپل یا قرائت مضاعف
 • ۲- روش دور افق
 • ۳- روش تکرار
 • ۴- روش تجدید
 • مقدار خطا در روش اندازه‌گیری تجدید و تکرار
 • زاویه قائم

فصل ششم / اندازه‌گیری فاصله به صورت غیرمستقیم :

 • انواع روشهای فاصله‌یابی به صورت غیرمستقیم
 • ۱- فاصله‌یابی استادیمتری
 • خطاهای روش استادیمتری
 • ۱- خطای انكسار
 • ۲- خطای قرائت
 • ۳- خطای قائم نبودن شاخص به اندازه β درجه
 • ۴- خطا در اندازه‌گیری زاویه شیب
 • ۲- فاصله‌یابی پارالاكتیك
 • خطاهای روش پارالاکتیک
 • خطای زاویه α
 • خطای طول پایه (b)
 • خطای عمود نبودن شاخص به اندازه θ
 • ۳- فاصله‌یابی تله متری
 • ۴- فاصله‌یابی محاسبه‌ای و ترسیمى

فصل هفتم / مساحت :

 • روشهای تعیین مساحت
 • روش‌های محاسبه مساحت در اندازه گیری‌های مستقیم زمینی
 • ۱-  روش مثلث
 • الف) استفاده از فرمول هرون
 • ب) استفاده از روابط مثلثاتی
 • ۲-  روش تشکیل ذوزنقه
 • ۳- روش سیمپسون برای تعیین مساحت
 • ۴- محاسبه مساحت به روش مختصات

فصل هشتم / حجم عملیات خاکی :

 • محاسبه میزان خاکبرداری و یا خاکریزی
 • فرمول سیمپسون برای محاسبه حجم منشور
 • محاسبه حجم عملیات خاکی با استفاده از منحنی میزان
 • محاسبه میزان خاکبرداری و خاکریزی
 • خاکبرداری (Cut)
 • خاکریزی (fill)
 • شیب شیروانی
 • محاسبه مساحت مقاطع عرضی

فصل نهم / انواع پیمایش :

 • اصول کلی پیمایش
 • انواع پیمایش
 • ۱- پیمایش باز یا زنجیره‌ای
 • ۲- پیمایش بسته یا چند ضلعی
 • شرط زاویه‌ای در پیمایش بسته
 • شرط زاویه‌ای در پیمایش باز
 • میزان خطای بست زاویه‌ای در پیمایش باز
 • شرط ضلعی در پیمایش باز
 • خطای بست موضعی
 • خطای بست مجاز پیمایش بسته
 • خطای مجاز پیمایش بسته
 • خطای بست مجاز پیمایش باز
 • خطای مجاز پیمایش بسته
 • نکات ایجاد شبکه‌های پیمایش (باز-بسته)

فصل دهم / پروفیل‌ها :

 • روش‌های تهیه پروفیل طولی

فصل یازدهم / نقشه‌برداری مسیر :

 • قوس دایره‌ای ساده
 • قوس دایره‌ای مرکب
 • قوس معادل
 • شعاع قوس معادل
 • طول مماس و یا طول تانژانت قوس معادل
 • قوس دایره‌ای معکوس
 • قوس سرپانتین (قوس نعل اسبی(
 • قوص اتصال
 • قوس قائم

فصل دوازدهم / تقاطع و ترفیع :

 • تقاطع
 • فرمولهای محاسبه مختصات نقطه مجهول در تقاطع
 • الف) با معلوم بودن زوایای A و B و مختصات A و B
 • ب) با معلوم بودن زوایای GAM و GBM و مختصات A و B
 • ترفیع

فصل سیزدهم / خطاها و دقت‌ها :

 • خطای مطلق
 • خطای نسبی
 • خطای حاصلضرب
 • خطای مجموع

فصل چهاردهم / ژئودزی :

 • انواع حرکت زمین
 • قوانین کپلر
 • ویژگیهای سطوح هم پتانسیل
 • پارامترهای هندسی بیضوی
 • انواع سطوح مبنا
 • انواع سیستم‌های مختصات زمینی
 • انواع سیستم‌های مختصات سماوی
 • انواع سیستم‌های مختصات ژئوسنتریک
 • انواع سیستم مختصات توپوسنتریک
 • فرمول شعاع نصف النهاری در هر نقطه با عرض φ (M)
 • فرمول شعاع مقطع نرمال قائم اولیه در هر نقطه با عرض φ (N)
 • فرمول دایره مداری در هر نقطه با عرض φ (R)
 • فرمول شعاع انحنای اویلر در نقطه‌ای به عرض φ
 • شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی)
 • تاثیر فیزیکی زمین بر روی مشاهدات ژئودزی
 • – نیروی مغناطیسی
 • – نیروی گریز از مرکز
 • – نیروی ثقل
 • ثقل سنجی
 • اهداف ایحاد شبکه ثقل‌سنجی

فصل پانزدهم / ژئودزی ماهواره‌ای :

 • اجزای سیستم GPS
 • ماهواره
 • بخشهای اطلاعات ارسالی توسط ماهواره‌های GPS
 • پیغامهای ناوبری (message)
 • عوامل از بین رفتن سیگنالها
 • ایستگاه‌های کنترل زمینی
 • کاربران (user) سیستم GPS
 • انواع گیرنده‌ها بر اساس نوع کمیت مشاهداتی
 • زمان سیستم GPS
 • روش‌های تعیین موقعیت در سیستم GPS
 • روش استاتیک
 • روش کینماتیک
 • روش نیمه کینماتیک یا روش Stop and Go
 • روش شبه کینماتیک
 • روش RTK
 • انواع مشاهدات توسط گیرنده‌های GPS
 • ۱- مشاهدات شبه فاصله
 • ۲- مشاهدات فاز موج حامل
 • ۳- مشاهدات داپلر یا نرخ فاز موج حامل
 • تروپوسفر (Troposphere)
 • یونوسفر  (Ionosphere)
 • روش‌های تعیین موقعیت
 • روش‌های اندازه‌گیری تفاضلی
 • ضریب تعدیل دقت DOP
 • تعاریفی از DOP
 • سیستم مختصات GPS

فصل شانزدهم / میکروژئودزی :

 • معیارهای طراحی شبکه
 • ۱- قابلیت اطمینان شبکه‌های میکروژئودزی
 • ۲- قابلیت آشکارسازی
 • طراحی شبکه
 • مراتب طراحی
 • کاربرد GPS در شبکه‌های میکروژئودزی
 • نکات مهم در استفاده از GPS در شبکه‌های میکروژئودزی
 • نکات مهم در اندازه‌گیری‌های شبکه‌های میکروژئودزی

فصل هفدهم / هیدروگرافی :

 • تعیین موقعیت در دریا
 • تعیین عمق آب
 • خطوط عمق‌یابی
 • خطوط عمق‌یابی کنترلی
 • خطوط میانی
 • جزر و مد
 • حالت‌های قرارگیری ماه و خورشید نسبت به زمین
 • سطوح دریایی استاندارد

فصل هجدهم / کارتوگرافی :

 • نحوه قرارگیری شمال در نقشه
 • تعاریف گویاسازی نقشه
 • روشهای رقومی‌سازی نقشه‌ها
 • محاسبه تعداد شیت‌های لازم برای پوشاندن منطقه با وسعت A

فصل نوزدهم / سیستم تصویر :

 • انواع سیستم‌های تصویر
 • سیستم تصویر متشابه (Conformal)
 • سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)
 • سیستم تصویر هم مساحت (Equivalant)
 • ضریب مقیاس (ضریب اشل)- K
 • انواع سیستم‌های تصویر استاندارد
 • سیستم تصویر مرکاتور
 • سیستم مرکاتور عرضی
 • سیستم تصویر UTM
 • موقعیت ایران در سیستم جهانی UTM
 • سیستم تصویر لامبرت
 • سیستم تصویر لامبرت متشابه
 • سیستم تصویرهای سمتی یا صفحه‌ای (آزیموتال)

فصل بیستم / فتوگرامتری :

 • انواع دوربین‌های فتوگرامتری بر اساس زاویه دید و کاربردهای آنها
 • انواع عکس
 • زاویه تیلت
 • مقیاس
 • مقیاس در عکس قائم
 • ۱- در صورت هموار بودن منطقه
 • ۲- در صورت ناهموار بودن منطقه
 • مقیاس در عکس غیر قائم ( در صورت وجود تیلت)
 • عوامل موثر در مقیاس
 • پوشش‌های طولی و عرضی
 • استفاده از سیستم تعیین موقعیت GPS در عکسبرداری
 • عملیات چاپ عکس
 • فیدوشال مارک
 • مختصات زمینی نقاط در عکس قائم
 • جابجایی ارتفاعی عوارض
 • اغراق ارتفاعی
 • پارالاکس
 • محاسبه مختصات زمینی با استفاده از پارالاکس نقاط
 • فرمول محاسبه جابجایی ناشی از تیلت
 • ترفیع، تقاطع و ترمیم
 • دستگاه‌های موجود در فتوگرامتری
 • دستگاه‌های تک عکسی
 • دستگاه‌های زوج عکس
 • دستگاه‌های چندعکسی
 • انواع دستگاه تبدیل ( دستگاه‌های زوج عکسی)
 • ۱- آنالوگ
 • ۲- تحلیلی
 • عناصر انتقالی و دورانی
 • توجیه داخلی
 • توجیه خارجی
 • توجیه نسبی
 • توجیه مطلق
 • بررسی تحلیلی اثر عناصر دورانی و انتقالی در نقاط استاندارد عکسی
 • توجیه نسبی دو طرفه
 • توجیه نسبی یک طرفه
 • روشهای مختلف تبدیل مختصات عکسی به مختصات زمینی
 • تبدیلات دو بعدی به دو بعدی
 • ۱- دو پارامتری
 • ۲- سه پارامتری
 • ۳- کانفرمال دو بعدی
 • ۴- افاین دو بعدی
 • تبدیل ۳ بعدی کانفرمال
 • تبدیل افاین ۳ بعدی
 • تبدیلات دو بعدی به سه بعدی DLT
 • شرط هم خطی
 • معادلات شرط هم خطی
 • مثلث‌بندی
 • انواع مثلث‌بندی
 • تعاریف
 • روشهای مثلث‌بندی
 • نکات مهم

فصل بیست و یکم / سنجش از دور (Remote Sensing) :

 • طیف الكترومغناطیس
 • محدوده طیف الکترومغناطیس
 • چگونگی تشكیل تصاویر
 • فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین
 • پلاتفورم‌ها (Platforms)
 • سنجنده‌ها(Sensors)
 • خصوصیات سنجنده‌ها
 • ماهواره‌های سنجش از دور
 • انواع ماهواره‌های سنجش از دور
 • ماهواره لندست (Landsat)
 • ۱- ماهواره لندست ۳
 • ۲- ماهواره لندست ۴
 • ۳- ماهواره لندست ۶
 • ۴- ماهواره لندست ۷
 • ماهواره اسپات(SPOT)
 • ۱- ماهواره اسپات ۱
 • ۲- ماهواره اسپات ۴
 • ماهواره IRS
 • ماهواره IKONOS
 • ماهواره QuickBird
 • ماهواره‌های دارای سیستم راداری
 • توان تفکیک (Resolution) طیفی یك سیستم سنجش از دور
 • مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری سنجش از دور

فصل بیست و دوم / نقشه‌برداری ثبتی :

 • انواع کاداستر
 • روش‌های اجرای کاداستر
 • ۱- روش تحریری
 • ۲- روش خطی
 • ۳- روش رقومی
 • ویژگیهای شبکه‌های کاداستری
 • تعاریف ثبتی ملک
 • ‌قسمتهایی از قانون تملك آپارتمانها
 • قسمتهایی از دستورالعمل تفکیک آپارتمانها

فصل بیست و سوم / سیستم اطلاعات مكانی :

 • مولفه‌های سیستم‌های GIS
 • کاربران
 • سخت افزارها (Hardware)
 • نرم افزارها (Software)
 • اطلاعات (Data)
 • داده‌های مکانی
 • روش‌ها (Methods)
 • انواع مدلسازی در GIS
 • مدل داده رستری
 • مدل داده‌برداری
 • شیوه اسپاگتی
 • شیوه توپولوژیکی
 • انواع داده‌های توصیفی
 • مفهوم صحت و دقت
 • صحت (Accuracy)
 • دقت (Precision)
 • صحت موقعیت
 • سازگاری منطقی
 • الف) سازگاری مکانی( توپولوژیکی)
 • ب) سازگاری موضوعی
 • قدرت تفکیک داده‌ها (Resolution )
 • ژئوکدینگ
 • توپولوژی

منابع کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری 538

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

مشخصات: کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786007010693

تعداد صفحات

152

لوح فشرده

ابعاد
وزن 280 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آموزش جامع AVR 2017

آموزش جامع AVR 2017

فروشنده : آزمون تاپ
36,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانین و مقررات پروژه های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مدارهای الکتریکی 1(تحلیل مدارهای خطی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مخابرات سیار

کتاب مخابرات سیار

فروشنده : آزمون تاپ
180,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب میکرو کنترلرهای ARM سری AT91

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آمادگی برای آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌های کارشناس رسمی رشته نقشه‌برداری
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌های کارشناس رسمی رشته نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات آزمون نقشه برداری: نظام مهندسی ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه آزمون نظام مهندسی نقشه‌ برداری
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0