خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده :علی اکبر حسینی 

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 10 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

20,000 تومان

بعد از خرید فایل برای شما ایمیل می‌شود دریافت رایگان خلاصه بخش اول

خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار

دانلود رایگان خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار بخش اول 

فهرست کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار جلد اول

کلید خودکار (اتوماتیک) یا کامپکت

مشخصه کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

کلید خودکار (اتوماتیک) چه حفاظت هایی از تجهیزات پایین دست انجام میدهد؟

مفهوم قدرت قطع کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

نقطه اتصال کوتاه در کلیدهای خودکار (اتوماتیک) MCCB

مسئله 1:

روش تعیین بدترین نقطه اتصال کوتاه در کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

نتیجه گیری کلی

مشخصه های اصلی ترانسفورماتور

مشخصه های اصلی چند نوع ترانسفورماتور طبق استاندارد din

محاسبه ولتاژ امپدانس (uk%) ترانفسورماتورهای توزیع

نکات مهم در محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

مزایای سیستم پریونیت

نمادهای مورد استفاده در شبکه های سیستم توزیع و مدار معادل الکتریکی

روش محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

نحوه محاسبه روابط امپدانس و جریان بر حسب پریونیت

مسئله 2:

محاسبه قدرت قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل دو کلید خودکار سری

قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

مسئله 3:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار در سیستم توزیع شامل دو کلید خودکار سری

مسائله 4:

تعیین قدرت قطع کلیدهای خودکار در تابلوی برق اصلی بلافاصله بعد از ترانسفورماتور

مسئله 5:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

شبکه بی نهایت برق

مسئله 6:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی سیستم توزیع شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 7:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار موتوری سیستم توزیع شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 8:

محاسبه مقاومت ظاهری(امپدانس) یک ترانسفورماتور

مسئله 9:

محاسبه مقاومت ظاهری (امپدانس) یک ترانسفورماتور

نتیجه گیری : رابطه مقاومت ظاهری ترانسفورماتورها با ولتاژ امپدانس یکسان

مسئله 10:

محاسبه رابطه بین سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

مسئله 11

نوع: محاسبه سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

مسئله 12:

محاسبه سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

مسئله 13:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 14 :

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 15:

محاسبه قدرت قطع کلید بار معمولی در سیستم توزیع با شبکه بالادست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 16:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 17:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل

کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 18:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با شبکه بالا دست شامل کلید اصلی و دو کلید برای بار معمولی و بار موتوری

مسئله 19:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر) با شبکه بالادست

مسئله 20:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر) با شبکه بالادست

مسئله 21:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر) با شبکه بالادست

مسئله 22:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل سه ترانسفورماتور موازی ( با توان نامی برابر)

مسئله 23:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با فرض باز بودن کلید کوپلاژ

مسئله 24:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل دو ترانسفورماتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

مسئله 25:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع شامل سه ترانسفورماتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

پارامترهای مهم کلید خودکار (اتوماتیک)MCCB

مسئله 26:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع شامل سه ترانسفورماتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

مسئله 27:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 28:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی (TR1) در سیستم توزیع با دو ترانسفورماتور مستقل

مسئله 29:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی (TR2) در سیستم توزیع با دو ترانسفورماتور مستقل

مسئله 30:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع با دو ترانسفور مستقل

مسئله 31:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با فرض باز بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 32:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار اصلی در سیستم توزیع با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 33:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع با فرض باز بودن کلید کوپلاژ با شبکه بالادست

مسئله 34:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار بار معمولی در سیستم توزیع با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ با شبه بالادست

مسئله 35:

تعیین وضعیت کلیدها را از نظر قطع و وصل بودن هنگام قطع برق شهر و وصل دیزل ژنراتورها

مسئله 36:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با وجود ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور

مسئله 37:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با وجود ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور با فرض بسته بودن کلید کوپلاژ

مسئله 38:

محاسبه قدرت قطع کلید خودکار اصلی در سیستم توزیع با وجود ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور با فرض باز بودن کلید کوپلاژ

مسئله 39:

تعیین وضعیت کلیدها از نظر قطع و وصل بودن هنگام قطع برق شهر و وصل دیزل ژنراتورها

مسئله 40:

تعیین قدرت قطع کلید اصلی ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور

مسئله 41:

تعیین قدرت قطع کلید اصلی ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور

مسئله 42:

مقایسه قدرت قطع کلیدها در حالت بار معمولی و بار موتوری

مسئله 43:

محاسبه قدرت قطع کلیدها در شبکه های توزیع با %uk های متفاوت

مسئله 44:

محاسبه قدرت قطع کلیدها در شبکه های توزیع با %UK های متفاوت با شبکه بالا دست

مسئله 45:

مرتب کردن کلیدهای خودکار بر اساس قدرت قطع آن ها بدون محاسبه

مسئله 46:

تعیین نوع کلیدها از نظر مکانیسم موتوری با معمولی

اینترلاک جیست؟

مسئله 47:

تعیین نوع کلیدها از نظر مکانیسم موتوری یا معمولی

پیوست 2 – روابط و فرمول های مورد استفاده

 

خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار az 400x400

خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تاریخ معماری مساجد

کتاب تاریخ معماری مساجد

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تهویه مطبوع و تبرید استوکر

کتاب تهویه مطبوع و تبرید استوکر

فروشنده : آزمون تاپ
450,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پردازش زبان طبیعی با پایتون

کتاب پردازش زبان طبیعی با پایتون

فروشنده : آزمون تاپ
350,000 تومان 332,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آلودگی هوا – منشا و کنترل آن

کتاب آلودگی هوا – منشا و کنترل آن

فروشنده : آزمون تاپ
199,000 تومان 189,050 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دیگ‌های بخار

کتاب دیگ‌های بخار

فروشنده : آزمون تاپ
180,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

- 15%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 20
افزودن برای مقایسه
خلاصه کتاب محاسبه قدرت قطع کلیدهای خودکار
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0