کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: سینا قاسمی احمدسرایی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 129 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

259,000 تومان

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

 

برنامه CSI Bridge یک نرم افزار جامع و قدرتمند می باشد که پس از نرم افزار SAP جهت تحلیل و طراحی تخصصی انواع پل توسط کمپانی CSI ارایه شده است. با استفاده از این برنامه مهندسین قادر به طراحی انواع پل های بتنی و قولادی خواهند بود.

در کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE سعی شده است در ابتدا مهندسین با ضوابط و نکات مندرج در آیین نامه های پل, عملکرد سازه ای پل ها و نحوه بارگذاری پل ها آشنا شده و در ادامه نحوه مدلسازی و تحلیل و طراحی پل در برنامه CSI Bridge تشریح شده است. به طوریکه مهندسان با درک کامل رفتار سازه ای انواع پل ها قادر به مدلساز یو طراحی صحیح در نرم افزار باشند.

 

فهرست مطالب کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

فصل اول: آشنایی با انواع پل :

 • ۱-۱ بررسی و انتخاب محل پل
 • ۱-۲ کاربرد پل
 • ۱-۳ طبقه‌بندی انواع پل‌ها از نظر سیستم سازه‌ای
 • ۱-۴ طبقه‌بندی پل‌ها از نظر شیوه ساخت
 • ۱-۵ تقسیم بندی سازه پل

فصل دوم: بارگذاری پل‌ها : 

 • – بارهای قائم
 • ۲-۱ بارهای دائمی
 • ۲-۲ بارهای بهره‌برداری
 • – بارهای جانبی
 • ۲-۳ اثر باد
 • ۲-۴ بار زلزله
 • – ضوابط خاص طراحی
 • ۲-۵- نیروهای طراحی پایه‌های دیواری
 • ۲-۶- نیروهای طراحی ستون، قاب شمع و شمع (سازهای)
 • ۲-۷- طراحی اتصالات و طول نشیمنگاه
 • ۲-۸ ضوابط طراحی شالوده و کوله
 • ۲-۹ اثر زلزله بر خاکریزهای پشت کوله‌ها و دیوارها
 • ۲-۱۰ فشار هیدرودینامیکی در هنگام زلزله
 • ۲-۱۱ نیروی ناشی از افت و خزش در بتن و نشست وکوتاه شدن پایه‌ها
 • ۲-۱۲ همزمانی بارها
 • ۲-۱۳ بارگذاری پل‌ها براساس ضوابط آئین‌نامه AAshto
 • ۲-۱۴ نیروی ناشی از حرارت
 • ۲-۱۵- بار زلزله
 • ۲-۱۶- ترکیبات بارگذاری طبق آئین‌نامه آشتو
 • ۲-۱۷ بارگذاری معادل کامیون‌های استاندارد بر اساس آئین‌نامه AAshto LRFD

فصل سوم: کلیات تحلیل و طراحی : 

 • ۳-۱ تحلیل سیستمهای سازه‌ای عرشه
 • ۳-۲ خطوط تاثیر و نیروهای بحرانی طرح
 • ۳-۳ منحنی پوش نیروهای برشی و خمشی
 • ۳-۴ پیش‌تنیدگی
 • ۳-۵ تکیه‌گاه‌ها
 • ۳-۶ دیفراگم‌ها (مهارهای عرضی تیرهای طولی)
 • ۳-۷ ضامنها
 • ۳-۸ مقررات آئین‌نامه آشتو در مورد تغییر شکل‌ها
 • ۳-۹ کنترل تغییر شکل و ترکها طبق آئین‌نامه ۱۳۹ بارگذاری پل‌ها
 • ۳-۱۰ ترکها

فصل چهارم: معرفی المانها : 

 • ۴-۱ سیستم مختصات
 • ۴-۲ گره
 • ۴-۳- المان قاب/ کابل
 • ۴-۴- موضوع صفحه‌ای
 • ۴-۵- المان (Solid)
 • ۴-۶- عضوهای اتصال غیر‌خطی
 • ۴-۷ مصالح
 • ۴-۸ آشنایی با پنجره برنامه CSiBridge
 • نواردستورات

فصل پنجم: مدلسازی و تحلیل پل درCSiBridge : 

 • ۵-۱ مشخصات پروژه
 • ۵-۲ ایجاد مدل
 • ۵-۳ تعریف هندسه پل
 • ۵-۴ تعریف مشخصات مصالح
 • ۵-۵ معرفی مقاطع
 • ۵-۶ معرفی تکیه‌گاه‌ها
 • ۵-۷ تعریف پایه‌های کناری(کوله‌ها)
 • ۵-۸ تعریف پایه میانی
 • ۵-۹ معرفی بارها
 • ۵-۱۰ اختصاص اجزای پل
 • ۵-۱۱ آپدیت اجزای مدل
 • ۵-۱۲ آنالیز مدل تحت بارهای مرده
 • ۵-۱۳ اضافه نمودن فونداسیون وشمع‌ها
 • ۵-۱۴ معرفی فنرهای معادل فونداسیونس
 • ۵-۱۵ معرفی مقطع شمع‌ها
 • ۵-۱۶ معرفی مقطع سرشمع
 • ۵-۱۷ تعریف Grid Line
 • ۵-۱۸ ترسیم مقطع سرشمع
 • ۵-۱۹ ترسیم شمع‌ها
 • ۵-۲۰ اختصاص تکیه‌گاه شمع‌ها
 • ۵-۲۱ آپدیت اجزای مدل
 • ۵-۲۲ آنالیز مدل تحت بارهای مرده

فصل ششم: تحلیل و طراحی پل بتنی با مقطع جعبه‌ای پیش‌تنیده : 

 • ۶-۱ مشخصات پروژه
 • ۶-۲ ایجاد مدل
 • ۶-۳ تعریف هندسه پل
 • ۶-۴ تعریف خطوط عبور
 • ۶-۵ معرفی اجزای سازندسه پل در تب
 • ۶-۶ معرفی بارهاس
 • ۶-۷ اختصاص اجزای پل
 • ۶-۸ اعمال تغییرات عمق عرشه
 • ۶-۹ اختصاص تاندون‌های پیش‌تنیده
 • ۶-۱۰ تنظیمات تحلیل مدل
 • ۶-۱۱ آنالیز مدل
 • ۶-۱۲ تنظیمات طراحی
 • ۶-۱۳ طراحی مدل

فصل هفتم: تحلیل و طراحی پل با عرشه فولادی : 

 • ۷-۱ مشخصات پروژه
 • ۷-۲ ایجاد مدل
 • ۷-۳ هندسه پل
 • ۷-۴ خطوط عبور
 • ۷-۵ تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح
 • ۷-۶ تعریف عرشه پل
 • ۷-۷ تعریف دیافراگم
 • ۷-۸ تعریف تکیه‌گاه مفصلی
 • ۷-۹ تعریف تکیه‌گاه انبساطی
 • ۷-۱۰ تعریف پایه‌های کناری
 • ۷-۱۱ تعریف پایه میانی
 • ۷-۱۲ معرفی بارها
 • ۷-۱۳ اختصاص اجزای پل
 • ۷-۱۴ آنالیز مدل
 • ۷-۱۵ تنظیمات طراحی مدل
 • ۷-۱۶ طراحی مدل
 • ۷-۱۷ بهینه‌سازی مدل

فصل هشتم: تحلیل و طراحی پل با تیر بتنی پیش تنیده : 

 • ۸-۱ مشخصات پل
 • ۸-۲ ایجاد مدل
 • ۸-۳ تعریف هندسه مدل
 • ۸-۴ تعریف خطوط عبور
 • ۸-۵ تعریف مقاطع و ویژگی‌های مواد
 • ۸-۶ تعریف عرشه پل
 • ۸-۷ تعریف تکیه‌گاه مفصلی
 • ۸-۸ تکیه‌گاه غلتکی
 • ۸-۹ تعریف فنرهای معادل فونداسیون
 • ۸-۱۰ تعریف پایه‌های کناری
 • ۸-۱۱معرفی بارها
 • ۸-۱۲ اختصاص اجزای پل
 • ۸-۱۳ تعریف حالت تحلیل بارهای متحرک
 • ۸-۱۴ آنالیز مدل
 • ۸-۱۵ تنظیمات طراحی
 • ۸-۱۶ طراحی مدل

فصل نهم: طرح لرزه‌ای پل : 

 • ۹-۱ مشخصات پروژه
 • ۹-۲ گام اول ایجاد مدل
 • ۹-۳ گام دوم تنظیم پارامترهای طرح لرزه‌ای
 • ۹-۴ گام ۳ الی ۷ طرح لرزه‌ای
 • ۹-۵ گام پنجم
 • ۹-۶ گام ششم
 • ۹-۶-۱ نمایش منحنی پوش‌اور
 • ۹-۶-۲ نمایش منحنی ظرفیت
 • ۹-۷ گام هفتم

۹-۸ تهیه گزارش

فصل دهم: پل کابلی با روش زمان‌بندی ساخت و بهینه‌سازی بارها : 

 • ۱۰-۱ مشخصات پل
 • ۱۰-۲ ایجاد مدل
 • ۱۰-۳ تعریف هندسه مدل
 • ۱۰-۴ تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح
 • ۱۰-۵ ترسیم دکل
 • ۱۰-۶ ترسیم مفصل‌ها
 • ۱۰-۷ اختصاص اجزای پل
 • ۱۰-۸ ترسیم اتصالات
 • ۱۰-۹ ترسیم کابل‌ها
 • ۱۰-۱۱ معرفی مهارهای تکیه‌گاه دکل
 • ۱۰-۱۲ تعریف گروه اجزای پل
 • ۱۰-۱۳ اختصاص آیتم‌های ساختاری به گروه‌ها
 • ۱۰-۱۴ زمان‌بندی مراحل ساخت
 • ۱۰-۱۵ آنالیز مدل
 • ۱۰-۱۶ تعریف الگوی بار
 • ۱۰-۱۷ اختصاص الگوی بار به کابل‌ها
 • ۱۰-۱۸ تعریف بار ساختاری مرحله‌ای غیر خطی
 • ۱۰-۱۹ بهینه‌سازی مدل

فصل یازدهم: بارگذاری دینامیکی بر اساس آیین‌نامه ایران :

 • ۱۱-۱مشخصات پروژه
 • ۱۱-۲ ایجاد مدل
 • ۱۱-۳ تعریف هندسه پل
 • ۱۱-۴ تعریف خطوط عبور
 • ۱۱-۵ تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح
 • ۱۱-۶ تعریف عرشه پل
 • ۱۱-۷ تعریف دیافراگم
 • ۱۱-۸ تعریف تکیه‌گاه مفصلی
 • ۱۱-۹ تعریف تکیه‌گاه انبساطی
 • ۱۱-۱۰ تعریف پایه‌های کناری
 • ۱۱-۱۱ تعریف پایه میانی
 • ۱۱-۱۲ اختصاص اجزای پل
 • ۱۱-۱۳ آپدیت اجزای مدل
 • ۱۱-۱۴ معرفی وسیله نقلیه
 • ۱۱-۱۵ تعریف گروه وسایل نقلیه
 • ۱۱-۱۶ تعریف الگوی بار چند مرحله‌ای
 • ۱۱-۱۷ آنالیز مدل

منابع و مآخذ کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE کتاب تحلیل و طراحی پل در csi bridge کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE 250 221x300

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

مشخصات: کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681868

تعداد صفحات

324

لوح فشرده

ابعاد
وزن 596 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب رهیافت حل مسئله در سیستم های کنترل
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس تغيير مكان پريستلی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

كتاب راهنمای كامل و كاربردی الكترونيک

فروشنده : آزمون تاپ
61,500 تومان 58,425 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نرم افزار مهندسی رویت Revit Architecture 2017

نرم افزار مهندسی رویت Revit Architecture 2017

فروشنده : آزمون تاپ
35,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش جامع و کاربردی Naviswork Manage 2019
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی SAP با پروژه‌های عملی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی و تمرینات تخصصی AUTOCAD
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول مهندسی تونل

کتاب اصول مهندسی تونل

فروشنده : آزمون تاپ
140,000 تومان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0