کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد عظیمی آقداش

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 21

شما با خرید این محصول 45 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

91,000 تومان

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه : براساس آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان مدیریت تدوین شده و جزء منابع نظام مهندسی است و در هر آزمون نظام مهندسی بطور متوسط دو الی سه سوال طرح می شود. کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه قابل استفاده جهت داوطلبان آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا) و معماری(اجرا) می باشد.

 

فهرست مطالب کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه :

بخش اول: تعاریف و مفاهیم :

 • آمار
 • آموزش
 • ارزیابی وضعیت
 • اصل وحدت فرماندهی
 • انتقال تكنولوژی
 • انحراف
 • بازنگری پس از اجرا
 • برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی استراتژیك
 • برنامه‌ریزی ظرفیت
 • برنامه‌ریزی مجدد
 • برنامه‌ریزی وقایع احتمالی
 • برنامه زمان‌بندی
 • بودجه‌بندی
 • ۱- هزینه‌های مستقیم
 • ۲- هزینه‌های تكراری
 • ۳- هزینه‌های ثابت
 • ۴- هزینه‌های عمومی
 • پروژه
 • تحلیل هزینه
 • تخصیص منابع
 • تخمین
 • تخمین‌های پرت
 • تسطیح
 • تصمیم‌گیری
 • تیم پروژه
 • تیم‌سازی
 • تیم‌سازی مجازی
 • چرخه حیات پروژه
 • حامی پروژه
 • حركت‌های رو به جلو و رو به عقب
 • حیطه نظارت
 • دستورالعمل پروژه
 • زودترین و دیرترین تاریخ‌های
 • ساختار شكست كار
 • سازماندهی
 • شناوری كل
 • كنترل
 • مثلث طلایی و آهنی مدیریت پروژه
 • مدیر پروژه
 • مدیریت ارشد
 • مدیریت ریسك
 • ریسك
 • مدیریت زمان
 • مسیر بحرانی
 • مشتری
 • مهندسی مجدد
 • نمودار شبكه
 • نمودار میله‌ای (گانت)
 • هدایت
 • سه- تیم ‌سازی

بخش دوم: نظام جامع برنامه‌ریزی :

 • نظام جامع برنامه‌ریزی و
 • معرفی نظام جامع برنامه‌ریزی
 • نقش نظام جامع برنامه‌ریزی
 • هدف نظام جامع برنامه‌ریزی
 • عوامل دست‌اندرکار
 • دامنه کار
 • شرح وظایف و خدمات عوامل
 • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 • دستگاه اجرایی یا مدیر طرح
 • مشاوران، پیمانکاران و سازندگان
 • گردش اطلاعات و گزارش
 • بازنگری نظام
 • شرح خدمات نهاد برنامه‌ریزی
 • ۱- شناخت پروژه
 • ۱- شناخت اهداف پروژه
 • ۱-۱ شناخت هدف‌ها، جایگاه و
 • ۲-۱ ضروریت و اهداف اجرای پروژه
 • ۲- شناخت محیط
 • ۱-۲ سازمان‌های مرتبط و ذینفع
 • ۲-۲ تعهدات عوامل و ارکان پروژه
 • ۳-۲ امکانات و شرایط اقتصادی
 • ۳- شناخت دامنه کار پروژه
 • ۲- برنامه‌ریزی پایه و
 • ۱-۲ راهبردها و روش‌ها
 • ۲-۲ ساختارها
 • ۳-۲ جدول‌ها
 • ۳- برنامه‌ریزی کلان، تفصیلی
 • ۴- کنترل کلان، تفصیلی
 • ۱-۴ کنترل و به‌هنگام کردن
 • ۲-۴ کنترل و به‌هنگام کردن
 • ۳-۴ کنترل و به‌هنگام کردن
 • ۴-۴ کنترل بودجه یا هزینه پروژه
 • ۵-۴ گزارش‌ها
 • نظام اطلاع‌رسانی طرح‌های عمرانی
 • سیستم‌های اطلاعاتی پروژه
 • سیستم‌های پایه شامل:
 • سیستم‌های عملیات پشتیبانی
 • سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • سیستم‌های مدیریت مالی و
 • سیستم‌های مدیریت اطلاعات

بخش سوم: انواع قراردادها :

 • آشنایی با انواع قراردادها
 • پیمانکاری عمومی
 • پیمان امانی
 • طرح و اجرا
 • پیمان‌های دستمزدی
 • پیمان‌های خاص (گلوبال)
 • مدیریت پیمان
 • قرارداد بر مبنای قیمت واحد
 • قرارداد براساس فهرست بها
 • قرارداد با قیمت مقطوع
 • قرارداد براساس هزینه و حق‌الزحمه
 • قراردادهای جداگانه
 • قرارداد براساس پیشرفت‌كار
 • قرارداد كلید در دست
 • قراردادهای مهندسی نوین (NEC)
 • قرارداد بیع متقابل
 • قرارداد براساس مترمربع زیربنا
 • ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT )
 • طراحی، خرید و ساخت (EPC)
 • مدیریت حرفه‌ای ساخت
 • ساخت، تملك و بهره‌برداری (BOO)
 • خرید، ساخت و بهره‌برداری (BBO)
 • ساخت، انتقال و بهره‌برداری (BTO)
 • ساخت، مالكیت، انتقال و
 • بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت
 • مدیریت ساخت (CM)
 • پیمانكاری مدیریت (MC)
 • مدیریت پروژه (PM)

بخش چهارم: مدیریت ساخت:

 • شیوه‌های مدیریت ساخت
 • مدیریت ساخت مشاوره‌ای
 • پیمانكاری مدیریت ساخت
 • ارزیابی كیفیت پروژه‌های عمرانی

بخش پنجم: مدیریت پروژه :

 • الف- برنامه‌ریزی شامل:
 • ب- اجرا شامل:
 • ج- نظارت (ارزشیابی و كنترل)
 • حوزه‌های مدیریت پروژه
 • مدیریت یكپارچگی پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه
 • مدیریت زمان پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • مدیریت كیفیت پروژه
 • مدیریت منابع انسانی پروژه
 • مدیریت ارتباطات پروژه
 • مدیریت ریسك پروژه
 • مدیریت تداركات پروژه
 • مشكلات مدیر پروژه در
 • نشانه‌های مدیریت ضعیف
 • نشانه‌های عدم توسعه مدیریت
 • نیازهای مدیر ارشد پروژه
 • الف- نیازهای عمومی شامل:
 • ب- نیازهای تخصصی شامل:
 • چگونگی پاسخ به نیازهای مدیر

بخش ششم: فرآیند پروژه‌های عمرانی:

 • شكل‌گیری پروژه‌های عمرانی
 • فازهای مختلف یک پروژه
 • فاز اول (آغاز پروژه)
 • فاز دوم (برنامه‌ریزی
 • فاز سوم (اجرا)
 • فاز چهارم (هدایت و كنترل)
 • فاز پنجم (بستن پروژه)
 • دسته‌بندی عوامل اجرایی

بخش هفتم: ارجاع کار و ارزشیابی:

 • آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران
 • الف- پیمانكار نوع اول
 • ب- پیمانكار نوع دوم
 • ج- پیمانكار نوع سوم
 • د- پیمانكار برتر و شایسته
 • هـ – فراخوان نخست
 • و- بررسی توان اجرای كار و
 • دستورالعمل ارزشیابی پیمانكاران:
 • ۱- هدف و دامنه كاربرد
 • ۲- تعریف‌ها و مهفوم‌ها
 • ۳- معیارهای ارزشیابی
 • ۴- وظایف عوامل دست‌اندركار
 • ۵- نحوه محاسبه شاخص
 • ۶- ضوابط و مقررات ارزشیابی
 • ۷- تأثیر ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی
 • پیوست دستورالعمل ارزشیابی

بخش هشتم: مناقصه و تضمین:

 • انواع مناقصه
 • ۱- مناقصه عمومی
 • ۲- مناقصه محدود
 • مراحل انجام مناقصه
 • اسناد و مدارك پیمان
 • اجرای پروژه
 • آیین‌نامه تضمین

بخش نهم: وظایف و مسئولیت‌های:

 • خدمات مهندس مشاور
 • ویژگی‌های مهندس مشاور
 • ۱- مهندس ‌مشاور شخص
 • ۲- نظارت مهندس‌ مشاور بر
 • وظایف و اختیارات مهندس مشاور
 • معرفی مهندس مشاور
 • ویژگی‌های مهندس ناظر
 • ۱- نماینده مهندس مشاور
 • ۲- مقیم در كارگاه
 • وظایف و اختیارات مهندس ناظر

 بخش دهم:‌ آشنایی با مدیریت کارگاهی:

 • مدیریت كارگاهی
 • ایمنی و آموزش
 • پیش‌بینی مسائل ایمنی
 • حوادث معمول در کارگاه‌های
 • یک- سقوط
 • دو- برق‌گرفتگی
 • انبار در كارگاه‌های ساختمانی
 • دوره‌های مسئولیتی رئیس کارگاه
 • اقدامات رئیس کارگاه
 • چارت سازمانی
 • اهداف واحد کنترل پروژه
 • ایجاد واحد ایمنی
 • بیمه‌های کارگاهی
 • فرایند مدیریت اجرائی
 • مدیریت زمان
 • عوامل اتلاف زمان
 • فرایند تغییر
 • اهداف برنامه‌ریزی روزانه
 • مدیریت ماشین‌آلات
 • راندمان ماشین‌آلات
 • مشخصات فنی پروژه
 • انتخاب ماشین
 • حجم كار
 • تكنولوژی انجام كار
 • مدت زمان پروژه
 • هزینه‌های ماشین‌آلات
 • تغییر هزینه‌های پروژه
 • تهیه ماشین‌آلات
 • مزایای خرید ماشین‌آلات
 • معایب خرید ماشین‌آلات
 • نکات مهم در خرید ماشین‌آلات
 • ماشین‌آلات ویژه
 • مدیریت ماشین‌آلات
 • دسته‌بندی ماشین‌آلات
 • استهلاک ماشین‌آلات

بخش یازدهم: برنامه‌ریزی و کنترل پروژه:

 • كنترل پروژه
 • نظارت یا كنترل
 • مراحل كنترل پروژه
 • كنترل هزینه
 • تخمین هزینه تا پایان پروژه
 • استراتژی كنترل پروژه
 • اصول كنترل پروژه
 • روند كنترل پروژه
 • اهمیت كنترل پروژه
 • عناصر کنترل پروژه
 • زمان‌بندی
 • تعادل کنترل و ریسک
 • گزارش‌های عملكرد
 • واكنش تصحیح‌كننده
 • گزارش پیشرفت‌کار

بخش دوازدهم: برنامه زمان‌بندی:

 • مفهوم برنامه زمان‌بندی
 • مزایای برنامه زمان‌بندی
 • تهیه برنامه زمان‌بندی
 • تهیه فهرست فعالیت‌ها
 • برآورد مدت فعالیت‌ها
 • روش‌های تخمین مدت فعالیت
 •  بخش سیزدهم: تکنیک‌های برنامه‌ریزی:
 • روش‌های برنامه‌ریزی
 • روش‌های قطعی برنامه‌ریزی
 • روش‌های احتمالی برنامه‌ریزی
 • نمودارگانت
 • ویژگی‌های نمودار گانت
 • کاستی‌های نمودار گانت
 • روش مسیر بحرانی- CPM
 • تهیه شبكه- CPM
 • روش بازبینی و ارزیابی
 • مدت فعالیت‌ها در روش
 • پیش‌بینی مدت نهایی فعالیت در
 • روش گرافیكی ارزیابی و بازنگری
 • نمودار شكست فعالیت‌ها- WBS
 • انتخاب مناسب‌ترین تكنیك
 • مزایای استفاده از روش‌های
 • پیش‌نیازهای رسم شبكه
 • فرضیات برنامه‌ریزی
 • شبكه‌های گرهی
 • واژگان برنامه‌ریزی شبکه‌ای
 • قواعد رسم شبكه‌های برداری
 • قواعد رسم شبكه مسیر بحرانی
 • اشتباهات متداول در رسم نمودار
 • محاسبات زمان در CPM یا
 • علائم و حروف اختصاری
 • محاسبه زمان‌های رویداد
 • محاسبه زمان فعالیت‌ها
 • آزمون‌های نظام مهندسی
 • کلیدواژه

منابع و مآخذ کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 249 221x300

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مشخصات: کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682766

تعداد صفحات

192

لوح فشرده

ابعاد
وزن 350 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشين های الكتريكی 2 ترانسفورماتورها و ماشين های القايی سه فاز
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اسکلت فلزی سی اف تی

کتاب اسکلت فلزی سی اف تی

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
موجود نیست
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
مجموعه آموزشی Inventor 2016

مجموعه آموزشی Inventor 2016

فروشنده : آزمون تاپ
48,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح سوالات آزمون‌ نظام مهندسی معماری اجرا
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی عمران اجرا
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی آنها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نظام فنی و اجرایی کشور
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0