کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد عظیمی آقداش

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 17

شما با خرید این محصول 92 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

185,000 تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

 

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور انتشارت نوآور ویژه داوطلبان آزمون های نظام مهندسی عمران(اجرا) و معماری (اجرا) می باشد. در انتهای کتاب نظام فنی و اجرایی کشور سوالات آزمون های نظام مهندسی اخیر به همراه پاسخ با اجراع به کتاب نظام فنی و اجرایی کشور آورده شده است.

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور بر اساس آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان تدوین و تهیه شده است. این مجموعه با پاسخ به سوالات آزمون های نظام مهندسی مرتبط با مباحث مطرح شده در کتاب نظام فنی و اجرایی کشور می تواند به عنوان راهنمایی جامع برای داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی باشد. بخش های شش گانه در نظر گرفته شده هر یک برای توضیح مباحث و موضوعات به خصوصی است که دانستن و اجرای آن ها برای داوطلبین ضروری خواهد بود. در بخش انتهایی که به بررسی آزمون های ادوار گذشته اختصاص یافته، پنج آزمون انتهایی که در بخش عمران اجرا در سال های اخیر انجام شده است را به صورت کامل بررسی نموده است.

در بخش ابتدایی از کتاب نظام فنی و اجرایی کشور به نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی پرداخته شده است. آشنایی با نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی از مهمترین موضوعات کتاب نظام فنی و اجرایی کشور در این بخش می باشد. در ادامه اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر موضوعات این بخش می توان به گستره نظام فنی و اجرایی، تهیه طرح، خدمات مدیریت و کنترل، خدمات و فعالیت های اجرایی، شرح اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی اشاه کرد. بخش دوم از کتاب نظام فنی و اجرایی کشور به اصول حاکم بر قراردادها اختصاص یافته است. در این بخش موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه این فصل با شرایط عمومی پیمان آشنا می شویم.

 

فهرست کتاب نظام فنی و اجرایی کشور:

مقدمه کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

بخش اول / نظام فنی و اجرایی

 • نظام فني و اجرايي طرح‌های عمرانی- مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۵
 • كليات
 • نقش نظام فني و اجرايي در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني كشور
 • اصول و مباني كلي حاكم بر نظام فني و اجرايي
 • گستره نظام فني و اجرايي
 • تهيه طرح
 • مديريت بر تهيه طرح
 • اجراي طرح
 • خدمات مديريت و كنترل
 • خدمات و فعالیت‌هاي اجرايي
 • شرح اصول و مباني حاكم بر نظام فني و اجرايي
 • اصول حاكم بر انجام مطالعات بنيادي و تحقيقاتي
 • اصول و مباني حاكم بر تهيه و تدوين معيارها‌، استانداردها و ضوابط فني
 • اصول و مباني حاكم بر تهيه طرح
 • اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مديريت تهيه طرح و واحدهاي خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح
 • اصول و مباني حاكم بر ارجاع كار به واحدهاي خدمات مديريت تهيه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح (‌‌‌‌‌‌واحدهاي تهيه طرح)
 • اصول و مباني حاكم بر قراردادهاي خدمات مديريت تهيه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح
 • اصول و مباني حاكم بر نرخ‌گذاري و نحوه پرداخت حق‌الزحمه قراردادهاي خدمات مديريت تهيه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح
 • اصول و مباني حاكم بر اجراي طرح
 • تعريف واحد اجراي طرح
 • اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي اجراي طرح
 • اصول و مباني حاكم بر ارجاع كار به واحدهاي اجراي طرح
 • اصول و مباني حاكم بر قراردادها و پيمان‌هاي اجراي طرح
 • اصول و مباني حاكم بر نرخ‌گذاري و نحوه پرداخت قراردادها و پيمان‌هاي اجراي طرح
 • مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای طرح
 • اصول و مباني حاكم بر مديريت‌، كنترل و نظارت بر اجراي طرح
 • اصول و مباني حاكم بر آماده‌سازي براي نگهداري و ‌بهره‌برداری
 • اصول و مباني حاكم بر ارزشيابي
 • نظام فني و اجرايي كشور – ۲۰/۰۱/۱۳۸۵
 • نظام فني و اجرايي كشور/ فصل اول/ كليات
 • هدف
 • دامنه كاربرد
 • مراجع
 • تعاريف و مفاهيم
 • اصول نظام فني و اجرايي كشور
 • عوامل ذينفع در نظام فني و اجرايي كشور

نظام فني و اجرايي كشور/ فصل دوم/ مديريت

 • الزامات مديريت

نظام فني و اجرايي كشور/ فصل سوم/ پديد‌آوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري

 • مرحله پيدايش
 • مرحله مطالعات توجيهي
 • مرحله طراحي پايه
 • مرحله طراحي تفصيلي
 • مرحله اجرا
 • مرحله راه‌اندازي، تحويل و شروع بهره‌برداري
 • الزامات پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌‌هاي سرمايه‌گذاري

نظام فني و اجرايي كشور/ فصل چهارم/ تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري

 • الزامات تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري

نظام فني و اجرايي كشور/ فصل پنجم/ نحوه استقرار سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور

بخش دوم / قراردادهای پیمانکاری

 • موافقت‌نامه، شرايط عمومی و شرايط خصوصي پيمان‌ها
 • دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شـرایـط خصوصـی پیمـان‌ها و مقررات مربوط به آنها
 • موافقت‌نامه پیمان
 • شرايط عمومي پیمان

شرايط عمومي پیمان/ فصل اول/ تعاريف و مفاهيم

شرايط عمومي پیمان/ فصل دوم/‌ تأييدات و تعهدات پيمانكار

شرايط عمومي پیمان/ فصل سوم/‌ تعهدات و اختيارات كارفرما

شرايط عمومي پیمان/ فصل چهارم/ تضمين، پرداخت، تحويل‌ كار

شرايط عمومي پیمان/ فصـل پنجم/‌ حوادث قهري، فسخ، ختـم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسویه حساب، حل اختلاف

بخش سوم / تشخيص صلاحيت و ارجاع کار در کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

 • آيين‌نامـه طبقه‌بنـدي و تشـخيص  صـلاحيت پيمـانكاران

آيين‌نامـه طبقه‌بنـدي/ فصل اول/ کلیات

‌ آيين‌نامـه طبقه‌بنـدي/ فصل دوم/ انواع پيمانكاران

آيين‌نامـه طبقه‌بنـدي/ فصل سوم/ تشخيص صلاحيت

آيين‌نامـه طبقه‌بنـدي/ فصل چهارم/ ضوابط و نظامات

دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران‌

رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران/ فصل اول/ كليات و تعاریف

رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران/ فصـل دوم/ مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران

رسیـدگی بـه تخلفـات حـرفـه‌ای پیمـانـکـاران/ فصل سوم/ موارد تخلف و ميزان تنبيهات انضباطي

رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران/ فصل چهارم/ فرآيند رسيدگي به تخلفات انتظامـي و تجديدنظـر در آراء

بخش چهارم / آشنایی با فهرست بهاء

 • فهرست بهاي واحد پايه‌ رشتـه ابنیه
 • دستورالعمل كاربرد فهرست بهاي رشته ابنیه
 • کلیات فهرست بهاي رشته ابنیه
 • تنظيم صورتجلسات، فهرست بهاي رشته ابنیه
 • مصالح پاي‌كار، پیوست ۱ فهرست بهاي رشته ابنیه
 • ضریب طبقات، پیوست ۲ فهرست بهاي رشته ابنیه
 • شرح اقلام هزينه‌هاي بالاسري، پیوست۳ فهرست بهاي رشته ابنیه
 • دستورالعمل تجهيز و برچيدن، پیوست ۴ فهرست بهاي رشته ابنیه
 • تعاريف تجهيز و برچيدن
 • روش تهيه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن
 • شرايط كلي تجهيز و برچيدن
 • نحوه پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن
 • کارهای جدید، پیوست ۵ فهرست بهاي رشته ابنیه
 • دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
 • دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های‌ ستاره‌دار
 • ضـوابط اجـرایی کـارهـای امـانـی در پروژه‌های استانی
 • آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان

بخش پنجم / الحاقات و اضافات

 • آشنایی با ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
 • دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
 • آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

بخش ششم / آزمون‌های نظام مهندسی

كليدواژه کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

منابع و مآخذ کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور کتاب نظام فنی و اجرایی کشور کتاب نظام فنی و اجرایی کشور 254 221x300

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

مشخصات: کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001685392

تعداد صفحات

240

لوح فشرده

ابعاد
وزن 360 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب نظام فنی و اجرایی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب هندبوک پرواز بالگرد

کتاب هندبوک پرواز بالگرد

فروشنده : آزمون تاپ
85,900 تومان 81,605 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب AVR به زبان ساده

کتاب AVR به زبان ساده

فروشنده : آزمون تاپ
88,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ماکت‌سازی: راهنمای طراحی و ساخت مدل‌های معماری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته برق، الکترونیک و مخابرات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبکه های ارتباطی- مفاهیم پایه ای و معماری کلیدی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا (نسل جدید کلیدواژه‌ها)

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی آنها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0