کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: امید هاشمی
آرش نصیر طوسی
ایرج فصیحی

سال چاپ:1396
نوبت چاپ:1

شما با خرید این محصول 47 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

95,000 تومان 90,250 تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

(مبانی برق و الکترونیک آسانسور)

 

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7 شامل موضوعات برقی و الکترونیکی مرتبط با صنعت آسانسور می باشد. موضوعاتی مانند ساختمان اتم، میدان های الکتریکی و مغناطیسی و ترکیب آن ها، قوانین پرکاربرد مانند اهم و KVL و KCL و اصول مدارات دیجیتال و ریزپردازنده ها و موارد دیگر.

نکته مهم آنکه بین همه این موضوعات یک اصل مشترک است و آن کاربردشان در صنعت آسانسور می باشد. به این مفهوم که اگر موضوعی در مبحث برق با اهمیت ولی در مبحث آسانسور کاربردی نداشته باشد، از بحث پیرامون آن موضوع خودداری شده است.

 

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7:

بخش اول / الکتریسیته

مبانی الکتریسیته

ساختمان اتم

بار الکتریکی

ویژگیهاي بار الکتریکی

ایجاد بار الکتر یکی

الکتریسیته

انواع الکتریسیته

کاربردهاي صنعتی الکتریسیته ساکن

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی یکنواخت

قانون کولمب

مقاومت و هد ایت مخصوص اجسام

رسانایی الکتر یک ی

رسانایی مخصوص

شناخت مواد از لحاظ هدایت الکتریکی

جریان الکتریکی

انواع جریان الکتریکی

جریان مستقیم

جریان متناوب

فشار الکتریکی

واکنش شیمیایی (باتری)

فشار مکا نیکی (پیزوالکتریک)

حرارت (ترموالکتریک)

مغناطیس (ژنراتور)

نور (باتري خورشیدی)

انواع ولتاژ ( فشار الکتریکی)

ولتاژ مستقیم

ولتاژ متناوب

تبدیل ولتاژهای AD و DC به هم

افت ولتاژ

اثر همجواری

اثر پوسته ای

مقاومت خروجی

ولتاژ افَست

توان الکتریکی

توان حقی قی

توان رآکتیو

توان ظاهري

قوانین مهم و پرکاربرد برق

قانون اهم

قوانین کیرشهف

قانون جریان ها KCL

قانون ولتاژها  KVL

اتصالات الکتریکی قطعات

اتصالات مقاومت ها (سري، موازي، سري – موازي، ستاره – مثلث )

مدار معادل

قضیه تونن

قضیه نورتن

شناخت قطعات پایه ای برق

مقاومت اهمی

ساختمان مقاومت

ویژگی هاي مقاومت اهمی

آرایه مقاومتی

مقاومت هاي ثابت و متغیر

پتانسیومتر خطی و لگار یتمی

مقاومت های وابسته

مقاومت اهمی در جریان مستقیم و متناوب خازن

ساختمان خازن

ویژگی های خازن

عوامل تاثیرگذار در ظرفیت خازن

خازن در مدار

خازن در جریان متناوب (جریان و ولتاژ)

روابط مربوط به رآکتانس

اتصالات خازنه

القاگر

ساختمان القاگر

خودالقایی

عوامل موثر در خودالقایی

القاگر در مدار

رآکتانس القاگر

اتصالات القاگرها

بررسی القاگر و خازن و مقاومت در مدار

بررسی مدار جریان مستقیم

 • بررسی حالت گذرا
 • بررسی حالت دائم

بررسی مدار جر یان متناوب

تشدید

تشدید در مدار سری

تشدید در مدار موازی

موج

ویژگی هاي یک موج

 • شکل موج

ویژگی هاي پالس

پالس سوزنی

 • دامنه
 • فرکانس
 • فاز

هارمونیکها

اعوجاج

دوره کاري

زمان صعود و نزول موج

جهش به بالا و پ ایین

نوسانساز

نوفه یا نویز الکتریکی

پالایه ها

فرکانس قطع چیست

پالایه پایین گذر

پالایه بالاگذر

پالایه میانگذر

پالایه میاننگذر

پالایه مزدوج

ولتاژ موثر

ولتاژ متوسط

شکل موج و مقادیر سه فاز

جریان ها و ولتاژ در اتصالات ستاره و مثلث متعادل

تاثیر گرما بر روي قطعات و تجهیزات

تاثیر گرما بر روي سیم و کابل

ضریب بهره (راندمان ) الکتریکی

مسیر انتقال توان در موتور القایی

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

بخش دوم / مغناطیس و الکترومغناطیس

مغناطیس و الکترومغناط یس

میدان مغناطیسی

خواص مغناط یس ی مواد

انواع مواد از لحاظ دوام خاص یت مغناط یس ی

مغناطیس دائم

مغناطیس موقت

فرو مغناطیس

روش های تولید میدان مغناطیسی

روش های از بین بردن میدان مغناطیسی آهنربا

بررسی مفاهیم مغناطیس

خطوط نیروي مغناطیسی

شار مغناطیسی

نماد میدان مغناطیسی

چگالی میدان مغناطیسی

مدارات مغناطیسی

نیروي محرکه مغناطیسی

نقطه اشباع

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

جریان یا شار مغناطیسی

مقاومت مغناطیسی

ارتباط شدت و چگا لی میدان

پدیده هیسترزیس

میدان الکترومغناطیسی

قانون دست راست

الکترومغناطیس و سیم پیچ

قانون لنز

اثر متقابل میدان هاي مغناطیسی بر یکدیگر

قانون دست راست در موتورها

قانون القای  فاراده

قانون القای متقابل

جریان گردابی یا فوکو

ترانسفورماتور

ساختمان ترانسفورماتور

نقاط هم پتانسیل

اتوترانسفورمر

باتری

ساختمان باتری

مدار معادل باتری

شارژ باتري

توان الکتریکی باتری

اتصالات باتري ها (سري – موازي – مختلط)

کلیدها و سوئیچ ها

لرزش

وسایل اندازه گیري

انواع دستگاههاي اندازهگیري

اهم متر

آمپرمتر

ولت متر

تایمرها

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

بخش سوم / الکترونیک

صنعت الکترونیک

شما تیکی

شکل ظاهری قطعات الکترونیکی

ویژگیهای فیزیکی قطعه

شکل، اندازه و ویژگی های بدنه

دیود

شرایط هدایت و عدم هدایت دیود

شرط هدایت – بایاس مستقیم

شرط عدم هدایت – بایاس مستقیم

دیود ایده آل

ویژگی هاي دیود

انواع دیود

دیود دیکسوساز

کاربردها

 • دیود هرزگرد
 • جلوگیري از ولتاژ معکوس
 • ایجاد منطق در مدارات

پل دیود

یکسوسازي برق سه فاز

یکسوساز ي نیم موج سه فاز

یکسوساز ي تمام موج سه فاز

دیود زنر

دیود سریع

دیود منتشرکن نده نور

ماتریس نقطه اي

نمایشگر هفت قطعه اي

دیود  گیرنده نور

تزویج نوري

اپتوکانتر

نمایشگر کریستال مایع

ترانزیستور

ترانزیستور

ترانزیستور دارلینگتون

ترانزیستور اتصال نقطه ای

مدار نوسان ساز

ترانزیستور اثر میدان

معرفی پایه ها

وظیفه ایجاد جریان در مدار را دارد .

وظیفه کنترل جر یان مدار را دارد.

ماسفت های قدرت

آی – جی – بی – تی

دایاك

تریستور

ترایاك

عیب DCR و ترایاک

دیمر

کریستال

مدارات مجتمع

مزایاي مجتمع سازی

چگالی اجزاي داخلی

تثبیت کننده ولتاژ

تجهیزات جانب ی

اصول مدارات د یج یتال

تعداد حالات جدول صحت

مدارات منطق ی مقاومت – دیود

منطق ترانزیستور- ترانزیستور

مدارات منطقی

FAN-IN

FAN-OUT

تاخیر در انتشار

اشمیت تریگر

کد BCD چیست؟

کد گری چیست؟

تسهیم کننده

تقسیم کننده

حافظه

مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

معرفی سیگنال آنالوگ

مبدل سیگنال دیجیتال به آنالوگ

منابع تغذیه

تثبیت ولتاژ خروج ی

منبع تغذیه ک لیدز نی

حسگرها

حسگر مغناطیسی

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

بخش چهارم / مباحث تکمیلی

مدار چاپی

مونتاژ قطعات

کار با هویه برقی

گرماگیر

پدیده اشباع

اشباع مغناطیسی هسته

اشباع در ترانزیستور

اشباع در حسگر

جدول حفاظت چیست و چه اهمیتی دارد؟

منطقه بندي ضد انفجار

منطقه بندي

الکتروموتور ضد انفجار

تابلوي فرمان ضدانفجار

صوت و ماوراي صوت

دسی بل

صحت و دقت

تئوری کنترل

کنترل چیست؟

پایداري

حلقه پس خور

کنترل کننده تناسب ی

کنترل کننده انتگرالی

کنترل کننده مشتقی

سامانه های خطی

مبانی ریاضی هارمونیکها

منابع و مآخذ کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۷

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7 کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7 کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7 04 235x300

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

 

 

مشخصات: کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683657

تعداد صفحات

264

لوح فشرده

ابعاد
وزن 450 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 7”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع اجرای اجزای بتنی سازه‌ها ۴ (روش های خاص اجرای سازه‌های بتنی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کنکور کارشناسی ارشد آمارواحتمال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب دینامیک سیستم‌های قدرت

کتاب دینامیک سیستم‌های قدرت

فروشنده : آزمون تاپ
20,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب روش های انتقال تصویر با dahua

کتاب روش های انتقال تصویر با dahua

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان 114,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک 2

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آموزش به صورت تئوری و عملی آسانسور
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول، مبانی و ایمنی در سرویس و نگهداری آسانسورها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی

کتاب الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی

فروشنده : آزمون تاپ
102,000 تومان 96,900 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۱

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۱

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

فروشنده : آزمون تاپ
270,000 تومان 256,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع عیب‌یابی آسانسور

کتاب مرجع عیب‌یابی آسانسور

فروشنده : آزمون تاپ
66,000 تومان 62,700 تومان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0