کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: داریوش هادی زاده

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 126 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

252,000 تومان

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

 

در کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه به طراحی و محاسبه موتورخانه های مرکزی آبگرم ساختمان ها با دمای پایین پرداخت شده است و سعی شده کلیه المان های موتورخانه های متعارف مورد بحث قرار گیرند. حتی الامکان تلاش شده که مطالب مطابق و هماهنگ با مقررات ملی ساختمان(مبحث چهاردهم و شانزدهم، هفدهم، نوزدهم و بیست و یکم) . این باشد کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه علاوه بر اینکه محاسبات مربوطه را آورده سعی نموده با شکل و در ادامه با مثال مطالب را برای خواننده ملموس تر نماید.
به منظور گرم کردن و ایجاد شرایط مطلوب و حرارتی ساختمان های مسکونی، اداری، صنعتی،تجاری و… روش های گوناگونی وجود دارد. انتخاب سیستم مناسب گرمایش ساختمان ممکن است بر اساس معیارهای مختلفی صورت پذیرد پس باید سیستم مناسب را تعریف نمود که این سیستم ممکن است متاثر از یکی از موارد و یا مجموعه ای از عواملی همچون، هزینه اولیه و راهبری کمتر، استقلال و کنترل پذیری، صرفه جویی انرژی، ایجاد شرایط بهینه، ایمنی و سلامتی کاربر و… باشد.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

مقدمه کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

فصل اول: تلفات و بارهای گرمایی ساختمان :

 • -۱مقدمه
 • -۲تلفات و بارهای گرمایی ساختمان
 • ۳ـ محاسبه تلفات حرارتی جدارها
 • ۴ـ تلفات حرارتی جدارها
 • -۵محاسبه تلفات حرارتی نفوذ و تعویض هوا
 • -۶محاسبه بار حرارتی ابگرم مصرفی
 • -۷خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل دوم: دیاگرام جریان گرمایش

 • -۱مقدمه
 • -۲نقشهها، مقررات و آشنایی
 • -۳آیکونها و علائم تاسیساتی
 • ۴ـ شرح فلودیاگرام
 • -۶ترسیم فلودیاگرام
 • -۷خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل سوم: موتورخانه

 • -۱مقدمه
 • -۲موقعیت موتورخانه
 • -۳مساحت موتورخانه
 • -۳مساحت موتورخانه
 • -۴تأمین هوای احتراق دیگها
 • -۵چیدمان تجهیزات
 • -۶ملزومات موتورخانه
 • -۷چک لیست موتورخانه
 • -۸خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل چهارم: آب

 • -۱مقدمه
 • -۲سختی آب
 • -۳انواع سختیگ
 • ۴ـ انتخاب
 • -۵چک لیست س
 • -۶خلاصه فصل

فصل پنجم: دیگ

 • -۱مقدمه
 • -۲انواع دیگها
 • -۳محاسبه و انتخ
 • -۴استانداردهای
 • -۵تستهای دیگ
 • -۶ساختمان و اج
 • -۷کیفیت آب و
 • -۸نصب و راهاند
 • -۹نگهداری دیگ
 • -۱۰تصحیحات
 • -۱۱چک لیست
 • -۱۲خلاصه فصل

فصل ششم: منابع

 • ۱ـ مقدمه
 • -۲آب
 • -۳منابع انبساط
 • -۴موقعیت نصب
 • -۵محاسبه ضخامت عایق منبع انبساط
 • -۶مقایسه منابع انبساط
 • -۷نکات اجرایی
 • ۸ـ انتخاب منبع انبساط
 • -۹چک لیستهای منابع انبساط
 • -۱۰خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل هفتم: الکترو پمپهای سیرکولاتور

 • -۱مقدمه
 • -۲پمپها
 • ۳ـ محاسبه پمپها
 • -۴منحنیهای مشخصه پمپ و سیستم
 • -۵به هم بستن موازی پمپها
 • -۶روابط تشابه پمپها
 • -۷هد مکش مثبت خالص
 • -۸موقعیت نصب پمپهای سیرکولاتور
 • -۹کاویتاسیون
 • -۱۰ضربه قوچ
 • -۱۱نکات اجرایی
 • -۱۲جدول مشخصات پمپها
 • -۱۴چک لیست پمپهای سانتریفوژ
 • -۱۵خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل هشتم: لولهکشی

 • -۱مقدمه
 • -۲لوله، انواع و استانداردها
 • -۳مبانی طراحی لوله کشی
 • -۴سیستمهای لوله کشی
 • -۵تعیین قطر لولهها
 • -۶انبساط و انقباض لولهها
 • -۷عایق کاری
 • -۸تکیه گاه
 • -۹تست و آزمایش
 • -۱۰اجرای لولهکشی
 • ۱۱ـ انتخاب جنس لوله
 • -۱۲چک لیست لوله کشی
 • -۱۳خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل نهم: شیرها

 • -۱مقدمه
 • -۲شیرهای دروازهای)کشویی(
 • -۳شیرهای بشقابی)کف فلزی(
 • -۴شیرهای پروانهای
 • -۵شیرهای یکطرفه
 • -۶شیرهای اطمینان
 • -۷شیرهای سوزنی
 • -۸شیرهای کنترلی
 • -۹نوع و اتصال شیرها
 • ۱۰ـ نصب شیر
 • ۱۱ـ انتخاب شیر
 • -۱۲چک لیست شیرها
 • -۱۳خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل دهم: جداکننده های هوا در کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

 • -۱مقدمه
 • ۲ـ اجزای کنترل هوای سیستم

فصل یازدهم: مبدلهای حرارتی

 • ۱ـ دستگاههای پخش کننده گرما
 • (Filter)-فیلتر۲
 • -۳کویلهای گرمایش و سرمایش)(Heating&Cooling Coils
 • -۴تجهیزات کنترلی)(Controllers
 • -۵محفظهی مخلوط شدن )(Mixing Chamber
 • (Humidifier)- رطوبت ساز۶
 • -۷دستگاه بازیابی حرارت)(Heat Recover Device
 • (Controls) -کنترلها۸
 • (Isolators Vibration) – جداساز لرزش۹

فصل دوازدهم: مبدلهای تأمین آب گرم مصرفی

 • -۱مقدمه
 • -۲منابع کویلدار
 • -۳مبدلهای لوله و پوستهای
 • -۴منابع دو جداره
 • -۵مبدلهای صفحهای
 • -۶مقایسه مبدلهای حرارتی
 • -۷محاسبات پمپ برگشت )سیسـتمهـای تـأمین آب گـرم مصرفی(
 • ۸ـ انتخاب نوع مبدل تأمین آب گرم مصرفی
 • ۹ـ چک لیست مبدلهای تأمین آب گرم مصرفی

-۱۰خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل سیزدهم: سوخت و انتقال سوخت

 • -۱مقدمه
 • -۲سوختهای مایع
 • -۳سوختهای گازی
 • -۴خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل چهاردهم: عایقکاری در کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

 • ۱ـ مقدمه
 • ۲ـ انواع عایقها
 • ۳ـ نکاتی در مورد عایقها
 • -۴عایق کاری حرارتی
 • ۵ـ خلاصه فصل و نتیجهگیری

فصل پانزدهم: پروژههای نمونه در کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

 • پروژه نمونه یک:
 • -۱بار حرارتی ساختمان
 • -۳محاسبه و انتخاب دیگ
 • -۴محاسبه و انتخاب مشعل دیگ
 • -۶محاسبات موتورخانه
 • -۷محاسبه و انتخاب لولهها
 • -۸محاسبه و انتخاب منبع )های(انبساط دیگ باز
 • -۹محاسبه و انتخاب مبدل کویلدار تأمین آبگرم مصـرفی و
 • پمپ برگشت آبگرم مصرفی
 • -۱۰محاسبه حجم مخـزن مخـزن روزانـه و حجـم مخـزن
 • ذخیره سوخت اصلی برای ۵روز ذخیره
 • -۱۱محاسبه پمپ)های( سیرکولاتور
 • -۱۲محاسبه و انتخاب سختی گیر
 • پروژه نمونه دو
 • پروژه نمونه سه

منابع کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه 247 221x300

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

مشخصات: کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681943

تعداد صفحات

292

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1047 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و اتوماسیون سیستم های توزیع

کتاب تحلیل و اتوماسیون سیستم های توزیع

فروشنده : آزمون تاپ
32,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل معماری

کتاب تحلیل معماری

فروشنده : آزمون تاپ
180,000 تومان 171,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب انرژی بادی

کتاب انرژی بادی

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان 95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبکه های کامپیوتری جلد دوم – ویرایش پنجم

کتاب شبکه های کامپیوتری جلد دوم – ویرایش پنجم

فروشنده : آزمون تاپ
179,000 تومان 170,050 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
تشریح کارشناسی رسمی امور سرمایه گذاری

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی موتورخانه

کتاب طراحی موتورخانه

فروشنده : آزمون تاپ
400,000 تومان 380,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی جلد ۱
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پکیج شوفاژ دیواری (محاسبه،نصب،تعمیر و نگهداری)
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0