کتاب نشریه 543 دستورالعمل‌ طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه

نویسنده:امور نظام فنی و اجرایی

 سال چاپ :1398

نوبت چاپ : 1

شما با خرید این محصول 7 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

14,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

 

فهرست اشکال

 

 

عنوان

 

شکل -1-1 شمای کلی برخی از انواع دال‌ها

 

شکل -2-1 دال با پشت‌بند

 

شکل -3-1 همسطح نمودن زیر دال با پشت‌بند

 

شکل -4-1 بکارگیری بلوك‌ها در دال با پشت بند

 

شکل -5-1 شمای کلی از سقف تیرچه و بلوک

 

شکل -6-1 تکیه‌گاه‌های موقت

 

شکل -7-1 انواع تیرچه‌های بتنی

 

شکل -8-1 اجزای تیرچه پیش ساخته خرپایی

 

شکل -9-1 نقش آرماتور بالایی به عنوان آرماتور افت و حرارت

 

شکل -10-1 اجزای تیرچه فولادی با جان باز

 

شکل -11-1 نمونه‌های از بلوک‌های بتنی، سفالی و پلی‌استایرن

 

شکل -1-2 عرض موثر مقطع مرکب

 

شکل -2-2 مقطع معادل در محاسبات تنش مقطع مرکب

 

شکل -3-2 مقطع تیرچه بلوک (تار خنثی در ضخامت دال بتنی)

 

شکل -4-2 مقطع تیرچه بلوک (تار خنثی در تیرچه فولادی)

 

شکل -5-2 خروج از مرکزیت

 

شکل -6-2 مشخصات هندسی تیرچه

 

شکل -7-2 نمونه‌هایی از خرپای تیرچه با آرماتورهای عرضی مضاعف

 

شکل -8-2 فاصله‌ی آزاد بین تیرچه‌های فولادی

 

شکل -9-2 عرض بال تحتانی تیرچه‌های فولادی

 

شکل -10-2 مشخصات هندسی سقف تیرچه و بلوک با تیرچه‌ی فولادی

 

شکل 11-2 جزئیات اجرایی تیرچه‌ی فولادی با تکیه‌گاه مصالح بنایی یا بتنی

 

شکل -12-2 جزئیات اجرایی تیرچه‌ی فولادی با تکیه‌گاه مصالح بنایی یا بتنی

 

شکل -13-2 جزئیات اتصال تیرچه به تکیه‌گاه فولادی

 

شکل -14-2 جزئیات اجرایی اندود زیر بلوك سقفی پلی‌استایرن

 

 

 

شکل -15-2 آزمایش باربري بلوك‌های پلی‌استایرن

 

شکل -16-2 کلاف میانی

 

شکل -1-3 شمع‌بندی و قالب‌بندی سقف تیرچه و بلوک

 

شکل -2-3 شرایط قرارگیری تیرچه‌های خرپایی روي تکیه‌گاه اصلی

 

شکل -3-3 نصب بلوک در قسمت های انتهایی تکیه‌گاه

 

شکل -4-3 استفاده از بلوک‌های با ارتفاع کم براي حذف قالب‌بندی کلاف بتنی

 

شکل -5-3 قیف با مخروط‌های متصل به‌هم قیف(1‌‌) ، قطعات مخروطی یا منشوری شکل  (2)

 

شکل -6-3 ناو بتن‌ریز. قیف تغذیه(1)، سه پایه با ارتفاع قابل تنظیم(2)، ناو یا شوت(3)، صفحه‌ی مانع (4)

 

شکل -7-3 نحوه اتصال تیرچه به تیر فولادی بدون نیاز به تقویت

 

شکل -8-3 نحوه اتصال تیرچه به تیر فولادی با تقویت گوشواره

 

شکل -9-3 جوش محل اتصال تیرچه به تیر اصلی فولادی

 

شکل 10-3 نبشی نشیمن در محل اتصال تیرچه به تیر اصلی فولادی

 

شکل -11-3 نحوه‌ی کارگذاری قالب چوبی در محل اتصال تیرچه به تیر فولادی (حالت اول)

 

شکل -12-3 نحوه‌ی کارگذاری قالب چوبی در محل اتصال تیرچه به تیر فولادی (حالت دوم)

 

شکل -13-3 نحوه‌ی تعبیه‌ی نبشی در محل اتصال (تقویت برشی)

 

شکل -14-3 کلاف عرضی

 

شکل -15-3 نحوه‌ی اتصال میلگردهای کلاف عرضی به تیرچه‌ی فولادی

 

شکل -16-3 اجرای کلاف عرضی به‌وسیله‌ی قالب‌بندی

 

شکل -17-3 جزئیات اجرای کلاف عرضی به‌وسیله‌ی قالب‌بندی

 

شکل -18-3 نحوه‌ی اجرای قالب‌بندی

 

شکل -19-3 نحوه‌ی اجرای بازشوی کوچک در سقف تیرچه و بلوک

 

شکل -20-3 نحوهي اجراي بازشوي بزرگ در سقف تیرچه و بلوک

 

شکل -21-3 نحوه‌ی اجرای تیغه روي سقف تیرچه و بلوک

 

شکل -22-3 جزئیات اجرای سقف‌های طره‌ای(کنسول)

 

شکل -23-3 جزئیات اجرایی سقف‌های شیب‌دار با تیرچه و بلوک

 

شکل -24-3 آرماتور برشی تقویتی

 

شکل -25-3 سقف با تیرچه‌های مضاعف

 

شکل -1-5 استقرار سقف از دو طرف روی دیوار باربر

 

شکل -2-5 استقرار سقف به کمک کلاف کم عرض شامل قلاب دوخت

 

شکل -3-5 استقرار سقف به کمک کلاف کم عرض شامل حلقه دوخت

 

شکل -4-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی دیوار در حالت عدم کفایت طول پاشنه تیرچه

 

شکل -5-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی دیوار در حالت کفایت طول پاشنه تیرچه

 

شکل -6-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روي دیوار در حالتی که تراز دیوار اجرا شده 1

 

شکل -7-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی دیوار در حالتی که تراز دیوار اجرا شده 2

 

شکل -8-5 جزییات کلاف در استقرار سقف بدون شیب، روي دیوار باربر

 

شکل -9-5 جزییات کلاف در اسقرار سقف شیبدار، روي دیوار باربر

 

شکل -10-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیرآهن، با ارتفاع مساوی و یا ارتفاع کمتر از ضخامت سقف و نحوه قالب بندی

 

شکل -11-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیرآهن، با ارتفاع مساوی و یا با ارتفاع کمتر از ضخامت سقف تیرچه و بلوک

 

شکل -12-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیرآهن، با ارتفاع بیشتر از ضخامت سقف تیرچه بلوک

 

شکل -13-5 قالب‌بندی و استقرار سقف تیرچه و بلوك روی تیر باربر فولادی، در حالت – 1

 

شکل -14-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روي تیر باربر فولادی، در حالت 2

 

شکل -15-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیر باربر فولادی با ارتفاع مساوی یا بزرگتر از ضخامت سقف در تکیه‌گاه کناری

 

شکل -16-5 استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیر باربر فولادی با ارتفاع بیشتر از ضخامت سقف، در تکیه‌گاه کناری

 

شکل -17-5 اتصال سقف تیرچه و بلوک به تیرآهن غیرباربر، با ارتفاع بیشتر از ضخامت سقف – 1

 

شکل -18-5 اتصال سقف تیرچه و بلوک به تیرآهن غیرباربر، با ارتفاع بیشتر از ضخامت سقف – 2

 

شکل -19-5 اتصال سقف تیرچه و بلوک به تیرآهن غیرباربر، با ارتفاع بیشتر از ضخامت سقف -3

 

شکل -20-5 اتصال سقف به تیرآهن غیرباربر، ارتفاع کمتر از ضخامت سقف در تکیه‌گاه میانی

 

شکل -21-5 اتصال سقف به تیرآهن غیرباربر، با ارتفاع کمتر از ضخامت سقف، در تکیه‌گاه کناری

 

نمودار پ -1-1 وزن سقف تیرچه و بلوک با ارتفاع بلوك 20 سانتیمتر

 

نمودار پ -2-1 وزن سقف تیرچه و بلوک با ارتفاع بلوك 25 سانتیمتر

 

نمودار پ -3-1 وزن سقف تیرچه و بلوک با ارتفاع بلوك 30 سانتیمتر

 

شکل پ -1-2 طول دهانه مؤثر در اعضاي با تکیه‌گاه غیر پیوسته

 

شکل پ -2-2 طول دهانه مؤثر در اعضاي با تکیه‌گاه پیوسته

 

شکل پ -1-3 بلوک تنش واقعی و بلوک تنش مستطیلی معادل (با اعمال ضرایب جزئی ایمنی)

 

شکل پ -2-3 بلوک تنش مستطیلی

 

شکل پ -3-3 مقطع مستطیلی با آرماتور کششی تنها

 

شکل پ -4-3 عرض موثر بال تیر T شکل

 

شکل پ -5-3 رفتار تیر T شکل

 

مشخصات: کتاب نشریه 543 دستورالعمل‌ طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9789641796169

تعداد صفحات

250

لوح فشرده

ابعاد
وزن 450 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب نشریه 543 دستورالعمل‌ طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقایسه شاخص‌ های فروپاشی ولتاژ

کتاب مقایسه شاخص‌ های فروپاشی ولتاژ

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان 95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای تهویه مطبوع ساختمان‌های بلندمرتبه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مروری بر مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای arm (سری at91)

کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای arm (سری at91)

فروشنده : آزمون تاپ
460,000 تومان 437,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شناسایی الگو نگرش کیفیت داده ها

کتاب شناسایی الگو نگرش کیفیت داده ها

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان 190,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب سیستم های سوخت رسانی هلیکوپتر

فروشنده : آزمون تاپ
23,900 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0