کتاب مهاربندهای واگرا

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: عباس اکبر پور
علی قمری

سال چاپ : 1400
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 75 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

150,000 تومان

کتاب مهاربندهای واگرا

 

کتاب مهاربندهای واگرا قابل استفاده برای:

 • درس طراحی سازه های فولادی مقطع کارشناسی مهندسی عمران
 • درس فولاد پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • درس پروژه فولاد مقطع کارشناسی
 • دوره های نظام مهندسی
 • به همراه مثال های واقعی برای پروژه های اجرایی

 

فهرست مطالب کتاب مهاربندهای واگرا :

فصل اول: رفتار سازه ها در کتاب مهاربندهای واگرا

 • ۱-۱مقدمه
 • ۱-۲پاسخ الاستیک و طیف پاسخ
 • ۱-۳پاسخ غیرالاستیک (غیرارتجاعی) و کاهش نیروهای طراحی
 • ۱-۴اهمیت ضریب شکل پذیری
 • ۱-۵طراحی در برابر زلزله براساس آیین نامه های زلزله
 • ۱-۶مفاهیم ضریب عملکرد (ضریب رفتار) سازه
 • ۱-۷محاسبه ضریب رفتار به روش یوانگ
 • ۱-۸عوامل موثر بر ضریب رفتار
 • ضریب اضافه مقاومت
 • ضریب کاهش در اثر شکل پذیری
 • فرمول بندی ضریب رفتار۱-۹تحلیل غیرخطی سازه
 • ۱-۱۰ساده سازی منحنی پاسخ کلی سازه ها
 • ۱-۱۱سختی و مقاومت جانبی
 • ۱-۱۲تفاوت بار باد و زلزله

فصل دوم: قاب های مهاربندی شده واگرا(EBF) در کتاب مهاربندهای واگرا

 • ۲-۱مقدمه
 • ۲-۲رفتار کلی و مکانیزم پلاستیک
 • ۲-۳فلسفه طراحی
 • ۲-۴رفتار تیر پیوند
 • ۲-۵-۱طول بحرانی برای تسلیم برشی
 • ۲-۵-۲طبقه بندی تیر پیوند و ظرفیت آن
 • ۲-۵-۳سخت كننده های عرضی تیر پیوند
 • ۲-۵-۴سخت كننده های انتهایی
 • ۲-۵-۵سخت كننده های میانی
 • ۲-۶تاثیر نیروی محوری
 • ۲-۷تاثیر دال بتنی بر روی تیر پیوند
 • ۲-۸اضافه مقاومت تیر پیوند
 • ۲-۹سختی و مقاومت جانبی EBF
 • ۲-۹-۱سختی الاستیک
 • ۲-۹-۲دوران تیر پیوند
 • ۲-۱۰طراحی شكل پذیر
 • ۲-۱۱طراحی اعضا خارج از تیر پیوند
 • ۲-۱۲اتصالات
 • ۲-۱۲-۱اتصال مهاربند به تیر
 • ۲-۱۲-۲اتصال تیر به ستون
 • الف)مقاومت تیر پیوند برشی
 • کنترل تیر
 • الف)بررسی فشردگی
 • ب)مقاومت تیر پیوند
 • بازبینی تیر پیوند
 • تیرخارج از پیوند
 • مهارجانبی تیر پیوند
 • سخت كننده های تیر پیوند
 • سخت كننده های انتهایی
 • سخت كننده میانی
 • طراحی مهاربند
 • طراحی ستون
 • طراحی ستون طبقه اول
 • فرض اولیه
 • اتصال مهاربند
 • کنترل تنش ویتمور
 • اتصال به تیر
 • اتصال به ستون
 • ۲-۱۳ تاثیر بارثقلی
 • الف)مقاومت تیر پیوند برشی
 • کنترل تیر
 • الف)بررسی فشردگی
 • ب)مقاومت تیر پیوند
 • ۲-۱۴ استفاده از مهاربندهای BRBدر قاب های مهاربندی شده واگرا
 • ۲-۱۴-۱معرفی مهاربند BRB
 • ۲-۱۴-۲ ترکیب سیستم BRB و EBF
 • ۲-۱۵ مهاربندهای واگرا با تیر پیوند قابل تعویض

فصل سوم مهاربندواگرا با لینك قایم برشی در کتاب مهاربندهای واگرا

 • ۳-۱ مقدمه
 • ۳-۲ نگاهی مختصر بر پیشینه تحقیقات لینک قایم برشی
 • ۳-۳ مهاربند واگرا با جفت لینک قایم برشی
 • ۳-۴ ضوابط طراحی
 • الف) سختی
 • ب) کنترل دوران تیر پیوند
 • پ) فواصل سخت كننده ها
 • ج) طراحی لینک قایم برشی
 • چ) کنترل ضریب اضافه مقاومت
 • ح) تیر خارج از پیوند
 • خ) مهارجانبی تیر پیوند
 • ۳-۵ مثال طراحی
 • کنترل تیر
 • الف) بررسی فشردگی
 • ب) مقاومت تیر پیوند
 • کنترل ضریب اضافه مقاومت
 • طراحی سخت كننده جان لینک قایم برشی
 • سخت كننده های تیر پیوند
 • بازبینی تیر پیوند
 • طراحی تیر طبقه اول
 • طراحی مهاربند
 • طراحی مهاربند طبقه پنجم (بام)
 • طراحی مهاربند طبقه چهارم
 • طراحی مهاربند طبقه سوم
 • طراحی مهاربند طبقه دوم
 • طراحی مهاربند طبقه اول
 • کنترل سختی
 • اتصال مهاربند
 • اتصال قطری مهاربندی به لینک قایم برشی
 • محاسبه L1
 • کنترل تنش ویتمور
 • محاسبه Lx
 • طراحی ورق اتصال مهاربند به تیر- ستون
 • اتصال مهاربند به ورق اتصال

فصل چهارم: قاب های مهاربندی شده واگرای مركب در کتاب مهاربندهای واگرا

 • ۴-۱کلیات رفتاری
 • ۴-۲مهاربند واگرا با تیر پیوند قایم در قاب های بتن آرمه
 • ۴-۳ضوابط طراحی
 • الف)محاسبه و کنترل تغییر شکل ها
 • ب)کنترل دوران تیر پیوند
 • پ)فواصل سخت کننده ها
 • ۴-۴جفت لینک قایم برشی در قاب بتن آرمه
 • توزیع نیرو بین قاب و مهاربند
 • طراحی اعضا
 • کنترل تیر طبقه
 • الف)بررسی فشردگی
 • ب)کنترل ضریب اضافه مقاومت
 • طراحی مهاربند
 • طراحی مهاربند طبقه پنجم (بام)
 • طراحی مهاربند طبقه چهارم
 • سخت کننده های تیر پیوند
 • طراحی قاب خمشی بتنی
 • لنگرتیر
 • برش تیر
 • ۴-۵تیر پیوند افقی بین دو دیوار برشی بتنی
 • ۳-۲مهاربند واگرا با لینک قایم مرکب
 • استفاده از پانل برشی قاب آرمه

فصل پنجم: تحلیل و طراحی ساختمان دارای مهاربند واگرا با Etabs-2013 در کتاب مهاربندهای واگرا

 • بارگذاری سازه
 • بارگذاری ثقلی
 • باردیوارها
 • جزییات راه پله
 • خلاصه بارگذاری مرده و زنده
 • بار زلزله
 • راه اندازی برنامه
 • ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا
 • ترسیم خطوط شبکه
 • کتاب مهاربندهای واگرا
 • ترسیم ستون ها
 • ترسیم تیرها
 • ترسیم مهاربندها
 • ترسیم کف ها
 • انتقال تیر پاگرد نیم طبقه
 • تعریف مشخصات
 • مصالح
 • معرفی مقاطع تیر
 • مقاطع ستون
 • معرفی مقاطع مهاربند
 • معرفی مقطع تیرچه
 • معرفی لیست خودکار
 • معرفی نوع بارها
 • معرفی طیف و تحلیل طیفی براساس آیین نامه ۲۸۰۰
 • معرفی بار معدل جهت محاسبه وزن موثر ساختمان
 • معرفی ترکیبات بار
 • اختصاص مشخصات به عناصر
 • تکیه‌گاه
 • اختصاص مقاطع خطی
 • اختصاص اتصال مفصلی تیر به ستون
 • اختصاص نواحی صلب
 • انتخاب جهت پخش بار در تیرچه ها
 • ایجاد دیافراگم صلب
 • ایجاد خرپشته
 • اختصاص بارها
 • باراتاق راه پله
 • بارمرده معادل سازی جرم
 • بارسقف
 • تحلیل سازه
 • کنترل نتایج
 • طراحی
 • تنظیم آیین نامه و پارامترهای آن
 • انتخاب ترکیبات بار
 • انجام عملیات طراحی
 • کنترل سازه
 • کنترل نامنظمی سازه
 • نامنظمی در پلان
 • منظم بودن در ارتفاع
 • کنترل لنگر واژگونی

منابع و مآخذ کتاب مهاربندهای واگرا

کتاب مهاربندهای واگرا کتاب مهاربندهای واگرا کتاب مهاربندهای واگرا 536

کتاب مهاربندهای واگرا

مشخصات: کتاب مهاربندهای واگرا

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682346

تعداد صفحات

176

لوح فشرده

ابعاد
وزن 282 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مهاربندهای واگرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی – سازه های بتنی (ویرایش جدید)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen)
کتاب استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کنکور کارشناسی ارشد آمارواحتمال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشین های الکتریکی

کتاب ماشین های الکتریکی

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (۳)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و طراحی لرزه ای سازه‌های فولادی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در Etabs 2018
کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در Etabs 2018
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0