کتاب هیدرولیک سدها و مخازن

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: مهرداد اسدی
صلاح کوچک زاده

سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 137 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

275,000 تومان 261,250 تومان

کتاب هیدرولیک سدها و مخازن

 

دانش طراحی و احداث سدها در دو دهه گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است. در این دوره کتاب های متعددی در زمینه های مختلف سدسازی ترجمه شده و مورد استفاده مهندسین و دانشجویان قرار گرفته است. کتاب هیدرولیک سدها و مخازن از این جهت مورد توجه مترجمین قرار گرفته تجربه های سدسازی در یکی از کشورهای منطقه را ارائه می دهد. مولف کتاب شخصیت علمی و مهندسی شناخته شده بین‌المللی دارد و پیش از کتاب هیدرولیک سدها و مخازن، کتابی تحت عنوان فناوری انتقال رسوب به همراه سایمونز استاد فقید دانشگاه ایالت کلرادو رشته تحریر درآورده بودند که مرجع بسیار معتبر هیدرولیک رسوب است. مترجمین امیدوارم که ترجمه کتاب هیدرولیک سدها و مخازن قرار دادن آن در اختیار دانشجویان و مهندسین سدسازی و هیدرولیک گام کوچکی در انتقال تجربه در زمینه سدسازی بر داشته باشند و به امید روزی که تجربیات کارشناسان کشور عزیزمان به رشته تحریر درآمده و در اختیار مهندسین این مردم و کارشناسان سایر کشورها قرار گیرد.

 

فهرست مطالب کتاب هیدرولیک سدها و مخازن

فصل اول پیشینه تاریخی احداث سد

 • ۱-۱ مقدمه
 • ۱-۱-۱ ساختمان‎های سد در سراسر جهان
 • ۱-۲ سازه‎های هیدرولیكی شبه جزیره آناتولی قبل از امپراطوری عثمانی
 • ۱-۲-۱ سدها و فنون ساخت بکار رفته توسط رومیان در آناتولی
 • ۱-۲-۲ سدهای ساخته شده توسطUrartu
 • ۱-۳ سدهای ساخته شده در دوره امپراطوری عثمانی
 • ۱-۳-۱ فنون استفاده شده و توسعه یافته توسط ترک‎های عثمانی برای ساخت سدها
 • ۱-۳-۲ مشخصات سدهای عثمانی
 • ۱-۴ فنون جدید استفاده شده برای ساخت سدها

فصل دوم مفاهیم مقدماتی سرریز سدها

 • ۲-۱ مقدمه
 • ۲-۲ انتخاب طرح اولیه سرریز، نوع سرریز و طبقه‎بندی سرریزها
 • ۲-۲-۱ انتخاب طرح سرریز
 • ۲-۲-۲ نوع و طبقه‎بندی سرریزها
 • ۲-۳ اجزای سرریز
 • ۲-۳-۱ کانال رَسِش
 • ۲-۳-۲ سازة کنترل
 • ۲-۳-۳ کانال پائین‎دست
 • ۲-۳-۴ سازه‎های انتهایی
 • ۲-۴ مفاهیم پایه در انتخاب سیلاب طرح و بهره‌برداری از مخازن
 • ۲-۴-۱ ملاحظات كلی
 • ۲-۴-۲ بزرگی جریان خروجی
 • ۲-۴-۳ بهره‌برداری از مخازن
 • ۲-۵ انتخاب نوع سرریز
 • ۲-۵-۱ انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از نوع سد
 • ۲-۵-۲ انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از توپوگرافی محل سد
 • ۲-۵-۳ انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از وضعیت زمین‎شناسی محل سد
 • ۲-۵-۴ انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از شرایط هیدرولوژیکی
 • ۲-۵-۵ انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از شرایط اقتصادی
 • ۲-۶ اطلاعات پایه در طراحی سرریز
 • ۲-۶-۱ اطلاعات کلی
 • ۲-۶-۲ اطلاعات مخزن
 • ۲-۷ تحلیل خطر در طراحی سرریز
 • ۲-۷-۱ خطرات
 • ۲-۷-۲ آنالیز کمّی ریسک
 • ۲-۸ مسائل

فصل سوم هیدرولیک سرریزهای جریان آزاد

 • ۳-۱ مقدمه
 • ۳-۲ هیدرولیک کانال رَسِش
 • ۳-۲-۱ محاسبات هیدرولیکی کانال رَسِش برای جریان یکنواخت
 • ۳-۲-۲ محاسبات هیدرولیکی کانال رَسِش برای جریان متغیر تدریجی
 • ۳-۳ هیدرولیک سرریزهای جریان آزاد
 • ۳-۳-۱ ضریب تخلیه m و نیمرخ سرریز جریان آزاد
 • ۳-۳-۲ گسترش فشار بر روی وجه پائین‎دست سرریزهای جریان آزاد
 • ۳-۴ مسائل

فصل چهارم هیدرولیک سرریزهای دریچه‎دار

 • ۴-۱ مقدمه
 • ۴-۱-۱ اهداف
 • ۴-۱-۲ طبقه‎بندی دریچه‎ها
 • ۴-۲ ویژگی‌های هیدرولیکی سرریزهای دریچه‎دار
 • ۴-۲-۱ مسائل هیدرولیکی سرریزهای دریچه‎دار
 • ۴-۲-۲ محاسبات هیدرولیکی سرریزهای دریچه‎دار
 • ۴-۳ پدیدة هوادهی در جریان سرریز
 • ۴-۳-۱ افزایش عمق جریان در اثر ورود هوا
 • ۴-۳-۲ هوادهی سطح زیرین تیغه آب به منظور جلوگیری از جریان
 • ۴-۴ مسائل

فصل پنجم هیدرولیک انواع سرریزهای خاص

 • ۵-۱ مقدمه
 • ۵-۲ هیدرولیک سرریزهای كانالی لبه پهن
 • ۵-۳ هیدرولیک سرریزهای جانبی
 • ۵-۳-۱ روش ترسیمی
 • ۵-۳-۲ حل تحلیلی
 • ۵-۳-۳ نیمرخ جریان بر روی سرریز جانبی
 • ۵-۳-۴ جریان در پائین‎دست سرریز جانبی
 • ۵-۴ هیدرولیک سرریزهای میله‎ای
 • ۵-۴-۱ جریان در ورودی سرریز
 • ۵-۴-۲ جریان در میله
 • ۵-۴-۳ جریان در محدودة استغراق
 • ۵-۴-۴ نیمرخ سطح زیرین قشر آب در سرریزهای میله‎ای
 • ۵-۵ هیدرولیک سرریزهای سیفونی
 • ۵-۵-۱ محاسبات هیدرولیکی سرریز سیفونی
 • ۵-۶ مسائل

فصل ششم هیدرولیک کانال پایین‎دست

 • ۶-۱ مقدمه
 • ۶-۲ مسایل هیدرولیکی در پایین‎دست سرریزها
 • ۶-۲-۱ جریان مستغرق
 • ۶-۲-۲ هیدرولیک کانال پایین‎دست
 • ۶-۳ استهلاک انرژی جریان برگشتی به رودخانة اصلی
 • ۶-۴ حوضچة آرامش
 • ۶-۴-۱ هیدرولیک برگشت آب مستقیم
 • ۶-۴-۲ هیدرولیک حوضچه‎های آرامش
 • ۶-۴-۳ انواع حوضچه‎های آرامش
 • ۶-۴-۴ راهنمایی‌هایی برای طراحی
 • ۶-۴-۵- طراحی حوضچه نوع II
 • ۶-۴-۶- طراحی حوضچه SAF
 • ۶-۴-۷ هیدرولیک پرش‎های اسکی
 • ۶-۵. مسایل

فصل هفتم بارهای استاتیکی و دینامیکی سرریز

 • ۷-۱ مقدمه
 • ۷-۲ بارهای استاتیکی
 • ۷-۲-۱ نیروهای ناشی از وزن مصالح ساختمانی
 • ۷-۲-۲ فشار آب، فشار ناشی از بار رسوب
 • ۷-۲-۳ فشار یخ
 • ۷-۲-۴ تنش‎های حرارتی
 • ۷-۳ بارهای دینامیکی روی سرریزها
 • ۷-۳-۱ نیروهای بالابرنده
 • ۷-۳-۲ فشار موج
 • ۷-۳-۳ نیروهای زلزله
 • ۷-۳-۴ نیروی برشی ناشی از جریان
 • ۷-۴ مسائل

فصل هشتم هیدرولیک مخازن

 • ۸-۱ مقدمه
 • ۸-۱-۱ منحنی‎های مساحت–ظرفیت
 • ۸-۲ باد، جزر و مد و امواج در مخازن
 • ۸-۲-۱ محاسبة موج‎گاه
 • ۸-۲-۲ محاسبة سرعت باد
 • ۸-۲-۳ محاسبة ارتفاع موج
 • ۸-۲-۴ محاسبة خیز موج
 • ۸-۲-۶ محاسبة عمق آزاد
 • ۸-۳ فرسایش ساحل
 • ۸-۳-۱ فعالیت موج
 • ۸-۳-۲ اثر افت سطح آب در مخزن
 • ۸-۴ رسوبات مخزن- رسوب‎گذاری در مخزن
 • ۸-۴-۱ رسوبات ابتدایی
 • ۸-۴-۲ تشکیل دلتا
 • ۸-۴-۳ رسوبات ته‎نشین شده در بستر
 • ۸-۴-۴ چگالی رسوبات ته‎نشین شده
 • ۸-۵ جریان‎های غلیظ
 • ۸-۵-۱ هیدرولیک جریان غلیظ
 • ۸-۵-۲ قوانین مقاومت در زیرجریان یکنواخت
 • ۸-۶ بار اضافی حاصل از دریاچه‎های گلی بلافاصله در بالادست سدها
 • ۸-۶-۱ میزان ته‌نشینی و راندمان تله‎اندازی مخازن
 • ۸-۷ مسائل

فصل نهم هیدرولیک بدنة سدها

 • ۹-۱ مقدمه
 • ۹-۲ محاسبة عمق آزاد
 • ۹-۳ تعیین عرض تاج
 • ۹-۴ حفاظت شیب
 • ۹-۴-۱ وزن سنگ استفاده شده برای حفاظت شیب‎ سدها
 • ۹-۴-۲ ضخامت لایة سنگ‎چین ماشینی
 • ۹-۴-۳ پایداری سنگ‎چین پائین‎دست در حوضچه‎های آرامش
 • ۹-۵ تراوش از بدنة سد
 • ۹-۵-۱ نشت از درون هستة نفوذناپذیر
 • ۹-۵-۲ فیلترها در سدهای خاکی
 • ۹-۶ وسایل اندازه‎گیری برای مشاهدة کارکرد سد
 • ۹-۶-۱ وسایل اندازه‎گیری
 • ۹-۷. مسائل

فصل دهم هیدرولیک سازه‎های انحراف آب

 • ۱۰-۱ مقدمه
 • ۱۰-۲ تعیین دبی طرح
 • ۱۰-۳ تعیین تعداد تونل‎های انحراف
 • ۱۰-۴ تحلیل بهینه ابعاد سازه انحراف
 • ۱۰-۵ هیدرولیک سازه‎های انحراف
 • ۱۰-۵-۱ جریان عبوری در تونل انحراف
 • ۱۰-۵-۲ هیدرولیک تونل‎ها با سطح مقطع دایره‎ای
 • ۱۰-۶ طراحی سازه‎های انحراف
 • ۱۰-۶-۱ جانمایی
 • ۱۰-۶-۲ تعداد تونل‎ها
 • ۱۰-۶-۳ تعیین رقوم تاج فرازبندها و قطر تونل‎های انحراف
 • ۱۰-۶-۴ جزئیات محاسبات هیدرولیکی سامانه انحراف
 • ۱۰-۶-۵ طراحی سامانه‎های انحراف
 • ۱۰-۶-۶ محاسبات هیدرولیکی سامانه‎های انحراف با دو تونل انحراف
 • ۱۰-۷ مسائل

فصل یازدهم هیدرولیک تاسیسات تخلیه

 • ۱۱-۱ مقدمه
 • ۱۱-۲ هیدرولیک تاسیسات تخلیه، تلفات موضعی بارآبی
 • ۱۱-۲-۱ افت موضعی بارآبی مربوط به آشغال‎گیر
 • ۱۱-۲-۲ افت بارآبی موضعی مربوط به ورودی‎ها
 • ۱۱-۲-۳ افت بارآبی موضعی مربوط به زانوها
 • ۱۱-۲-۴ افت بارآبی موضعی مربوط به تبدیل‎ها
 • ۱۱-۲-۵ افت بارآبی مربوط به اصطکاک یا مقاومت جریان
 • ۱۱-۲-۶ تلفات بارآبی و بارآبی مورد نیاز برای ایجاد جریان درون دریچه‎ها و شیرها
 • ۱۱-۳ معادله جریان و روش‎های محاسباتی پایه
 • ۱۱-۳-۱ معادله جریان برای تاسیسات تخلیه
 • ۱۱-۳-۲ تعیین تراز آستانه
 • ۱۱-۳-۳ تعیین خشک‎ترین و مرطوب‎ترین سال
 • ۱۱-۴ مسائل

فصل دوازدهم  کف‎کنی، بالا آمدن بستر و آب‎‎شستگی موضعی در كانال پائین‎دست سدها

 • ۱۲-۱ مقدمه
 • ۱۲-۲ پدیده کف‎کنی
 • ۱۲-۲-۱ جریان در قسمت کاهش عرض یافته
 • ۱۲-۲-۲ جریان لبریزی و جریان كانال اصلی
 • ۱۲-۳ آب‎شستگی موضعی
 • ۱۲-۳-۱ سازوکار آب‎شستگی موضعی
 • ۱۲-۳-۲ تعیین آب‎شستگی موضعی
 • ۱۲-۴ كف‎كنی بستر آبراهه‎ها
 • ۱۲-۴-۱ مکانیزم كف‎كنی
 • ۱۲-۴-۲ ارزیابی كف‎كنی
 • ۱۲-۵ جوشن‌بندی بستر رودخانه‎ها
 • ۱۲-۵-۱ فرآیند جوشن‌بندی
 • ۱۲-۶ مسائل

فصل سیزدهم تکنیک‎های مدلی به کار رفته برای حل مسائل خاص جریان

 • ۱۳-۱ مقدمه
 • ۱۳-۲ مطالعات مدل سرریزها
 • ۱۳-۲-۱ مسائل مربوط به رَسِش جریان به سرریز
 • ۱۳-۲-۲ مسائل مرتبط با وقوع جریان در كانال رَسِش
 • ۱۳-۲-۳ مسائل جریان در سرریزها و اطراف آن‌ها
 • ۱۳-۲-۴ مطالعه مدل بازگردانی آب به آبراهه اصلی
 • ۱۳-۲-۵ مطالعات مدلی جریان در آبراهه پائین‎دست
 • ۱۳-۳ مطالعات مدل مجاری بسته
 • ۱۳-۳-۱ جریان آزاد در مجاری بسته
 • ۱۳-۳-۲ جریان متغیر تدریجی در مجاری بسته
 • ۱۳-۴ مطالعه مدل تراوش
 • ۱۳-۵ مطالعه مدل سازه‎های هیدرولیكی
 • ۱۳-۵-۱ مسائل انحراف
 • ۱۳-۵-۲ مسائل شكست فرازبند
 • ۱۳-۵-۳ مسائل دهانه آبگیری
 • ۱۳-۵-۴ مسائل خروجی آب
 • ۱۳-۵-۵ مسائل سازه سراب
 • ۱۳-۶ مسائل

منابع و مآخذ کتاب هیدرولیک سدها و مخازن

کتاب هیدرولیک سدها و مخازن کتاب هیدرولیک سدها و مخازن کتاب هیدرولیک سدها و مخازن 177 222x300

کتاب هیدرولیک سدها و مخازن

مشخصات: کتاب هیدرولیک سدها و مخازن

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001680694

تعداد صفحات

704

ابعاد
وزن 1225 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب هیدرولیک سدها و مخازن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تاریخ معماری مساجد

کتاب تاریخ معماری مساجد

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی کار با میکروکنترلرهای ARM (همراه با پروژه های کاربردی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب فیلدباس کاربردی

کتاب فیلدباس کاربردی

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان 190,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طراحی و ساخت روبات‌های مسیریاب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پردازش تصویر با MATLAB -کاربرد در پزشکی و بیولوژی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های هیدرولیکی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D

کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D

فروشنده : آزمون تاپ
108,000 تومان 102,600 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مهندسی شبکه‌های آب‌رسانی: برنامه‌ریزی، طراحی و بهره‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0