کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه

نویسنده: آلدیک موسسیان

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: 19

شما با خرید این محصول 55 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

110,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

 

مقدمه کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مخاطبین اصلی کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها مهندسان برق و مخصوصا آنهایی هستند که دست

اندرکار طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان می باشند، تا درتهیه طرحها، کمک آنها باشد.

در هر حال هدف اصلی از نوشتن این کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، کمک به استفاده کنندگان

مقررات مبحث 13 ازطریق شناساندن بخشی از استاندارد IEC 60364(تاسیسات الکتریکی ساختمانها) و دیگر مدارک تهیه شده

به وسیله کمیته فنی IEC-TC-64است زیرا مطالب کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها با توضیحاتی

همراه است که مقررات فاقد آن است.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

 • ۱-۰۰- پیشگفتار کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
 • ۲-۰۰- پرچمداران آییننامه الکتریکی در دنیا
 • ۳-۰۰- ظهور International Electrotechnical Conission) IEC)
 • ۴-۰۰- وضعیت آییننامه و مقررات تأسیسات برقی ساختمان در ایران
 • ۵-۰۰- اطلاعات متفرقه
 • منابع

فصل اول کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها – تعريفها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

 • ۱۰۰- پیشگفتار
 • بخش اول – تعريفها و فرهنگ لغات
 • بخش دوم – نشانه های ترسیمی

فصل دوم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها — سیستمهای توزیع برق طبق IEC

 • ۲۰۰- پیشگفتار
 • ۲۱- گروه بندی سیستمهای الکتریکی طبق IEC
 • ۲۱۰- پیشگفتار
 • ۲۱۱ – نامگذاری هادیهای یک سیستم الکتریکی طبق IEC
 • ۱ – ۲۱۱ – شناسایی هادیها در سیستمهای جریان متناوب
 • ۲ – ۲۱۱ – شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم
 • ۲۱۲- نشانه های ترسیمی هادیها طبق IEC
 • ۲۱۳- شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی با زمین طبق IEC
 • ۲۱۴- شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الکتریکی طبق IEC
 • ۲۱۵- نامگذاری سیستمهای الکتریکی طبق IEC
 • ۲۱۶- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی تکفاز طبق IEC
 • ۲۱۷- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی سه فاز متداول طبق IEC
 • ۲۱۸- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی جریان مستقیم طبق IEC

فصل سوم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها- سیر تکاملی سیستمهای الکتریکی (که

منجر به گروه بندی IEC گردید)

 • ۳۰۰- پیشگفتار
 • ۳۱- ظهور سیستمهای توزیع و تأسیسات برق
 • ۲۱۰- مقدمه
 • ۳۱۱- مختصری درباره اتصال زمین سیستم
 • ۳۱۲- تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست
 • ۳۲- اولین سیستم توزیع ابتدایی
 • ۳۲۱- شرح یک سیستم توزیع که پیش در آمد سیستم IT امروزی است
 • ۳۳- قدم بعدی : برقراری اتصال به زمین
 • ۳۳۱- شرح یک سیستم توزیع پیشرفته تر در سیر تکاملی سیستمها که پیش در آمده سیستم TT امروزی است
 • ۱ – ۳۳۱ – اگر فقط به ایجاد اتصال زمین سیستم بسنده شود
 • ۲ – ۳۳۱ – اگر علاوه بر اتصال زمین سیستم بدنه های تجهیزات نیز زمین شود ۳۳۲- قطع مدار قبل از آنکه برقگرفتگی اثر کند.
 • ۱ – ۳۳۲ – قطع سریع مدار با استفاده از کلیدهای جریان تفاضلی (RCD)
 • ۳۴- آخرین قدم در راه تأمین ایمنی در برابر برقگرفتگی
 • ۳۴۱- شرح سیستمی که در نهایت به نام TN مشهور گردید

فصل چهارم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها– زمین و مقاومت الکتریکی آن

 • ۴۰۰- پیشگفتار
 • ۲ – ۴۰۰ – ساختار کلی فصل و اهداف آن
 • ۴۰۱- “جرم کلی زمین” و مسایل وابسته به آن
 • ۴۱- مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین
 • ۴۱۱- مقاومت ویژه انواع خاک
 • ۴۱۲- تأثیر دما بر مقاومت ویژه
 • ۴۱۳- انتخاب محل احداث الکترود زمین
 • ۴۱۴- تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین
 • ۴۱۵- بررسی مقاومت الکترود زمین با توجه به مقاومت ویژه خاک و ماده ام
 • ۴۲- اثر شكل الكترود بر مقاومت اتصال زمین
 • ۴۳- بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها
 • ۴۳۰- کلیات
 • ۱ – ۴۳۰ – الکترودهای مصنوعی
 • ۲ – ۴۳۰ – الکترودهای موجود
 • ۴۳۱- الکترودهای صفحه ای
 • ۱ – ۴۳۱ – کلیات
 • ۲ – ۴۳۱ – الکترودهای صفحه ای کم عمق
 • ۳ – ۴۳۱ – الکترودهای صفحه ای عمیق
 • ۴۳۲- الکترودهای قائم
 • ۱ – ۴۳۲ – کلیات
 • ۲ – ۴۳۲ – ساختمان و جنس الکترودهای قائم
 • ۴۳۳- نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها
 • ۱ – ۴۳۳ – آماده سازی الکترودها با روش سنتی
 • ۲ – ۴۳۳ – آماده سازی الکترودها با بنتونیت
 • ۳ – ۴۳۳ – آماده سازی الکترودها با استفاده از سیمان (بتن)
 • ۴۳۴- الکترودهای افقی
 • ۱ – ۴۳۴ – کلیات
 • ۲ – ۴۳۴ – ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها
 • ۴۴ – واکنش فلز الکترود و هادی اتصال بع زمین با انواع خاک خوردگی شیمیایی)
 • ۴۴۰- کلیات
 • ۴۴۱- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود
 • ۴۴۲- خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر
 • ۴۵- الکترودهای موجود
 • ۴۵۰- کلیات
 • ۴۵۱- غلافهای هادی کابلها
 • ۴۵۲- اجزای فولادی سازه ها
 • ۱ – ۴۵۲ – کلیات
 • ۲ – ۴۵۲ – پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن/فولاد
 • ۴۵۳- میلگردهای شمعهای بتنی و سپرهای ورق فولادی
 • ۴۵۴- لوله کشی آب
 • ۴۵۵- لوله کشی های سرویسهای دیگر که استفاد از آنها بعنوان الکترود ممنوع است
 • ۴۶- انتخاب و نصب هادی زمین
 • ۴۶- کلیات
 • ۴۶۱- دمای هادی اتصال زمین
 • ۱ – ۴۶۱ – حداکثر مجاز دما برای هادی اتصال زمین
 • ۲ – ۴۶۱ – دمای شروع و دمای پایان یک اتصال کوتاه
 • ۲ – ۴۶۱ – دمای بالا در اثر جریانهای نشتی
 • ۴۶۲- استحکام هادی اتصال زمین
 • ۴۶۲- اتصالات و بستها
 • ۴۶۴- پیش بینی نقطه ای برای جداسازی با هدف اندازه گیری مقاومت
 • ۴۷- چگالی شدت جریان در سطح الکترود
 • ۴۸- کرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین
 • اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
 • ۴۸۰- کلیات
 • ۴۸۱- کرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین قائم
 • ۴۸۲- گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین افقی
 • ۴۸۳- خطرات عادی ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود
 • ۱ – ۴۸۳ – ولتاژ تماس
 • ۲ – ۴۸۳ – ولتاژ قدم
 • ۴۸۴- خطرات مخصوص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الكترود
 • ۴۹- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین مقاومت مخصوص خاک
 • ۴۹۰- کلیات
 • ۴۹۱- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
 • ۱ – ۴۹۱ – اساس کار
 • ۲ – ۴۹۱ – آماده سازی
 • ۳ – ۴۹۱ – شرح آزمون
 • ۴ – ۴۹۱ – رعایت نکات عملی برای انجام یک آزمون
 • ۴۹۲- اندازه گیری مقاومت ویژه خاک
 • ۱ – ۴۹۲ – کلیات
 • ۲ – ۴۹۲ – اساس کار
 • ۳ – ۴۹۲ – خلاصه روش Wenner
 • ۴ – ۴۹۲ – خلاصه روش Schlumberger
 • ۵ – ۴۹۲ – خلاصه روش تغییر یافته Wenner
 • ۶ – ۴۹۲ – نکاتی که باید در هنگام اندازه گیریهای زمین رعایت شوند
 • ۶ – ۴۹۲ – راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی
 • ۷ – ۴۹۲ – تفسیر نتیجه گیریهای حاصل از اندازه گیریهای زمین
 • پیوست ۱- بعضی نکات ناگفته
 • ۴P1 – 0 – پیشگفتار
 • ۱ – ۴P1 – اثر الکتروشیمیایی زمین بر الکترودهای همبندی شده و تشکیل باتری با شرکت الکترودهای غیرهمجنس در الکترولیت زمین
 • ۲ – ۴P1 – بکار گیری بتن غیرمسلح پی به عنوان الکترود زمین و اسکلت بتنی با فولادی سازه به صورت هادی پایینرو صاعقه (Down Conductor
 • ۳ – ۴P1 – بکارگیری بتن مسلح پی به عنوان الكترود زمین و اسکلت بتنی یا فولادی سازه به صورت هادی پایینروی صاعقه و هادی همبندی برای کل سیستم ها
 • ۳ – ۴P1 – 0 – کلیات ۱۵۵
 • ۴ – ۴P1 – استانداردهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الكترود زمین پیوست ۲- نکاتی درباره اتصال زمینهای منفرد و مشترک
 • ۴P2- – پیشگفتار
 • ۱ – ۴۲۲ – اتصال زمینهای ایمنی فشار ضعیف و عملیاتی جریان ضعیف در تأسیسات
 • ۲ – ۴P2 – شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای ترانسفورماتور
 • ۴ – ۲ – ۴P2 – پیشگفتار

فصل پنجم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها – اثرهای عبور برق از بدن انسان ۵۰۰- پیشگفتار

 • ۱ – ۵۰۰- ملاحظات عمومی
 • ۲ – ۵۰۰ – مقدمه
 • ۵۰۱- کلیات
 • ۱ – ۵۰ – اصول اولیه
 • ۵۱- امپدانس بدن انسان
 • ۵۱۰- مشخصه های مقاومت بدن انسان و ساختار آن
 • ۵۱۱- امپدانس پوست بدن انسان و ساختار آن Zp
 • ۵۱۲- امپدانس داخلی بدن انسان و ساختار آن Zi
 • ۵۱۳- امپدانس کل بدن انسان ZT
 • ۵۱۴- مقاومت آغازین بدن انسان Ri
 • ۵۱۵ – مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان ZT
 •  ۵۲- آثار عبور جریان متناوب ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
 • ۱ – ۵۲۰ – کلیات
 • ۵۲۱- شدت جریان آستانه درک (Treshold of Perception)
 • ۵۲۲- شدت جریان آستانه رهایی (Treshold of Let – Go)
 • ۵۲۳- شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی (Treshold of Ventricular Fibrillation)
 • ۵۲۴- آثار دیگر جریان
 • ۵۲۵- شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای
 • ۵۲۶- استفاده از ولتاژهایی که از ۵۰ ولت تجاوز نمی کنند
 • ۵۲۷- ضریب جریان قلب
 • ۵۳- آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان
 • ۱ – ۵۳۰ – کلیات
 • ۵۳۱- شدت جریان مستقیم آستانه درک (Treshold of Perception)
 • ۵۳۲- شدت جریان مستقیم آستانه رهایی (Treshold of Let-Go)
 • ۵۳۳- جریان مستقیم آستانه فیبریلاسیون بطنی (Treshold of Ventriculare Fibrillation)
 • ۵۳۴- آثار دیگر جریان مستقیم
 • ۵۴- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس بیش از ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
 • ۱ – ۵۴۰ – کلیات
 • ۵۴۱- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس ۱۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز از بدن ان
 • ۵۵- اثر عبور جریانهایی غیر از جریان متناوب و جریان مستقیم از بدن انسان

فصل ششم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها – حفاظت در برابر برق گرفتگی

 • ۶۰۰- پیشگفتار
 • ۱ – ۶۰۰ – ملاحظات عمومی
 • ۶۰۱- ساختار کلی فصل و اهداف آن
 • ۶۰۲ – انسان ، برق ، محیط زیست – عوامل برقزدگی
 • ۶۰۳- روشهای حفاظت در برابر برق گرفتگی
 • ۰ – ۶۰۳ – پیشگفتار
 • ۱ – ۶۰۳ – گروهبندی انواع برق گرفتگی
 • ۶۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت در بهره برداری عادی یا حفاظت اصلی
 • ۶۱۰- کلیات
 • ۶۱۱- حفاظت با استفاده از عایقبندی (حفاظت در برابر هر نوع تماس)
 • ۶۱۲- حفاظت با استفاده از حصار کشیها با استفاده از محفظه ها (حفاظت در برابر هر نوع تماس
 • ۶۱۳- حفاظت با استفاده از موانع (حفاظت در برابر تماس غیرعمد)
 • ۶۱۴- حفاظت با استقرار در خارج از دسترس (حفاظت در برابر تماس غیرعمد
 • ۶۱۵- حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی
 • ۶۱۶- کلاسبندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استة
 • ۶۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم یا حفاظت در حالت بروز اتصالی
 • ۶۲۰- کلیات
 • ۱ – ۶۲۰ – کلاسبندی تجهیزات با توجه به مشخصه های اصلی آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
 • ۶۲۱- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار
 • ۶۲۱– کلیات
 • ۱ – ۶۲۱ – اصول کلی
 • ۲ – ۶۲۱ – همبندی برای همولتاژ کردن (خواسته عمومی)
 • ۳ – ۶۲۱ – شرایط اختصاصی سیستم TN
 • ۴ – ۶۲۱ – شرایط اختصاصی سیستم TT
 • ۵ – ۶۲۱ – شرایط اختصاصی سیستم IT
 • ۶ – ۶۲۱ – همبندی کمکی برای همولتاژ کردن ۶۲۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بدون قطع خودکار مدار ۶۲۲— کلیات
 • ۱ – ۶۲۲ – پیشگفتار
 • ۲ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از تجهیزات کلاس II
 • ۳ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم اگر محیط غیرهادی (عایق) باشد)
 • ۴ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از همبندی همولتاژ کننده بدون اتصال به زمین
 • ۵ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با ایجاد جدایی الکتریکی
 • ۶ – ۶۶۲ – نتیجه گیری کلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودکار مدار
 • ۶۳ حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم
 • ۶۳۰- پیشگفتار
 • ۱ – ۶۳۰- کلیات ۶۳۱- حفاظت با استفاده از SELV (ولتاژ خیلی پایین ایمن) و PELV(ولتاژ خیلی پایین حفاظتی)
 • ۱ – ۶۳۱ – منابع SELV (بدون اتصال زمین)
 • ۲ – ۶۳۱ – منابع PELV (با اتصال زمین)
 • ۳ – ۶۳۱ – خواستهای عمومی برای مدارهای SELV و PELV
 • ۴ – ۶۳۱ – خواستهای خصوصی برای مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)
 • ۵ – ۶۳۱ – خواستهای خصوصی برای مدارهای PELV (با اتصال زمین) ۶۳۲- سیستم FELV
 • ۱ – ۶۳۲ – کلیات
 • ۲ – ۶۳۲ – حفاظت در برابر تماس مستقیم
 • ۳ – ۶۳۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
 • ۴ – ۶۳۲ – پریزها و دوشاخه های مدارهای FELV
 • ۵ – ۶۳۲ – نکات اضافی در مورد سیستمهای PELV، SELV و FELV
 • پیوست ۱- بحثی توجیهی درباره اجزای تشکیل دهنده زمین و نقش آنها در برقگرفتگی
 • ۶P1-  کلیات
 • پیوست ۲- نحوه تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی نسبت به زد کوتاه بین هادیهای فاز و حفاظتی در سیستم TN
 • ۴ – ۶P2 – کلیات
 • ۱ – ۶P2 – تقسيم ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با یک اتصال
 • ۲ – ۶P2 – ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با چند اتصال به زمین (اتصال T با یک اتصال به زمین در مبدا در اتصال به زمین (اتصال زمین مکرر)
 • ۶P3-  کلیات
 • ۱ – ۶P3 – ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادیهای فان
 • ۲ – ۶P3 – ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادی فاز و DEN
 • پیوست ۴- محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی (la) و نحوه مقای لوازم حفاظتی (۱) برای اطمینان نسبت به عمل آنها در زمان مجاز (۰٫۴ ثانیه با ۵ ثانیه)
 • ۶P4- 4- کلیات
 • ۱ – ۶P4 – نحوه مقایسه la با Ip برای اطمینان از کارایی سیستم حفاظتی در برابر برق و
 • ۲ – ۶P4 – محاسبه امید انس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (a) –
 • ۳ – ۶P4 – مثال عددی برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه و کنترل کار آیی لوازم حفاظتی و الجهاد بهای فاز و PEN یکی است اي وی فاز و PEN یکی نیست Ar (a) و نحوه مقایسه آن با جریان اسمی اتصال کوتاه (la)
 • پیوست ۵- در سیستم TN مدارهای ۰٫۴ ثانیه و ۵ ثانیه را به علت خطراتی که از نظر برقی نیه به وجود می آورند نباید از یک تابلو تغذیه نمود.
 • ۴ – ۶P5- کلیات
 • ۱ – ۶P5 – مدارهای ۰٫۴ ثانیه
 • ۲ – ۶۲۵ – مدارهای ۵ ثانیه
 • ۳ – ۶P5 – اشکالات تغذیه مدارهای ۰٫۴ ثانیه و ۵ ثانیه از یک تابلو
 • ۴ – ۶P5 – در مورد مدارهای ۰٫۴ ثانیه و ۵ ثانیه که در یک فضا قرار دارند چه کار باید کرد ۳۱۷
 • پیوست ۶- ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی بیگانه که در همبندی شرکت ندارد در سیستم
 • TN 6P6 و کلیات
 • پیوست ۷- خطراتی که در اثر پاره شدن هادی حفاظتی/خنثا PEN در سیستم TN بوجود می ای
 • ۴ – ۶P7 – کلیات
 • پیوست ۸- حفاظت در برابر برق گرفتگی با استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل انه
 • ۴ – ۶P8 – کلیات ۱۶P8 – نحوه استفاده و خواص وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (FO)
 • پیوست ۹ – سه استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل ۳۰ میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم ممنوع است.
 • ۶P9- – كليات
 • ۱ – ۶P9 – عدم کارآیی وسایل حفاظتی جریان تفاضلی در برخی از موارد
 • پیوست ۱۰- بررسی سیستمهای TN – C و TN – S از نظر سازگاری با سیستمهای الکترونیکی ساختمانها
 • ۶P10- کلیات
 • ۱ – ۶P10 – مقایسه سیستمهای TN – C و TN – S از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی

فصل هفتم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها – حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

 • ۷۰۰- پیشگفتار
 • ۷۱- حفاظت در برابر اضافه بار
 • ۷۱۰- کلیات
 • ۷۱۱- شدت جریان طرح IB
 • ۱ – ۷۱۱ – تعیین و برای برآورد کل درخواست یک ساختمان (محل تحویل نیرو- محل انشعاب)
 • ۲ – ۷۱۱ – تعیین g برای برآورد قسمتی از یک ساختمان (یک تابلوی نیروی میانی با فرعی)
 • ۳ – ۷۱۱ – تعیین g برای مدارهای پریز ۷۱۲- شدت جریان اسمي وسيله حفاظتی In
 • ۱ – ۷۱۲ – وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم
 • Non – adjustable Protective Devices ۲ – ۷۱۳ – وسایل حفاظتی قابل تنظیم
 • Adjustable protective Devics ۷۱۳- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها
 • ۷۱۴- جریانی که عمل کلید یا فیوز را تضمین می کند
 • ۷۱۵- انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزوم اعمال ضرایب تصحیح برای دما و همجواری
 • ۷۱۵-م- مقدمه
 • ۷۱۶- مسایل جنبی در انتخاب و محاسبه مدارها با توجه به جریان مجاز
 • ۷۱۶-و- کلیات
 • ۱ – ۷۱۶ – محل نصب وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار
 • ۲ – ۷۱۶ – موارد حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار
 • ۳ – ۷۱۶ – موارد حذف یا تغییر وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار در سیستمهای IT
 • ۴ – ۷۱۶ – حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بی برق شدن مدار
 • ۵ – ۷۱۶ – شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بار . . ۷۱۷- حفاظت در برابر اتصال کوتاه ۷۱۷سه- کل
 • ۱ – ۷۱۷ – مختصری درباره محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه و حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
 • ۲ – ۷۱۷ – اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه
 • ۳ – ۷۱۷ – اثر حرارتی جریان اتصال کوتاه
 • ۴ – ۷۱۷ – شاخصه های اصلی وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه ۶۱۷– نحوه محاسبه حداکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر
 • ۶ – ۲۱۷ – وسایل محدود کننده توان اتصال کوتاه
 • ۷ – ۷۱۷ – اتصال کوتاه با زمان قطع بسیار کوتاه و حفاظت پشتیبان
 • ۸ – ۷۱۷ – مواره حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه ۷۱۸- حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان
 • ۷۱۹ حفاظت هادی خنثی
 • ۷۱۹-و- پیشگفتار
 • ۷۱۹-ا- حفاظت هادی خنثی در سیستمهای TN و TT
 • ۲ – ۷۱۹ – حفاظت هادی خشی در سیستم IT
 • ۳ – ۷۱۹ – قطع و وصل هادی خنشی ۷۲۰- هماهنگی حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه
 • ۱ – ۷۲۰ – حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده از یک وسیله ۷۲۱- محدود شدن جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه های مدار
 • پیوست ۱- مفاهیم و تعریفهای مربوط به برآورد بار ۷P1 – تعريفها
 • پیوست ۲- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش ۵۲۳-۵-IEC364) (فشار ضعیف)
 • ۷P2– کلیات
 • ۱ – ۷P2 – ملاحظات عمومی
 • پیوست ۳- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه ۰۱۰۰
 • ۷P3- و- کلیات
 • ۱ – ۷P3- مطالب مربوط به جدول ۱-۷P3
 • ۲ – ۷P3 – جدولهای ۲- ۷P3 و ۳ – ۷P3 و ۴-۷P3 3 – 7P3 – ضرایب تصحیح برای جدولهای ۲ – ۷P3 و ۳ – ۷P3
 • پیوست ۴- حداقل سطح مقطع هادیها (فشار ضعیف) ۷P4-م- کلیات
 • ۱ – ۷P4 – هادیهای برقدار
 • ۲ – ۷P4 – هادی حفاظتی (PE و هادی مشترک حفاظتی خنثا (PEN در سیستم IN)
 • ۳ – ۷P4 – هادی اتصال به زمین (E)
 • ۴ – ۷P4 – هادیهای همبندی برای همونتاژ کردن (PA)

فصل هشتم کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها – افت ولتاژ در مدارها

 • ۸۰۰- پیشگفتار
 • ۸۰۱- استاندارد افت ولتاژ در مدارهای فشار ضعیف طبق ۶۰۰۳۸
 • IEC ۸۰۲- تأثیر شاخصه های مدار در افت ولتاژ
 • ۸۰۳- محاسبه افت ولتاژ
 • ۸۰۴- مطالبی درباره مقاومت
 • پیوست ۱- نحوه محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط متعدد برداشت نیرو در طول آن
 • ۸P1- کلیات
 • ۱ – ۸P1 – محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط برداشت متعدد و سطح مقطع ثابت
 • ۲ – ۸P1s – محاسبه افت ولتاژ در یک خط با چند نقطه برداشت در دو حالت

کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها [object object] کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها 133 235x300

کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مشخصات: کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9789647588393

تعداد صفحات

427

لوح فشرده

ابعاد
وزن 296 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تارزان ها در جنگل رسانه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مشاهير معماري ايران و جهان: آلوار آلتو (25)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح و طراحی سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری‌طراحی به‌روش پازل
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شیمی محیط زیست- نگرش تجزیه ای
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
نشریه شماره 393( نقشه‌های اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
46,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه تاسیسات برقی نظارت و طراحی (طلایی)
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0