کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: هومان بابا احمدی میلانی
حمیدرضا روانشادنیا

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 7

شما با خرید این محصول 77 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

155,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 

به جرات می‌توان گفت که نرم‌افزار متلب، پرکاربردترین نرم‌افزار برنامه‌نویسی در مهندسی عمران می‌باشد که بیشتر دانشجویان این رشته با آن سروکار دارند. کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران، اولین کتاب آموزش متلب برای دانشجویان مهندسی عمران می‌باشد که دستورات لازم و کافی در آن بیان شده است. همچنین مهم‌ترین برنامه‌های دروس دینامیک سازه و مهندسی زلزله در آن شرح داده شده است. در آخر کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران نیز، جعبه ابزار بهینه سازی (الگوریتم ژنتیک) به طور مختصر توضیح داده شده است.

 

فهرست مطالب کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران 

فصل اول / مبانی، مفاهیم و كلّیات در کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 • آشنایی با متلب
 • محیط متلب
 • پنجره‌ی Command Window
 • پنجره‌ی Command History
 • پنجره‌ی Current Folder
 • پنجره‌ی Workspace
 • M فایل
 • تابع
 • Toolbox
 • Simulink
 • اعداد در متلب
 • اعداد مختلط
 • دامنه‌ی اعداد
 • عدد پی
 • تعریف متغیرها
 • قواعد نامگذاری متغیرها
 • تعریف ماتریس
 • درایه‌های ماتریس
 • تغییرات در درایه‌های ماتریس
 • ماتریس با درجات بالاتر
 • انواع ماتریس
 • رشته‌ها
 • تبدیل رشته به عدد
 • تبدیل عدد به رشته
 • عملیات‌ها
 • عملیات‌های ریاضی
 • عملیات جمع
 • عملیات تفریق
 • عملیات ضرب
 • عملیات تقسیم
 • دیگر عملیات‌های جبری
 • اولویت‌های محاسباتی
 • عملیات‌های منطقی
 • عملگر ( و )
 • عملگر ( یا )
 • عملگر ( نه ):
 • عملیات‌های رابطه‌ی
 • عملگرهای کاربردی
 • دستور‌های کاربردی
 • دستورهای اولیه
 • دستور clc
 • دستور clear all
 • دستور ctrl+c
 • دستورهای آماری
 • دستورهای آماری پرکاربرد
 • دیگر دستورهای آماری
 • دستورات نمایشی
 • دستور display()
 • فرمت
 • دستور Format short
 • دستور Format long
 • دستور Format shortE
 • دستور Format longE
 • دستور Format bank
 • دستورات ورودی و خروجی
 • دستورات ورودی
 • دستور input
 • دستور xlsread
 • دستور textread
 • دستورات خروجی
 • دستور xlswrite
 • دستور dlmwrite
 • توابع کاربردی
 • توابع مثلثاتی
 • تبدیل زوایا
 • توابع نمایی
 • توابع لگاریتمی
 • دیگر توابع
 • ساختارهای کنترلی
 • حلقه‌ی for
 • ساختار شرطی if
 • حلقه‌ی while
 • ساختار تصمیم گیری switch
 • روش‌های تولید یک ماتریس
 • روش استفاده از شمارنده‌ها (درایه‌ی ماتریس)
 • روش استفاده از ماتریس تهی
 • ماتریس‌های چند بعدی و حلقه‌های تودرتو
 • ریشه‌یابی، مقداردهی و مشتق‌یری و انتگرال‌یری توابع
 • متغیرها
 • دستور Sym
 • S
 • ریشه‌های تابع
 • ریشه‌های تابع چند جمله‌ای
 • مقداردهی تابع
 • دستور subs
 • حل تابع
 • دستور solve
 • دستور double(solve())
 • مشتق‌گیری
 • دستور diff
 • انتگرال‌گیری
 • دستور int
 • دیفرانسیل‌گیری
 • دستور dsolve
 • دستورات ویرایشی تابع
 • دستور simplify
 • ترسیم‌ها در متلب
 • ترسیم نمودار دوبعدی
 • رسم نمودار‌های سه بعدی
 • تنظیمات ترسیم
 • نامگذاری محورها
 • عنوان نمودار
 • افزودن متن
 • راهنمای نقشه
 • معرفی دستور hold on
 • چند ترسیم در یک صفحه

فصل دوم / مقدماتی بر برنامه‌های عمرانی در کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 • مقدمه
 • حل تابع
 • مشتق‌گیری
 • انتگرالگیری
 • دیفرانسیل‌گیری

فصل سوم / برنامه‌های دینامیک سازه در کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 • مقدمه
 • پاسخ سازه یک درجه آزادی به تحریک هارمونیک و تناوبی
 • سیستم یک درجه‌ی آزادی نامیرا تحت ارتعاش آزاد
 • سیستم یک درجه آزادی میرا تحت ارتعاش آزاد
 • سیستم یک درجه آزادی نامیرا تحت اثر ارتعاش اجباری
 • سیستم یک درجه آزادی میرا تحت اثر ارتعاش اجباری
 • پاسخ سازه یک درجه آزادی به ارتعاش غیرهارمونیک
 • روش تبدیل فوریه
 • روش انتگرال دیوهامل
 • روش نیومارک بتا
 • روش درون‌یابی خطی نیرو
 • طیف پاسخ زلزله
 • تعیین فركانس‌ها و شکل مودی سازه چند درجه آزادی
 • پاسخ سازه‌ی چند درجه آزادی
 • روش نیومارک بتا
 • تحلیل مدی دستگاه‌های چند درجه‌ی آزادی تحت نیروهای زلزله برای مدل‌های خطی:

فصل چهارم / برنامه‌های مهندسی زلزله در کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 • طیف ۲۸۰۰
 • تحلیل طیفی
 • روش دقیق

فصل پنجم / جعبه ابزارهای متلب در کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 • جعبه ابزار بهینه‌سازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • ساختار الگوریتم‏های ژنتیكی
 • كروموزوم
 • جمعیت
 • تابع برازندگی
 • عملگرهای ژنتیكی
 • عملگرهای ژنتیكی
 • عملگر انتخاب
 • عملگر آمیزش
 • عملگر جهش
 • روند كلی الگوریتم‏های ژنتیكی
 • الگوریتم ژنتیک در متلب
 • Problem
 • Constraints
 • Run solver and view results
 • مراجع

فهرست اشكال و جداول در کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

 • شکل ۱-۱: پیغام تغییر مسیر فایل
 • جدول ۱-۱: عملگرهای رابطه ای و کاربرد آنها
 • جدول ۱-۲: عملگرهای کاربردی و کاربرد آنها
 • جدول ۱-۳: دستورات آماری
 • جدول ۱-۴: دستورات آماری ثانویه
 • جدول ۱-۵: انواع فرمت اعداد و رشتهها
 • شکل ۱-۲: نمایش خروجییها در فایل اکسل
 • شکل ۱-۳: نمایش فایل خروجی در notepad
 • جدول ۱-۵: توابع مثلثاتی
 • جدول ۱-۶: دستورات مربوط به تبدیل زوایا
 • جدول ۱-۷: توابع لگاریتمی
 • شکل ۱-۴: نمودار y=sin(x)
 • جدول ۱-۸: تنظیمات ترسیم نمودار
 • شکل ۱-۵: نمودار توابع y=sin(x) و y=cos(x)
 • شکل ۳-۱: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی نامیرا تحت اثر ارتعاش آزاد :
 • شکل ۳-۲: نمودار تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی میرا تحت ارتعاش آزاد
 • شکل ۳-۳: نمودار تغییرمکان سیستم ارتعاش آزاد نامیرا تحت اثر ارتعاش اجباری
 • شکل ۳-۴: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی نامیرا تحت اثر ارتعاش اجباری
 • شکل ۳-۵: تغییرمکان سیستم ارتعاش اجباری نامیرا با فرمول و روش دیفرانسیل گیری
 • شکل ۳-۶: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی تحت اثر ارتعاش هارمونیک
 • شکل ۳-۷: نمودار تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی میرا تحت اثر ارتعاش اجباری به روش دیفرانسیل گیری
 • شکل ۳-۸: مقایسه‌ی تغییرمکان سیستم یک درجه‌ی آزادی میرا به روش دیفرانسیل گیری و فرمول نویسی
 • شکل ۳-۹: مقایسه‌ی تغییرمکان سیستم یک درجه‌ی آزادی میرا به روش دیفرانسیل گیری و فرمول نویسی با میرایی ۱۰۰۰۰
 • شکل ۳-۱۰: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی میرا تحت اثر ارتعاش اجباری
 • شکل ۳-۱۱: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی میرا به روش انتگرال دیوهامل
 • شکل ۳-۱۲: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی تحت ارتعاش اجباری به روش انتگرال دیوهامل
 • شکل ۳-۱۳: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی به روش شتاب خطی
 • شکل ۳-۱۴: تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی به روش درون یابی خطی نیرو
 • شکل ۳-۱۵: نمودار تغییرمکان و سرعت سیستم یک درجه آزادی به روش درون یابی خطی نیرو
 • شکل ۳-۱۶: طیف جابجایی زلزله‌ی طبس
 • شکل ۳-۱۷: طیف سرعت زلزله‌ی طبس
 • شکل ۳-۱۸: طیف شتاب زلزله طبس
 • شکل ۳-۱۹: شکل مودی سازه‌ی سه طبقه
 • شکل ۳-۲۰: تغییرمکان طبقات قاب سه طبقه
 • شکل ۳-۲۱: نمودار تغییرمکان قاب سه طبقه با ۵درصد میرایی در مودهای مختلف
 • شکل ۳-۲۲: تغییرمکان قاب سه طبقه با روش انتگرال دیوهامل
 • شکل ۳-۲۳: شکل مودی سیستم سه درجه آزادی
 • شکل ۴-۱: طیف شتاب ۲۸۰۰
 • شکل ۴-۲: طیف سرعت ۲۸۰۰
 • شکل ۵-۱: جعبه ابزار بهینه‌سازی
 • شکل ۵-۲: جعبه ابزار بهینه‌سازی برای الگوریتم ژنتیک
 • شکل ۵-۳: ورود تابع در جعبه ابزار بهینه‌سازی

منابع و مآخذ کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران کتاب آموزش کاربردی matlab برای مهندسان عمران کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران 282

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682100

تعداد صفحات

182

لوح فشرده

ابعاد
وزن 333 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست سیستمهای عامل / تنن بام /OPERATING SYSTEMS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مکانیک سیالات سری عمران ( آزمون کارشناسی ارشد - ویرایش جدید )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش تخصصی شناخت، نصب و راه اندازی دوربين مداربسته (آنالوگ و تحت شبكه)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب شاخص‌های ناپایداری ولتاژ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تهویه مطبوع و تبرید استوکر

کتاب تهویه مطبوع و تبرید استوکر

فروشنده : آزمون تاپ
450,000 تومان 427,500 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
كتاب آموزش جامع Dynamo BIM در AutoDESK Revit
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش بر اساس پروژه PRIMAVERA P6
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش جامع و کاربردی Naviswork Manage 2019
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی و تمرینات تخصصی AUTOCAD
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0